unfoldingWord 43 - Stat Bilong Sios

Balangkas: Acts 1:12-14; 2

Bilang ng Talata: 1243

Wika: Tok Pisin: PNG

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Bihain long Jisas i go bek gen long heven, ol disaipel i stap long Jerusalem long wanem Jisas i bin tok strong long ol i mas mekim olsem. Ol bilip manmeri olgeta taim ol i save bung na beten.

Olgeta yia, 50 de bihain long Pasova, Ol Juda i save amamas na tingim bikpela de ol i kolim Pentikos. Pentikos em i taim bilong ol Juda i amamas na kaumautim ol kaikai bilong ol. Ol Juda i save kam long olgeta hap bilong graun long bung wantaim na amamas long Jerusalem long dispela de Pentikos. Long dispela yia, taim bilong Pentikos i kam olsem wanwik bihain long Jisas i go bek pinis long heven.

Taim ol bilip manmeri olgeta i bung na stap wantaim, na wantu tasol haus we ol i stap long en i gat bikpela nois i olsem strongpela win i kamap. Na samting olsem paia i kamap antap long het bilong olgeta bilip manmeri. Olgeta yet i pulap long Holi Spirit na ol i toktok long kain kain tokples.

Taim ol manmeri long Jerusalem i harim nois, planti moa arapela manmeri tu i kam long lukim wanem samting i kamap. Taim olgeta manmeri i harim ol bilip manmeri i tokaut long ol gutpela ol wok bilong God, olgeta yet i kirap nogut long harim dispela ol samting i kamap long wanwan tokples bilong ol yet.

Sampela manmeri i sutim tok long ol disaipel olsem ol i dring na spak. Tasol Pita i sanap na i tokim ol, “Yupela harim mi! Dipela ol manmeri i no spak! Dispela samting i kamap long nau i makim wanpela tok i kam long profet Joel long God i tok, ’Long taim bilong las de mi bai kapsatim Spirit bilong mi.”

“Ol man bilong Israel, Jisas em man i bin mekim bikpela wok long pawa bilong God, olsem yupela i lukim na save pinis. Tasol yupela yet i nilim em antap long diwai kros!”

“Taim Jisas i dai, tasol God i kirapim em bek gen long dai. Dispela em tok tru long God i bin givim tok long wanpela profet na em i tokaut na i tok, ‘Long wanem, bai yu no larim mi i go i stap long ples bilong ol man i dai pinis na sting long matmat.’ Na mipela i kamap witnes long God i kirapim bek Jisas long i stap laip gen.”

“Jisas i kirap bek pinis na i stap long han sut bilong Papa God. Na Jisas i salim Holi Spirit pinis olsem em i bin promis long mekim. Dispela Holi Spirit tasol i wokim ol samting na yupela i lukim na harim.”

“Yupela i hangamapim dispela man Jisas long diwai kros. Tasol yupela i mas save gut, nau em tru olsem God i mekim Jisas i kamap Bikpela na Mesaia!”

Olgeta manmeri i harim tok bilong Pita na olgeta i wanbel long olgeta samting em i toktok long ol. Olsem na ol i askim Pita na ol disaipel, “Ol brata, bai mipela i mekim wanem?”

Pita i bekim tok bilong ol olsem, “Yupela olgeta manmeri i mas tanim bel na kisim baptais long nem bilong Jisas Krais na God bai lusim sin bilong yupela. Olsem na em tu bai i givim presen bilong Holi Spirit long yupela.”

Samting olsem 3,000 manmeri i bilip long tok Pita i autim na ol i kamap disaipel bilong Jisas. Olgeta i kisim baptais na kamap olsem memba bilong sios long Jerusalem.

Ol disaipel i wok long harim skul i kam long ol aposel olgeta de, na olgeta taim ol i bung na kaikai na beten wantaim. Ol i amamas wantaim long litimapim nem bilong God. Na wanem samting ol i gat ol i skelim namel long ol yet. Olgeta manmeri i gat gutpela tingting namel long ol yet. Olgeta de planti moa pipel i kamap bilip manmeri.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?