unfoldingWord 25 - Yesuusa Paacetethaa

Balangkas: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Bilang ng Talata: 1225

Wika: Gofa

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Yesuusi xammaqetidaappe guye, Geeshsha Ayyaanay Yesuusa bazzo biittaa efis. Yan oytamu qammanne oytamu gallas xoomis. Hessafe guye, Xalahey Yesuusako yidi, nagara oothana mela iya paacis.

Xalahey, “Neeni Xoossaa na7a gidikko, ane ha shuchati uythi gidana mela kiitta” yaagidi Yesuusa paacis.

Yesuusi zaaridi Xoossa qaalan, “Asi Xoossa doonappe keya qaala ubban de7on de7eesippe attishin, uytha xalaalan deenna” geetetidi xaafettis.

Xalahey Yesuusa, Xoossaa Keetha huuphiya kessidi, “Neeni Xoossa na7a gidikko, ane duge sa7an kundda. Ne tohoy shuchan deshettonna mela, bantta kushiyan denthana mela, Xoossay ba kiitanchota ne gisho kiittana” yaagis.

Yesuusi, Xoossa qaalappe, “Xoossaa qaalan, ‘Ne Godaa, ne Xoossaa paaccofa’ geetetidi xaafettis” gidi iyaw zaaris.

Xalahey, alamiya kawotethatanne entta bonchuwa ubbaa, Yesuusa bessidi, “Neeni kunddada tana goynniko taani ha ubbaa new immana” yaagis.

Yesuusi zaaridi, “Haakka, ha Xalahiyaw! ‘Ne Godaa, ne Xoossaa goynna, iya xalaala haggaaza’ geetetidi Xoossaa qaalan xaafettis” yaagis.

Yesuusi, Xalahiya paaciyan kunddibeenna; Xalahey guutha wodes aggidi bis; kiitanchoti yidi Yesuusa haggaazidosona.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?