unfoldingWord 17 - Завето Дэвэлэско Давидоса

Balangkas: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Bilang ng Talata: 1217

Wika: Romani, Baltic

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Перво царё сыс до Израилё Сауло. Ёв сыс вучё браво и чалёлас манушэнгэ. Перва бэрша ёв исыс лачё царё дэ Израилё. Нэ дурэдыр ёв атча захало и пирьяча тэ шунэл Дэвлэс. Пал дава Дэвэл выкэдыя авирэс манушэс царёса пэ лэско штэто.

Дэвэл выкэдыя тэрнэс манушэс из Израиля лэс кхарэн Давидо кэрдя саро, соб ёв тэ авэл царёса посли Саулостэ. Давидо сыс пастухо форостыр Вифлеем. Сыр ёв ракхэлас бакрэн дадэскирэн, лэскэ прыджяласпэ тэ умарэ и львос и медвидёс, савэ чурдэнаспэ пэ бакрэндэ. Давидо сыс патывало и чачуно мануш. Ёв патялас Дэвлэскэ и кандэлас Лэс.

Сыр Давидо исыс тэрнинько, ёв мардяпэ дрыван барэса манушэса савэс кхарэн Голиафо. Ёв исыс зороло и джиндя сыр трэби тэ марэпэ, вучипэн лэско сыс гин трин метры! Нэ Дэвэл дыя Давидоскэ тэ умарэ Голиафос и тэ заракхэ Израилё. Тэнче Давидо лыя бут выкхэлэнас марибэн врагэндыр Израиля. Ёв лыя куч тэ марэпэ и бут молы лыджялас манушэн Израиля тэ марэпэ врагэнса. Давидо чалёлас израильтянэнгэ, и ёнэ шарэнас лэс.

Мануша дякэ камнэ Давидос, со Саулос ада захалас и ёв дарэлас со Давидо тордёла пэ лэско штэто. Тэнче Сауло закамья тэ умарэ лэс, и Давидо настя дэ пустыня, гаравэласпэ Саулостыр и лэскирэ манушэндыр. Екхвар Сауло Пэскирэ манушэнса родэлас Давидос. Ёв загия дэ пещера кай гаравэласпэ Давидо, нэ ёв на удыкхья лэс. Давидо подгия кэ ёв палал и отчиндя лэскирэ идятыр наборо котыр. Сыр, Сауло отгия пещератыр, Давидо загодлыя Саулоскэ и сыкадя лэскэ котыр саво лэстэ сыс до васта. Дякэ Сауло полыя, со Давидо, на умардя лэс, ваш дова соб тэавэ царёса, хотя ёв мог дава тэ кэрэ.

Прогия набут дэвэса и Сауло хасия дэ марибэн, И Давидо тэрдыя царёса Израиля. Дэвэл благословлял Давидос дэ саро со ёв кэрэлас. Ёв исыс лачэ царёса, и манушэнгэ ёв чалёлас. Давидо марэласпэ бут молы, и Дэвэл дэлас лэскэ тэ выкхэлэ кэ враги Израилёскирэ. Ёв марэласпэ пало Иерусалимо и кэрдя лэс барэса фороса, кай ёв дживэлас и исыс хуласа пэ дая пхув. Давидо сыс царёса 40 бэрш. Сыр Давидо сыс хуласа пэ пхув, Израилё атча зорало и барвало.

Давидо камня тэ кэрэл кхэр ваш Дэвлэскэ, кай сарэ израильтяне тэ поклонинэнпэ Дэвлэскэ и тэ янэнас Лэскэ жертвы. Кэ дава, 400 бэрш, мануша поклонинэнаспэ Дэвлэскэ и янэнас Лэскэ жертвы дэ Шатра Собрания, саво кэрдя Моисеё.

Дэ дола дэвэса дживэлас екх пророко савэс кхарэнас Нафан. Дэвэл бичядя лэс кэ Давидо дасавэнса лавэнса: «ту на кэрэса Дэвлэскэ Кхэр ваш Мангэ, пал дова со ту бут марэсаспэ. Лэс кэрэла тэро чаво. Нэ Мэ тукэ дава бут саро. Екх тырэ родостыр авэла вечно хуласа Мирэнса манушэнса!» Екх родостыр Довидоскирэстыр, саво авэла вечно хулай. — ада Мессия. Мессия — ада Выкэдымо Дэвлэса. Саво заракхэла манушэн сарэ свэтостыр лэнгирэндыр бэзэхэндыр.

Сыр Давидо шундя лава Нафаноскирэ, ёв пхэндя Дэвлэскэ наис и прославиндя Лэс пал дова, со Ёв дыя Давидоскэ бари патыв и дыя лэскэ бут благословения. Давид на джиндя, сыр Дэвэл кэрэла со пхэндя. Нэ, амэ джинас, со израильтянэнгэ трэби сыс бут тэ дужакирэ сыр явэла Мессия — гин 1000 бэрш.

Давидо бут бэрш исыс лаче хуласа кэ пэскирэ мануша. Ёв кандэлас Дэвлэс, и Дэвэл благословлял лэс. Нэ тэнче Давидо кэрдя баро бэзэх ангил Дэвлэстыр.

Екхвар Давидо подыкхья пэскирэ дворостыр и удыкхья бравона джювля, сави морэласпэ. Ёв на джиндя ла, нэ пуча пал латэ кэ пэскирэ бутярнэ, и лэскэ пхэндэ, со ла кхарэн Вирсавия.

Давидо на отрисия латыр, а бичядя пал латэ бутярнэн. Ёв пирисутя ласа, и отбичядя ла кхэрэ, прогинэ дэвэса и Вирсавия пиридыя Давидоскэ, со ёй пхари.

Вирсавия сыс палэром пал манушэстэ савэс кхарэн Урия. Ёв исыс хвэдыр мануш саво марэлпэ кэ Давидо. Дэ дола дэвэса Урия марэласпэ пэ война. Давидо кхардя Уриёс войнастыр и припхэндя лэскэ тэ джял кэ пэски ромны. Нэ Урия отпхэндяпэ тэджя кхэрэ тэ пасё, сыр авир мануша марэнпэ пэ война. Тэнче Давидо бичядя лэс палэ пэ война и припхэндя барэдырэ манушэскэ, соб лэс тэ чивэн одорик, кай марэнпэ дрыванэдыр сарэстыр, соб Урия тэ мэрэл. Дякэ и исыс: Урия мэя дэ марибэн.

Сыр Урия мэя. Давидо лыя пал пэстэ Вирсавия. Ёй яндя лэскэ чавэс. Дэвэл дрыван холясыя пэ Давидостэ пал дава со ёв кэрдя. Ёв бичядя кэ Давидо пророкос Нафанос, соб ёв тэ пхэнэл лэскэ, сыр баро лэско бэзэх. Давидо мангъя кэ Дэвэл прощэнье, пал пэскиро бэзэх, и Дэвэл простиндя лэс. Тэнче Давидо саро джюипэн джялас пал Дэвлэстэ и кандэлас Лэс, и сыр исыс лэстэ пхарэ дэвэса, ёв всаек патялас Дэвлэскэ.

Нэ чаво Давидоско мэя цыкнорэса. Дякэ Дэвэл мардя Давидос. Пэ Давидостэ гадынэпэ мануша лэскирэ семьятыр, и адава исыс пока ёв на мэя. Лэскиро лав пирьячнэ тэ полэ. Хоч Давидо накандыя Дэвлэс, нэ Дэвэл исыс чачуно и кэрэлас одова со пхэндя Давидоскэ. Тэнче кэ Давидо и Вирсавия бияндяпэ екх чаво, ёнэ кхардэ лэс Соломоно.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?