Script Library - Nagamese

Script Library - Nagamese

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6400 language varieties. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Scripts in Nagamese

unfoldingWord 01 - Sristi aru Prithibi Bonai dia

(unfoldingWord 01 - The Creation) - Genesis 1-2

unfoldingWord 02 - Pap Duniya te Ahise

(unfoldingWord 02 - Sin Enters the World) - Genesis 3

unfoldingWord 03 - Ban-Pani

(unfoldingWord 03 - The Flood) - Genesis 6-8

unfoldingWord 04 - Isor Pora Abram Logote Niom Banaise

(unfoldingWord 04 - God's Covenant with Abraham) - Genesis 11-15

unfoldingWord 05 - Kosom Dia Laga Chokora

(unfoldingWord 05 - The Son of Promise) - Genesis 16-22

unfoldingWord 06 - Isor Isaac Nimite Maiki Dise

(unfoldingWord 06 - God Provides for Isaac) - Genesis 24:1-25:26

unfoldingWord 07 - Isor pora Jakob ke Asis Dise

(unfoldingWord 07 - God Blesses Jacob) - Genesis 25:27-35:29

unfoldingWord 08 - Isor pora Joseph aru tae laga Ghor-manukhan ke Bachaise

(unfoldingWord 08 - God Saves Joseph and his Family) - Genesis 37-50

unfoldingWord 09 - Isor pora Mosa ke Matise

(unfoldingWord 09 - God Calls Moses) - Exodus 1-4

unfoldingWord 10 - Dosta Dangor Digdar

(unfoldingWord 10 - The Ten Plagues) - Exodus 5-10

unfoldingWord 11 - Mukti-Jatra

(unfoldingWord 11 - The Passover) - Exodus 11:1-12:32

unfoldingWord 12 - Ulaija-a

(unfoldingWord 12 - The Exodus) - Exodus 12:33-15:21

unfoldingWord 13 - Isor Pora Israel Logote Niom Bonaise

(unfoldingWord 13 - God's Covenant with Israel) - Exodus 19-34

unfoldingWord 14 - Jongol te Beraithaka

(unfoldingWord 14 - Wandering in the Wilderness) - Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

unfoldingWord 15 - Kosom Laga Desh

(unfoldingWord 15 - The Promised Land) - Joshua 1-24

unfoldingWord 16 - Modot Kura Manukhan

(unfoldingWord 16 - The Deliverers) - Judges 1-3; 6-8; 1 Samuel 1-10

unfoldingWord 17 - Isor Pora David Logote Niom Banaise

(unfoldingWord 17 - God's Covenant with David) - 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

unfoldingWord 18 - Bhag Hoija-a Rajyo

(unfoldingWord 18 - The Divided Kingdom) - 1 Kings 1-6; 11-12

unfoldingWord 19 - Bhao-badikhan

(unfoldingWord 19 - The Prophets) - 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

unfoldingWord 20 - Khedai Dia Aru Wapas Ahija-a

(unfoldingWord 20 - The Exile and Return) - 2 Kings 17; 24-25; 2 Chronicles 36; Ezra 1-10; Nehemiah 1-13

unfoldingWord 21 - Isor Masiha Pathabole Kosom Dise

(unfoldingWord 21 - God Promises the Messiah) -

unfoldingWord 22 - John Laga Jonom

(unfoldingWord 22 - The Birth of John) - Luke 1

unfoldingWord 23 - Jisu Laga Jonom

(unfoldingWord 23 - The Birth of Jesus) - Matthew 1-2; Luke 2

unfoldingWord 24 - John Jisu ke Baptisma Dise

(unfoldingWord 24 - John Baptizes Jesus) - Matthew 3; Mark 1; Luke 3; John 1:15-37

unfoldingWord 25 - Saitan pora Jisu ke Porikha Kurise

(unfoldingWord 25 - Satan Tempts Jesus) - Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

unfoldingWord 26 - Jisu Isor Laga Kam Suru Kurise

(unfoldingWord 26 - Jesus Starts his Ministry) - Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

unfoldingWord 27 - Ekta Bhal Samaria Manu Laga Kahani

(unfoldingWord 27 - The Story of the Good Samaritan) - Luke 10:25-37

unfoldingWord 28 - Dhoni Jowan Cholaunta

(unfoldingWord 28 - The Rich Young Ruler) - Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

unfoldingWord 29 - Maph Dibole Napara Noukar Laga Kahani

(unfoldingWord 29 - The Story of the Unmerciful Servant) - Matthew 18:21-35

unfoldingWord 30 - Panch Hazar Manu ke Jisu Pora Khabole Dise

(unfoldingWord 30 - Jesus Feeds Thousands of People) - Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

unfoldingWord 31 - Jisu Pani Upor te Beraise

(unfoldingWord 31 - Jesus Walks on Water) - Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

unfoldingWord 32 - Jisu Bia-Atma Thaka Manu aru Bimar Maiki ke changa Kurise

(unfoldingWord 32 - Jesus Heals a Demon-Possessed Man and a Sick Woman) - Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

unfoldingWord 33 - Kheti kora Manu laga Kahani

(unfoldingWord 33 - The Story of the Farmer) - Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; Luke 8:4-15  

unfoldingWord 34 - Jisu Dusra Kahanikhan Koi Dia

(unfoldingWord 34 - Jesus Teaches other Stories) - Matthew 13:31-46; Mark 4:26-34; Luke 13:18-21;18:9-14

unfoldingWord 35 - Morom Thaka Baba Laga Kahani

(unfoldingWord 35 - The Story of the Compassionate Father) - Luke 15

unfoldingWord 36 - Bodli Hoi Ja-a Gao

(unfoldingWord 36 - The Transfiguration) - Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

unfoldingWord 37 - Jisu Lazarus ke Jinda Korise

(unfoldingWord 37 - Jesus Raises Lazarus from the Dead) - John 11:1-46

unfoldingWord 38 - Jisu ke Thokai Dise

(unfoldingWord 38 - Jesus is Betrayed) - Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

unfoldingWord 39 - Jisu Ukilkhan Laga Age-te Pariksa Paise

(unfoldingWord 39 - Jesus is Put on Trial) - Matthew 26:57-27:26; Mark 14:53-15:15; Luke 22:54-23:25; John 18:12-19:16

unfoldingWord 40 - Jisu ke Krus te Moraidise

(unfoldingWord 40 - Jesus is Crucified) - Matthew 27:27-61; Mark 15:16-47; Luke 23:26-56; John 19:17-42

unfoldingWord 41 - Isor Jisu ke Jinda Korise

(unfoldingWord 41 - God Raises Jesus from the Dead) - Matthew 27:62-28:15; Mark 16:1-11; Luke 24:1-12; John 20:1-18

unfoldingWord 42 - Jisu Sorgote Wapas Jaise

(unfoldingWord 42 - Jesus Returns to Heaven) - Matthew 28:16-20; Mark 16:12-20; Luke 24:13-53; John 20:19-23; Acts 1:1-11

unfoldingWord 43 - Girja Suru Hoise

(unfoldingWord 43 - The Church Begins) - Acts 1:12-14; 2

unfoldingWord 44 - Peter Aru John Ekta Lengra Manu ke Bhal kurise

(unfoldingWord 44 - Peter and John Heal a Beggar) - Acts 3-4:22

unfoldingWord 45 - Stephen aru Philip

(unfoldingWord 45 - Stephen and Philip) - Acts 6-8

unfoldingWord 46 - Saul Khristan Hoise

(unfoldingWord 46 - Saul Becomes a Follower of Jesus) - Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

unfoldingWord 47 - Paul aru Silas Philippi te Jaise

(unfoldingWord 47 - Paul and Silas in Philippi) - Acts 16:11-40

unfoldingWord 48 - Jisu He Kosom Dia Jonom Hua Masiha Ase

(unfoldingWord 48 - Jesus is the Promised Messiah) - Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

unfoldingWord 49 - Isor Laga Notun-Niom

(unfoldingWord 49 - God's New Covenant) - Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

unfoldingWord 50 - Jisu Wapas Ahibo

(unfoldingWord 50 - Jesus Returns) - Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.

Nasulat na mga Mapagkukunan - Libreng pag-download ng mga nakasulat na kuwento naka base sa kagamitan para sa ESL, Pang-linggong aralin at mga pangunahing katuruan ng Bibliya.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons