Livuru Anethanu Napili 7

Livuru Anethanu Napili 7

சுருக்கமான வருணனை: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

உரையின் எண்: 424

மொழி: Lomwe: Mozambique

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

சபையினர்: General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Teaching

நிலை: Publishable

உரையின் எழுத்து வடிவம்

Mapatcherero

Mapatcherero

Moni asinthamwene. Mu livuru ola nnamona nave nnamwiwa itchu sotikhiniha yesu kristo olontcheiye ni werano mmiyakha sintchipale ivirale mutchuli, nave sinnereya mwa hiyo olelo vopwaha. Wiriyana phama ovaryeryaka iruku sa livro a murawa owehe eruku yotcharavo waiwa ovuwa wu.

Eruku Yopatcherya 1: Oyariwa Wa Yesu

Eruku Yopatcherya 1: Oyariwa Wa Yesu

Yohani 1:1-14

Mitchaka ya Yohane enapatcherya ni mwaha wa makhalelo a Yesu ni masu awi hiha : " Vopatcherya vari masu nave masu yari wa Muluku nave masu ti amuluku " Nave masu yapphla mwili yowo wakhala ni hiyo . Ela enataphulela wi: " Masu ti mutchu" Mmakupa opatcherya a mitchaka ya Yohane nohuserya wi masu yala yari apwiya yesu. Ala yari makhalelo nntoko yesu orwenleiye velaponi . Mwali aweriwa Maria akhala mmutchetcheni mukhani mwa aisrael weriwa Nazarete ari anihimo na Abrahamu. Mara hatheliwe nnya arimwakameliwa nimulopwana itchaniwa Yosefe. Nihiku nimoha Muluku arumiha mitchaka ni mungelo wa Maria: " Maria weyo wothanliwa wi omuyare mwana a Muluku. Munepa wawela onamokhuruwela nave onarwa orupala nave mwana oni ayarwe mwa weyo onarw itchaniwa Yesu,vawi yowo onarwa avulusha atchu awe mu sotcheka saya " Mungelo a Muluku arwanotho mitchaka wa Yosefe vawi ohove omwakhela Maria antoko mwaraa vawi orupala wa Maria orwenle wa Muluku wohikhala wa mutchu; vanthowa nenla mwana yowo onarwa eriwa mwana a Muluku. Maria ni Yosefe yari atchu ohawa , nave yaphiyenryaya elukuluku ya oyariwa wa mwana nipuro yaphwanyaya wi ekhalevo wari munikokani . Mwana Yesu akuhiwa molyela inyope ,atchu akina yaleliwe ti Mulukiu wi ophiya nnvulusha velaponi, yaya owetchelela onipuroni nenne. Yesu othanliwa wi mwana a Muluku.

Eruku Yanawili 2: Eneneryo Yopatcherya Ya Yesu

Eruku Yanawili 2: Eneneryo Yopatcherya Ya Yesu

Yohane 2:1-11

Yesu aninnuwa mmiruku ni ikharari sa Mluku ni atchu . Nihiku nimoha amanya vaqmoha ni akhwawe asiveliwa yawo awitchanniye ohuserya yawommpwa oya sareheryeliwewo solya sa mutheli. Mwa samahala,kapuro mmoha a mwanene a etcheko ahi: " Vinyo omala . Maria aniwa mwahene yowo nave amulela yesu . Yowo onasuwela wi Yesu ori mwana a Muluku. mwawi hiha talontchiye wa akapuro : " mwere sotesene siho aneriye oleleni" Vari vava mino ya maluku mithanu nammoha yawiyathiwawo ntoko mwa meliheryoa ayuda,yothene ya miheryo mili nari miraru. yesu alotchano, saryihani mino eyo ni mahi. esareiha chichichi. nave alotchano,rikani hihano, nave kerihani wa mutokwene a yolya. nave yawo yakusha. nyenya mutokwene owo alawinheiye mahi othatuwa vinyo awo , nnave hasuwenle wiwo arwenliyewo ( nyenya amiravo yawo yarinke mahi), Mulipa a othela , alotchano,atchu othene anapatcherya wiyathi vinyo osiva: nave atchu ewunryeru vavo mukuna ohisiva ; Nyenya weyo wokhapelela evinyo yosiva ophiyerya hihano vava. ela eneneryo yopatcherya yesu enreiye mu Cana galileia . Ohuserya a yesu yahona siho yesu enreiye nave yaroromela wi yowo arwenle wa Muluku nave ari apwiya.

Eruku Yaneraru 3: Okumana Wa Yesu Nnikodemu

Eruku Yaneraru 3: Okumana Wa Yesu Nnikodemu

Yohane 3:1-36

Nyenya vari mutchu a afaresi, nnsina nawe Nikodemu, mutokwene a ayuda. yola arwa wa yesu ohiyo, nave ahi wa yowo, rapi, ninasuwela wi nyuwo mwa muhusiha orwela wa Muluku; vawi havovo mutchu onawerya werano ineneryo iha muneranyo, Muluku ahikhanleno. Yesu ahakhula ii wa yowo: Tchiryene kinalotcha ni weyo mutchu ahiyariwatho, hawerya wona omwene wa Muluku. Nikodemu alotcha ni yowo, mutchu onawerya hayi oyariwa ari awuluvala ? mano onawerya ovolowa tho mmirimani mwa amanya ni oyariwa? Yesu ahakhula , tchiryene, kinalotcha ni weyo, mutchu ahiyariwa mwa mahi ni munepa hawerya ovolowa mu omwene wa Muluku. Yesu amutaphulela wi mwana ayariwa ela tiwi oyariwa mmwilini nnya mutchu akhala okhwela wemererya otokotoko wa munepa, anamuroromela Muluku ni olokoha sotcheka sawe atchunaka wi ahiye ovaha okumi awe vopatcherya vene wa Muluku, onnayariwa wanawili mmunepani itchu sakhalai sovira sotesene ihanle sahihano. munepa wa muluku onnarwano okumi wahihano onihusihaka wi nimwiele muluku. othene yawo anamuroromela yesu, enamutchitchimiha Muluku navetho enamuroromela yowo,avaheryiwe ni oryehereliwa ti Muluku sa ovulusha wohimala.

Eruku Yanesheshe 4: Openushiwa Wa Mwana a Mutokwene

Eruku Yanesheshe 4: Openushiwa Wa Mwana a Mutokwene

Yohane 4:46-54

Tisheni weyo watchuneiye wera warino mwana awitcheliwa vopwaha ohikampwannya namuku owerya wokhaviherya? Ntakhara awe Yesu arwa tho o Kana a Galileia, wiwo atatunsheiiyewo mahi ekhala vinyu. Nave wari mutokwene mukina a mwene, mwana amwitcheliwa mkapernaumu. Yola,iwaleiye wi Yesu arwela oyuteya aphiya oKalileya,aya wa yowo. Awiwaleiye olotcha wa Yesu ahetcha mukwaha vopwaha worekama oya omona. Akumanneiyeno Yesu,anveka wi aye owannyawe ampenushe mwanawe. Yesu asuwela wi meparipari mulopwana anaroromela wi Yesu ompenusha mwanawe. Vanthowa nenla ahi: " Hawe,mwana ori mukumi " Mutchuwo aroromela masu yawo Yesu alontcheiyebno,arowa. Nave arikimurowa,akapuro awe yakumanano,elotcha,wi,mwana ori mukumi mulopwana asuwela wi mwelukulukuene yele Yesu alontcheiye mwana mukumi, yowo tapenunweiye,nave amuroromela Yesu ni emusi awe yothene. Ikuru sa Yesu wi iri sotikiniha hakatchamihenye va nthowa na orakamelana. Mu elukuluku ekina Ysu ahi kovahiwa olamulelo wothene wirimo ni vathi.

Eruku Yanethanu 5: Openushiwa Wa Opyororowa Obetesda

Eruku Yanethanu 5: Openushiwa Wa Opyororowa Obetesda

Yohane 5:1-47

Nyenya vari ntchatcha mu Yerusalemo vamukhorani wa eputcheputche,notchuiwa mu Ehebiri Betesda,nri ni mikotcha mithanu. Mummo mwakona muloko mwintchipale watchu awitcheliwa,evasi,orakala metcho,ophyororowa. Yesu asuwela wi yawo yari vavale miyakha sintchipale,vawi hiha amukoha: " Onnakwela openushiwa? Awitcheliwa owo ahakhula,apwiya,nkinono okiyathi miyo mutchachani,vothevene mahi anotoweliwaya;nyenya kirikimorwa miyo,mukina onnakhuruwa akiholela. Yesu alotchano, nkavinya, tesha nipha na, wetche. Nave vavo mutchu ola apenuwa atesha niphanawe,etcha. Nyenya nihiku nenlo nari na sabata nave atchu akina yatepa osarasareya ni Yesu, vawi ampenusha mutchu nihiku na sabata. Ntakhara muloko wa Ayuta hiwemereya ophara muteko nihiku na sabata. Mwaha wa openusha wa Yesu nihiku na sabata hopwenshe nlamulo nari nimoha na Muluku,nnya arimwerano ntakhara Muluku onnera saphama ophiyera mmahiku awinanela mwa akristo. Yesu ahusinhe wi nerekeno saphama ilukuluku sothene.

Eruku Yanethanu Namoha 6: Yesu Ni Watcherera Ipau

Eruku Yanethanu Namoha 6: Yesu Ni Watcherera Ipau

Yohane 6:1-5, 25-58

Atchu anthipale ahiwa wi Yesu ompenusha mutchu yole anantchetche ni akina antchene mwawi hiha nihiku nikina muloko muntchipale wamutchara Yesu onipuroni akhanleiyewo mukhateiye, omamalelo wa oshekuwa yowo anahusiha ahona wi muloko wakatchamiheya,vawi hiha alotcha wa ohuseryawe wi yavahe etchu yolya nyenya hiwariwo mpuro wothumawo yolya,vawi yakhalavo atchu awatcha opwaha masana mathanu ( 5000 ) yawo yarivo. Yesu alotcha iha wi one withipela wa nroromelo na ohuserya awe. Yowo anasuwela etchu atchuneiye wera,vopwahasha hiyarino ikhorowa wi ethumele yolya ya atchu antchipale. Mmoha a ohuserya amona mmiravo yowo arino ipau thanu ( 5 ) ni asihopa eli;nyenya manki iha siri shene wa anchipale awi hiha? Yesu ahi mwakilathiheni atchu. Nve akusha ipau ni asihopa eli amuthamala Muluku nave ahalamulela ohuserya awe wi ekawele muloko.Inyenyeri sakawanyiwe sanatcherereya mwelukuluku sakaiwaya nave muloko wothene walya nave sahala inyenyeri sawakwanne makali khumi na meli ( 12 ). Muloko wahaleliheya vawi hiwatonko wona etchu yotikiniha siyele. Yesu anahusiharu ariki " muhilape va nthowa na olya onamala,nnya wa munepa wa okumi wohimala miyo ka epau yaokumi,yowo onaroromela wami harwa avoliwa etala.

Eruku Yanethanu Napili 7: Wetcha Wa Yesu V'Aniya

Eruku Yanethanu Napili 7: Wetcha Wa Yesu V'Aniya

Yohane 6:16-21

Amanleiye olanyanano muloko wi etchikele mwitchekoni mwaya Yesu alotcha ni ohuseryawe wi elapuwe eyaka makupa makina a emaka ya oGalilea vari yowo ayaka ovekela wa mekheiyewo. Oshekuwa aya ohuserya elapuwaka ni mwatcheya ectheku ni matchumusa yanamana mwatcheya; Yesu ahona wi osiveliwawe yakhala ni makatchamiho,va nthowa nenna arwa wi akhaviherye etchaka vasulu va mahi. Ohuserya yamonnaya yasareya wova.Yesu onneiye othanana waya ni wova alotchano: " Ti miyo muhove ". Avolonweiye mmwatcheyani,etcheku ni matchumusa yamala. Ohuserya ni otikiniheya yakohana. " Yola tani oniweleliwa ti etcheku ni matchumusa a emaka? Mulukuru tonawerya wera sotikiniha sawi hiha ". Osiveliwa,napwanyiwa ni makatchamiho,niroromele wi Yesu onarwa anikhaviherya.

Eruku Yanethanu Natcharu 8: Yesu Ni Mutchu Evasi Oyariwa Woyariwa

Eruku Yanethanu Natcharu 8: Yesu Ni Mutchu Evasi Oyariwa Woyariwa

Yohane 9:1-41

Mu elukuluku ekina ohuseryawe eri vamukwahani yamona mulopwana yowo ari eseresere ya ephiro ni ovekaka ntakhara ari ohona. Ohuserya yupuwela wi ohona wawe yari yolaka ya muluku,nave Yesu ahasuweliha wi hiwari olaka nnya yari yokwela ya Muluku wi mulopwana ole apenushiwe. Yesu akhatcha etchaya ni mara otchiherya mmaithoni a mulopwana.Amuruma wi assusule otankhini yosiloyi.mulopwana ahemeryerya nave vohilekela apenuwa. Amusi awe ni akwawe yakwa minikwa ehikwelaka wemererya yotikiniha yele yerenye;vawi ari ohona oyariwa woyariwa;ni ohakalala yamuthamala Muluku.Yesu alotchano: "Mi ka omwalela welapo,yowo onakitchara hanetcha mwepiphini,mu ohiyaniheya onarwa akhalano omwalela wa okumi". Osiveliwa,othene nnayariwa ohona mmunepani,nave hannawerya opwannya ephiro ya Muluku.nnya muluku omuruma mwanawe wi anopole mu okapuro wa sotcheka vokwa wawe ni ovinya anivaha okumi wa munepa;ni onihusiha wi nihitcheke mphironi mwa muluku.

Eruku Yanethanu Nasheshe 9: Yesu Ni Ovinya Wa Lazaro

Eruku Yanethanu Nasheshe 9: Yesu Ni Ovinya Wa Lazaro

Yohane 11:1-46

Yesu akhalano osiveliwawe antchipale mwa yawo mmoha ari,Lazaro annawe eli asithiyana Mariya ni Marta. Nihiku nimoha-Lazaro apwanyiwa ti massoso mantchipale annawe asithiyana yatepa wukhuwa erumiha mitchaka emwitchanaka Yesu wi arwe ampenushe.Yesu alotcha wa ohuseryawe wi oretcha wa Lazaro hiwari wokwano nnya atithi awirimu echichimihiwe ntakhara mwanaya. Yesu ahikhala weiwo mahiku meli;nave ahi. " Mukwihu osiveliwa Lazaro okwa,nnya miyo kinaya kanveihe vawi hiha munarwa muroromela wi kapwiya". Aphiyaleiye omutchetcheni wa Lazaro ampwannye avithiwe evinre mahiku masheshe.Mariya ni Marta yari othananasha vanthowa na okwa wa munnaya ni otchimwa ntakhara ohirwa wa yesu wi ampenushe Lazaro. Nave Yesu alotcha ni yawo: " Mi ka ovinya ni okumi,yowo onaroromela wa miyo nari akwile onarwa akhala mukumi; Munvinthe wowi? " Yesu vowona yinlaka,vawona muloko warivo;athananasha. " Yesu ahinnla| ". Vophiya onihiyeni avithiweiyewo nthamwenawe,aharuma wi enveihevo nluku napitiheryiwevo;alotcha ni masu oweliha. " Lazaro khumela vate| ". Nave akhuma yole akwileni ni ovira mahiku masheshe ahuruweliwe ni ikuwo sovithiwano-ari mukumi.Ayuta ancthipale yarwenle wathotola annawe Lazaro,yonnaya Yesu enreiye,yamuroromela yowo.Makhalelo a Yesu vompenusha Lazaro wa okwa,ahoneiha wi yowo okhalano owerya ni olamulela sa okwa. Namusivela Yesu ni wiwelela masu awe, hiyo nnarwa nikhala mukotcha'we ni ovaha ikuro sa okumi;nari nipwanyiwe ti okwa wa mwili,nnarwa nikhala akumi.

Eruku Yanekhumi 10: Okwa Wa Yesu

Eruku Yanekhumi 10: Okwa Wa Yesu

Yohane 18:1 - 19:42

Yesu va nthowa na ineneryo sawe ahemereya wi yowo ori mwana a muluku nnya amwitchani awe atokwene a ayuta yamuhotcha wi emwiphe: Yesu alotcha wa oihuseryawe wi yowo amukwa wi akwanyiherye okwela wa atithi a wirimo sa ovulusha maloko atchu yamorenle mu sotcheka ewokiwe ti musasserya.Yi yereye hayi? Mu wakakhannya: Aphama ni ekhaikhayi mwa yawo ohikhala ekhaikhayi.Yowo ahi: " Othene yawo anakiroromela miyo,akhalano okumi wohimala,herwa eya wothorihiwani nnya avira wa okwa eya wokumini." Yesu tho alakana wi amkhala ni othene yawo anaroromela mwa munepa wawela yowo ireiye arumiherye. Ohuserya mmoha nsina nawe yutasi,ayuta yamuwoka wi amuvelele Yesu,mu wemererya amukuliha Yesu, aphariwa amakiwa athorihiwa,alamuleliwa okwa vamwikimanyo,nari mutokwene a aroma ahimpwannyenre nthowa nopwanela wiphiwa.Alopwana akina eli yathomeiwa vamoha ni yowo,nyenya yawo yari atchu ohuhula.Yakwa vanthowa na sotcheka saya. Nnya Yesu akwa vamwikimanyo vawi munikhamini mwawe muluku awerye okhurumuwela sotcheka sahu.Yesu ti eputcheputche ya muluku enaveihavo sotcheka selapo.

Eruku Yanekhumi Namoha 11: Ovinnya Wa Yesu Wa Okwa

Eruku Yanekhumi Namoha 11: Ovinnya Wa Yesu Wa Okwa

Yohane 20:1-18

Yesu akwileiye osiveliwawe akina yakusha murutchu awe eveihavo vamwikimanyo evitha munihiyeni watchamela vanipuroni yathomeiwayavo.Vasulu va nihiye nakuhiwavo nluku ntokwene wi ahiyiwemo. Evinre mahiku mararu Mariya makatala,avinnya oya onihiyeni,nave ahona nluku nipirikishiwevo vanihiyeni nave murutchu wa apwiya hiwarimomo.Mariya ahinla upuwelaka wi apwiya yarimwiyiwamo munihiyeni mmwe.Wari avareryaka munihiyeni;yahoneya wa yawo ankelo eli vanipuroni vavale Yesu avithiweiyevo eriki: " Munamwasyerani mwa atchu okwa,yowo ori mukumi|". Vavo Yesu ahoneya wa mariya makatala alotchano: " Onasya ani? " Mariya upuwelaka wi mulipa oreheryela,ahi: Mukunhe wowi murutchu wa apwiyaka? Yesu ahi. " Maria ". Vomwitchana nsina nawe motchichimiheya-amusuwela| Yowo ari mukumi| Yesu amuruma muteko mutokwene ariki: Rowa walele annaka wi miyo kiri mukumi. Osiveliwa,okwa honawerya omwakelela mwana a muluku mukumi,Yesu kristo.Vawi yowo ori mukumi hiyotho nnarwa nikhala akumi.

Eruku Yanekhumi Napili 12: Woneya Wa Yesu Wa Annawe

Eruku Yanekhumi Napili 12: Woneya Wa Yesu Wa Annawe

Yohane 20:30 - 21:19

Evirale mahiku a vakhani Yesu avinnyale wa okwa oneya wa ohuseryawe eniya yokalileya. Serenye mwawi hiha: Pheturo alotcha wa akina. " Miyo kinaya ototha ". Yatchanano yowo ohuserya athanu nammoha,nnya ohiyu wothene hiyaphanre etchu.Oyakanusha ahoneya wa yawo mulopwana emenle eseresere ya niya,awakonhe. " Annaka,mokhalano etchu yolya? " Yahakhula: " Hoye | ". Yowo alottchano: " Vonnyani mowaya makupa a ntata nolopwana na mwatcheya nave munamphara.Yaherano hiha,nave hiyawenrye opurula mowaya va nthowa na watcha wa ihopa sarimomo. Mwawi hiha Yohani alotcha ni Petro: " ti apwiya|". Petro ahivonyerrya muniya akha wi akumaneno apwiya Yesu. Yaphiyalaya muniya Yesu anaweherya ni ephawu ni ehopa,nave othene yahakalala vomona apwiya yakilathi elya yamahala.Yamanlaya olya Yesu alotcha shasha wa Petro.Yesu amakiweiye ohuseryawe othene ni wova yamutchawa;Petro nroromelo nawe natchetcheya Yesu amoneiherya Petro wi amukhurumuwela amuvahaka olamulelo woholela ni ohusiha mulokwawe. Yesu onnamusuwela mutchu mmoha ni mmoha a mwa hiyo mmupuwelelo awe,nave yowo ohireherya wi anikhurumuwele nnasyahu okhurumuweliwa.Yesu onnanitchana wi nithannle wi nimutchare olelo.Tisheni onathanleiye?

Mapatcheryeryo

Mapatcheryeryo

Osiveliwa Yesu ti mvulusha a elapo vawi yowo onnawerya okhurumuwela sotcheka sahu ni onopola wa sotcheka vokutchula vaya wi napwannye ovulushiwa wa okumi ahu. Myaha siri makupa a napili a livuru ntoko ofila,tisiho inanikhaviherya makhalelo a ovulusha wa Yesu kristo mwana a Muluku.mwawiriyanaka sa mwaha muwehe sa iruku irempwe mu livuru; Mwaiwa eneneryo ela mukhunule ekaratha.

Eruku Yanekhumi Natcharu 13: Sa Okumana Vaphironi

Eruku Yanekhumi Natcharu 13: Sa Okumana Vaphironi

Luka 24:13-35

Muloko wa ayuta wanamuwehererya mvulusha yowo i awakihe mukapuroni waroma.Mpuwa mwa miyakha sa muloko wa Yesu antchipale yupuwela wi akweya ari yowo mulopwana i awakihe.Nave Yesu aiphiweiye mu olamulelo wa ayuta owehererya wantchipale wahirimela.Yesu akwileiye ohuseryawe eli ohuseryawe eli yakokela omutchetcheni waya nsina naya emawu,yanopeleliha mwaha sa itchu saphatchuwa mmahiku yale okutchula. Motutusha Yesu arwa anatchanano vamoha nave ahakoha mwaha tani yalotchaya.Nave Muluku aherano wi ehimurore mwawakuveya,nave yapatcherya omuthoriherya mulipa a mukwaha itchu sitokwene yesu enreiye vamoha maipheliwo awe.Yawo yahiwa wi Yesu mukumi nnya hiyasuwela yawupuwelela. Yesu asya wuma wa mirimaya wi eroromele nave anathoriherya wi;ntoko sirempwaya mu livuru okumi "pipiliya"sinnathoriha wi kristo,mvulusha a elapo amona ekoyi ophiyerya okwa nave amuvinnya wa okwa nihiku na neraru.Yaphiyalaya wemawu yamuwopa Yesu wi akone owanyaya. Velukuluku ya yolya Yesu akawa ephawu ntoko enreiyeno ahakuvale okwa "yawo yamurora" Yesu avinnyavo mohisuwannyeya variyari vaya. Ohuserya yala yakokela oyerusalemo nave yahathoriherya akina itchu sothene yonnaya nave yasareya ohakalala mmurimani mwaya vawi yanasuwela wi tchiri Yesu ari mvulusha.

Eruku Yanekhmi Nasheshe 14: Mwana Olosowa

Eruku Yanekhmi Nasheshe 14: Mwana Olosowa

Luka 15:1-19

Yesu alotcha mwaha sa mulopwana yowo arino anamwanawe eli asilopwana.Nihiku nimoha mwamukhani alotcha wa atithinnya: " Atithi,miyo kinatchuna mukikawele muhakhu waka hihano|Atithinnya yahemererya ekawela muhakhu anamwane opili". Serenyaya iha hiyavinre mahiku mantchipale.Mwana mwamukhani mwamulopwana avinnya aya elapo yorekamelana weiwo ananarinheiyewo muhakhu awe wothene akhala ohisupuwelela ophiyerya muhakhu awe wothene omanle.Omamalelo wa ikhorowa vamoha asinthamwene yamuthowa.Yaphiyerya elukuluku atchuneiye sohiyana hiyana,nave muteko apwannyeiye wari wonnyemuwa wari wokukhula ikupa,vavale apatcherya wupuwelela makhalelo a ohawa wawe,vawi anathoiwa yolya anupuwela olya solya sa inama weiwe ariyewo. " Vate watithiaka ni akapurwene yale ohawa akhalano olya wohalakhannyeya.Vavo ahupuwelela othanana warwenle atithinnya velukuluku avinnyeiyevo vatchekoni vaya,maithori yamora yakhala ntoko eneneryo". Mmiravo ahi mekheiye|Kosuwela kineraka kere: Kinahala otchikela vate wa atithi'aka,nave kinahala olochano: "Atithi miyo kohatchekela apwiya,nkinapwanela wi mukere mwaninyu,mukere mulipa a mutekwannyu wi akweya kikhaleke ni yolya. Vavo yowo avinnya aya watithinya.

Eruku Yanekhumi Nathanu 15: Mwana Orimela Onakokela Owannyawe

Eruku Yanekhumi Nathanu 15: Mwana Orimela Onakokela Owannyawe

Luka 15:20-32

Mmiravo arwaka worekamelana wene atithinya yamona nave ni othanana yatchimaka emunula ni omwakhela elotchaka: " Mwanaka,mwanaka! Tchiri atepa ohakala ntakhara okoka wa mwanawe yowo amusivenleiye vopwaha" Nave mmiravo ahi wa atithinnya: " Tithi miyo kihatchekela apwiya nkiri opwanela wi kikhale mwaninnyu". Atithinnya ni ohakalala wintchipale hiyawemerenrye,ahalamulela akapuro awe wi erweno sowara sotchitchimiheya ni isapatho wi emuwarihe mwanawe akonke,nave ereherye yolya,vawi nihiku nenne nari na muretchele mutokwene,ntakhara mwanawe yowo arimenle ahoneya. ...Yesu olontche mwaha ola wi anoneihe makhalelo a muluku tawi hayi.Muluku ori ntoko tithi a amiravo yale eli. Hiyo nri ohiyanano muluku va nthowa na sotcheka sahu.Nnya muluku onatchuna wi nitchikele wa yowo.Makhalelo mamohamoha yari mwa mmiravo olosowa,avinnyeiye atchikela wa atithinnya ni olokoha mukhateiye yonanarawe,atchu otcheka yeretho hiha. Namvekaka muluku wi anikhurumuwele,yowo onannikhurimuwela ni onakhela ntoko anawe,nave pipiliya oni,wirimo onnakhalawo ohakalala vanthowa na mutchu otcheka onarukunuwa.

Eruku Yanekhumi Nathanu Namoha 16: Mulipa Orela Olosowa

Eruku Yanekhumi Nathanu Namoha 16: Mulipa Orela Olosowa

Luka 12:13-34

Ahusiha wi onapwanela wi nireherye mmunepani wi nakhele okumi wohimala Yesu alotcha sa mwaha ola: " Wari mulopwana orela arino muhakhu nave imatcha sawe savaha solya sintchipale nave matatha awe hiyakwanela wi akhapelelemo solya sothene ahempheiye.vawi ahupuwelela omwaramwasha matatha othene wi ateke makina ,mwemmo ereiye akhapelelemo solya sawe ni okuliha ikina saya.Vothamala muhakhu awe analotcha ariki: " Ka mulopwana ekari kinamurela vopwaha ni solya iha nave miyakha sinorwa nkirwa kukhuwa mmakhalelo aka othene,kinarwa kitchala sha opwaha okula ni ikhorowa". Upuwelaka mmakhalelo yala orela wawe muluku alotchano: " Wolosowa honisupuwelela|okumya onamala ohiyu yola velaponi nave itchu nave muhakhu onithukumannyeryawe tani ani ahaleno? Mulopwana yole akhala wi avareryeleke somukhaviherya ni somuhakalaliha mmwilini,nave atchiwala wireheryela mmunepani ni wi akhele okumi wohimala.Muhakhu wa elapo ya vathi ti wa elukuluku ya vakhani nnya mulopwana yole vamithoni va muluku ari ohasuwa,vawi okumi awe weraya omale amwalanano muluku" Okhala wokhala "mahiku othene;nnya Yesu oni: Yowo onaroromela mwa miyo okhalano okumi wohimala okhuruwela wa okwa akhalano okumi.

Eruku Yanekhumi Nathanu Napili 17: Mulopwana Ohawa Orela Ni Mulopwana Orela Ohawa

Eruku Yanekhumi Nathanu Napili 17: Mulopwana Ohawa Orela Ni Mulopwana Orela Ohawa

Luka 16:19-31

Yesu alotcha mwaha yola wa mulopwana orela ni mulopwana ohawa itchaniwa Lazaro;Mulopwana owo orela akhala empa etokwene ya ntchitchimiho,nave akhalano akapuro antchipale.Lazaro,ohawa,onyemuwa ni osareya makwatcha akhala vaphironi watchamela etcheko ya mulopwana orela. Mmahiku mantchipale lazaro anatchuna inyenyeri sa solya sahala vahasarni va orela nave sanakhotchihiwa vawi orela ole aisivela mukhateiye nave hupuwelelaru werela saphama mutchu mukina,shasha wa Lazaro. Mwelukuluku Lazaro akhnleiye vaphironi vavale anamusarasareiha murima mulipa a muhakhu.Makhalelo okumi yamutatusha lazaro anahawa ni witcheliwa nnya Lazaro anamuroromela muluku. Lazaro akwileiye ankelo a muluku yamukusha emukhapelela onipuroni na ntchitchimiho weiwo ampwannyeiyewo Abrahamu mulopwana opatcherya mpuwa mwa atchuawe yamuroromenle muluku,yawo yasareya ohakalala nave hiyupuwela ekoyi yonnaya. Evinre elukuluku ya vakhani mulopwana orela akwatho,nnya aweehawenheiye apwannye ari nipuro na ekoi etokwene.Anererya oweha worekamela tchiri voweha wo anamona Lazaro ni Abrahamo. Yowo anveka Abrahamu wi amulele Lazaro wi anvahe mahi ntakhara anakwa ni ntchanana. Nave abrahamu amulela wi hiwaweryeya ntakhara wakhalavo munlano yowo wahiyaninhe. Votcharana vaya mulopwana ole orela alotcha ni Abrahamu wi amurume Lazaro wi alele asinnawe athanu wi ehiye mpuro yole wa ekoi. Abrahamu amwakhula ;hori wopwanela ntakhara yawo akhalano masu a muluku anapwanelaya wiwelela.Akweya hiyaiwelela masu amuluku,nari mutchu avinnye wa okwa hi awerye orukunusha makhalelo a okumiaya. ...Asinthamwene,makhalelo a mutchu orela nari a mutchu ohawa hanahiyaniheya narvamithoni va muluku.Mwawi hiha etchu yopwanela velaponi yela ori okhalano makhalelo omusivela muluku ni wasivela amwatchamanano.Yesu ohusiha wi omanle ovira okwa,herwa ekhalawo makhalelo ohiyaniheya makupa,ntakhara etchu yokweleya olelo ori wiwa masu a muluku ni werano.

Eruku Yanekhumi Nathanu Natcharu 18: Nthamwene Mmoha Ori Vamilako

Eruku Yanekhumi Nathanu Natcharu 18: Nthamwene Mmoha Ori Vamilako

Luka 11:5-13

Mwelukuluku ekina mulopwana mmoha aphiya vate va osiveliwawe mwelukuluku ya ohiyu eriyari alotchano:"Nthamwene okipoleye iphawu sawalakhannyeya,ntakhara komwakhela nthamwenaka orwela vamukwahani nave nkino etchu yomuvaha". Nthamwenawe amukona vamoha ni anamwanawe vawi hatchuna ovinya.nnya mulopwana ari vamilako huliwe muru atitelela oveka,ophiyerya osiveliwawe amuhulenle anvaha solya sintchipale ntoko akweleleiye. Yesu alotcha wi mapatcheryeyo si yawla annapwanela weriwano mwa ovekela. Veka;nave titelela oveka ophiyerya onerawe wakhele. Vawi oveka onnavahiwa,awasvya onnapwanya,awokotcha onnahuleliwa.Muluku onnaerya okhaviherya sotchuna sahu emoha ni emoha,vawi hiha hankoni nimwatchamele yowo wi anikhaviherye mwelukuluku yokweleya.

Eruku Yanekhumi Nathanu Nasheshe 19: Alopwana Eli Mu Empa Ya Muluku

Eruku Yanekhumi Nathanu Nasheshe 19: Alopwana Eli Mu Empa Ya Muluku

Luka 18:9-14

Yesu alotcha wi Muluku hanaweha shasha wa makhalelo ahu ni mwili yola nnya mirima sahu.Vawi hiha alotcha mwaha ola: "Alopwana eli yaya ompa ya muluku ovekela,mmoha ari mukristo mukina ari kapuro a sotcheka". Mavekelo a mukristo ole athoriha itchu saphama enreiyeno nave anapannya wi ori opwanela wapwaha akina.Kapuro a sotcheka ni wuliwa muru mukhateiye hawerya oweha osulo anaisukutcha vanakhopeni ariki: "Muluku kimoreleni ikharari otcheka miyo". Yesu alotcha wi muluku ahiwa nivekelo na mutchu otcheka nave amukhurumuwela sotcheka sawe,nave mukristo ole akokela owannyawe ni sotcheka sawe.Ntakhara muluku hanahakalala ni awirumiha.vawi naiyeviha ntoko atchu otcheka nnarwa nakhela okhurumuweliwa ni otchitchimihiwa.

Eruku Yamakhumimeli 20: Mmiso Ni Mulipa Omisa

Eruku Yamakhumimeli 20: Mmiso Ni Mulipa Omisa

Luka 8:4-8

Mwelukuluku ekina wathukumana muloko muntchipale wi owiriyane ohusiha wa Yesu.nave yesu anasuwela wi antchipale hiyawivelenle wi yiwe ekhapelele nave enerano ntoko ohusiha wawe. Yowo atchuna wi esuwele wi tiwokweleya owiriyana masu amuluku ni wiwelela vawi hiha alotcha sa mwaha ola. Wakhala mutchu a muhakhu avinnye oya wala mmatchani mwawe ;vomisa mukuna wamorela eshereshere ya ephiro,nave atchu ovira yanawatcha nave ipalame sarwa ithupa,mukuna wamorela mmalukuni mwemmo warimo etchaya ya vakhani.mmiso wamela winuwa mwa wakuva nave yaphiyenraya elukuluku ya nsuwa mmiso wothene wahuma ntakhara etchaya hiyarirya.Mukina wamorenle mmiwani winuwano vamoha mmiso wahakeleliwa.-Nave mukina wamorela etchaya yaphama.Wahinuwa wima masana masanaru meli opwaha waleliwaya". Ohuserya aYesu yahiwa mwaha yola ni ofaseya nyenya hiyasuwela eparipari shasha yataphulelaya.Yawo yamuveka yesu wi atoriherye otaphulelawaya. Nki weyo wosuwela sa mwaha yola? Okhunule ekaratha enatcharana ni ofaseya.

Eruku Ya Makhumimeli Nanimoha 21: Imatcha Ni Mmiso Wa Phama

Eruku Ya Makhumimeli Nanimoha 21: Imatcha Ni Mmiso Wa Phama

Luka 8:9-15

Mwaha ola onataphulela wi: Mmiso omisiwe masu a muluku,nave imatcha sohiyana omorenlayamo mirima saatchu. Mmiso omorenle watchamela mphironi,tatchu yawo iwale votcharavo musaserya onnarwa mmurimani mwaya aveihamo masu amuluku wi ehivulushiwe ntakhara a nroromelo. Mmiso womorela mmalukuni tiyawo aniwa masu yakhela ni mureshele ;nnya yawo haithipenle.Annaroromela mwelukuluku ya vakhani,nave mwelukuluku ya sawukhula annawokeya .Womorela mmiwani,tiyawo iwale masu nave vovira annakheleliwa ni minkhela selapo ni muhakhu.Sawima saya hasiphiyenrye witwa.Nnyenya womorela etchaya yaphama tiyawo aniwa masu ni murima wa phama enokhapelela.Yawo anniwa ni nthiti.Yawo anniwa ekhapelela.Nki weyo onakhela hayi masu a Muluku? Muluku onatchuna wi niwelelaka ni okhapelela masu awe wi nikhale okweleya wa yowo vamoha awatchamanano ahu.

Eruku Ya Makhumimeli Napili 22: Elukuluku Yopwanela Okhaviherya

Eruku Ya Makhumimeli Napili 22: Elukuluku Yopwanela Okhaviherya

Luka 10:25-37

Mutokwene mmoha a mukeresha amukoha Yesu: "Kere sheni wi kakhele okumi wohimala?" Vavo Yesu amukoha: "Masu a Muluku analotcha sheni?" Omusivele apwiya mulukwa ni murima wothene ni okumi a wothene ni ikuro sa sothene ni mirukwa yothene. "Nasivele atchu akina ntoko hiyo anene"nave mulopwana ahi: Atchu tani akina kipwanenlaka wasivela? Yesu amutaphulela mwaha yola: Vari mulopwana mmoha vamukwahani mekheiye variyari va mukwaha alipa ohuhula yarwa emwakha itchu sawe sothene ariyeno emuhosha emuhiya atchunaka okwa. Yavira ephiro emoha moha alopwana eli yawo yari akristo mu ilukuluku sohiyanahiyana,yawo yahiwa nnya hiyawemenle wi emukhaviherye. Mutchu mukina avira vavale nave amoriwano ikharari mulopwana yole amukhaviherya arapiha makwatcha awe amukusha amukeriha omutchetchetcheni wei atchamenleiyewo wi akhapeleliwewo ni ovahiwa muretche wosipithale.| Tani yowo amusivenle mulopwana ahoshiwe ni alipa ohuhula? Mulopwana awoneihale ikharari amukhapelela yole ahawela okhaviheryiwa ahoneiherya opwaha wi ari ohisuwannyeya.Ahoneiha okhala mwatchamani awe" Omusivele mwatchamani a.Nave omwerele yowo sa mahala niweheryaka wi yowo onamumunerela hiyotho.

Eruku Ya Makhumimeli Nactharu 23: Okhala Ni Owehererya

Eruku Ya Makhumimeli Nactharu 23: Okhala Ni Owehererya

Luka 12:35-48

Atchu a mweruku yela akapuro a mulopwana okweleyasha,mulopwana emenle vamilako ti mwanene a muhakhu.Ari makupa orakamelana mmahiku mantchipale,nave yowo otepa ohakalala vawapwannya akapuro awe eri mmitekoni mwaya nari pwiyaya ahikhannle vakhiviru vaya. Muluku onnaweha wi mmoha ni mmoha a mwa hiyo nnaroromela nsina na mwanawe Yesu,nipwannyiwe nri ororomeleya awiwelela masu awe yawo onanihusiheiye ntoko onakweleiye wi nikhale.Yesu okwa avinnya nave okokela wirimu nnya ahakunve orowa yowo ahi kinaya koreheryeleni nipuro na mmoha ni mmoha a mwa nyuwo.Nave amanle oreherya nipuro onamukoka wi anakhele ni onikeriha weiwo oriyewo wi okwanele muretchele ahu.Muluku onnakwannyiherya olakana wawe. Niweheryaka okoka wawe onapwanela nikhale ntoko mwemmo onanihusiheryeleiyemo,ni okhala anamona awe velaponi wi muluku mwa kristo anikhurumuwele sotcheka sahu ntakhara nikhami na yesu nonatannya ni muluku.Apwiya Yesu alotcha: "Orela kapuro yowo ani apwannyiwe ti pwiyawe eraka hiha.Tchiri kinalotcha ni wa nnyuwo wi yowo onarwa amuroromela ni muhakhu awe wothene.

Eruku Ya Makhumimeli Nasheshe 24: Nihiku Warule Ovulusha

Eruku Ya Makhumimeli Nasheshe 24: Nihiku Warule Ovulusha

Luka 19:1-10

We onapwanya wi Muluku onanwerya okhurumuwela ophiyera mulopwana othanyeya? wari mulopwana akhala mmutchetcheni woyeriku yowo asyasyiwa ni othanyiwa tachu othene, nsina nawe ari Zakeyu. Opwaha wi akhale awatana ni mwitchani a mulokwawe, ari namaliviha mushokho awiyereiye acthu vopwaha. Nihiku nikina wahivuweya mmutchetcheni sa Yesu wi amvira vavale. Atchu othene yanasya wi emone Yesu, vamoha Zakeyu ohitchuneya, nyenya vanthowa na okhuveya wawe hawerya omona Yesu. Yowo aya oholo wa ephiro yeyo Yesu ireiye avire, awela mwiri worekama mwemmo ereiye amonemo phama apwiya. Yesu vovira vavale anweha Zakeyu alotchano: Zakeyu akuva okhuruwe; ntakhara kinapwanya wi olelo kinaya okona owanya". Wakhala wi Zakeyu ahemererye aiweiye. Yesu anamwitchana nnya yowo ni ohakalala wintchipale anvelela owanyawe. Atchu akina hiyasuwenla ntakhara sheni Yesu athokororyeiye atchu ntoko Zakeyu; yapatchera omulotcha monyala wi hari opwanela omwakhela Yesu owannyawe. Yaphiyalaya owannyawe, Zakeyu alotcha ni Yesu wi makhalelo awe yanamuthananiha ophiyera elukuluku yele,vawi amuwehaweha sopahula sawe sothene awerenleiye atchuawe, nave amwakokiherya yawo awiyenreiye opwaha osheshe. Yesu vawona makhalelo yala orukunuwa alotchano: " Olelo ovulusha worwa vetchekoni vava....... Vawi mwana a Muluku arwenle ovulusha ni wasvya siho sarimenle". Yesu onnawerya otatusha mirimahu wi nimusivele atithi a ntchitchimiho nki weyo worukunusha murim'a?

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"பார்க்க,கேட்க,வாழ" ஆடியோ காட்சி - நற்செய்தியும் கிறிஸ்தவ போதனைகளை பற்றிய 24 படங்கள் கொண்ட 8 நிகழ்ச்சி நிரல்கள் ஒரு தொகுப்பாக உள்ளது. இதில் வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டின் முக்கிய நபர்கள், இயேசுவின் வாழ்க்கை, மற்றும் ஆரம்பகால சபைகளைப் பற்றி அடங்கியுள்ளது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach