unfoldingWord 17 - Kocti Devitin namac Waya Andaemi

Balangkas: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Bilang ng Talata: 1217

Wika: Gadsup

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Soli weni Israiliuyic okekena kimi wami. Weni iyaci wemi, awoku eram waintam wami, anasi wanta indeyonic ukani-i. Soli weni awoku kimi wemi, acnan orande kinkaci weni Israiliuc kaci dafisem moni. Weni ecemi mandac emi Koctin awayani iyen indemoni. Micnonimi Kocti ena wainta ukacdanimi mana nurami wenic maku maremi kinic intemino.

Kocti Israilic pumarami ukakenimi Devitimi, weni Solin acnaimpaci Kinic intemi. Deviti weni Betliemi sipsipi ukaci dafise wami. Weni ena ena yamuci wen afonic sipisipi ukac dafisemi laioni namac bea namac aremi sipisipiuc arewami. Deviti ayorim waric emi Koctin okankac antekam waintam wemi awokuc wani dukemi Koctin awayani awakure wami.

Deviti eran yiruim wainta namac yicnom waintac namakic emi. Deviti pumara wemi, weni iyena wainta Kolayatin namaci aruemi. Kolayati weni yiruim waintauc eyon onaken, eran dukemi, kandac manawac mita iyac wemi. Kocti Devitin ofaemi Kolayatin aruremi Israiliuc tasasemi. Mini acnaimpaci Deviti Israiliuyic namuko yirurani, anasi wanta wemi yimoyu ankeno.

Anasi wanta Devitin yikandan onaric ami, Soli umani maremi. Soli amucna yaci wen arirani emi, Deviti wen akani ocman dewami. Mana nurami, Soli Devitin arirani afakemi. Deviti Solin akani pekemi oc mantan oy andutimi Soli waci uremi. Micnuremi Soli wemi iyen onemi. Deviti Solin acnaka kukami wemi, arirani indemifo eciremi. Deviti Solinic wadoy arani akecyemi. En arure enic maku mandec kinic iniwaci eceko.

Micnonimi, Soli yiruin timi pukemi, Deviti Israiliuyic kinic emi. Weni awoku kimi wanini anasi wanta wemi yiyikarac ewano. Kocti wemi akocda ankaremi awokufic uankemi. Deviti amucna yiruin timi wonimi Kocti ofaimi Israiliuyic namukouc yiremoni. Deviti Jerusalemic maku mandemi, wenic iyena makuyic emi. Deviti dafitanin kake Israiliuni, eran namaci weni amucna anecnen dukenoyo.

Deviti mam mac uwandaya umacden Israiliuc Koctim mantianke akonke okowani temi. Amankac 400 orande kinke anasi wantam Wayu Makimi Kotimi mantiankeni akonke ewano.

Kocti profet Netenimi tankanimi Devitimi maron tamemi, "Newarafi eni yiruim waintam wemi, tentic Mam maci iyen uwaranonami. En akaci uwaran temi. Teni emi akocda ankantecumpe. Maya enic nantikemi, kinic ukemi tentic anasi wanta kaci dafisin temi!" Mana yiwikam wainta Devitin nantinke wemi penandac dafisem wintemi, weni inarum Wainta Akaci. Mini inarum Wainta Akaci anasi wanta yenyic numo kinke tasa sintemi.

Deviti mini wayani indiremi, weni Koctimi musec tiankemi, newarafi Deviti akocda ankaremi anom wici amemi. Deviti iyen indikemoni, Kocti mini anecneu inanine. Micnukami, Israiliuc iyakaku kami dafisewa yomi 1000 orande acnaimpaci Mesayami yimemi.

Deviti dafitanin kaci wayayuc indeni awoku indin namaci iyaka kukami wayomi, Kocti wemi akocda ankemi, ayokun tinpaci weni Koctimi anonic uremi numo andac uankemi.

Mana nurami, Deviti yiruim waintauc yiruin tapaci owami, wenamac kinke onanimi mana ayokuc inini non kacde wanimi onemi. Wen awici Betsiba.

Onaman ifac iyen ecemi, Deviti yokam wainta tiyin kanini mini inini awike weni wanipac yeno. Wen namac warukakemi yeweken tankanimi wemi. Icnaimi Betsiba Deviti wapac wayani demi temi, teni timubaci wekon temi.

Betsiban awafun awici Uriam wemi. Devitinic ayokuc aruim waintam wami. Deviti Uria yiruin tapatenan aranimi yeraonimi temi, orewa en anac namac owarano. Uria wen namac pac iyewac wirani emi, pani yiruami. Afo Deviti yeweken Uria yiruin tapac winowani tankemi. Yenka dafitan tamemi, eran yiru eyon kinaci danaci orayac aroko.

Urian arurayomi Deviti Betsibami wayic emi. Weni Devitin akaci afon intam makemi. Kocti anon aramikemi, Deviti onin andakaci profet Neteninkaci temi, orewa Devitin tameno, weni numoc enine. Deviti wenic numo wani akunon tirami Kocti daoyankemi. Wenic wantinke Deviti Koctin awayani indemi, umantimaci awakure wami.

Devitinic numo ayaci wen akaci pukemi. Devitin ankumaci yiruintim wayomi, Devitinic erani nonic memi. Micnen Deviti Koctin oyen amemifo Kocti awokufic uankemi, wemi ukac ankanim wayayuc namaci wemoni. Icnaimi Deviti Betsibankaci ena inta makemi, wen awici Solomoni.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?