unfoldingWord 17 - Apã Wachu djawu mewe Dawidpe

Balangkas: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Bilang ng Talata: 1217

Wika: Ache

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Saul rõ ĩmbywe ymachidjagi Israelpe. Gogi rõ kbe’e ymambuku emi krymbaeche, Israel pua wywy pukawe nonga. Saul ymachidja gatu ekõ Israel pua wywy bychepe tãrãllã ruybu. Gobu rõ duwe kbe’e nongama, djembi buchã, wendullãma Apã Wachu djawu. Go buare Apã Wachu prawoma duwe kbe’epe, ekõwã ymachidjagi dja endawepe mawembu.

Apã Wachu prawoma kbuchuwe Israel pua, dja bykuapyre Dawid, ekõwã ymachidjagi Saul endawepe. Dawid rõ wachupurã warõndygi tapy tãrã Belenpe. Go warõ ekõmbu dja apã wachupurãndji, Dawid broma djuku, emi etakrã chery wachu, go wachupurãpe porõ djuebu. Dawid rõ kbe’e praru gatugi emi ekõ gatugi. Idja rõ kua gatu emi Apã Wachudji, dja kuere rupi mudjã gatu reko.

Dawiddji wẽma etakrã tõallã chidjaechegi emi ymachidja wachugi. Dawid kbuchu poubu wyche, tõ mumbuma ymambuku wachudji, dja bykuapyre Goliat. Goliat rõ tõ mumbuaty, kbe’e chidjaechegi emi. Idja ymambuku wachu rõ 3 metro! Apã Wachu rõ kuwẽ gatuma Dawidpe, Goliatpe browã emi kuwẽwã Israel pua wywype. Gobu Dawid chidjama tãrã Israel byllãndygidji. Go buare dja irõndy wywy idjadji pre reko.

Saul ka tã buchã reko, Israel pua wywy by gatudjiwa Dawidpe. Tãrãma Saul pycho djue idjape, go buare Dawid kadjãma Saul djãwẽware. Etakrã kreybu Saul kuara reko Dawidpe, idjape pychowã. Saul wẽma go ita ikua djãwãpe, Dawid djemiwe endape. Saul rõ idjape wechãllã. Dawid ĩma Saul djãwẽ, idjape bro djonowã. Gobu idjape bro djuellã. Gope rõ Dawid kichima ichakrã Saul tyru, idja wechãwã, bro djuellã idjape, go ymachidja ekõwã dja endawepe.

Gobu Saul manoma tõ mumbupe, emi Dawid ekõma Israel ymachidja wachugi. Go rõ ymachidja kbegatugi, dja irõndy wywy by gatu idjape. Apã Wachu kuwẽ gatu Dawidpe, gobu bue wywy wẽ gatuma idjape. Dawid tõ mumbu tãrã reko, emi Apã Wachu idjape kuwẽ gatuma, Israel byllãndygi wywype buchãmbawã. Gobu Dawid chidjama tapy tãrã Jerusalemdji, mawembu go rõ tapy tãrã wachu. Dawid ymachidja wachubu, Israel pua wywy chidjaeche, emi bue tãrã reko.

Dawid djapo djue prellambaty, Israel pua wywy Apã Wachu chã ruwa kmarãwã, we keĩmbyre idjape mewã emi. 400 ruy tarãmbu Israel pua wywy prewe Apã Wachudji, emi we keĩmbyre idjape mewe noã llambaty, Moise djapowepe.

Apã Wachu rõ buema profeta Natan Dawid endape, go nonga idjape inawã: “Dje rõ kbe’e tõ mumbuatygi, go buare djapollãwerã go cho prellambaty. Dje tay djapowerã. Djepe rõ cho mewerã kuwẽ gatudjiwa. Etakrã dje irõndy ymachidja wachuwerã cho irõndy chupa wywydji gorãwe!” Dawid irõndy etakrãeche, go Mesia rõ ymachidjawerã gorãwe. Go Mesia rõ Apã Wachu prawowegi, ache wywy go ywy pua kuwẽwã idja bue buchã djapowedji.

Dawid go djawu wendubu, warõllã mewã ury gatu Apã Wachupe. Go kmarã emi Apã Wachu chã ruwa, go idjape djawu mewedjiwa, me djue dja kuwẽ gatu emi bue gatu tãrã. Dawid kuallã mawe nongabu Apã Wachu djapowerã dja inawe. Gobu rõ Israel pua wywy warõ reko tãrã ruybu, 1.000 ruybu wyche, go Mesia ekõwã.

Tãrã ruybu Dawid ymachidja gatuma djãpãllãndjiwa, emi bue djapo gatu wywy, gobu Apã Wachu idjape mema kuwẽ gatu. Go nongabu djepe, dja ruy krãpĩ rabu, go bue buchãeche djapoma Apã Wachu chã ruwa.

Etakrã kreybu, Dawid tõallãngi wywy ĩma rypype dja tapydji, tõ mumbuwã. Dawid rõ mai reko dja tapy wachudjiwe, gobu wechãma kudjã gatu, y djobu. Dja bykuapyre rõ Betsabe.

Dawid maillã duwe rekuaty, buema duwegipe, go kudjã eruwã dja endape. Djenoma idjadji, gobu buema emi dja tapype. Go krey tãrãllãmbu Betsabe kiuma mondo Dawidpe, idja rõ brawoma.

Betsabe ime bykuapyre rõ Uria. Go rõ etakrã Dawid tõallã gatuechegi. Dawid pukama Uriape tõ mumbu puare ekõwã, dja brekodji ĩwã. Uria rõ o djuellã dja tapype, tõallãngi wywy tõ mumbu rekobu. Go buare Dawid buema emi Uriape tõ mumbupe. Gobu inama tõallãngi ymachidjagipe, Uriape mĩwã dja byllãndygi krymbaechegipe, idjape browã.

Gobu Uria manombu, Dawid rama Betsabepe dja brekorã. Go mawembu memby machĩma kbe’epurã, Dawid tay. Apã Wachu rõ prandjã buchã Dawid djapowedji. Go buare buema profeta Natanpe, Dawidpe inawã: “Dje bue djapowe rõ buchãeche.” Dawid chingama dja bue buchã djapowedji, gobu Apã Wachu idjape kuwẽma. Go ruy tãrãmbu Dawid ekõ wyche, mudjã gatu Apã Wachudji, emi wendu gatu dja djawu, djuei wẽmbu djepe.

Apã Wachu Dawidpe pachoma, bue buchã djapo buare, go buare dja tay manoma, emi Dawid tapy puagi wywy djuka reko edji, Dawid ekõmbu wyche. Gobu emi Dawid praru roma djo. Dawid mudjã gatullãmbu djepe, go wyche Apã Wachu chingadjeky reko dja dawu mewedjiwa. Gobu Dawid emi Betsabe rekoma duwe tay, idjape bykuama Salomon.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?