GRN International Leadership Team

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

International Leadership Team consists of 5 - 7 National Directors or Board members who are appointed by the GRN International Council to work with the International Director and to provide global leadership for the mission.

  • GRN International Director and Chair of International Leadership Team. Tim provides strategic leadership and represents the mission at a global level.

  • Director of Europe. Sam coordinates the work of GRN centres and bases across Europe.

  • Executive Director GRN USA. Skip brings a diverse history that includes serving the Lord as a college and seminary professor and as president of two other international ministries.

  • GRN National Director in Asia with more than 20 years ministry experience with GRN in recording, outreach and leadership.

  • Centre Leader GRN Cameroon. Joseph has been in leadership since 1992, is trained as a paramedic and recordist, and has studied translation principles, theology and computer science.

  • CEO GRN Australia. Christine has a background as an electrical engineer, has studied theology, and served for 10 years with SIM (Serving in Mission) in Ecuador.

  • Graydon ColvilleGraydon Colville - Outgoing International Director. Graydon remains connected to the ILT for 2024 to assist in the transfer of leadership.

Katulad na kaalaman

Estratehiya ng Ministeryo - Ang GRN ay nagsasanay at nagpapadala ng mga misyonerong nagrerekord sa iba't ibang wika, sa lahat ng panig ng mundo - walang wikang maikukubli at walang tribong hindi mararating.

Misyon at Pangitain - Ang layunin ng Global Recordings Network ay magpahayag ng Salita ng Dios sa lahat ng tribo, sa ibat-ibang wika, sa buong mundo.

Mga Tagapag-ugnay ng Pandaigdigang Ministeryo - Ang tungkulin ng Pangkat Irternasyonal ay tulungan ang GRN sa pagpapatakbo at sa mga tauhan nito na mapabuti at matupad ang misyon na "Ipahayag ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika".

Organisasyon ng GRN - Ang GRN ay binobuo ng 50 pang-mundong samahan, pinaguugnay ng iisang pagtatalaga at adhikain.