unfoldingWord 43 - Noniang Teꞌababari Tetoo-too Sanu Nomarcaya

Balangkas: Acts 1:12-14; 2

Bilang ng Talata: 1243

Wika: Tajio

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Touk siYesus netencile eisuruga, temurit-murit-Nya nomoia eiYerusalem sima sanu pinarentaaꞌomo niYesus. Tetoo-too sanu nomarcaya eisiYesus tatarus neincong ane nonggane.

Sontoung sangkaning, 50 eleo touk teEleo nuPaska, tetoo-too nuYahudi noramea teeleo sanu mepenting sanu tinope tePentakosta. EiPentakosta heꞌua tetoo-too nuYahudi noramea tehasil nelolu tegando. Tetoo-too nuYahudi lamai jojoo tejuniaa najaok eiYerusalem antau morameaꞌonya concoono. Tetoung heꞌua, tePentakosta iramea sompulueleo touk siYesus neteengkat eisuruga.

Pepees tetoo-too sanu nomarcaya heꞌua jojoo neincong concoono, jio inototoi tevonua sanu pinomoiai niira binuꞌei nusuara sima tebarat sanu makancang. Lamai heꞌua sangaya sima telegang nuapi inita eibabok jojoo nuvaꞌi nutoo sanu nomarcaya heꞌua. Siira jojoo pinentamai nuꞌAlus nuꞌAlataꞌala ane nompamulamo nonjarita eilalong nubasa-basa ntaninya.

Watu tetoo-too eiYerusalem neꞌeepe tesuara heꞌua, tetoo nabari neincong antau moꞌotoi tesapa sanu najari. Watu tetoo-too heꞌua neꞌeepe tetoo-too sanu nomarcaya heꞌua nongulara sima tegauk-gauk nuꞌAlataꞌala sanu mombosi tutuu, siira neherang karna siira neꞌeepe heꞌua eilalong tebasa niira mboto.

Sosoꞌuya tetoo norait temurit-murit heꞌua neilu. Tapi siPetrus neꞌoꞌoro ane nonjarita eisiira, “Poꞌinepea siaꞌu! Tetoo-too eini jio neilu! Tegauk eini nongganai tegauk sanu tinulis niNabi Yoel sanu teꞌAlataꞌala nongulara, ‘Watu teeleo-eleo ponouꞌong, Siaꞌu kana mombeena teꞌAlusU eimanusia.’”

“Hee tetoo-too nuꞌIsrael, siYesus heꞌua tetoo sanu nonggauka nabari tegauk-gauk sanu mabaraka nepake teꞌababaraka nuꞌAlataꞌala, sima sanu inita niꞌemiu ane moꞌotoimo. Tapi siꞌemiu nonyalipa Siia!”

“Maampo siYesus naate, teꞌAlataꞌala netuvua Siia lamai tetoo-too naate. Eini nongganai sanu iramal, ‘Siꞌoo jio nomatuvaya teToo sanu Napacing-Mu movook eilalong nukubur.’ Siꞌami tesabi-sabi teꞌAlataꞌala netuvuaꞌonye siYesus.”

“SiYesus eleo eini neteengkat eisabata nuꞌoanong nuꞌAlataꞌala, teSiama-Nya. SiYesus nonujumo teꞌAlus nuꞌAlataꞌala selio-lio sima jinanjiaꞌo-Nya. TeꞌAlus nuꞌAlataꞌala sanu nonyabaa tesapa sanu siꞌemiu neꞌita ane neꞌeepe eꞌeini.”

“Siꞌemiu nonyalipa siYesus. Tapi papatui mapatas teꞌAlataꞌala nonyabaa siYesus najari teSiopu ane teMesias!”

Tetoo-too sanu noꞌinepea siPetrus tututuu netetarigut tesaba-saba sanu jinaritaa niPetrus. Karna heꞌua siira noꞌutanya eisiPetrus ane temurit-murit, “Boruru-rurus, tesapa sanu nogauka niꞌami?”

SiPetrus nonyimbat, “Siꞌemiu jojoo kanaboi matobamo ane nobaptis eilalong nutope niYesus Kristus antau teꞌAlataꞌala mongampuni tedosamu. Heꞌuapa Siia valii mombee siꞌemiu tepombee nuꞌAlus nuꞌAlataꞌala.”

Kira-kira toluributoo nomarcaya tejarita niPetrus ane najari temurit-murit niYesus. Siira binaptis ane najari sanggaat lamai tetoo-too sanu nomarcaya eisiYesus eiYerusalem.

Temurit-murit tatarus noꞌinepea tepangajar nutopongomung-topongomung tekareva. Siira valii nosoincong, nenginang concoono, ane nonggane concoono. Siira masanang nomuji teꞌAlataꞌala concoono ane jojoo sanu umai eisiira pinotilal concoono tetoo-too sanu ntaninya. Jojoo tetoo seilu siira. Seeleo-seeleo, noniang teꞌababari nutoo sanu nomarcaya.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?