Misyon at Pangitain

Misyon at Pangitain

Ang aming Pangitain

Upang lahat ng tao ay makarinig at maunawaan ang Salita ng Diyos sa kanilang buod na wika, lalo na sa mga pasalita ang gamit sa pakikipagugnayan at sa tao na walang Biliya na magagamit.

Ang aming Misyon

Ay makipagtambalan sa mga Iglesya, upang epektibong maibahagi ang Magandang Balita ni Heus Kristo sa pamamagitan ng kulturang angkup na mga audio at adio visual na kagamitan sa lahat ng wika.

  • While there is a people group with no effective, culturally appropriate form of Gospel communication, GRN will seek to provide an appropriate audio or audio-visual resource, no matter how small the language group.

  • Ano ang aming paniniwala - ang pagpapahayag ng pananampaltaya ng GRN.

  • Ang GRN ay naghahangad na maipaghayag ng mahusay ang Magandang Balita ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng audio recordings sa lahat ng tao sa kanyang sariling wika.

Katulad na kaalaman

Maghanap pa