Doktrinang pagpapahayag

Doktrinang pagpapahayag

Inampon ng GRN ang Pagpapahayag ng Pananampalataya ng Pang-daigdigang Alyansa ng mga Ebangheliko. Sa ganitong paraan kami ay makikilala at kabilang sa iginagalang na samahang ebangheliko sa buong mundo, at nagpapakilala kami bilang mga ebangheliko sa halos lahat ng mga bansa.

Kami ay naniniwala

...sa Banal na Kasulatan bilang origihinal na ibinigay ng Diyos, na may banal na patnubay, hindi maaaring magkamali, ganap na mapagkakatiwalaan; at may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay ng pananampalataya at pag-uugali...

Isa Diyos, pang walang hanggang nananahan sa tatlong persona, Ama, Anak at Banal na Espiritu...

Aming Panginoong Hesus Kristo, Diyos na nagkatawang lupa, Ang kanyang birheng kapanganakan, Ang kanyang buhay na walang kasalanan, Ang kanyang mga banal na himala, Ang pagkamatay para sa kasalanan ng iba, Ang kanyang muling pagkabuhay, Ang kanyang pag-akyat sa langit, Ang kanyang pagiging taga-pamagitan, at ang kanyang muling pagbabalik na puspos ng kapangyarihan at kaluwalhatian...

Ang Kaligtasan ng mga nawawala at mga makasalanag tao sa pamamagitan ng pagtigis ng banal na dugo ng Panginoong Hesus Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya maliban sa mga gawa, at ang pagbabagong-buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu...

Ang Banal na Espirito, sa pamamagitan ng pananahan nito ay makakapamuhay ng may kabanalan, bilang mga patotoo sa mga ginawa ng Panginoong Hesus Krist...

Ang Pagkakaisa sa Espirito ng lahat ng tunay na mananampalataya, ng Simbahan, ang Katawan ni Kristo...

Ang Muling Pagkabuhayng mga ligtas at mga hinde ligtas; sila na mga ligtas tungo sa buhay na walang hanggan, sila na hindi ligtas tungo sa pang-walang hanggang kaparusahan.

Maghanap pa