GRN International Leadership Team

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

International Leadership Team consists of 5 - 7 National Directors or Board members who are appointed by the GRN International Council to work with the International Director and to provide global leadership for the mission.

Katulad na kaalaman

Estratehiya ng Ministeryo - Ang GRN ay nagsasanay at nagpapadala ng mga misyonerong nagrerekord sa iba't ibang wika, sa lahat ng panig ng mundo - walang wikang maikukubli at walang tribong hindi mararating.

Misyon at Pangitain - Ang layunin ng Global Recordings Network ay magpahayag ng Salita ng Dios sa lahat ng tribo, sa ibat-ibang wika, sa buong mundo.

Mga Tagapag-ugnay ng Pandaigdigang Ministeryo - Ang tungkulin ng Pangkat Irternasyonal ay tulungan ang GRN sa pagpapatakbo at sa mga tauhan nito na mapabuti at matupad ang misyon na "Ipahayag ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika".

Organisasyon ng GRN - Ang GRN ay binobuo ng 50 pang-mundong samahan, pinaguugnay ng iisang pagtatalaga at adhikain.