Estratehiya ng Ministeryo

Estratehiya ng Ministeryo

Ang ministeryo ng GRN ay mayroong tatlong malaking bahagi: recording, pamamahagi at promosyon.

Estratehiya sa Pag-rerecord

Ang GRN ay nagre-recruit, nagsasanay, nagtuturo at nagpapadala ng mga recordists, mga mananaliksik at iba pang pagsasanay sa mga tao mula sa maraming bansa. Inaalam ng lupon ng mga recordist ang dapat unahing wika at pagkatapos, sa pakikipag-ugnayan sa mga kabalikat sa ministeryo, kinikilala ang ayon na talata at nilalaman at nililikha ang mataas na uri ng audio at adio-visual na programa gamit ang mga tagapagsalita ng wika mula sa sariling lugar na nararapat sa sariling kaugalian at istilo.

Ang buod na layunin ng aming programa ay maiparinig ng maliwanag at simple and Magandang Balita ni Hesu-Kristo sa pamamagitan ng ng kwento ng Bibliya, maglaan ng maikling paliwanag at imbitahan ang mga tao na tumugon. Aming layunin ay makita na ang mga tao ay maging disipulo ni Hesu-Kristo at maging kasapi sa kanyang iglesya.

Mayroon kaming nalikhang paraan sa pag re-record ng wika kahit hinde pa nasusulat sa lugar na walang marunong sumulat at bumasa. Sinusuri naming mabuti ang nilalaman ng anumang nasulat upang masiguro na wasto ang pakikipag ugnayan.

Walang tribo na maliit o barangay na malayo. Lahat ay dapat makarinig ng Magandang Balita sa lahat ng wika at istilo na sinasalita mulas sa puso sapagkat "Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa mensahe ng salita ng Diyos"(Roma 10:17)

Estratehiya ng Pagbabahagi

Aming layunin na ang lahat ng aming programaay ay malawak na maipamahagi sa lahat. Ito ay matatagpuan sa mahigit na 30 himpilan sa buong mundo at sa aming website na libre mo mado-download. Ang aming sariling koponang tagahayo at maraming misyonero, ebanghelista at taga-pagtatag ng iglesya ay may pahintulot na gamitin ang aming mga materyales. Ang Internaysonal na kasapi namin ay gumawa ng paraan na ibahagi ang mga produkto sa mas malawak na madla sa pamamagitan ng internet, at sa pamamahagi ng micro SD card at iba pang mga media. Kami ay gumawa ng espesyal na audio play back na aparato at Apps para sa mobile access sa telepono.

Estratehiya sa Promosyon

Sa pamamagitan ng personal na pakikipag-ugnayan at ng media aming layunin na ang misyon ng GRN ay malawakang makilala upang makapagkaloob ng pagkakataon sa mga tao na makibahagi sa panalangin, tulong pananalapi at personal na paglahok bilang boluntaryo o kawani.

Katulad na kaalaman

Maghanap pa