unfoldingWord 48 - Ara Yesu Massiya Locioroti

Balangkas: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

Bilang ng Talata: 1248

Wika: Lopit

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Nafa ayieu Hollum fau, olibo ifa hiro bidaŋ. Obe ifa nobo iyau teyia. Ette Adam ho Eva muno wate innohosie, ojo hidofe omuno Hollum. Obe ifa nobo ŋuai ho ye teyia. Ikoi nafa nia ojo Hollum anyar owuanari fau.

Ero ifa Sitan to hutuk no munu anyar enyieb inyeja Efa. Hati egiem inyeja ho Adam iyiau to Hollum nyo eyiau isieja, ojo ŋuai ette awoŋ to huwo bi-daŋ da fau ojo hidofe ye.

Nyo eyiau Adam ho Eva, hirro innak inno orru bi-no Da fau. Ara isieja amiorok illo Holllum. Dahalu, huwo bi-daŋ essini ifa ho iyiau ojo hitofe amiorok illo Hollum. Etihara ifa tubai no huwo ho Hollum nyoo iyiau. Hati egigilo Hollum hijo anyar ehumak inyie tubai nohonyie ho huwo.

Etiriok Hollum hijo lobo to woyo ho-Eva obuor iso hoo no Sitan, ojo horoŋoni no Sitan ette libe. Ara nia iya otohoi isso Sitan Hetilahani, hati enyiak iso Hollum etiwaru inyeja ojo iso hidofe Hetilahani etifiak golon no Sitan man ho to hucuŋi. Dahalu haŋasi arriai, elimak Hollum hijo ara Yesu Hetilahani.

Nafa etiru Hollum fau bi-daŋ efut ho igura, esio ifa inyeja togoli anyar etiluak huwo illo erruk tohonyie. Tohoi nobotie, huwo bi-daŋ orrumek ifa run nyo hiyeta inno hosie, hati esio Hollum Yesu anyar etilwuak huwo bi daŋ illo eruk to honyie.

Da ŋasii hisihai, odule ifa fadirihien hisiara hibulucuta do Hollum. Anyar eŋonyu huwo hitigiemita innafa orrumu isie to iyau no hosie. Hati hubuluchutita innafa obe iso eyari iyau no hosie ahide. Ara Yesu fadirii ille hitok. Edek fadirihien ilak, esio inyeja wan no honyie ahubuluchi ille oremik wan eyari iyau no huwo bi-daŋ to fau ade. Ara ifa Yesu fadiri ille hitok dede nyo eyari inyeja hitigiemita inno bidaŋ inno egiem lobo tihoni hamai.

Elimak Hollum Abramo iye ajak iso naŋ "Iluluŋ no owuon Da fau bidaŋ to iye." 'ara ifa Yesu to woyo naba Abramo. Iluluŋ no huwo bi daŋ ajaha iso to inyeja, nyo tihoni daŋ ile erruk to Yesu etilahini iso te iyau, ojo ette hira oyiri no woyo naba Abramo.

Nafa elimak Hollum Abramo anyar esio hito lohonyie ahubuluchi, Isako, esio Hollum hine ahubuluci ojo obe esio hito lo honyie, Isako. Iyohoi bi-daŋ ewak iyohoi arrumek ye to hiyata innohoi! Hati esio Hollum Yesu, akier lo Hollum iya hubuluci anyar oye te iyohoi.

Nafa efuhu Hollum ŋuai hucuŋi to Masir, elimak inyeja woyojin inno Israile daŋ abotie, abotie hijo itito he hiti lo ker ille dede ojo hidofe hoto no honyie anyar eruasak to hide ho ikatin inno hosie. Nafa egonyu Hollum hoto, ette inyeja enno to hide hajik innohosie ojo obe otohoi he iŋieuha illo hosie. Ara ifa fure na far inna laŋan.

Ara ifa Yesu hide no laŋan nohoi. Ara ifa inyeja dede ojo obe owuon ho iyau ojo huwo otohe inyeja to far nafa etihabwori huwo laŋan, eyiak lobo tihoni huruk to Yesu, oduma hoto no Yesu iyau no tihoni lia ojo hidofe hitigiemita inno Hollum ofu ahide. Tere tihoni lia.

Ehumak ifa Hollum humwara ho Israil, huwo illafa ara onyimot illohonyie. Hati ehumak ifa Hollum iyane humwara ŋejuk no lowuon iyania to huwo bi-daŋ, nyo to humwara inna ŋejuk, tihoni lobo to iluluŋ no ilak huwo eremik hira lo huwo illo Hollum to hiruk to tesiu.

Ara ifa Musa hekilani ile hitok lafa etto to wan hiram no Hollum. Hati ara Yesu hekilani leitok to huwo bidaŋ. Ara inyeja Hollum, hirro bidaŋ inno egiem inyeja ojo hidofe inno ojo inyeja ara ifa higiemita ojo ara hiram no Hollum.

Otiorok Hollum Davide hijo lobo to woyo hoi ottu iso hira a habu to huwo illo Hollum man ho to huchuŋi. Nyo ara Yesu hito lo Hollum ojo ara Hetilahani, ara inyeja to woyo ho Davide ile dede ojo hidofe ottoŋita lahabwe man ho to hucuŋi.

Ara ifa Davide Habu lo Israile. Hati ara Yesu Habu lafau bi-daŋ! Ocohini iso inyeja otoŋitari lahabwe no honyie to bisan ojo to himwara, man ho to hucuŋi.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?