Estratehiya ng Ministeryo

Estratehiya ng Ministeryo

Ang ministeryo ng GRN ay mayroong tatlong malaking bahagi: recording, pamamahagi at promosyon.

Estratehiya sa Pag-rerecord

Ang GRN ay nagre-recruit, nagsasanay, nagtuturo at nagpapadala ng mga recordists, mga mananaliksik at iba pang pagsasanay sa mga tao mula sa maraming bansa. Inaalam ng lupon ng mga recordist ang dapat unahing wika at pagkatapos, sa pakikipag-ugnayan sa mga kabalikat sa ministeryo, kinikilala ang ayon na talata at nilalaman at nililikha ang mataas na uri ng audio at adio-visual na programa gamit ang mga tagapagsalita ng wika mula sa sariling lugar na nararapat sa sariling kaugalian at istilo.

Ang buod na layunin ng aming programa ay maiparinig ng maliwanag at simple and Magandang Balita ni Hesu-Kristo sa pamamagitan ng ng kwento ng Bibliya, maglaan ng maikling paliwanag at imbitahan ang mga tao na tumugon. Aming layunin ay makita na ang mga tao ay maging disipulo ni Hesu-Kristo at maging kasapi sa kanyang iglesya.

Mayroon kaming nalikhang paraan sa pag re-record ng wika kahit hinde pa nasusulat sa lugar na walang marunong sumulat at bumasa. Sinusuri naming mabuti ang nilalaman ng anumang nasulat upang masiguro na wasto ang pakikipag ugnayan.

Walang tribo na maliit o barangay na malayo. Lahat ay dapat makarinig ng Magandang Balita sa lahat ng wika at istilo na sinasalita mulas sa puso sapagkat "Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa mensahe ng salita ng Diyos"(Roma 10:17)

Estratehiya ng Pagbabahagi

Aming layunin na ang lahat ng aming programaay ay malawak na maipamahagi sa lahat. Ito ay matatagpuan sa mahigit na 30 himpilan sa buong mundo at sa aming website na libre mo mado-download. Ang aming sariling koponang tagahayo at maraming misyonero, ebanghelista at taga-pagtatag ng iglesya ay may pahintulot na gamitin ang aming mga materyales. Ang Internaysonal na kasapi namin ay gumawa ng paraan na ibahagi ang mga produkto sa mas malawak na madla sa pamamagitan ng internet, at sa pamamahagi ng micro SD card at iba pang mga media. Kami ay gumawa ng espesyal na audio play back na aparato at Apps para sa mobile access sa telepono.

Estratehiya sa Promosyon

Sa pamamagitan ng personal na pakikipag-ugnayan at ng media aming layunin na ang misyon ng GRN ay malawakang makilala upang makapagkaloob ng pagkakataon sa mga tao na makibahagi sa panalangin, tulong pananalapi at personal na paglahok bilang boluntaryo o kawani.

Katulad na kaalaman

Bakit Pa-kwento? - Ang pagkukuwento ay siyang laging pinakamabisang paraan nang pakikipag ugnayan.

Tungkol sa GRN - Ang GRN ay lumilikha ng mga audio recordings mula sa Bibliyang katuruan sa 6461mga lupon ng wika mula sa pinakamalayung lugar sa buong mundo

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Ano ang aming inire-record? - Nais ng GRN na maipahayag ang katotohanan ukol sa Diyos ng wasto at maliwanag para sa lahat ng wika at kultura, lalo na sa maliliit, nasa ilang na lugar at salat sa kabuhayan.

Doktrinang pagpapahayag - Ano ang aming paniniwala - ang pagpapahayag ng pananampaltaya ng GRN.

Mga Tagapag-ugnay ng Pandaigdigang Ministeryo - Ang tungkulin ng Pangkat Irternasyonal ay tulungan ang GRN sa pagpapatakbo at sa mga tauhan nito na mapabuti at matupad ang misyon na "Ipahayag ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika".

GRN International Leadership Team - National Directors or Board members appointed by the GRN International Council work with the International Director to provide global leadership.