Tungkol sa GRN

Ang GRN ay isa sa nangunguna sa pagkakaloob ng Kristyanong kagamitan sa audio visuals para sa ebanghelyo at pag didisipulo sa mga lupon ng wika na nasa malayong lugar na hindi pa naaabot sa buong mundo. Aming masidhing hangarin ay makagawa at makapagsalin ng Banal na Kasulatan sa mga lugar kung saan wala pang lokal na Iglesya, o kung saan ay may nasalin o bahagi ng nasaling Banal na Kasulatan na magagamit ngunit iilan lamang, kung mayroon man na nakababasa at nakakaunawa nito.

Ang kagamitang Audio visual ay partikular na mabisang gamit sa pag-eebanghelyo para ipaunawa and Magandang Balita sa pamamagitan ng kwento na tama sa mga hinde marunong bumasa. Maaari ng i-dowload ng libre and mga programa mula sa amin website, at ipamahagi sa pamamagitan ng CD's, email, Bluetooth at iba pa.

Simula pa noong 1939, nakagawa na kami ng mga programa na mahigit pa sa 6,500 na wika. Ito ay mahigit sa 1 wika kada linggo. Karamihan dito ay para sa hindi maabot na grupong wika sa buong mundo.

  • Ang GRN ay nagsasanay at nagpapadala ng mga misyonerong nagrerekord sa iba't ibang wika, sa lahat ng panig ng mundo - walang wikang maikukubli at walang tribong hindi mararating.

  • Nais ng GRN na maipahayag ang katotohanan ukol sa Diyos ng wasto at maliwanag para sa lahat ng wika at kultura, lalo na sa maliliit, nasa ilang na lugar at salat sa kabuhayan.

  • GRN works in partnership with many organisations and at many levels from local to International.

  • Ang Diyos ang pinangmumulan ng lahat ng aming pangangailangan, at ginagamit nya ang ibat-ibang daluyan para matugunan ang lahat ng pangangailangan, lalo na ang mga masaganang regalo ng Kanyang mga anak.

  • Ang layunin ng Global Recordings Network ay magpahayag ng Salita ng Dios sa lahat ng tribo, sa ibat-ibang wika, sa buong mundo.

  • Ano ang aming paniniwala - ang pagpapahayag ng pananampaltaya ng GRN.

  • Organisasyon ng GRNOrganisasyon ng GRN - Ang GRN ay binobuo ng 50 pang-mundong samahan, pinaguugnay ng iisang pagtatalaga at adhikain.
  • Madalas na KatanunganMadalas na Katanungan - Madalas na Katanungan tungkol sa samahan at ministeryo ng Global Recordings Network
  • GRN Annual Report 2020GRN Annual Report 2020 - A snapshot of GRN's activities in 2020
  • Ang Kasaysayan ng GRNAng Kasaysayan ng GRN - Isang maka Diyos na pangitain mula ng isang rekord ng Espanyol na wika ay lumago at maging pangmalawakang misyon sa may higit sa 30 mga bansa at mayroong higit sa 6,000 mga wika. Basahin kung paano ang lahat ng ito ay nagsimula.

Manatiling may kaalaman

Tumanggap ng nakakasiglang kuwento, puntos ng panalangin at mga paraan upang makakuha ng kasangkot sa pagbabahagi ng kuwento ni Hesus sa bawat wika

GRN treats personal information with the utmost care and discretion. By submitting this form you agree to GRN using this information for the purpose of fulfilling your request. We will not use it for any other purpose, or divulge it to any other party except as necessary to meet your request. See the Pansariling Patakaran for more information.

Katulad na kaalaman

Maghanap pa