Kulola, Kupikana Ni Kola Umi: Buku 7

Kulola, Kupikana Ni Kola Umi: Buku 7

சுருக்கமான வருணனை: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

உரையின் எண்: 424

மொழி: Yao: Malawi

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

சபையினர்: General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Teaching

வேதாகம மேற்கோள்: Extensive

நிலை: Publishable

உரையின் எழுத்து வடிவம்

Yakummanyisya

Yakummanyisya

Acimjangu, ana Jwele jwakuŵilanjidwa kuti Yesu yisyene yakuti ali Yesu jwa Mlungu nipo ana mpaka atupe uwe umi wangamala? Kupagwa kwa Yesu, yakusimonjesya yiŵatendaga Yesu, umi Wakwe, kwimuka kwakwe kutyocela ku ŵawe ni maloŵe gakwe, yikulosya kuti ali Mesiya jwa Mlungu. Pimkupikanila kasetijo mloleje m'buku ja pinkijo. Naga mkupikana kusona kuti [Ngo] m'wunukule kusyeto.

Citusitusi 1: Kupagwa Kwa Yesu

Citusitusi 1: Kupagwa Kwa Yesu

Yohane 1:1-14; Luka 2:1-11

Mlole pa citusitusipo pana licinga, mwelemo ni mu ŵasungaga yilango. Pana likandi ni ŵakongwe, mamagwe likandilyo, jwamlume juŵamtomele ni ŵandu ŵane ŵatatu, wuŵaliji ŵakucinga. Akumlola mwanace. Lina lyakwe Yesu. Mundu jumo jwatindiŵele pijwaliji mwanacejo Yesu, ligongo lyakwe cici atesile myoyo? Ligongo lyakwe ni lyakuti Yesu ali Mwanace jwakusosekwa mnope jukinapagweje kala kose. Yesu mkinapagwe pacilambo pano, Jwaliji kalape ni Mlungu kwiwunde nipo yindu yosope yapanganyikwe kupitila mwa Yesu. Mlungu ali Msimu; nambo jwalilosisye Msyene mwa Yesu, mamagwe mkinaŵe gona ni jwamlume jwalijose. Ayi yakombolece ni macili ga Msimu wa Mlungu. Msimu wuwowo watamaga mwa Yesu. Yosopeyi yigopolela kuti Yesu ali yalumope ni Mlungu pangali kulekangana. Yesu ŵayice kukutukulupusya uwe kutyocela ku ulemwa wetu ni kutulosya yicitujile kuti tuŵe ŵanace ŵa Mlungu.

Citusitusi 2: Yesu Ni Ŵasandwisye Mesi Kuŵa Mfinyo

Citusitusi 2: Yesu Ni Ŵasandwisye Mesi Kuŵa Mfinyo

Yohane 2:1-11

Yesu ali akusile, lisiku line ŵaliji pa cindimba ca ndowa. Ŵakulijiganya ŵakwe ni Maliya mamagwe, ŵalongene ni Yesu. Maliya ŵaliji mkumanyilila kuti Yesu jwaliji mwanace jwa Mlungu, myoyo pa jwamasile mfinyo ŵamsalile Yesu. Maliya ŵasalile soni ŵaŵatendaga masengo kuti: „Yiliyose yicamsalile Jwalakweju myitende!" Syapali ulo 6 syekulungwa sya mesi pakuŵandika. Yesu ŵasalile ŵamasengowo kuti: "Mgumbasye ulosi ni mesi" Ŵanganyawo ŵayitesile. Papopo ŵatite: „Sambano mpungule nipo jine mkampe msyene cindimbaci." Mesigo galiji gali gasandwice mfinyo jwambone mnope! Ŵakulijiganya ŵakwe ŵatandite kuyiwona kuti Yesu ŵakwete macili gakutyocela kwa Mlungu, ni ŵakulupilile mwa Jwalakwe.

Citusitusi 3: Yesu Ŵaŵecete Ni Nikodemo

Citusitusi 3: Yesu Ŵaŵecete Ni Nikodemo

Yohane 3:1-36

Nikodemo jwaliji jwamkulungwa nambo soni mwalimu jwa Isilayeli. Jwapikene kuti Yesu mpaka atende yakusimonjesya. Jwamanyilile kuti Yesu akwenela kuŵa jwakutyocela kwa Mlungu. Lisiku line jwapite kwa Yesu cilo ku kuŵecetana ya Mlungu ni yakusimonjesya yele Yesu yiŵaliji mkuyitenda. Yesu ŵatite kwa jwalakwejo kuti: "Ngumsalila yisyene, pangali jutaciwona Ucimwene wa Mlungu akaŵe apagwe soni kwaŵili." Nikodemo ŵawusisye kuti: "Ana mundu mpaka apagwe camtiwuli soni ali akusile kalape?" Yesu ŵamjanjile acitiji: "Naga mwanace ali apali mwa acikulugwe, ali ni ndamo ja umundupe. Myoyo mundu akwenela kupagwa mu Msimu wa Mlungu kuti aŵe ni umi wa usimu." Ayi yigopolela kuti jwalijose jwakulupilile ni kwapikanilaga AmbujeYesu, apali kaŵili. Ŵakulupililewo akwete umi wangamala, ligongo Msimu wa Mlungu ukusatamaga mwa ŵanganyawo. Nambo jwalijose jwangakulupilila mwa Yesu, taciŵa ŵakutalikangana ni Mlungu mpaka kalakala nipo ngasajinjila kumbepo kose.

Citusitusi 4: Sulutani Jwatindiŵele Pawujo Pa Yesu

Citusitusi 4: Sulutani Jwatindiŵele Pawujo Pa Yesu

Yohane 4:46-54

Ana mpaka mtende uli naga mwanace jwenu ali mkulwala mnope? Mundu jukum'wona pa citusitusijo jwajesile ulendo welewu mnope kuti mpaka ampate Yesu. Jwalakweju jwaliji jwakulamulila jwakusosekwa mnope nambo ŵamsosile Yesu acitiji: "Bwana, kwende akamlole mwanace jwangu mkinaŵe kuwa." Yesu ŵamjanjile kuti "Mjawuleje, mwanace jwenu calame." Mundujo ŵamkulupilile Yesu ni jwapite ku nyumba. Pajwaliji ciŵela pawulendo wakwe wakuwujila ku mangwakwe, jwamasengo jwakwe ŵamcingamile. Ŵamsalile kuti mwanace jwenu jula alamile. Atatigwe ŵamanyilile kuti pakatema kele Yesu ŵatite, "Mwanace jwenu calame", kupwetekwako kwalesile mwa mwanacejo. Myoyo mundu jweleju ni ŵamwiŵasa mwakwe wosope ŵakulupilile mwa Yesu.

Citusitusi 5: Mundu Jwakulwala Petamanda Lyamesi

Citusitusi 5: Mundu Jwakulwala Petamanda Lyamesi

Yohane 5:1-47

Mumsinda wa Yelusalemu mwapali litamanda lya mesi. Ŵandu ŵaliji mkukulupilila kuti pa ndaŵi jine jakwe, naga akwinjila mwitamandamo naga mesi gali gamakondoganye, mundu jwandanda kwinjila mmesimo jwaliji mkulama. Mundu jwine jwaliji mkulwala kwa yaka 38. Yesu ŵam'weni ali mu mbali mwa litamandalyo ni ŵatite: "Ana mkusaka kuti mlame?" Nambo mundujo jwajanjile kuti: "Nganingola jwakungamucisya kunjinjisya mmesi naga gali gamakondoganye." Yesu ŵatite: "Jimukani jigalani ugono wenu mjende!" Ndaŵi jijojo mundu jula jwalamile. Ŵandu ŵane yanyaleye ligongo Yesu ŵamposisye mundu lisiku lya Sabata. Lyeleli lyaliji lisiku liŵapumulaga Ayuda masengo gawo ga lisiku ni lisiku kuti akamlambileje Mlungu. Mundujo jwapite kukwasalila Ayuda kuti Yesu ni juŵamposisye, nambo nginasaka kuti akulupilile mwa Yesu. Kaposye Kakwe ŵakulwala yalosisye kuti Yesu ŵakwete ulamusi ni macili ga Mlungu gakuposya pa lisiku lililyose nambo soni pa Sabata.

Citusitusi 6: Yesu Ŵajikutisye Ŵandu Ŵakupunda 5000

Citusitusi 6: Yesu Ŵajikutisye Ŵandu Ŵakupunda 5000

Yohane 6:1-15, 25-28, 35; Mateyo 14:19; Maliko 6:41

Ŵandu ŵajinji ŵapikene kuti Yesu mpaka aposye ulwele, nipo lisiku line ŵandu ŵajinji ŵamkuyiye Jwalakwejo mcipululu. Panyuma pakwe ndaŵi ja musi, Yesu ŵawusisye ŵakulijiganya ŵakwe kuti: "Ana mpaka tusume kwapi yakulya kuti ŵandu wosopeŵa akwane kulya?"

Jumo jwa ŵakulijiganya ŵakwe jwajanjile kuti: "Apa pana kanyamata, kakwete mikate jamwana jiŵili ni tusomba tuŵili, nambi mpaka siyice mpaka kwapi ni ŵandu ŵajinji imyi?" Yesu ŵasalile ŵandu wosope kuti atame pasi. Ŵajigele mikate ni tusomba tula ni ŵatogolele kwa Mlungu. Nipo ŵagaŵenyegaŵenye mikate ni tusomba tula. Ŵapele ŵandu wosope muŵasacilaga.

Kundaŵi kwakwe ŵanduwo ŵamkuyiyepe Yesu. Nipo Jwalakwe ŵatite kwa ŵanganyawo: „Ngumsalila yisyene, mkusosasosa Une ngaŵaga ligongo lyakuti myiŵeni yimanyisyo ni yakusimonjesya nambo ligongo lyakuti mlile ni mjikwite." Yesu ŵatite soni kwa ŵanganya kuti: "Mkasimtendelaga masengo yakulya yakuti mpaka yijonasice, nambo yakulya yakupeleka umi wangamala wele Mwanagwawo Mundu uncape ŵanganyamwe."

Yesu ŵaŵecetaga ya Msyene Jikape. Ŵatite Mlungu Atati ŵaliji mkunonyelwa ni Jwalakwe mnope. Kwa ligongo lyeleli Yesu nombe ŵatite: "Une ndili Mkate wa umi, jwalijose jwakwisa kwa Une, Yesu, ngasijimkola sala."

Citusitusi 7: Yesu Ŵajesile Pacanya Pa Mesi

Citusitusi 7: Yesu Ŵajesile Pacanya Pa Mesi

Yohane 6:16-21; Mateyo 14:22-32

Yesu pa ŵamasile kwalisya ŵandu ŵala, ŵasalile kuti ajawuleje. Nipo Jwalakwe ŵapite kwitumbi jikape, kukupopela kwa Mlungu. Ŵakulijiganya ŵakwe ŵakwesile liboti ni ŵajombokaga nyasa jekulungwa. Papopo Yesu ŵayice ku ŵaliji ŵanganyawo, ali mkwenda pacanya pa mesi. Ŵanganyawo ŵaganisyaga kuti caliji cimsimu ni ŵakamwile woga mnope. Nambo Yesu ŵatite: „Mkasimjogopa, Une." Ŵakwesile mwibotimo ndaŵi jijojo cimbungo calesile. Acimjangu, yeleyi yalosisye yamanyisye ŵakulijiganya ŵala nowe ŵakwe kuti macili ga Mlungu gatendaga masengo kupitila mwa Yesu.

Citusitusi 8: Yesu Ŵamposisye Mundu Jwangalola

Citusitusi 8: Yesu Ŵamposisye Mundu Jwangalola

Yohane 9:1-49, 8:12

Jwapali mundu jine ju jwaliji jwangalola cipagwile. Ŵakulijiganya ŵakwe ŵaganisyaga kuti jwapali jwangalola ligongo lyakuti jwalakwejo kapena acinangolo ŵakwe ŵamlemwecesye Mlungu. Nambo Yesu ŵasalile ŵanganyawo kuti mundu jweleju jwapali ali jwangalola, kuti agawone macili ga Mlungu gali mkutenda masengo muwumi wakwe. Yesu ŵasunile pasi ni ŵawunyile litakalyo kuti liŵe matope. Ŵagajigele matopego ni kumpakasya jwangalola jula mmeso.

Papopo Yesu ŵatite kwa jwalakwe: "Mjawuleje, mkacape mlusulo lwa Siloyamu." Kuti ku Siloyamu yigopolela kuti "Jwakutumidwa."

Mundujo jwampikanile Yesu. Jwapite ni jwacapile ni jwawusile kunyumba ali mkulola. Acimjangu, ŵajinji ŵetuwe tuli ŵangalola mu nganisyo syetu ya matala ga Mlungu. Yesu ŵatite: "Une ndili Lilanguka lya pacilambo. Jwalijose jwakunguya Une, ngasajenda kose mcipi, nambo tacikola Lilanguka lya Umi."

Citusitusi 9: Yesu Ŵam'Ŵilasile Lasalo Kutyocela Ku Ciwa

Citusitusi 9: Yesu Ŵam'Ŵilasile Lasalo Kutyocela Ku Ciwa

Yohane 11:1-45

Mundu jwine lina lyakwe Lasalo jwaliji mkulwala. Acalumbugwe ŵaŵili Maliya ni Malita, ŵatumisye utenga kwa Yesu, wakuti.

"Ambuje, jwele jwakumnonyelaga jula akulwala."

Yesu pa ŵapikene utengawo, ŵatite: "Kulwalako ngakumalila ku ciwa. Iyayi, yeleyi yili ya Lumbili lwa Mlungu kutendela kuti Mwanagwawo akacimbicikwe kupitila myeleyo." Yesu ŵaliji mkumnonyela Lasalo ni acalumbugwe ŵaŵili ŵala. Nambo Yesu nganajawula mwa ndaŵi jijojo kwa ŵanganyawo. Pali papite moŵa gaŵili Yesu ŵatite kwa ŵakulijiganya ŵakwe: "Lasalo awile nambo kwa lisosa lyenu ŵanganyamwe Une ngukondwa kuti nganimba kweleleko; kutendela kuti jemanja mkulupilile (mwa Une). Nambo kwende tujawuleje kweleko sambano."

Pa ŵayice kweleko, Lasalo ŵaliji ali amsicile kalape mwilembe moŵa mcece gali gakwanile. Acalumbugwe ŵaliji mkudandawula ligongo Yesu nganayika citemape kukumposya. Nambo Yesu ŵatite: "Mlumbugwenu tajimuce soni."

Ŵasalile ŵandu kuti atyosye liganga liŵawugalile pa mlango wa mbanga jiŵamsicilejo. Papopo Yesu ŵaŵilasile kuti Lasalo, kopokani!" nipo Lasalo ŵakopwece, ali ciŵela jwamum'wijilile ni nguwo ja sanda.

Mkinaŵe Yesu kumjimusya Lasalo ku ciwa, ŵatite kwa Malita: "Une ndili Jwele jungusajimusyaga ŵawe ni kwapa umi. Jwalijose jwakukulupilila mwa Une, tacikola umi wangamala atamose awe."

Citusitusi 10: Yesu Ŵawile Pamsalaba

Citusitusi 10: Yesu Ŵawile Pamsalaba

Yohane 18:1 - 19:42

Yesu ŵalisimicisye msyene, pakutenda yakusimonjesya, kuti ali Mesiya jwa Mlungu.

Nambo ŵakulongolela wa Ayuda ŵaliji ni wiwu mumitima jawo. Ŵasacile kuti am'wulaje. Yesu ŵasalile ŵakulijiganya ŵakwe kuti Jwalakwe akwenela kuwa ligongo lya ulemwa wa ŵandu wosope.

Lyeleli ni lilyaliji litala lyakwe basi, lyakuti Jwalakwe ŵajigalile acalume, ŵanace ni acakongwe kwa Mlungu. Yudasi jumo jwa ŵakulijiganya ŵakwe ŵampelece Yesu kwa Ayuda ni silifa makumi gatatu. Ŵayice ni ŵamtaŵile Yesu.

Petulo ni ŵakulijiganya ŵane ŵala ŵatisile ligongo lya woga. Ŵakulongolela ŵa ciYuda ŵamjigalile Yesu kunganya jamagambo, nambo nganakola cisimicisyo cisyesyene cakulemwa Kwakwe.

Nambo ŵalimbicile gumila acitiji: "Akomelwe, akomelwe."

Panyuma pakwe Yesu ŵayice najo kwa ŵandu. Nombe nawo ŵagumisile acitiji: "Kwende Nawo! Kwende Nawo! Amkomele!"

Myoyo ŵandu ŵam'wuleje Mwanace jwa Mlungu jwangalemwa. Ŵaciswamba ŵaŵili nombe ŵawile pamo ni Jwalakwe. Ŵanganyawo ŵapocele cilango ligongo lya kulemwa kwawo, nambo Yesu Jwele jumkinalemweje, ŵawile mpela mbopesi ja ulemwa wenu ni ŵangune.

Yesu ŵaliji mbopesi jijojopejo jele Mlungu jiŵajipocele pa ulemwa wetu.

Citusitusi 11: Maliya Ni Yesu Ku Mbanga

Citusitusi 11: Maliya Ni Yesu Ku Mbanga

Yohane 19:38; 20:18; Mateyo 27:60

Jumo jwa ŵakumkuya Yesu lina lyakwe Yohane, jwaŵendile mtembo wa Yesu. Ŵampele nipo Yohane ŵawugonece mtembo wa Yesu mu mbanga ja sambano jele jiŵalipanganyicisye syenejo kuti camsice naga ali awile.

Yohane ŵaŵisile liganga lyekulungwa mnope pa mlango wa likabulilyo.

Pa lyuŵa lyacitatu Maliya Magadala ŵapite ku mbanga kula. Ŵalisimene liganga lila lili lyetyosye pamlangopo. Maliya ŵatandite kulila. Ŵajineme kuti alingule mu mbangamo. Mtembowo mwaliji mwangali. Malayika gaŵili gatemi pi ŵaliji mtembo wa Yesu.

Papopo Maliya ŵagalawice ni ŵam'weni mundu ali ajimi pelepo, nambo nginammanyilila kuti jwaliji Yesu. Yesu ŵam'wusisye Maliya kuti: "Ŵakongwemwe, ligongo cici mkulila? Ana wani wimkwasosa?"

Maliya ŵaganisyaga kuti Jwalakwejo jwaliji jwakulima ni ŵam'wusisye ku ŵaliji mtembo wa Yesu.

Papopo Yesu ŵatite: "Maliya!"

Maliya ŵamanyilile kuti Jwalakwejo jwaliji Yesu. Ali cijumi!

Yesu ŵamsalile kuti: „Mjawule kwa acimijangu ni mkasalile kuti ndili ŵa umi."

Ciwa nginicipakombola kumkamulila Mwanace jwa Mlungu Jwacijumi.

Citusitusi 12: Yesu Ŵawonecele Kwa Ŵakulijiganya Ŵakwe

Citusitusi 12: Yesu Ŵawonecele Kwa Ŵakulijiganya Ŵakwe

Yohane 21:1-19

Yesu mkinawujile kwinani, ŵatesile cakusimonjesya cine. Cilo cine ŵakulijiganya ŵakwe ŵapite kukuwulaga somba, nambo ngapagwa ciŵapatile. Pikwatandaga kuca, Mundu jwine jwayice mungulugulu nyasa. Jwasalile kuti aponye likokalyo cakunlyo kwa libotilyo nipo cim'wulaje somba. Ŵapikanile nipo ŵawuleje somba syejinji. Ŵakulijiganyawo ŵamanyilile kuti Mundu jujwaliji mkuŵeceta ni ŵanganyawo jwaliji Yesu. Ŵayice nasyo somba syosope pamkuli. Pelepo Yesu ŵaliji ali amasile kwalinganyicisya ŵanganyawo yakulya. Pa ŵamasile kulya Yesu ŵaŵecetene nawo. Pasikati pawo ŵapali Petulo.

Jwalakwe jwatisile pampepe ni ŵakulijiganya ŵane ŵala katema kiŵamtaŵile Yesu panyuma pakwe ŵamkanile ŵatite ngangummanyilila Yesu.

Sambano Yesu ŵatite kwa Petulo: "Munguye une" Jwalakwejo ŵamsalile Petulo kuti "Ŵajiganye ŵandu ŵa Mlungu kuti agaŵaneje Utenga Wambone wa Yesu nipo ŵasamaleje." Acimjangu, Mlungu akusaka kuti ŵandu apikaneje Utenga wa Yesu ni yakusimonjesya Yakwe kutendela kuti akulupilile kuti jwalakwe ali Mesiya jwa Mlungu.

Mumkuye Jwalakwe nipo timcipocela umi wangamala.

Mgalawusye kasetijo kuti mpikane yayikusatendekwa naga tukwiticisya Yesu mpela Mkulupusyo jwetu.

Yakummanyisya

Yakummanyisya

Acimjangu, Yesu ali Mkulupusyo jwamkulungwa mnope. Ŵatukulupwisye uwe kutyocela ku ulemwa wetu ni yangalumbana, nipo Jwalakwe ŵatukulupwisye kuti tukole umi wangamala. Mpikanile majiganyo gane ga Yesu ni mlole pacitusitusi cakuyicisya naga mkupikana kusona kuti.

Citusitusi 13: Yesu Ŵajiganyisye Ŵakulijiganya Ŵaŵili

Citusitusi 13: Yesu Ŵajiganyisye Ŵakulijiganya Ŵaŵili

Luka 24:13-35

Ayuda ŵajinji ŵaganisyaga kuti Yesu ciŵakulupusye kutyocela kwa ŵakulamulila ŵa ciLoma. Nambo lyelelyo nganiliŵa ligongo liŵayicile Yesu pacilambo. Panyuma pakwe Ayuda ŵaŵendile ŵakulamulila wa ciLoma kuti am'wulaje Yesu pakumkomela pamsalaba pele piŵawilile. Lisiku line, Yesu ali awile nipo ali ajimwice kutyocela kuŵawe, ŵakulijiganya ŵakwe ŵaŵili ŵajawulaga kumangwawo. Mwakusisimucila, Yesu msyene ŵawonecele kwa ŵanganyawo. Jamanjawo ŵaganisyaga kuti ali mlendo. Myoyo ŵamsalile yiyatendekwe. Papopo Yesu ŵajiganyisye yele Mose ni ŵakulocesya ŵosope ŵa Mlungu yiŵatite yakwamba Jwalakwejo Mmalemba yaka yejinji yipite. Ŵakulocesya ŵatite Yesu tacilaga mnope ni kuwulajidwa. Ŵatite soni, Jwalakwejo tacijimuka kutyocela kuciwa kuti akatame kumkono wamlyo wa Atatigwe. Kweleko tacilamulila mu Ucimwene wa Mlungu kwangamala. Kuli kuswele Yesu ŵatemi kuti alye nawo ŵakulijiganya ŵaŵiliwo. Pa ŵagaŵanyaga mkate ni kwapaga, meso gawo gawunukwice ni ŵammanyilile kuti Yesu. Papopo Yesu ŵagambile kusoŵa ngawoneka soni. Ŵanganyawo ŵawujile ku Yelusalemu kukwasalila ŵane kuti am'weni Yesu nipo kuti ali umi. Kwende tupikane yele Yesu msyene akutujiganya kutyocela Mmalemba.

Citusitusi 14: Mcanda Sikati Ja Maguluŵe

Citusitusi 14: Mcanda Sikati Ja Maguluŵe

Luka 15:11-19

Yesu ŵalondecesye citagu ca mundu jwine jujwakwete ŵanace ŵaŵili ŵacalume. Jwamnondi jwatite kwa atatigwe....

Angaŵile mbuŵa jacipanje cawo. Myoyo atatigwe ŵala ŵagawenye ŵanace ŵaŵiliwo cipanjeco. Jwamnondi jula jwatyosile ni jwapite kucilambo cakutalika. Jwajonasile mbiya syakwe syosope mwangaliganicisya. Sala jakogoya jayice mcilambo celeco. Mnyamata nganakola cilicose. Myoyo jwapite kwa mundu jwine kukutenda masengo, kweleko ŵamtumisye kwilambo kukulisya maguluŵe. Mcandajo jamkwete sala mpaka jwasacile kulya yakulya ya maguluŵego.

Papopo jwatandite kuganisya.

"Atati ŵangu akwete yakulya yejinji, ni une ndenda kuwa ni sala." Jwalakwe camumtima jwatite: "Cimbujile kwa atati ŵangu ni cingajile: ´Atati, namlemwecesye Mlungu nambo soni ŵalakwe.

Ngangwenela kuŵilanjikwa soni mwanagwenu. Andende mpela jumo jwa ŵaganyu ŵawo." Myoyo jwanyakwice ulendo kwa atatigwe.

Citusitusi 15: Mwanace Jwakusokonecela Jwausile

Citusitusi 15: Mwanace Jwakusokonecela Jwausile

Luka 15:20-32

Mcanda jwaujilaga kwa atatigwe. Nambo paŵaliji pakutalicila atatigwe ŵam'bweni. Atatigwewo ŵamwutucile kuti akawonegane najo. Ŵamkumbatile mcanda jula. Ŵaŵilasile ŵamasengo ŵawo kuti ajigale yakuwala ni yakulya yambone, ni ŵatite: "Kwende tusangalale! Mwananguju ŵawile nambo sano ali umi soni. Jwalakweju jwasokonecele nambo jawonece. "

Acimijangu, Yesu ŵatusalile m'we kuti Mlungu ali mpela atati ŵa macanda juŵasokoneceleju. M'we tuli mpela mwanace juŵalemwecesye atatigwe ni kwawula kwakutalika. Nambo Mlungu akusatunonyela m'we. Akusasakaga kuti tulece yitendo yetu yangalumbana. Jwalakwe akusaka kuti atukululucile m'we. Yesu ŵayice kukutukulupusya m'we ku ulemwa ni ciwa. Jwalakwejo ni Litala lyakuwujila kwa Mlungu Atati ŵetu.

Citusitusi 16: Yipanje Ya Mundu Jwakusicila

Citusitusi 16: Yipanje Ya Mundu Jwakusicila

Luka 12:13-24

Yesu ŵalisalile soni likuga lila citagu cine ca mundu jwakusicila jujwakwete yakulya yejinji mumgunda mwakwe. Jwaganisisye yakulinganya ngokwe kuti ayisunje yosope ni jwacisalile cilu cakwe kuti: „Mkwete yosope yimkuyisosa, kwa yaka yejinji. Mm'ŵe ŵangalagasika, m'mweje ni kulya ni msangalaleje."

Nambo Mlungu jwatite: "Ŵakuloŵela mwe! Cilo calelo cim'we.

Ana nduni jucajigale yosope yimgoweleyi?"

Acimjangu, Yesu ŵatite: "Ayi ni yiciyicitendekwa kwa jwalijose jwakulisunjila msyene yindu, nambo ali mkinaŵa jwakusicila pameso pa Mlungu"; ayitu yikwamba kupikangana kwetu ni Mlungu ni cikulupi cetu mwa jwalakwe.

Citusitusi 17: Jwakulaga Ni Mundu Jwakusicila

Citusitusi 17: Jwakulaga Ni Mundu Jwakusicila

Luka 16:19-31

Yesu ŵaŵecete soni citagu cine ca mundu jujwakwete yosope jiŵasosaga. Jwalakweju nginasamalaga ya mundu jwine jujwatamaga pamlango wa nyumba jakwe. Lisikini lyakulaga lila lyawile ni lyapite kumbepo. Kweleko jwatemi pambali pa Abulahamu. Jwakusicila jula nombe pijwawile, jwapite kumalo gayipwetesi yakogoya ku moto. Ali kweleko jwagumisile kum'ŵilanga Abulahamu acitiji: "Mundumicisye lisikinilyo liyice ni mesi akuno."

Nambo Abulahamu ŵatite: „Sikati jenumwe ni uwe pana lisimbo lyekulungwa. Ŵakusaka kwika kweleko kutyocela akuno, ngakomboleka: Kapena jwalijose jwakutyocela kweleko kwisa kuno, ngakomboleka."

Acimjangu, kumoto kwangali jwampaka kukukamucisya nipo pangali kwakutilila. Wosope wene ŵakwawula kweleko, talajeje mpaka kalakala. Cinga tuli ŵakusicila kapena ŵakulaga tukwenela kugakuya matala ga Mlungu mu umi awuno, naga tukusaka kwinjila kumbepo panyuma pa ciwa. Myoyo mkulupilile mwa Ambuje Yesu sambano nipo ca mkulupusye kuti mkajawula ku moto.

Citusitusi 18: Mjakwe Pa Mlango

Citusitusi 18: Mjakwe Pa Mlango

Luka 11:5-13

Lisiku line mundu jwine jwapite kwamjakwe pakati cilo ni jwatite mjangu: „Munjasime mikate jitatu, ligongo mlendo ayice ni jwangali yakulya yakuti nampe."

Mjakwe jujwaliji mnyumba jula jwaliji ali agonile kalape ni ŵanace ŵakwe. Nginasaka kuti ajimuce.

Nambo mjakwe jujwaliji kusa jula nganajasa mtima kuti akapitilisya kum'ŵendako, myoyo mjakwejo jwajimwice ni kumpa yiŵaŵendagayo.

Yesu ŵatite: "Ŵendani nipo ticipegwa, sosani nipo timsimane, poposyani nipo mlango tacim'wugulila. Pakuŵa jwalijose jwakuŵenda akusapocela, jwakusosa akusasimana nipo jwakupoposya mlango tacim'wugulila."

Yesu ŵatite soni kuti: „Ngatukwenela kuŵenda kwa Mlungu. Jwalakwejo ali Atati wetu ŵambone akusaka kutupa uwe Msimu Wawo Ŵaswela ni kutupa yosope yatukusosa."

Yakusosekwa kuti tutendeje ni kum'ŵenda Mlungu mmapopelo kuti atukamucisyeje kuti tupikanileje Maloŵe Gakwe ni kukulupilila mwa Jwalakwe.

Citusitusi 19: Ŵandu Ŵaŵili Mnyumba Ja Mlungu

Citusitusi 19: Ŵandu Ŵaŵili Mnyumba Ja Mlungu

Luka 18:9-24

Ana Mlungu akusampikanila mundu jwalijose jwakwisa kwa jwalakwe mmapopelo? Pacitusitusipa tukwawona ŵandu ŵaŵili ŵakupopela Mnyumba ja Mlungu. Mundu jwinejo ali jwakuyikamulisya mnope ya dini.

Jwalakwejo soni ali jwakulinonyela. Jwapopesile yakulilumba msyene jikape acitiji: "Mlungu, ngwatogolela kuti une nganimba mpela ŵandu ŵane ŵaŵiyi, ŵangalumbana, ŵacikululu mpela jwamsongoju." Mlungu ngananonyelwa najo mundu jweleju nambo soni lipopelo lyakwe, ligongo lyaliji lyakulikwesya.

Mundu jwinejo jwaliji jwamsongo jwangakulupicika. Jwaliji mkwajiwila ŵandu mbiya. Jwamanyilile kuti nginamsangalasyaga Mlungu. Jwaliputile pamtima ni jwajinamile pasi mwacanasa.

Jwapopesile kwa Mlungu acitiji: "Mlungu andendele canasa une jwa ulemwa!"

Yesu ŵatite: „Mlungu ŵalipikene lipopelo lyakwe. Ŵamkululucile ulemwa wakwe." Acimjangu, Mlungu akusiŵakana ŵandu ŵakulinonyela, nambo akusiŵapocela wele ŵali ŵakulitulusya mumtima.

Citusitusi 20: Mundu Jwamisile Mbeju Syakwe

Citusitusi 20: Mundu Jwamisile Mbeju Syakwe

Luka 8:9-15

Lisiku line Yesu ŵajiganyisye ŵandu ŵajinji.

Ŵatite: „Jwakulima jwapite kukumisa mbeju syakwe. Mbeju sine syagwilile mwitala, yijuni yayice ni kulokotanya.

Sine syagwilile palwala, pijamesile miciga jakwe jasoŵile mwakutoŵela ni syawile ligongo lyakusoŵa cinyesi.

Sine syagwilile pamawukutu ga miwa, syakusile mwakunyolola ligongo lyakuŵijikana. Nambo mbeju sine syagwilile petaka lyacajila. Syamesile ni syasogwele cenene misaku 100 kutyocela mu mbeju ja msaku umope."

Yesu ŵasalile ŵandu kuti: "Jwakwete mawiwi, apikane."

Paŵamasile kuŵeceta yeleyi, ŵakulijiganya ŵakwe ŵam'wusisye Yesu ngopolelo syakwe syacitaguci.

Citusitusi 21: Mbeju Jamesile

Citusitusi 21: Mbeju Jamesile

Luka 8:9-15

Yesu ŵagopolele citaguco ŵatite: „Mbejusyo ni Maloŵe ga Mlungu. Mbeju sisyagwilile mwitala ni ŵandu ŵakugapikana Maloŵego. Papopo akwisa Satana ni kwasumula Maloŵego, pakuŵa jwalakwejo jwangasaka kuti ŵanganyamwe mkulupilile mwa Ambuje Yesu kuti amkulupusye.

Syapalwala sila ni ŵakugapocela Maloŵe, akusagakulupilila kwa kandaŵi, nambo pakulingwa akusawujila panyuma.

Mbeju syapamawukutu syawile ligongo lya kudandawula ya umi ni yayipanje.

Litaka lyambone lyagapocele Maloŵe ni lyasogwesye mbeju jambone.

Acimjangu, ana mpaka mpikane camtiwuli ni kugapocela Maloŵe ga Mlungu? Ana cim'ŵe ŵangapikanilape kuti msokonecele? Ana kapena cimkulupilile Maloŵe ga Mlungu, kumpikanila ni kumsangalasya Mlungu?

Naga mkutenda myoyo, ticiŵa mpela mbeju jijagwilile petaka lya cajila lila.

Citusitusi 22: Cikamucisyo Ca Mundu Jwam'Wulale

Citusitusi 22: Cikamucisyo Ca Mundu Jwam'Wulale

Luka 10:25-37

Ana mpaka tusimicisye wuli kuti tukumsangalasya Mlungu ndamo jetu jalyuŵa ni lyuŵa? Maloŵe ga Mlungu gakutujiganya kuti tukwenela kumnonyela Mlungu ni kwanonyela soni ŵandu wosope. Nambi ŵandu ŵakwe ni ŵapi ŵatukwenela kunonyela?

Yesu akutusalila ya mundu jwine jujwajendaga pa msewo wangapitapita ŵandu. Ŵawiyi ŵamputile.

Ŵamjiwile yosope yiŵakwete ni ŵamlesile ali akomwece.

Ŵandu ŵa dini mnope ŵapitaga pelepo. Ŵam'weni mundu jwam'wulale jula nambo nganajawula ku kumkamucisya. Papopo jwapitaga mlendo jwine. Ŵamtendele canasa.

Ŵamtaŵile mmaŵanga gakwe. Pijwamasile ŵamkwesisye pa bulu jwakwe ni ŵan'jigalile kunyumba ja acalendo.

Yesu ŵatite naga tukumnonyela Mlungu, nowe ŵakwe tukwenela kulosya cinonyelo camtiyi, pakumkamucisya jwalijose jwakulaga.

Citusitusi 23: Msyene Nyumba Jwawusile Ku Wulendo

Citusitusi 23: Msyene Nyumba Jwawusile Ku Wulendo

Luka 12:35-48

Ana mkukumbucila, kuti Yesu ali awile, ŵajimwice kutyocela ciwa?

Ŵakulijiganya ŵam'weni mkinaŵe kuwujila kwiwunde.

Yesu ŵasalile ŵanganyawo kuti Jwalakwe taciyika soni pacilambo pano. Ŵatite kuti wosope wele ŵakukulupilila mwa Jwalakwe, akwenela kuŵa mpela jwamasengo jwakwembeceya bwana jwakwe kuwuja kucindimba ca ndowa.

Yesu ŵatite: "Ciyiŵa yambone kwa ŵamasengo wele bwanajo akwasimana ali ŵakosecele....." Acimjangu, ngatukumanyilila ndaŵi jicaciwujila Yesu pacilambo pano. Tukwenela kumtendela masengo kuti tumpocele mu ndaŵi jele jitaciwuja Jwalakwe. Cacijitendekasya ndaŵi jeleji kuŵa ja cisangalalo cacikulungwa mnope. Nambo kwa ŵangakulupilila cijiŵa ndaŵi ja ligongo lyekulungwa.

Yesu ŵatite soni kuti jwalijose jujwaliji kapitawo jwa acimjakwe, akwenela kosecela kuwuja Kwakwe. Naga akusamala yosope ya mnyumba cenene ni kwasamala ŵamasengo ŵakwe, ŵanganyawo tacipocela mbote jekulungwa mnope. Naga akwaputa ŵamasengowo ni kukolelwaga, cilango cawo ticiciŵa cakogoya mnope.

Citusitusi 24: Mundu Mumtela

Citusitusi 24: Mundu Mumtela

Luka 19:1-10

Yesu mpaka amkulupusye jwalijose kutyocela ku ulemwa. Apikane ayi.

Sakeyo jwaliji mundu jwakosya msongo jwakusicila. Jwaliji jwangakulupicika nipo jwaliji mkwajiwila ŵandu mbiya. Jwalakweju jwasacile kuti am'wone Yesu, nambo jwaliji jwamjipi mnope nipo Yesu ŵaliji sikati ja cigulu ca ŵandu. Myoyo Sakeyo jwakwesile m'citela.

Paŵapitaga Yesu, ŵalolite mwinani ni ŵatite: "Sakeyo tulukani citema.

Ngwenela kuŵa mnyumba jenu lelojino."

Ŵandu ŵasimonjile.

Sakeyo nginaŵa mundu jwambone. Nambo jwatulwice ni kumpocela Yesu mwakusangalala mnope.

Ŵamsalile Yesu kuti jwalakwe calece matala gakwe gangalumbana ni kuleka yitendo yakwe yakusakala. Jwalakwe cawucisye yosope yiŵajiŵile.

Nipo Yesu ŵatite: "Lelo jino ukulupusyo uyice mnyumba jino."

Acimjangu, Yesu ŵayice kukusosasosa ni kulupusya jwalijose jwali jwakusokonecela kwa Mlungu. Mkumbucile, naga nomwe mkusaka kusinda yitendo yenu ni kuleka matala genu, mpela muŵatendele Sakeyo, mpaka mlijilanye ni Mlungu pakumkulupilila ni kumpikanila Yesu.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"பார்க்க,கேட்க,வாழ" ஆடியோ காட்சி - நற்செய்தியும் கிறிஸ்தவ போதனைகளை பற்றிய 24 படங்கள் கொண்ட 8 நிகழ்ச்சி நிரல்கள் ஒரு தொகுப்பாக உள்ளது. இதில் வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டின் முக்கிய நபர்கள், இயேசுவின் வாழ்க்கை, மற்றும் ஆரம்பகால சபைகளைப் பற்றி அடங்கியுள்ளது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?