unfoldingWord 48 - SiYesus Heꞌua TeMesias Sanu Jinanjia

Balangkas: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

Bilang ng Talata: 1248

Wika: Tajio

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Watu teꞌAlataꞌala nogutu tejuniaa, jojoo heꞌua mombosi. Jio umai odosa. SiꞌAdam ane siHawa meꞌagagalanong, ane siira magalang eiꞌAlataꞌala. Jio umai sanu mepees atau sanu maate. TeꞌAlataꞌala seilu tejuniaa sima heꞌua.

Tepuang nuseetan nonjarita lamai tesaa eiJoꞌong nuꞌEden antau nonipu siHawa. Lamai heꞌua siia ane siꞌAdam nodosamo eiꞌAlataꞌala. Karna siira nogugauk tedosa, jojoo tetoo eijuniaa maala mepees ane jojoo tetoo maala maate.

Karna siꞌAdam ane siHawa nodosa, tesaba sanu nelabi najaat valii najari. Temanusia najari temusu nuꞌAlataꞌala. Karna heꞌua sosotoo lamai watu nopoguungaa umai tegauk nodosa ane siia temusu nuAlataꞌala valii. Tehubungan tetoo-too concoono teꞌAlataꞌala magancing karna tedosa. Tapi teꞌAlataꞌala umai terancana untuk mopoꞌombosi tehubungan heꞌua.

TeꞌAlataꞌala nojanjia sotoo tebija niHawa kana mopoꞌorua tevaꞌi nupuang nuseetan, ane tepuang nuseetan kana momaꞌiti tetojungnya. Eini obatuanya tepuang nuseetan kana momate siYesus, tapi teꞌAlataꞌala kana metuvuaꞌonye Siia. Lamai heꞌua teMesias kana mopoꞌorua teꞌuig nupuang nuseetan seende-endenya. Mabari ntoung lamai heꞌua, teꞌAlataꞌala nongulara siYesus heꞌua teMesias, tepuang sanu jinanjia nuꞌAlataꞌala.

Watu teꞌAlataꞌala nopoꞌorua jojoo tejuniaa nepake teogo buntul, Siia nonyadiaa tepayangan sanu mooge untuk nonyalamata siira sanu nomarcaya eiSiia. Tepayangan heꞌua tepogurapanong sima siYesus. Sima heꞌua valii, jojoo tetoo masipato nopatei karna tedosa-dosa niira, tapi teꞌAlataꞌala nonyadiaaꞌomo siYesus mopaꞌasalamat jojoo tetoo sanu nomarcaya eiSiia.

Eꞌendenya monggatustoung teꞌimam-imam tatarus nombee tepombee eiꞌAlataꞌala lamai tetoo-too untuk mombolos tehukuman sanu masipato siira monarima karna tedosa niira. Tapi tepombee-pombee heꞌua jio maala nonggagis tedosa niira. Teꞌimam-imam heꞌua tepogurapanong sima siYesus. Tapi, siYesus jio nombee tepombee tebinaatang sima teꞌimam-imam ntaninya. Siia nombee teꞌalae-Nya mboto sima tepombee sanu maala monggagis tedosa jojoo tetoo eijuniaa eini. SiYesus heꞌua teꞌImam sanu Mooge sanu tutuu karna siia majari tepongonto eiolot teꞌAlataꞌala ane temanusia sanu odosa.

TeꞌAlataꞌala nonjarita eisiꞌAbraham, “Lamai siꞌoo, jojoo tesuku eijuniaa kana nobarakai.” SiYesus heꞌua tebija niꞌAbraham. Jojoo tesuku eijuniaa nobarakai niYesus, karna tetoo-too sanu nomarcaya eisiYesus nosalamata lamai tedosa, ane majari tebija niꞌAbraham.

Watu teꞌAlataꞌala nonuju siꞌAbraham nombee teunganya, siꞌIshak, simamo tepombee, teꞌAlataꞌala nonyadiaa sambaang tedomba untuk tepombee nombolos siꞌIshak. Tedomba sanu sinadiaa nuꞌAlataꞌala heꞌua tepogurapanong sima siYesus. TeꞌAlataꞌala nonyadiaa siYesus, teUnga nuDomba nuꞌAlataꞌala, simamo tepombee untuk maate mombolos siꞌita.

Watu teꞌAlataꞌala nonjaoka teꞌabalaan ponouꞌong eiMesir, jojoo tetoo nuꞌIsrael kanaboi monyambale sambaang teunga nudomba sanu mombosi ane mongembe teraanya eibingkai nupintu nuvonua niira. Eibabonya, eiꞌoigi ane eiꞌoanong. Watu teꞌAlataꞌala neꞌita teraa heꞌua, Siia nolabata tevonua-vonua niira ane jio momate teunga-unga siaꞌa niira. Tegauk eini tinope tePaska.

TeUnga nuDomba nuPaska heꞌua tepogurapanong sima siYesus. Siia tututuu jio odosa ane pinatei eiEleo nuPaska. Watu tetoo nomarcaya eisiYesus, teraa niYesus nombayar tedosa nutoo heꞌua, ane tehukuman nuꞌAlataꞌala nalabat siia.

TeꞌAlataꞌala nogutu tepejanjiong concoono tetoo-too nuꞌIsrael, tetoo-too sanu pinilei-Nya. SiYesus nongomung tepejanjiong sanu vuou lamai teꞌAlataꞌala. Tetoo-too lamai jojoo tesuku maala momarcaya eisiYesus ane majari tetoo-too sanu pinilei nuꞌAlataꞌala.

SiMusa heꞌua sotoo tenabi sanu nonjaritaa tejarita nuꞌAlataꞌala. Sima siMusa, siYesus heꞌua valii sotoo tenabi, tapi siYesus heꞌua nelabi mooge. Siia jio boi nongulara tetutuunong nuꞌAlataꞌala, Siia heꞌua tetutuunong nuꞌAlataꞌala sanu metuvu.

TeꞌAlataꞌala nojanjia eiPuang siDaud sotoo tebijanya kana momarenta simamo tepuang eibabok tetoo-too nuꞌAlataꞌala seende-endenya. SiYesus heꞌua tebija tePuang siDaud sanu najari tepuang sanu jinanjia heꞌua.

SiDaud heꞌua tepuang nuꞌIsrael, tapi siYesus heꞌua tepuang jojoo eijuniaa! Siia kana majaok vavalii ane momarenta tepomarenta-Nya maꞌadil ane membombosiong seende-endenya.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?