unfoldingWord 25 - Andjãwe buãma Jesupe

Balangkas: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Bilang ng Talata: 1225

Wika: Ache

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Gobu, Jesu y tõ pypypabu, Krei Gatu Jesupe rama ka irõllãpe. Gope idja bue ullãeche chengypychã tapa krey emi chãwãmbu. Gobu Andjãwe Jesu djãwẽ roma bu emi buãma idjape, kabewã djue idjape, bue buchã djapowã.

Andjãwe mĩma mundje Jesu ruwa, inama: „Dje Apã Wachu Taybu, djapo kowe ita wywydji wikytã, dje uwã!“

Jesu djawu pepyma idjape: „Apã Wachu djawu parapyrepe ina: GO WIKYTÃ RÕ ACHE WYWY UBU, EKÕ GATULLÃWERÃ. APÃ WACHU DJAWU ACHE WYWY WENDUBU, EKÕ GATUWERÃ!“

Gobu Andjãwe rama Jesupe prellambaty ywa puku llabu, emi inama idjape: “Dje Apã Wachu Taybu, wa kua ywype. Parapyrepe rõ ina: APÃ WACHU BUEWERÃ DJA BUETYGI WYWYPE DJEPE KUWẼWÃ, DJE WALLÃWÃ ITA LLABU.”

Jesu rõ Andjãwepe djawu pepyma, kiuma emi Apã Wachu djawu parapyre, inama: “Apã Wachu djawu parapyrepe go djawuma dja chupa pua wywype: KABUÃEME DJE REKOATYGI APÃ WACHUDJI.”

Gobu Andjãwe Jesupe inama, wechãmbawã chidja llambaty wywy kowe ywy llabuwa, emi bue gatu wywy go pua. Gobu inama: “Kowegi wywy cho mewerã djepe, dje kmarãmbu cho chã ruwa, emi pre rekobu chodji.”

Jesu djawu pepyma: “Amaty kua, Andjãwe! Apã Wachu djawu parapyrepe go djawuma dja chupa pua wywype: APÃ WACHU, DJE REKOATYGI ETAKRÃPE GA KMARÃ, IDJA ETAKRÃPE GA MUDJÃ.”

Jesu wallãma Andjãwe mundjepe, go buare Andjãwe wedjama idjape. Gobu Apã Wachu buetygi ekõma, idjape kuwẽwã.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?