unfoldingWord 25 - Setanin Isu a Thlêm

Balangkas: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Bilang ng Talata: 1225

Wika: Hmar

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Isu’n baptisma a chang zo phing chun, Thlarau Thienghlimin thlalêrah a thruoia, chutaka chun ni sawmli le zân sawmli bu a nghei a. Chuongchun Setan a hung inlanga, a thlêm ta a.

Setan chun, “Pathien Naupa I ni chun, hi lunghai hi beiin inchangtir la, fa rawh! a ta.

Isu’n, “Mihriem hi bei chauvin hring naw nihai a, Pathien bauva thu tin suokin hring lem an tih! ti ziek a nih,” tiin a dawn a.

Chun Setanin Isu Tempul sîp zuma a thruoia, “Pathien Naupa I ni chun, tla thla rawh, I chung thua chun a vantirkohai chu thu pêng a ta, an kutin dawm an ti che, chuongnaw chun I kein lung sui hlau rawi I tih,” a ta.

Nisienlakhom Isu’n a dawn a, “Lalpa, i Pathien fie naw ti a ziek a nih,” a ta.

Chun Setan chun Isu chu khawvêl ram popo le a ropuina popo an entira, “Bokkhupin chibai mi bûk la, hieng popo hi pe vong ka ti che,” a ta.

Isu’n a dawna, “Setan, fe hmang dai rawh! Lalpa i Pathien chibai bûk la, ama rong chau bawl rawh, ti Pathien Thua ziek a nih,” a ta.

Isu chu Setan thlêmnahai a chun a tlawm naw a, chuongchun Setan chun a zâmsan ta a. Chun vantirkohai chu an hunga, Isu rong an hung bawl pêk ta a.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?