unfoldingWord 48 - Isu chu Messia Miruot A Nih

Balangkas: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

Bilang ng Talata: 1248

Wika: Hmar

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Pathienin khawvêl a siemtîr chun thil tinrêng hi a famkimin soisêlbo a nih. Suolna khom a la um nawh. Adam le Evi khom an inhmangai a, Pathien an hmangai bawk a. Thina a um naw a, damnawna le natna khom a um bawk nawh. Hieng ang char hi a nih Pathienin a thilsiemhai um dân dinga a ditdân chu.

Setan, huon sûnga um rûl chun, Evi a thlêmin a hlêm a, Evi le Adam chu Pathien lakah an lo suol ta a. An suolna lei chun, thina hai, natna hai le damnawna hai hi mitin, hnuoi chunga um popohai taksa bunga kop an hung ni ta a nih.

Chu nêka thranaw zuol chu, Evi le Adam Pathien le an inlaichinna chu ân tantain, a koidar ta a. Tuhin chu, suolna lei chun mitin hi Pathien hmêlma ei hung ni ta vong a nih. Nisienlakhom, suolna leia thil tinrêng hung se zota chu siemthra nawk dingin Pathienin thiltum a nei a.

Evi thlaa insieng mi pakhatin Setan lu la suk nawi a ta, Setan ruok chun a ke artui chu la sukhliem pêka tih tiin Pathienin thu a tiem ta a. Chu umzie chu Setanin Isu taksa sukhlum a ta, nisienlakhom Pathenin nithum hnungin Isu a keithonawk ding tina a nih. Isu chun Setan thilthawtheina chu chatuonin a la suknawi vong ding a nih.

Pathienin khawvêl pumpui tuilêta a suksiet vong la khan, ama ringtuhai tadinga sandaman lampui inentirna dingin long a buotsai pêka. Chuongang bok chun, an suolna leia suk boral vong tlâkin, phu hle hai sienkhom, Isu ringtu taphothai ta dingin Pathienin sandamna lampui a hung buotsai tah a nih.

Abraham malsawmtu kha thiempu Melkizedid kha a nih. Melkizedek ang bok khan, Isu chu thiempu a na, nisienlakhom Isu ruokchu Thiempu Laltak a nih. Isu chun inthawina voikhat chau ân hlân a, ama ngei chu, khawvêl pumpui suolna lâkhmangna ding chun inthawina pakhat chau a trûl. Mitinin suol ei thawna leia hremna chu Isun a phurin a lâkfai vong tah.

Pathienin Abraham kuomah, “Nangma ah chun khawvêla mi popo malsawmin um an tih,” a ta. Isu chu Abraham thla a nih. Isu zârin khawvêla mi popo chu malsawmin an um a, ama ringtu taphot chu Pathien hnam thlang, thlarau tienga Abraham thla an nih.

Pathien in Abraham kuoma a naupa, Isak aia inthawina dingin beramte a pêk a. Pathien bokin khawvêl popo aia inthawina dingin beramte dang a pêk a, Pathienin, Pathien Beramte, Isu chu a pêk a nih. Ei suolna leiin thi tlâk vong ei nih! Nisienlakhom Pathienin Isu chu, ei aia thi dingin inthawinain a hung pêk ta a.

Pathienin Aigupta ram sûnga hripui an lêngtir lai khan, Israel sûngkuo tinin beramte that a, an kotkhârhai, a vêlin thisen an tât a trûl a, Pathienin thisen a hmu pha leh, an inhai kha a fe khêla, naulutîr, naupasalhai kha a that nawh. Hi hi Fekân Ruoi an tih.

Isu hi ei Fekân Ruoi Beramte a nih. Ama chu demkailova famkim, suolneilo a ni a, Fekân Ruoithre huna that a nih. Min Isu a ring pha leh Isu thisenin a suolna a lâkhmang pêka, Pathien hremna chun a fe kân hlak.

Pathienin a hnam thlang, Israelhai leh thuthlung a siem pui a, Pathien Thuthlung Thar a chun khawlai, tu hnama inthok khom nisienla, Isu an ring phot chun Pathien hnam thlang an hung ni thei.

Mosie chu zawlnei ropui, Pathien Thu puongdartu a nih, Mosie ang bokin, Isu chu zawlnei a na, nisienlakhom, Isu chu zawlnei ropuitak a nih. Ama chu Pathien Thu a nih.

Pathienin David kuomah a thlahai laia pakhat chu Messia nîng a tih tiin thu a tiem a. Isu, Messia chu David thla ni bîkrieu chu a nih.

Isu chu, David anga lal a na, nisienlakhom Isu chu thilsiem popo chunga lal a nih! Hung kîr nawk a ta, a Lalrama chun felna leh, muongna in ro rêl a tih.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?