Bakit Pa-kwento?

Ang ating Panginoong H esus ang pinakamahusay sa pakikipag ugnayan na nabuhay sa mundo. Gumamit siya ng mga kwento sa kanyang pagtuturo tungkol sa Kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga talinghaga, ay pinukaw niya ang puso ng mga tao upang ang mga ito ay magkaroon ng pagkauhaw sa katotohanan.

Sa ngayon, ang pagkukwento ay nananatiling mabisang paraan sa pag abot ng mga pusong tunay na nagsasaliksik. Ang pagkukuwento ay isang makapangyarihang paraan para pukawin ang puso at imahinasyon at maipasa ang mahalagang kaalaman sa bawat henerasyon, Ang bagay na umuukit ng mabuti sa ating mga isip ay hindi ang salita tungkol sa "tatlong mahalagang puntos" kundi kung pano ito naisalarawan sa ating mga kaisipan. Mula sa pasimula, sinusunod ng GRN ang pamamaraang ito ng ating Panginoong Hesus, gamit ang mga kwento sa Bibliya upang magpahayag mga ispirituwal na katotohanan na patuloy na nagbubunga nga kahanga-hangang resulta.

Isa sa pinaka hindi makalilimutang halimbawa ay nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Isang mag asawang misyonero ang mula sa ibang pangkat ng mga misyonero ang ipinadala sa isang ilang na lugar sa Upper Volta (ngayon ay Burkina Faso) sa Aprika upang magpahayag ng salita ng Diyos. Nagulat sila sa kanilang pagdating sapagkat ang tribo ay nakakakilala na kay Hesus. Labinlimang taon na ang nakararaan, isang kasapi ng aming pangkat ang gumawa ng pagsasadula ng mga kwento sa Bibliya sa tape gamit ang sariling wika ng naturang tribo. Namangha ang mga tao sa mga kwentong kanilang napakinggan at ang mga kwento at mensahe ay kanilang isinapuso at itinanim sa isip at kanilang nalaman ang daan ng kaligtasan bago pa man dumating ang misyonero.

Sa kasalukuyan, maraming buhay ang patuloy na namamangha at naantig ng mga kwento sa Bibliya na naisadula sa aming mga tape. Isang punong ebanghelista ang nagpatotoo sa amin at nagsabing " Mula ng matanggap ko ang mga tape ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, limampu na ang naniwala at nanampalataya mula sa aming lugar, dalawampu mula sa katabing kabukiran at labingtatlo mula sa karatig na mga pook."

Isang matandang lalaki mula sa Zimbabwe ang nagsabi sa isang Kristyanong manggagawa nang ganito:" Buong buhay ko ay nag-aalay at nagdarasal ako sa aking mga ninuno upang humingi ng gabay at tulong. Ilang tao ang dumating sa aking tahanan isang araw at kanilang ipinarinig ang mensahe sa kanilang tape tungkol sa Panginoong Diyos at kanyang mga nilikha. Sa unang pagkakataon sa aking buhay ay aking naunawaan ang tungkol sa tunay na Diyos. Nagpapasalamat ako na narinig ko at nalaman ang mensaheng ito bago ako sumakabilang buhay."

Sa kasalukuyan, maraming buhay ang patuloy pa ding naaakiti at naaantig ng kwento ng Bibliya. Para lalong maging makabuluhan sa pagkukwento kailangan na ang magkukwento ay taal at lumaki sa sariling bayan, na walang sagabal ng anumang kakaibang punto. Ang pinag sama-samang bahagi ng kwento sa BIbliya, taal na tagapagsalita at panalangin ng mga tao ng Diyos ay nakatutulong upang kahit ang pinaka lumang kwento ng Bibliya ay makakapagbago ng mga buhay sa mundong ito.

  • A series of articles by Clair Rulison on the role of stories in GRN scripts

  • Down through the centuries, storytelling has been a most effective way to communicate.

  • Storytelling has always been an effective way to communicate. Jesus used stories or parables when He taught the crowds. For years GRN has followed Christ's method and used storytelling to communicate spiritual truths.

Katulad na kaalaman

Estratehiya ng Ministeryo - Ang GRN ay nagsasanay at nagpapadala ng mga misyonerong nagrerekord sa iba't ibang wika, sa lahat ng panig ng mundo - walang wikang maikukubli at walang tribong hindi mararating.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Ano ang aming inire-record? - Nais ng GRN na maipahayag ang katotohanan ukol sa Diyos ng wasto at maliwanag para sa lahat ng wika at kultura, lalo na sa maliliit, nasa ilang na lugar at salat sa kabuhayan.

Pagsasatinig - Mga artikulo tungkol sa mga katangian ng pasalitang lipunan, at kung paano maipapahayag ang Magandang Balita sa kanila.