unfoldingWord 17 - David Kuoma Pathien Thuthlung

Balangkas: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Bilang ng Talata: 1217

Wika: Hmar

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Saula chu Israel lal hmasatak a nih. Mipuiin an dit zawng taka, dung insâng le hmêl thra, ngainobei tak a nih. A tîr chun Saula chun a thaw thra hle a, a nakie tieng chun Pathien thu awi ta lovin misuol a hung ni el ta a, chuongchun ama aia lal la hung ni ding mi dang Pathienin a thlang ta a.

Pathienin Israel tlangval a hming David chu Saula zova Israel lal dingin a thlang a, David chu Bethlehem khuo a um, beram vêngtu a nih, Beram a vênglai chun, beramhai hung setum, savom le sakeibaknei a that veve a. David chu Pathien ringa, a thu zawmtu, fel le nun innêm tak a nih.

David chu sipai hrât le hotu hrâttak khom a nih. Tlangvâl, tleirawl a ni lai khom milien, Goliath an ti chu a bei a. Goliath chu indo thiem sipai le hrât tak el, meter thuma dung insâng a nih. Nisienlakhom Pathienin David chu a thrangpuia, Goliath chu a thata, Israelhai chu a sansuok ta a.

Saula chun David a hung thîk trana, voi tamtak that a tum a. Nikhat chu David that tumin Saula chun a zonga. David inbikna pûk sûnga chun Saul chu a lût fûk a, ana chu David chu a va hmu nawh. Saula chu that nêkin lal hung ni ân chu naw zie sukchiengna dingin Daid chun Saula puonhmawr chu a rûkin a va âtthlâk pêk a.

A tawpa chun, Saula chu indona hmunah a thita a, David chu Israel lal a hung ni ta a. Lal thratak a ni leiin, mipuiin an lawm a. Pathienin David chu mal a sawm a, an hlaw tling tir a. David chu voitam tak indonaah a thranga, Pathienin hnena pêk hlak a, David chun Jerusalem khawpui a rûn a, a lâka, ama khawpuiin a siema. Davidin ro a rêl sûng chun Israel ram chu a hrâtin a hausa em em.

Mitinin Pathien an bieka, a kuoma an inthawi theina dingin David chun Tempul bawl a nuom ta a. Kum 400 sûnglai zet Intuokna Puonin, Mosie’n a bawl a khan mihaiin Pathien an biekin, a kuoma an inthawi hlak a.

Pathien chun zawlnei Nathan kuoma hi thucha hi anchawitira, David kuoma a tira, “Nangchu indomi I ni leiin ka ta dingin in mi bawl pêk naw ti nih. I naupa’n bawl lem a tih. Nisienlakhom nang chu nasatakin mal sawm ka ti che. I insunga mi pakhatin Israel lalthrungphaa thrungin rorel a ta, ama chu Messia ti nîng a tih!” Ama chu Pathien mithlang, suola inthoka khawvel sansuoktu ding chu tiin.

Chuong thu chu Davidin a hriet chun Pathien kuoma lawmthu hrilin an pâk ta a, Pathienin David kuoma ditsakna nasatak le malsawmna tamtak pêk a tiem a. Messia hung hun ding sawttak el, kum 1000 sûng deu thaw Israelhai in an lo nghâk a nih.

David chun feltak le ringum takin kum tamtak ro a rêla, Pathienin mal a sawm bawka. Amiruokchu, a hun tawp tieng chun râpthlâk tak elin Pathien laka a suol el ta a.

Nikhat chu, a sipaihai indona hmuna an umzing laiin David chu a sûnin a hung tho hara, nuhmei hmêl thra deu el insil lai a hei hmu a. Chu nuhmei hming chu Bathseba a nih.

Thlîrzui naw pei tumta nêkin, David chun chu minu chu va thruoi dingin mi a tir el ta a. chuonghcun a lo zâlpui a, a tirkîr nawk el a. Hun sawtnawte hnung chun Bathseba chun David kuomah nau von a ni thu chanchin a hei hril a.

Bathseba pasal Uria chu David sipai ringumtak a nih. David chun Uria chu indona hmuna inthokin a ko kîra, a nuhmei zâlpui dingin a hril a. Nisienlakhom sipai popo indona a an thranglaia intienga lo kîr chu a nuom naw a. David chun Uria chu râl zuolna laitaka inhmatawngtira, an thata, a thi theina dinga remruot dingin sipai hotu, Joab kuomah lekha a thona. Chu lekha chu inchawitirin Uria chu indona hmun tieng chun a tir suk a.

Uria chu râlin an that hnung chun David-in Bathseba chu nuhmeiin a nei ta a. David chu naupasal a nei pêk a. David thilthaw dân chun Pathien a suk lungawi ta naw a. Chuongchun a thilthawdân chung chang Pathien a lawmnaw thu hril dingin zawlnei Nathan chu David kuoma Pathienin a tir a. David chun a suol a sima, Pathienin a ngai dam a. Hun nuhnung tieng chun, harsat huna khom David chun Pathien ringin a bêl tlat lem ta hlak a nih.

Nisienlakhom David suolna lei chun a naupasalte chu a thi ta a. A hun nuhnung tieng chena khom David insûnga chun indona le insuolnain a mâksan naw a, chun David thilthawtheina chu nasatakin a tlahnuoi a. David chu Pathien kuoma ringum lovin um sienkhom Pathien chu David kuoma a thu tiemhai a ring a um zing a.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?