unfoldingWord 25 - Satan i Traim Jisas

Balangkas: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Bilang ng Talata: 1225

Wika: Tok Pisin: PNG

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Antas ng kaalaman: General

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Bihain liklik long taim Jisas i kisim baptais, Holi Spirit i kisim em i go long ples i nogat man. Na em i no bin kaikai inap long 40 de na 40 nait. Na Satan i kam traim em long mekim sin.

Satan i traim Jisas na i tok olsem, “Sapos yu Pikinini bilong God, orait tokim dispela ston i tanim kamap bret na yu ken kaikai!”

Na Jisas i bekim tok olsem, “Tok bilong God i tok olsem, ol manmeri i no inap i stap laip long bret tasol, ol i mas bihainim olgeta tok bilong God!”

Na Satan i kisim Jisas i go antap long het bilong tempel long Jerusalem na i tokim em olsem, “Sapos yu Pikinini bilong God orait tromoi yu yet i go daun, long wanem tok bilong God i tok olsem, em bai tokim ol ensel i kam karim yu na ston i no inap sutim lek bilong yu.”

Tasol Jisas i bekim tok bilong Satan wantaim tok bilong Baibel na tok, “Tok bilong God i tok strong long ol manmeri olsem, noken traim God Bikpela bilong yupela.”

Na Satan i soim Jisas long olgeta strong na pawa bilong graun wantaim ol gutpela bilas bilong en, na tok olsem, “Bai mi givim dispela olgeta samting long yu, sapos yu brukim skru na lotu long mi.”

Na Jisas i tok,“Satan klia long mi! Tok bilong God i tok strong long ol manmeri olsem, lotu long God Bikpela bilong yupela tasol na aninit long em wanpela tasol.”

Jisas i no pundaun long traim bilong Satan olsem na Satan i lusim em na ol ensel i kam lukautim em.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?