unfoldingWord 17 - Tepejanjiong NuꞌAlataꞌala Concoono SiDaud

Balangkas: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Bilang ng Talata: 1217

Wika: Tajio

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

SiSaul heꞌua tepuang pabibia tetoo-too nuꞌIsrael. Siia mapangkat ane magaya, iamaꞌo sanu noꞌeseilua nutoo-too nuꞌIsrael. Eipamulaongnya, siSaul nomarenta mombosi, tapi neende-ende siia nopoꞌokurang teambok nuꞌAlataꞌala karna jio nonuruk teparenta-Nya. Karna heꞌua teꞌAlataꞌala nomile tetoo sanu ntaninya untuk majari tepuang mombolos siia.

TeꞌAlataꞌala nomile sotoo teunga logas nuꞌIsrael tetopenya siDaud untuk majari tepuang touk siSaul. Jijiompo siDaud majari tepuang, siia sotoo tetopomiara tedomba lamai teKota nuBetlehem. Pepees nonjaga tedomba-domba niamanya, siDaud nomatemo sambaang tesinga ane sambaang teboruang sanu seilu momate tedomba-dombanya. SiDaud valii sotoo sanu mombosi teambok ane tutuu. Siia nomarcaya ane nonuruꞌi teꞌAlataꞌala.

SiDaud najari sotoo tetantara ane tetopomimpin sanu mombosi. Watu siDaud ulengi molumbi, siia nongeva tetoo sanu mooge tetopenya siGoliat. SiGoliat heꞌua sotoo tetantara sanu pinaundura, sanu moꞌuig tutuu, ane tepangkatnya sedeꞌipo tolumeter! Tapi teꞌAlataꞌala nonggauka tegauk sanu mabaraka ane nondulu siDaud nomate siGoliat ane nopaꞌasalamat tetoo-too nuꞌIsrael. Touk heꞌua, siDaud nondaaga mabari temusu nuꞌIsrael, karna heꞌua tetoo-too nomujinya.

SiSaul najari mogirang teamboknya karna tetoo-too magalang eisiDaud. SiSaul mengkaning-kaningnaꞌonya nonyoꞌarai untuk momate siDaud. Jadi siDaud nencoyok lamai siSaul. Vavalii seeleo, siSaul pepees nelolo siDaud antau siia maala nopateinya. SiSaul nentama eilulu nuvatu sanu selilio eipaio siDaud nencoyok. Tapi siSaul jio moꞌotoi. SiDaud eleo eini noꞌosuko tutuu ncoono siSaul ane maala nopateinya, tapi siDaud jio momatenya. Tapi, siDaud nonibas songkolo tebajunya untuk nopoꞌitaaꞌonya eisiSaul karna siia jio seilu momate siSaul untuk majari tepuang.

Ponouꞌongnya, siSaul naate eilalong nupepapateonong, ane siDaud najari tepuang nuꞌIsrael. Siia heꞌua sotoo tepuang sanu mombosi, ane tetoo-too seilu eisiia. TeꞌAlataꞌala nombarakai siDaud. SiDaud nongeva eilalong nabari tepepapateonong ane teꞌAlataꞌala nondulu siia nondaaga temusu-musu nuꞌIsrael. SiDaud nondaaga tetoo-too nuYerusalem sanu watu heꞌua jio tetoo-too nuꞌIsrael. Siia nogutu tekota heꞌua tekota nupomarenta. Eꞌendenya siDaud heꞌua tepuang, teꞌIsrael najari moꞌuig ane makaya.

SiDaud seilu mombaung teVonua nuꞌAlataꞌala eipaio jojoo tetoo maala monyomba teꞌAlataꞌala ane mombeena tepombee eisiia. Eꞌendenya kira-kira 400 toung, tetoo-too nonyombamo teꞌAlataꞌala ane nombeena tepombee eisiia eiTenda nuPejajaoꞌong sanu vinaungo niMusa.

Tapi teꞌAlataꞌala nonuju siNabi Natan eisiDaud nongulara tetutuunong eini, “Karna siꞌoo tetoo sanu nepapateong, siꞌoo jio mombaung teVonuaꞌU eini. Boi teungamu mombaungnya. Tapi, Siaꞌu kana tututuu mombarakai siꞌoo. Sotoo lamai tebijamu kana momarenta eibabok nutoo-too nuꞌIsrael seende-endenya!” Sosotoo tepuang sanu pinilei nuꞌAlataꞌala tinope ‘temesias’. TeMesias sanu jinanjia eiPuang siDaud sotoo tebija numbotonya sanu kana momarenta seende-endenya.

Watu siDaud neꞌeepe eini, siia selengaan nonyukur ane nomuji teꞌAlataꞌala karna siia nojanjiaꞌomo siDaud tepangka mooge ane mombarakai siia. SiDaud jiompo moꞌotoi siambengi teꞌAlataꞌala kana monggauka jojoo tesaba eini. Otutuunya, tetoo-too nuꞌIsrael kanaboi metaang meende jiompo teMesias, tepuang sanu jinanjia, majaok, sedeꞌipo seribuntoung.

SiDaud nomarenta maꞌadil ane mesetia eꞌendenya metoung-toung, ane teꞌAlataꞌala nombarakainya. Tapi, moꞌosuk ponouꞌong otutuvunya siia nonggauka tedosa sanu majaat tutuu eitolo nuꞌAlataꞌala.

Vavalii seeleo, watu jojoo tetantaranya maꞌo mepapateong, siDaud nembaung lamai noꞌoturu ane neꞌita sotoo tebengkel magaya neliing. Tetopenya siBatsyeba. Siia telapi niꞌUria. SiꞌUria sotoo sanu nesetia eilalong nutantara niDaud.

Jio umai negois, siDaud nonuju sotoo untuk mongomung tebengkel heꞌua eisiia. Maampo siDaud umaimo sosoꞌuya telapi siia noꞌoturu ncoono siBatsyeba ane tinujunya netencile. Sosoꞌuyambengi touk heꞌua siBatsyeba nomaꞌatu tetutuunong eisiDaud nongulara siia iꞌompongo.

SiDaud noleva siꞌUria metencile lamai tepepapateonong ane nonujunya umaꞌo eisilapinya. Tapi siꞌUria jio seilunya untuk metencile pepees tetantara sanu ntaninya pepees nepapateong. Touk rongkaning tinolaknya, siDaud nonuju siꞌUria metencile eipepapateonong ane nonuju siia inembea eipaio temusu-musu sanu moꞌuig jaok siia naate.

Touk siꞌUria naatemo, siDaud nolapi siBatsyeba. Lamai heꞌua, siBatsyeba noguungaa sotoo teunga langkai. TeꞌAlataꞌala nongoungkul tutuu tesapa sanu ginauka niDaud, karna heꞌua Siia nonuju siNabi Natan eisiDaud untuk monujua tedosanya. SiDaud natoba lamai tedosa-dosanya ane teꞌAlataꞌala nongampuninya tapi teunga sanu pinoguungaa heꞌua maate.

Vavalii peꞌoꞌoungkulonong eilalong sorurus niDaud eꞌendenya ponouꞌong otutuvunya, tekuasa niDaud majari moluntoy tutuu. Maampo siDaud jio mesetia eiꞌAlataꞌala, teꞌAlataꞌala ulengi nesetia sima atejanji-janji-Nya. SiBatsyeba noguungaa teunga ntaninya, ane nonopeinya siSalomo.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?