Script Library - Tajio

Script Library - Tajio

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6400 language varieties. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Scripts in Tajio

unfoldingWord 01 - Tepogutuong

(unfoldingWord 01 - The Creation) - Genesis 1-2

unfoldingWord 02 - Tedosa Nentama Eijuniaa

(unfoldingWord 02 - Sin Enters the World) - Genesis 3

unfoldingWord 03 - Teogo Sanu Mooge

(unfoldingWord 03 - The Flood) - Genesis 6-8

unfoldingWord 04 - Tepejanjiong NuꞌAlataꞌala Concoono SiꞌAbram

(unfoldingWord 04 - God's Covenant with Abraham) - Genesis 11-15

unfoldingWord 05 - Teunga Sanu Jinanjia

(unfoldingWord 05 - The Son of Promise) - Genesis 16-22

unfoldingWord 06 - SiꞌIshak Naꞌaala Telapi Ane Rotoo Teunga

(unfoldingWord 06 - God Provides for Isaac) - Genesis 24:1-25:26

unfoldingWord 07 - TeꞌAlataꞌala Nombarakai SiYakub

(unfoldingWord 07 - God Blesses Jacob) - Genesis 25:27-35:29

unfoldingWord 08 - TeꞌAlataꞌala Nonyalamata SiYusup Ane Teruru-rurusnya

(unfoldingWord 08 - God Saves Joseph and his Family) - Genesis 37-50

unfoldingWord 09 - TeꞌAlataꞌala Noleva SiMusa

(unfoldingWord 09 - God Calls Moses) - Exodus 1-4

unfoldingWord 10 - Sompulu Teꞌabalaan

(unfoldingWord 10 - The Ten Plagues) - Exodus 5-10

unfoldingWord 11 - TePaska Nutoo-too NuYahudi

(unfoldingWord 11 - The Passover) - Exodus 11:1-12:32

unfoldingWord 12 - Tepesuvung

(unfoldingWord 12 - The Exodus) - Exodus 12:33-15:21

unfoldingWord 13 - Tepejanjiong NuꞌAlataꞌala Concoono Tetoo-too NuꞌIsrael

(unfoldingWord 13 - God's Covenant with Israel) - Exodus 19-34

unfoldingWord 14 - Nongalalampa Eitana Sanu Jio Pinomoiai Nutoo

(unfoldingWord 14 - Wandering in the Wilderness) - Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

unfoldingWord 15 - Tetoo-too NuꞌIsrael Nentama EiTana Sanu Jinanjia

(unfoldingWord 15 - The Promised Land) - Joshua 1-24

unfoldingWord 16 - SiGideon Ane Tetopolapas-topolapas Ntaninya

(unfoldingWord 16 - The Deliverers) - Judges 1-3; 6-8; 1 Samuel 1-10

unfoldingWord 17 - Tepejanjiong NuꞌAlataꞌala Concoono SiDaud

(unfoldingWord 17 - God's Covenant with David) - 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

unfoldingWord 18 - Tepomarenta Sanu Netetilal

(unfoldingWord 18 - The Divided Kingdom) - 1 Kings 1-6; 11-12

unfoldingWord 19 - Tenabi-nabi

(unfoldingWord 19 - The Prophets) - 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

unfoldingWord 20 - Tinania Ane Netencileonye Tetoo-too NuꞌIsrael

(unfoldingWord 20 - The Exile and Return) - 2 Kings 17; 24-25; 2 Chronicles 36; Ezra 1-10; Nehemiah 1-13

unfoldingWord 21 - TeꞌAlataꞌala Nojanjia TeMesias

(unfoldingWord 21 - God Promises the Messiah) -

unfoldingWord 22 - SiꞌElisabet Ane SiMaria Majari Molumalo Karna Terancana NuꞌAlataꞌala

(unfoldingWord 22 - The Birth of John) - Luke 1

unfoldingWord 23 - SiYesus Pinoguungaa

(unfoldingWord 23 - The Birth of Jesus) - Matthew 1-2; Luke 2

unfoldingWord 24 - SiYohanes Nombaptis siYesus

(unfoldingWord 24 - John Baptizes Jesus) - Matthew 3; Mark 1; Luke 3; John 1:15-37

unfoldingWord 25 - Tepuang Nuseetan Nonyoꞌarai SiYesus

(unfoldingWord 25 - Satan Tempts Jesus) - Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

unfoldingWord 26 - SiYesus Nompamula Tepokarajaaong-Nya

(unfoldingWord 26 - Jesus Starts his Ministry) - Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

unfoldingWord 27 - Tetuturong NuToo NuSamaria Sanu Mombosi

(unfoldingWord 27 - The Story of the Good Samaritan) - Luke 10:25-37

unfoldingWord 28 - Sotoo Sanu Makaya Najaok EisiYesus

(unfoldingWord 28 - The Rich Young Ruler) - Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

unfoldingWord 29 - Tejarita Sima Tevotuang Sanu Jio Mongampuni

(unfoldingWord 29 - The Story of the Unmerciful Servant) - Matthew 18:21-35

unfoldingWord 30 - SiYesus Nombee Nomaꞌinang Limaributoo

(unfoldingWord 30 - Jesus Feeds Thousands of People) - Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

unfoldingWord 31 - SiYesus Nelampa Eibabok Nuogo

(unfoldingWord 31 - Jesus Walks on Water) - Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

unfoldingWord 32 - SiYesus Nepeꞌeondok Tetoo Sanu Pinentamai Nuꞌalus Sanu Majaat Ane Tebengkel Sanu Nepees

(unfoldingWord 32 - Jesus Heals a Demon-Possessed Man and a Sick Woman) - Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

unfoldingWord 33 - Tejarita Sima Apabagiong Tetana

(unfoldingWord 33 - The Story of the Farmer) - Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; Luke 8:4-15  

unfoldingWord 34 - SiYesus Nomagurua Tejarita-jarita Ntaninya

(unfoldingWord 34 - Jesus Teaches other Stories) - Matthew 13:31-46; Mark 4:26-34; Luke 13:18-21;18:9-14

unfoldingWord 35 - Tepogurapanong Sima Tesiama Sanu Mombosi

(unfoldingWord 35 - The Story of the Compassionate Father) - Luke 15

unfoldingWord 36 - Teꞌalae NiYesus Vinenii Terava Nusuruga

(unfoldingWord 36 - The Transfiguration) - Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

unfoldingWord 37 - SiYesus Netuvua SiLasarus Lamai Teꞌamateong

(unfoldingWord 37 - Jesus Raises Lazarus from the Dead) - John 11:1-46

unfoldingWord 38 - SiYesus Iraꞌop

(unfoldingWord 38 - Jesus is Betrayed) - Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

unfoldingWord 39 - SiYesus Inadili

(unfoldingWord 39 - Jesus is Put on Trial) - Matthew 26:57-27:26; Mark 14:53-15:15; Luke 22:54-23:25; John 18:12-19:16

unfoldingWord 40 - SiYesus Sinalipa

(unfoldingWord 40 - Jesus is Crucified) - Matthew 27:27-61; Mark 15:16-47; Luke 23:26-56; John 19:17-42

unfoldingWord 41 - TeꞌAlataꞌala Netuvuaꞌonye SiYesus Lamai TeꞌAmateong

(unfoldingWord 41 - God Raises Jesus from the Dead) - Matthew 27:62-28:15; Mark 16:1-11; Luke 24:1-12; John 20:1-18

unfoldingWord 42 - SiYesus Nopoꞌuig Temurit-murit-Nya Jijiompo Netencile Eisuruga

(unfoldingWord 42 - Jesus Returns to Heaven) - Matthew 28:16-20; Mark 16:12-20; Luke 24:13-53; John 20:19-23; Acts 1:1-11

unfoldingWord 43 - Noniang Teꞌababari Tetoo-too Sanu Nomarcaya

(unfoldingWord 43 - The Church Begins) - Acts 1:12-14; 2

unfoldingWord 44 - SiPetrus Ane SiYohanes Nepeꞌeondok Sotoo Sanu Kingkido

(unfoldingWord 44 - Peter and John Heal a Beggar) - Acts 3-4:22

unfoldingWord 45 - SiStepanus Ane SiPilipus

(unfoldingWord 45 - Stephen and Philip) - Acts 6-8

unfoldingWord 46 - SiSaulus Nomarcaya EisiYesus

(unfoldingWord 46 - Saul Becomes a Follower of Jesus) - Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

unfoldingWord 47 - SiPaulus Ane SiSilas EiPilipi

(unfoldingWord 47 - Paul and Silas in Philippi) - Acts 16:11-40

unfoldingWord 48 - SiYesus Heꞌua TeMesias Sanu Jinanjia

(unfoldingWord 48 - Jesus is the Promised Messiah) - Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

unfoldingWord 49 - Tepejanjiong Sanu Vuou NuꞌAlataꞌala

(unfoldingWord 49 - God's New Covenant) - Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

unfoldingWord 50 - SiYesus Kana Momarenta Tejuniaa Sanu Vuou

(unfoldingWord 50 - Jesus Returns) - Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.

Nasulat na mga Mapagkukunan - Libreng pag-download ng mga nakasulat na kuwento naka base sa kagamitan para sa ESL, Pang-linggong aralin at mga pangunahing katuruan ng Bibliya.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons