unfoldingWord 17 - Ang Kasabotan sa Dios kang David

Balangkas: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Bilang ng Talata: 1217

Wika: Cebuano

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Si Saul ang unang hari sa Israel. Taas siya ug barog, guapo, sama gayod sa gusto sa mga tawo. Maayo ang paghari niya sa Israel sa pipila ka mga tuig, apan sa kaulahian nahimo siyang daotan ug wala motuman sa Dios. Busa nagpili ang Dios ug laing tawo nga iyang ipahari puli kang Saul.

Si David nga usa ka batan-on nga Israelita maoy gipili sa Dios nga mohari puli kang Saul. Magbalantay siya sa karnero ug didto nagpuyo sa lungsod sa Betlehem. Kung adunay liyon o uso nga mokaon sa mga karnero sa iyang amahan nga iyang gibantayan, iyang kining patyon. Mapaubsanon siya nga tawo, matarong, ug mituo ug nagatuman sa Dios.

Sa wala pa nahimo nga bantogang sundalo ug pangulo si David, nakaaway pa niya ang higante nga ginganlan ug Goliat sa dihang bata pa siya. Gibansay nga sundalo si Goliat ug kusgan kaayo ug tulo ka metros ang iyang katas-on. Apan gitabangan si David sa Dios nga mapatay niya si Goliat ug maluwas niya ang Israel. Ug daghan ang gipildi niya nga mga kaaway sa Israel, ug tungod niini gidayeg siya sa mga tawo.

Busa nasina si Saul kang David kay gusto siya sa mga tawo, ug gisulayan niya siya pagpatay sa makadaghan. Mao nga nagtago-tago si David kaniya. Usa ka adlaw, gipangita niya si David aron patyon, ug misulod siya sa langob nga gitagoan ni David, apan wala siya makahibalo nga didto diay nagtago si David. Adtong tungora, mahimo kaayong patyon ni David si Saul apan wala niya kini gibuhat, hinuon, gigisian lang niya ang sanina ni Saul aron pamatud-an nga wala siyay tinguha nga patyon si Saul ug pulihan siya sa iyang paghari.

Sa wala madugay, namatay si Saul sa pagpakiggubat ug nahimong hari si David sa Israel. Maayo siya nga hari ug gusto siya sa mga tawo. Gipanalanginan siya sa Dios ug nagmalamposon bisan pa sa pagpakiggubat niya sa ilang mga kaaway. Nakuha ni David ang Jerusalem ug gihimo niya nga sentro nga siyudad. Sa panahon sa paghari ni David, gamhanan ug dato kaayo ang Israel.

Unya gusto ni David magtukod ug templo aron didto sila mosimba sa ilang Dios ug aron makahalad sila didto, kay 400 na katuig nga didto lang sila mosimba ug mohalad sa Tolda nga Tagboanan nga gibuhat ni Moises.

Apan nagpadala ang Dios ug propeta nga si Natan ug gipaistoryahan niya si David, “Manggugubat ka, mao nga dili ikaw ang mobuhat niini nga templo alang kanako. Ang imong anak maoy magtukod niini. Apan panalanginan ta ka maayo, ug usa sa imong mga kaliwat ang mohari sa akong katawhan sa walay kataposan.” Ang mesiyas maoy kaliwat ni David nga mohari sa walay kataposan, kay Pinili Siya sa Dios ug maoy moluwas sa mga tawo gikan sa ilang mga sala.

Sa pagkadungog ni David sa iyang gisulti, nagpasalamat dayon siya ug midayeg sa Dios tungod sa iyang saad ug dakong kadungganan, ug daghang mga panalangin. Wala siya masayod kanus-a kini tumanon sa Dios. Ug nihulat pa ang mga Israelita ug mga 1,000 ka tuig ayha pa niabot ang mesiyas.

Naghari si David nga makatarunganon ug matinud-anon siya sa Dios sa daghang katuigan, busa gipanalanginan siya. Apan sa dihang nagkatigulang na siya, naay usa ka higayon nga nakahimo siyag dako nga sala sa Dios.

Usa ka adlaw, nilantaw si David sa iyang palasyo ug nakita niya ng maanyag nga babaye nga naligo nga ginganlan ug Batseba. Niadtong panahona wala usab ang iyang mga sakop kay nakig-away sa layo.

Imbis nga likayan kini, gipakuha hinuon siya ni David ug nakighilawas kaniya ug unya iyang gipapauli. Wala madugay gipahibalo siya ni Batseba nga mabdus siya.

Unya si Uria nga asawa ni Batseba, usa sa mga maayong sundalo ni David. Gipapauli siya ni David ug gipaubanan ang iyang asawa. Apan wala mosugot si Uria nga mouli sa balay samtang ang uban nakig-away pa. Busa gipabalik siya ni David sa gubat ug iyang giingnan ang pangulo sa iyang mga sundalo nga ipaatubang si Uria sa pinakaisog nga mga kaaway aron mapatay siya.

Namatay gayod si Uria ug unya giminyoan ni David si Batseba ug nanganak siya ug lalaki. Nasuko ug maayo ang Dios sa gibuhat ni David busa gipaistoryahan niya kang propeta Natan mahitungod sa iyang sala. Naghinulsol si David ug gipasaylo siya sa Dios. Gikan niadto, nagmasinugtanon na siya ug nituman sa Dios bisan sa lisod nga mga panahon.

Apan namatay ang anak nga lalaki ni David tungod sa iyang sala, ug nag-unay ug away ang iyang pamilya hangtod nga namatay nalang siya. Tungod niini, nihuyang ang iyang paghari, ug bisan pa man nga wala siya nagmatinumanon sa Dios, gituman gihapon sa Dios ang iyang saad kaniya. Kadugayan, nakaanak ra si David ug si Batseba ug lalaki ug ilang ginganlag Solomon.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?