unfoldingWord 48 - Jisas Em Dispela Promis Mesaia

Balangkas: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

Bilang ng Talata: 1248

Wika: Tok Pisin: PNG

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Taim God i mekim kamap graun, olgeta samting i kamap gutpela tru, nogat sin i stap. Adam na Iv i bin laikim tupela yet na long wankain pasin tupela i laikim God. I nogat sik na dai i bin stap. Na God i laikim graun long i stap olsem.

Satan i toktok long Iv long gaden olsem snek long giamanim em. Na em wantaim Adam i bin sakim tok bilong God na mekim sin. Tupela i bin mekim sin olsem na olgeta manmeri bilong graun i kisim sik na i dai.

Long wanem Adam na Iv i bin mekim sin na samting nogut tru i kamap na ol i kamap birua bilong God. Long dispela as, olgeta manmeri ol i kamap wantaim sin na kamap birua bilong God. Na sin i brukim dispela wok poro bilong God na man. Tasol God i gat tingting long stretim gen dispela wok poro wantaim man.

God i bin promis olsem wanpela tumbuna pikinini bilong Iv bai krungutim het bilong Satan na Satan bai kaikai lek bilong em. Dispela i olsem Satan bai kilim Mesaia tasol God bai kirapim em na bai i stap laip gen. Na Mesaia bai bagarapim Satan olgeta. Planti yia i go pinis na God i tokaut long Jisas olsem Mesaia.

Taim God i bagarapim olgeta hap bilong graun wantaim tait wara, em i redim sip bilong ol manmeri husat i bilip long em. Long wankain rot, olgeta man bai kisim bagarap long sin bilong ol. Tasol God i bin redim Jisas long helpim ol manmeri husat i bilip long em.

Planti 100 yia, ol pris i save mekim ol ofa i go long God long soim ol hevi ol manmeri inap kisim long ol sin bilong ol. Tasol ol dispela ofa i no save tekewe sin bilong ol. Jisas em i nambawan hetpris i winim ol arapela pris. Em i bin ofaim em yet olsem wanpela ofa tasol bilong tekawe sin bilong olgeta manmeri bilong graun. Long wanem em i bin kisim bagarap long ol sin olgeta manmeri i bin mekim.

God i tokim Abraham, “Long yu, olgeta lain manmeri bilong graun bai kisim blesing.” Jisas em i tumbuna pikinini bilong Abraham. Na long em, olgeta lain manmeri bilong graun bai i kisim blesing. Long wanem olgeta manmeri husat i bilip long Jisas, em i tekewe sin bilong ol na ol bai i kamap wanpela tumbuna pikinini bilong Abraham long spirit.

Taim God i tokim Abraham long ofaim pikinini bilong em Aisak olsem ofa, long senis bilong pikinini em Aisak. God i redim wanpela sipsip man long kukim olsem ofa. Yumi olgeta inap dai long sin bilong yumi, long wankain pasin God i redim Jisas Pikinini sipsip bilong God, olsem ofa na em i kisim ples bilong yumi na i dai.

Taim God i salim las hevi i go long ol Isip, em i bin tokim ol wanwan famili bilong ol Israel long kilim nambawan pikinini sipsip na kapsaitim blut antap long ol pos na sait bilong ol dua bilong ol. Na taim God i lukim blut em bai abrusim haus bilong ol na i no kilim ol nambawan pikinini bilong ol. Dispela samting ol i kolim Pasova.

Jisas em i Pasova sipsip bilong yumi. Em i stretpela na i nogat sin, tasol ol i kilim em long taim bilong lotu bilong Pasova. Taim olgeta man i bilip long Jisas, blut bilong em i baim bek sin bilong dispela man na hevi bilong God bai abrusim dispela man.

God i bin mekim wanpela kontrak wantaim ol manmeri bilong Israel, em i bin makim ol bilong em yet. Tasol nau God i redim wanpela Nupela Kontrak i stap, em i bilong olgeta manmeri. Long dispela Nupela Kontrak, wanem man bilong wanem kain lain manmeri bai i kamap lain manmeri bilong God long rot bilong bilip long Jisas.

Moses em i wanpela bikpela profet i bin tokaut long tok bilong God. Tasol Jisas em i Bikpela na nambawan profet. Em i God olsem na olgeta samting em i mekim na toktok, em i pasin bilong God. Olsem na ol i kolim em, Tok Bilong God.

God i bin promis long King Devit olsem, wanpela tumbuna pikinini bilong em bai kamap olsem king na bosim ol manmeri bilong God oltaim. Long wanem Jisas, em i Pikinini bilong God na Mesaia, em dispela trupela tumbuna pikinini bilong Devit. Em bai i stap king oltaim oltaim.

Devit i bin i stap King bilong ol Israel, Tasol Jisas em King bilong heven na graun olgeta. Em bai kam bek na bosim Kingdom bilong em wantaim stretpela pasin na bel isi bai i stap oltaim oltaim.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?