Mafala Adidi

Mafala Adidi

Balangkas: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Bilang ng Talata: 395

Wika: Sena: Mozambique

Tema: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

Tagapakinig: General

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: Extensive

Katayuan: Publishable

Salita ng Talata

Nsolo wa Thangwi

Nsolo wa Thangwi

Axamwali! Bwerani mudze kabve mphangwa izi zadidi. Lang'anani cipangizo mbamubvesera mwadidi. Midzidzi yonsene inabvemwe cizindikiro ici, phinduzani mulang'ane cipangizo cinango ca bukhu.

Cipangizo 1: DZIKO MBIDZATI KULENGIWA

Cipangizo 1: DZIKO MBIDZATI KULENGIWA

Genesesi 1:1-5; Salmo 90:2

Pakutoma Mulungu akhali ekhene. Mulungu alenga dziko mbalonga kuti mbicioneke ciyeza, thangwi kale dziko ikhali na cidima basi. Mulungu amwaza masikati na masiku, sawa-sawa ninga pepo pa cipangizo cakutoma. Iye amwazisambo pontho madzi a nyanza na madzi a m'makole.
( kumbukani kuti madzi a mulungu asabuluka kumakole). Mulungu acita dzuwa toera itonge ntsiku. Acita nthanda toera itonge masiku.
Na tenepo Mulungu acita pyonsne pontho mbatonga pyonsene. (cidzindikiro)

Cipangizo 2: MULUNGU ASALONGA

Cipangizo 2: MULUNGU ASALONGA

Isaías 45:18-19; Hebreus 4:12

Bukhu pa cipangizo ici isacemerwa Bhibhilya. Ndi fala ya Mulungu inatipfundzisa pyonsene pa thangwi ya njira ya Mulungu. Fala ya Mulungu ndi iyodi, Ponto, ndiyo iyodi eneyo inafuna kubva iwe nkati mwa Bhibhilya yonsene. (Cizindikiro)

Cipangizo 3: KULENGWA KWA DZIKO

Cipangizo 3: KULENGWA KWA DZIKO

Genesesi 1:1-25

Mulungu na fala yace alenga pyonsene. Alenga mataka, mapiri, bara na nyanza. Pakumala acita pyonsene pinaoneka. Nyama za m'madzi, mbalame na pinyama pyonsene pya kusiyana-siyana.
(cidzindikiro)

Cipangizo 4: ADHAMU NA EVA

Cipangizo 4: ADHAMU NA EVA

Genesesi 1:26-31; Genesesi 2:7 - 3:24

Pakumala Mulungu acita mamuna wakutoma, zina yace ndi Adhamu. Buluka penepo Mulungu acita nkadzi wakutoma, anacemerwa Eva.

Mulungu apasa mamuna kuti atonge pyonsene pidacita Iye pansi pano. Iwo akhali axamwali a Mulungu pontho mbakhalonga na Mulungu m'munda wa Edheni, mukakhala iwo.

Mulungu aasiya kuti adye misapo yonsene yakusiyana-siyana, mbakhondesa muti ubodzi basi ukhali pakati pa munda. Pa ratarato ya nkono wa bzere, ife tisaona ndzidzi udakhonda iwo kobvera Mulungu, kutomera pa ntsapo udakhondeswa iwo. Pa ratarato ya nkono wa madyo, ife tisaona nyatwa ikhapasa Mulungu adhamu na Eva, mbaaponya kunja kwa munda wa Edheni. Kubulukira pa ntsiku eneyo, misapo yonse ya m'munda ikhakhondeswa. Na tenepo iwo akhatongwa kuphata basa pikulu toera kuona cakudya. Pontho kutomera pa ntsiku eneyo, atoma na kubva kupha, nthenda na kufa. (cidzindikiro)

Cipangizo 5: KAINI NA ABHELI

Cipangizo 5: KAINI NA ABHELI

Genesesi 4:1-16; aRoma 3:23

Adhamu na Eva akhali na ana awo awiri akhacemerwa Kaini na Abhele. Kaini akhakhala na bibvu na Abhele. Ntsiku ibodzi apha m'bale wace anacemerwa Abhele.
Mulungu aonesa nyatwa Kaini na thangwi yakudawa kwace, sawa-sawa ninga mukhadaonesa Iye nyatwa Adhamu na Eva. Tonsene ife ndife dzinza ya Adhamu na Eva., pontho tonsene tinako kudawa kubodzi kene. Kudawa kusatimwadzisa na Mulungu. Na tenepo tisatongwa kuoneswa nyatwa na thangwi ya kudawa kwathu.
(cidzindikiro)

Cipangizo 6: BOTE YA NOA

Cipangizo 6: BOTE YA NOA

Genesesi 6:1-22; 2 Pedhru 3:9

Pyapita pyaka pizinji, (madzinza) pontho akhalipo madzinza mazinji a Adhamu. Anthu enewa adawambo mbakhonda kubvera Mulungu. Anthu onsene akhadazala na kudawa, fikira mulungu mbaatongera kwamala na madzi makulu. Akhalipo mamuna m'bodzi basi akhafuna Mulungu na kum'bvera. Dzina yace akhacemerwa Noa.

Mulungu apaanga Noa kuti asasanye bote, kuti ipulumuse iye na mbumba yace. Noa akhalonga na thangwi ya kulungama kwa Mulungu, pa pyaka ikhacita iye bote.

Mbwenye anthu akhonda kutawira pikhapangwa iwo na Mulungu kuti asiye njira zawo za kuipa toera akhonde kufa na madzi makulu. (cidindiciro)

Cipangizo 7: MADZI MAKULU

Cipangizo 7: MADZI MAKULU

Genesesi 7:1-24

Bote pidamala iyo kusasanyiwa, Noa atoma kupitisa mwenemo mbalame na pinyama pyonsene pyakusiyana-siyana, ninga mukhadampangira Mulungu.

Pakumala, Noa na nkazi wace na anace atatu na akazi awombo, apitambo m'bote, Mulungu mbaafungira nsuwo. Buluka penepo Mulungu abvumbisa madzi makulu na kudzadza anango mbabulukira na pansi mbadzadza dziko yonsene. Penepo ukhalipove tayu ndzidzi wa kuti munthu apulumuke.

Noa na mbumba yace apulumuka. Mbwenye anthu akhali kunja kwa bote afa onsene na madzi. Noa na mbumba yace apulumuka, thangwi iye atawira Mulungu na kum'bvera. (cidzindikiro)

Cipangizo 8: ABHARAAMU, SARA NA IZAKI

Cipangizo 8: ABHARAAMU, SARA NA IZAKI

Genesesi 17:1-8; Genesesi 21:1-7; Mateu 1:1-16

Pyapita pyaka pizinji (madzinza) madzinza a Noa abalambo madzinza mazinji (madziko). Abharaamu ndi mamuna m'bodzi adafuna Mulungu na kum'bevera. Mulungu ampikirira kuti dzinza yace inadza kacita dziku ikulu. Abharaamu na nkazi wace akhali na ana tayu. Mbwenye Abharaamu atawira cipikiriro ca Mulungu. Rataratu iyi isapangiza kuti iwo abala mwana wawo wa utombo mbali mankhalamba kale. Mwana onowu acemerwa Izaki. (cidzindikiro)

Cipangizo 9: MOZESI NA MWAMBO WA MULUNGU

Cipangizo 9: MOZESI NA MWAMBO WA MULUNGU

Êxodo 34:27-32

Abharaamu ninga mudapikirirwa iye na Mulungu, Izaki adza kakhala na dzinza ikulu.Dzinza ya Abharaamu yadza kabala dziko ikulu inacemerwa Izirayeli. Mozesi akhali wa dzinza ibodziyene ya Abharaamu, mbatawirambo Mulungu na kum'bvera. Ntsiku ibodzi Mulungu acemera Mozesi kuti aende pa phiri, pale padapasiwa iye myambo toera apfundzise anthu.
Rataratu iyi isatipangiza kuchita kwa Mozesi pa phiri na Myambo ya Mulungu idalembwa pa myala miwiri. Mulungu asafuna kuti anthu onsene abvere myambo yace (matongero). (cidzindikiro).

Cipangizo 10: MATONGERO KHUMI

Cipangizo 10: MATONGERO KHUMI

Êxodo 20:1-17

Iripano, myambo inango (matongero) zidapasiwa Mozesi na Mulungu. Iyo isatipfundzisa kufuna na kubvera Mulungu wa maso. Kutomera kudzulu, ku khundu ya bzere pa raturatu, tisaona kuti tisakhondeswa kulambira na kuphembera alungu apezi, na madzimunthu a pinyama na pinthu pinango. Ife tisatongwa kulambira Mulungudi basi (n'citi wa pyonsene). ( Pa raturatu inango) baba, na mai na ana asaphembera Mulungu pabodzi. Anthu onsene asatongwa kukhala na ntsiku ibodzi pa Sumana ya kuphembera na kulambira Mulungu.(pakumala) Ana asatongwa kulemedza na kubvera ababa na amai. (Raturatu ya pansi ku khundu ya bzuere) Mulungu atipanga pa mwambo wace kuti tikhonde kupha, (pakumala) tikhonde kukwata nkadzi wanzathu ( kucita lukwali). (Ratarato yakumalisa) Mbatilekeni kuba peno kusirira ( pire pidakhonda kukhala pyathu), peno kuba pinthu pya anthu anango. Mulungu asatitonga kuti tibvere myambo yace. (cidzindikiro)

Cipangizo 11: NTSEMBE YA KUBULUSA KUDAWA

Cipangizo 11: NTSEMBE YA KUBULUSA KUDAWA

Levítico 4:27-35; Juwau 1:29

Mulungu asathabusa anakhonda kubvera. Pa ndzidzi wa Mozesi, munthu m'bodzi angadawa (mbakhonda kutoweza mwambo wa Mulungu) Iye akhafunika aikhe ntsembe (apereke) mwana bira m'bodzi wakulungama, kuna Mulungu. Mwana bira onowu akhafa pa mbuto ya ule akhadawisa (nyakudawa). Mwana bira, akhali cidzindikiro ca Mwana wa Mulungu, Mbuya Yezu Kirixtu. Yezu abwera kudza kafa ninga ntsembe kuna Mulungu, kuna anthu onsene a pa dziko. Mulungu akhadamala kupipaka kale kutuma Yezu pa dziko, toera kupulumusa anthu mu mphambvu za nyatwa ya kudawa na ya kufa. Tinati tipfundze pizinji pa raturatu cinafuna kudza. (cidzindikiro)

Cipangizo 12: ANJU, MARIYA NA ZUZE

Cipangizo 12: ANJU, MARIYA NA ZUZE

Luka 1:26-38; Mateu 1:18-25

Pakupita pyaka pizinji Mozesi mbadamala kufa kale, abalwa Yezu. Kalene, Mulungu akhadapikirira kuti anadza katuma Mpulumusi.

Pa raturatu iri ku khundu ya nkono wa bzere, ife tisakwanisa kuona anju adabuluka kudzulu, kudza kalonga na ntsikana m'bodzi anacemerwa Mariya. Mariya akhali mwali, iye akhadabvundzirwa na Zuze. Na tenepo, anju ampanga Mariya kuti: "Leka gopa Mariya... unadza kabala mwana, iye anadza kacemerwa Yezu. Iye anadza kakhala nkulu, pontho anadza kacemerwa Mwana wa Mulungu wa kudzulu kakamwe... Nzimu wa Mulungu unadza kuna iwe, pontho mphambvu za Mulungu zinakugudumira." (Luka 1:31-32 e 35).

(ninga pinaona ife pa raturatu iri ku khundu ya nkono wa madyo) Anju yabulukirambo kuna Zuze mu ndoto. Iyo yalonga tenepa: "Zuze, leka gopa kutambira Mariya ninga nkazi wako... Iye anadza kabala Mwana wa mamuna, iwe unadza kampasa dzina ya Yezu, thangwi iye abwera kudza kapulumusa anthu nkudawa." (Dzina ya Yezu isalongera 'Mpulumusi') (Mateu 1:19-21) (cidzindikiro)

Cipangizo 13: KUBALWA KWA YEZU

Cipangizo 13: KUBALWA KWA YEZU

Luka 2:1-20

Zuze na Mariya akhafunika acite ulendo kwenda ku nzinda ubodzi unacemerwa Bheleya. Pa ndzidzi ukhali iwo mu nzinda onowu, Mariya abala mwana wa mamuna,Yezu, mbamuikha n'combo cakudyera pifuyo, thangwi akhadasowa mbuto ya kugona. Na masiku enewa mabodzi-bodzi, anju m'bodzi abulukira kuna akumbidzi anango a mabira akakhala dhuzi na penepo. Anju aapanga akumbidzi na thangwi ya kubalwa kwa Yezu ku Bheleya. Anju zizinji zaoneka kudzulu, mbiziyimba na kukuza Mulungu. Na tenepo, akumbidzi enewa aenda ku nzinda toera khaone Yezu Mpulumusi. (cidzindikiro)

Cipangizo 14: YEZU NINGA MPFUNDZISI

Cipangizo 14: YEZU NINGA MPFUNDZISI

Luca 2:41-52; Marko 6:34

Yezu akhakula, pontho nkhombo za Mulungu zikhali na Iye. (Luka 2:40b)
Pa raturatu iri ku khundu ya nkono wa bzere, tisaona Yezu pa ndzidzi ukhali iye na pyaka khumi na piwiri pya kubalwa. Iye ali kulonga na akulu aanyakuphembera a Izirayeli. Na thangwi ya fala ya Mulungu, mbakhaabva na kuabvundzisa. Iwo akhadzumatirwa na udziwisi uzinji ukhali na Yezu wa pya Mulungu. Pa raturatu yaciwiri, tisaona Yezu mbali nkulu, mbakhapfundzisa mbumba fala ya Mulungu. Anthu anango atawira pikhapfundzisa Iye mbambvera, mbwenye anango hadatawira tayu, pontho akhanzonda Yezu. (cidzindikiro)

Cipangizo 15: PIRENGO PYA YEZU

Cipangizo 15: PIRENGO PYA YEZU

Marko 8:22-26; Marko 5:35-43; Marco 6:45-52

Maraturatu awa asapangiza mphambvu ikulu ya Mulungu Baba, idapasa iye Yezu toera kucita pirengo. Pa raturatu iri ku khundu ya nkono wa bzere, Yezu asagwedza mamuna m'bodzi adabalwa mbali dzimola. Pakumala kun'gwedza, mamuna awanga! Pa raturatu ya pakati tirikuona Yezu alikulamusa mwana akhadafa, a baba wace mbali penepo. Ku khundu ya nkono wa madyo, tisaona Yezu mbakhafamba na padzulu pa madzi, kwenda kuna anyakupfundza ace akhali m'bote. Mbuya Yezu acita pirengo pizinji ninga penepi, toera kupangiza kuti iye akhali Mwana wa Mulungudi. (cidzindikiro)

Cipangizo 16: YEZU ATHABUSWA

Cipangizo 16: YEZU ATHABUSWA

Mateu 27:11-31

Mwinji wa anthu ukhatowera Yezu. Iye akhawangisa atenda mbakapfundzisa njira za Mulungu. Yezu abwera kudza kapulumusa anyakudawa, na ale akhadataika. Na tenepo, anthu azinji akhanzonda Yezu, makamaka angalonga kudawa kukhacita iwo. Anthu anyakuphembera na atongi a dziko, hakhatawira tayu kuti Iye akhali Mwana wa Mulungu.

Na tenepo, am'manga, amulongera pyapezi, mbam'menya. Anyankhondo amuikha nthimba ya minga munsolo mwace, uku mbakham'menya. Mbwenye Yezu, hadacita mphambvu tayu. Iye akhapidziwa kuti pyonsene ipi pinadza kancitikira. Yezu, asiya kuti anthu akuipa anthabuse mbamupha. Yezu akhapidziwa kuti akhadabwera kudza kafa, ninga ntsembe kuna Mulungu. Pa kucita penepi, Yezu akwata nyatwa za kudawa kwa anthu onsene. (cidzindikiro)

Cipangizo 17: YEZU AFA PA NTANDA

Cipangizo 17: YEZU AFA PA NTANDA

Marko 15:22-39; 1 Pedhru 2:21-24

Mbuya Yezu akhomerwa pa ntanda. Mudamala iwo ikha ntanda pa mbuto yace, ankhomera Yezu penepo mbakhala mpaka kufa. Pa mbuto ibodzyene, akhomerwambo mapanga mawiri, uku m'bodzi, uku m'bodzi, Yezu pakati.

Ukhali nsambo wawo pa ndzidzi onoule, kupha mapanga na usumankha ninga onoule. Mbwenye Yezu hadacita cinthu cakuipa peno dodomesa cinthu tayu. Iye abwera toera akhale ntsembe ya kufudza nayo kudawa kwa anthu onsene. Ife tonsene tadawa. Tisatongwa tife, fera kudawa kwathu. Mbwenye Yezu akwata nyatwa zonzene zikhafuna ona ife tonsene. Na tenepo, tingadambula kuti ndife anyakudawa, mbatichunyukadi pyamaso kudawa kwathu, Mulungu anatilekerera mbaticenesa kudawa kwathu kwonsene. Khulupirani (towerani pontho mutawire) Mbuya Yezu kirixtu, munapulumuswa. (cidzindikiro)

Cipangizo 18: KULAMUKA PA KUFA

Cipangizo 18: KULAMUKA PA KUFA

Luka 23:50 - 24:9

Anyamalwa a Yezu akhanyerezera kuti tingankhomera tinanfudza, mbwenye sipyo pidacitika tayu. Pidamala Iye kufa pa ntanda, axamwali ace akwata manungo mbaaikha mu nthumbi (ikhadakumbwa pa mwala) afunga pa nsuwo wa nthumbi na mwala ukulu. Akulu aanyandale apanga anyankhondo kuti alan'ganire nthumbi. Pakumala ntsiku ziwiri, mbwenye ntsiku ya citatu, Yezu alamuka pa kufa. Pidaenda akazi ku nthumbi, agumana mwala wabuluswa pa nsuwo, pontho Yezu akhalimo n'thumbi tayu. Na tenepo, anju ziwiri za bulukira, izo zapanga akazi kuti Yezu ali m'maso. "Iye hali pano tayu." Anju zalonga kuti: "Iye alamuka." Pakulamuka pa kufa, Yezu apangizika pakweca kuti Iye ndi Mulungu. Na lero Yezu ali m'maso, pontho Iye ana mphambvu zikulu zakupita Sathani na kufa. (cidzindikiro)

Cipangizo 19: TOMASI ATAWIRA

Cipangizo 19: TOMASI ATAWIRA

Juwau 20:19-31

Pidamala kulamuka Yezu pa kufa, aonekera na axamwali ace azinji adalonga na iye pontho mbadya naye pabodzi. M'bodzi wa anyakupfundza a Yezu anacemerwa Tomasi, hakhatawira tayu kuti Yezu alamukadi pa kufa, pontho kuti ali m'maso. Iye alonga tenepa: "Ndingakhonda kuona madazi adapholwa iye (a maperego makulu) mbandiphata pironda pyace, ine nkhabe kutawira." (Juwau 20:25)

Tinakwanisa kuona pa raturatu, kuti Yezu aenda mbapangiza Tomasi pironda pyace. Na tenepa, Tomasi hadapokanya pontho tayu. Agwa pantsi pa myendo ya Yezu mbampanga kuti: "Mbuya wanga na Mulungu wanga." (Djuwau 20:28) Yezu antawira kuti: "Tomasi, pidandiona iwe watawira. Anankhombo ale adanditawira mbakhonda kundiona." (Juwau 20:29) (cidzindikiro)

Cipangizo 20: KUKWIRA KUDZULU

Cipangizo 20: KUKWIRA KUDZULU

Mabasa a Apostori 1:1-11

Yezu aonekera kuna anthu azinji pa ntsiku makumanai, pakumala kulamuka kwace pa kufa. Pontho anthu azinji amuona kuti Iye ali m'maso. Cincino, Yezu amala kusasanyira kuti abwerere kwenda kudzulu kuna Baba wace, thangwi akhadamala kucita basa ikhadadza iye kacita. Pontho Yezu apanga anyakupfundza ace kuti amwaze Mphangwa Zadidi kuna anthu onsene. Anyakupfundza ace akhalang'ana m'makole, mukhabuluka Yezu pantsi pano kwenda kudzulu. Zabulukira anju ziwiri zikhadabvala nguwo zakucena mbaapanga kuti ntsiku inango Yezu anabwera pa dziko sawa-sawa ninga mudamuonera imwe mbakhaenda. Mpaka ntsiku eneyo, Yezu anakhala kudzulu. Kweneko Iye alikusasanyira mbuto ya onsene anantawira mbantowera. Imwembo musanyerezera tani? Musantawira Yezu mbamuntowera? Mwasasanyira ntsiku ya kubwera kwace? (cidzindikiro)

Cipangizo 21: NTANDA

Cipangizo 21: NTANDA

1 Pedhru 3:18

Tendeni tione ndi thangwi yanji Yezu akhafunika kuti afe pa ntanda. Yezu afa toera kupulumusa anyakudawa pa nyatwa. Imwe musakumbukira kuti: ciropa ca Yezu Kirixtu Mwana wa Mulungu, caticenesa kudawa kwathu kwakusiyana-siyana kwonsene. Yezu cipo akhadadawa, mbwenye Iye afa toera kufudza kudawa kunatimwazanisa na Mulungu. Ntanda usatikumbusa kuti Yezu ndi bira yakulungama ya Mulungu, idacitwa ntsembe thangwi ya ife. Ife tingatawira Yezu, matichunyuka kudawa kwathu, tisalekererwa na Mulungu Baba. Yezu aticita ana a Mulungu. Iye abwera toera kutidzesera pontho kubverana kukhali na ife na Mulungu. Maraturatu ali kutsogolo, anadza katiphedza kubvesesa mwadidi, pisalongeranji kukhala nyakutawira Yezu (nyakutowera Yezu). (cidzindikiro)

Cipangizo 22: NJIRA ZIWIRI

Cipangizo 22: NJIRA ZIWIRI

Mateu 7:13-14; Juwau 3:16; 1 Juwau 1:9

Yezu atipfundzisa kuti upulumuki unakwanisa landaniswa na njira ziwiri. Ife tonsene tingabalwa, tiri n'njira ikulu kakamwe, njira ya kudawa kunatiyendesa n'kufa (m'moto wa inferunu). Ife tonsene ndife anyakudawa, thangwi ndife a dzindza ya Adhamu. Mbwenye ife tingafuna tinakwanisa kukhonda kuitowerera njira eneyi, mbitikwata njira inango, ya kuti na kucepa kwayo, isatikwata kwenda kudzulu kuna Mulungu. Ngakhala munthu atawira Yezu mbantowera, anadza katambira upulumuki wakukhonda kumala. Kuli ale adasankhula njira ing'ono nkhabe kudza katongwa kudawa kwawo. Sankhula: Ngakhala iwe wanyerezera kuti utowere Yezu, longa cincino pano na Mulungu na mphembero uxu:

"Mulungu, ine ndisadambula kuti ndine nyakudawa. Ine ndisatawira kuti Yezu afa pa ntanda toera kulipa ntengo wa kudawa kwanga. Ndilekerereni pontho mucenese ntima wanga, mbamundicita kuti ndikhale m"bodzi wa dzindza yanu. Ine ndisafuna towera njira ya Yezu, kuti ndingafa, ndikhale na imwe kudzulu. Ndakhuta Mulungu Baba."

Ngakhala iwe watawiradi, mbuphembera Mulungu tenepa, unapita mu njira ing'ono, njira ya ntendere na Mulungu. (cidzindikiro)

Cipangizo 23: ANA A MULUNGU

Cipangizo 23: ANA A MULUNGU

Juwau 6:37-40, 14:6

Yezu asatambira munthu onsene, wa madzindza onsene, dziko peno malongero onsene. Onsene anatawira Yezu asacemerwa ana a Mulungu. Iwo ali n'njira ya Mulungu inaakwata kwenda kuna Mulungu Baba, mbakhala ninga ubale, pabodzi pene na Yezu Kirixtu. ( Cidzindikiro)

Cipangizo 24: KUBALWA KAPSA

Cipangizo 24: KUBALWA KAPSA

Juwau 3:1-18; Tito 3:4-7

Yezu pikakhala Iye pa dziko, Iye apfundzisa mamuna m'bodzi wakuphembera anacemerwa Nikodhemu, na masiku iye aenda kuna Yezu toera kapfundza mafala a Mulungu. Yezu alonga kuna Nikodhemu kuti onsene ale anafuna kukhala a mbumba ya Mulungu asafunika akhale na makhaliro mapsa sawa-sawa ninga kubalwa papsa. Ife nkhabe mphambvu zakucinjika tekha-tekha.

Mbwenye Nzimu wa Mulungu usatipasa makhaliro mapsa, male tingantawira Yezu mbatintowera. Na tenepo, tinacitika anthu apsa, pontho na ana a Mulungu. (cidzindikiro)

Cipangizo 25: KUBWERA KWA NZIMU WA MULUNGU

Cipangizo 25: KUBWERA KWA NZIMU WA MULUNGU

Juwau 14:15-18; Mabasa a Apostori 2:1-39

Amuna awa ndi anyakupfunza a Yezu (axamwali na anyakutowera). Yezu mbadzati kubwerera kudzulu, Iye apikira kuti anatuma Nzimu wa Mulungu kuna ale onsene anantawira. Pakumala ntsiku khumi Yezu mbadabwerera kale kwenda kudzulu, anyakupfunza enewa akhagumanyikana onsene pa mbuto ibodzi ene. Na mwansanga, Nzimu wa Mulungu wabwera, penepo iwo mbadzala na mphambvu, ninga mudaapikirira Yezu. Anthu enewa akhala na ndzeru na udziwisi toera kulonga malongero mapsa, pontho na kulonga kuna anango pinthu pya kudzumisa, pikhadaacitira Mulungu. Nzimu wa Mulungu usakhala muna ule onsene anatawira Yezu na kuntowera.
Nzimu wa Mulungu usatipfundzisa kufuna na kubvera Yezu. (cidzindikiro).

Cipangizo 26: KUFAMBA MU CIYEZA

Cipangizo 26: KUFAMBA MU CIYEZA

Juwau 3:19-21, 8:12; 1 Juwau 1:5-7

Munthu mbazati kutawira Yezu Kirixtu, asakhala ninga mamuna wa pa ratratu ya khundu ya bzere. Asafamba n'cidima (mwa kupsipa). Munthu onowu asagwegweduka kazinji kene mbagwa n'kudawa, thangwi nkhabe ciyeza cinam'mwanikira. Mbwenye tingakhulupira Yezu, tinakhala ninga mamuna anafamba mu njira yakupata, ntsiku ya dzuwa. Yezu alonga: "Ine ndine ciyeza ca dziko.

Ule ananditowera nkhabe kudza kafamba n'cidima ( mwakupsipa)" (Juwau 8:12). Mulungu asapasa Nzimu wace toera kupheza na kupfundzisa ale onsene anatawira Njira yace ya upulumuki. (cidzindikiro)

Cipangizo 27: KUBVERA FALA YA MULUNGU

Cipangizo 27: KUBVERA FALA YA MULUNGU

Gálatas 5:16-26; Efésios 4:22-32

Ule anatawira Yezu Kirixtu ( nyakutawira na anyakutowerera Yezu), ndi munthu mupsa pontho asabvera Fala ya Mulungu. Iye asapereka takhuta kuna Mulungu, na thangwi ya kulekererwa kudawa kwace. Ule anatawira Yezu nkhabe kucita lukwali, nkhabe kucita nthonga peno uviya-viya, nkhabe kuba, pontho nkhabe kulambira mazimunthu, alungo apezi peno mizimu. Nzimu wa Mulungu usapasa mphambvu anyakutawira a Yezu kuti acalire kudawa, mbacita pyonsene pya kulungama. (cidzindikiro)

Cipangizo 28: MUDZI WA ANYAKUTAWIRA YEZU

Cipangizo 28: MUDZI WA ANYAKUTAWIRA YEZU

Efésios 5:21 - 6:4

Lang'anani mudzi uyu wa anthu anafamba mu njira ya Mulungu: Mamuna asafuna nkazi wace, nkazimbo asalemedza mamuna wace, ninga munatongera Fala ya Mulungu. Iwo asapasana mphambvu m'bodzi na m'bodzi, pontho asapfundzisa ana awo kufuna Mulungu na kupfundza Fala yace na kuibvera. Mudzi wa anyakutawira Yezu asatongwa kuphembera na kuphata basa pabodzi kuna Mulungu. (cidzindikiro)

Cipangizo 29: FUNANI ANYAMALWA ANU

Cipangizo 29: FUNANI ANYAMALWA ANU

Mateu 5:43-48; Luka 10:25-27

Yezu apfundzisa anyakupfundza ace kuti iwo afune anthu onsene, funa anyamalwa awo ene. Tisatongwa kuphedza munthu onsene anasowa, munthu wa dzinza inango ene..

Yezu alonga nsanje ubodzi pa thangwi ya mamuna m'bodzi adaphekeswa mbaberwa na mambava. Mamuna m'bodzi wa dzindza inango agumana nyakuphekeswa mbali pantsi. Penepo iye ambvera ntsisi, mbansasanya thangwi ndi munthu akhafuna kuphedziwa. Penepo iye adamphemba kuti alipwe kobiri tayu na thangwi ya basa idacita iye. Yezu alonga kuti ife tisatongwa kucitambo udidi ninga mamuna uyu. (cidzindikiro)

Cipangizo 30: YEZU ANAMPHAMBVU ZONSENE ZA UTONGI

Cipangizo 30: YEZU ANAMPHAMBVU ZONSENE ZA UTONGI

Mabasa a Apostori 19:18-20; Salmo 115:1-8

Amuna awa asapisa pidzimunthu na pitumwa (ufiti).

Iwo mbadzati kutowera Yezu (mbazati kukhala anyakutowera Yezu) akhapitawirambo pinthu penepyo. Mbwenye anyakutawira a Yezu asatongwa kufudza pyonsene pya Sathani na pya mizimu yace ya kuipa. Mbuya ana mphambvu za utongi kupita Sathani na mizimu yace ene ya kuipa, madzimunthu na mafiti (ufiti). Ife ndife anyakutawira a Yezu. Apo nkhabe kufunika kugopa Sathani. Mbwenye pinafunika nkhuphemba Mulungu kuti atipheze na kutikoya. (cidzindikiro).

Cipangizo 31: KUTHAMANGISWA KWA MIZIMU YA KUIPA

Cipangizo 31: KUTHAMANGISWA KWA MIZIMU YA KUIPA

Marko 5:1-20

Pa rataratu iyi tisaona mamuna m'bodzi adazala na mizimu ya kuipa. Iye akhacimwana kumangiwa na nkhambala peno na unyolo, thangwi mizimu ya kuipa ikhali.n'khati mwace ikhali na mphambvu kakamwe. Mbwenye Yezu aipanga na mphambvu za utongi onsene kuti iyo zibuluke muna mamuna uyu. Penepo pene iyo yabuluka! Iyo yabvera Yezu thangwi Yezu ndi wa mphambvu kakamwe kupita Sathani na mizimu yace ya kuipa. Mamuna akhala wakusudzuka m'manja mwa mizimu ire ya kuipa. Pa ndzidzi onowu mamuna aenda kapanga axamwali ace pire pikhadancitira Yezu. Na tenepa Yezu ana mphambvu zikulu kakamwe kupita Sathani na mizimu yace ya kuipa. Pontho mizimu yonsene isambvera. Imwe ndimwe munafuna kusankhula: Munganentseka na mizimu ya kuipa phembani basi kuna anyakutawira a Yezu kuti iwo akuphemberereni kuna Mulungu na dzina ya Yezu Kirixtu aithamangise mizimu pontho ikhonde kubwererabve.

Mungatawira iwo inathawa. Yezu ana mphambvu za kubulusira munthu na munthu mabasa onsene a Sathani. (cidzindikiro)

Cipangizo 32: KUTOWERA YEZU

Cipangizo 32: KUTOWERA YEZU

Mateu 6:24; 1 Timóteo 6:6-10

Raturatu iyi isapangiza kuleserwa kwa anyakutawira a Yezu kuti asiye kutowera Yezu. Sathani asafuna kuti ife tidwale Mulungu, mbatinyerezera basi kobiri, nguwo fodya, pyakuledzeresa kuleserwa na pinthu pinango pya kuipa. Sathani asatipanga penepi toera tibve kusanzaya. Mbwenye ndi uthambi wace. Iye asacita pyonsene toera atifuze. Mulungu alonga nkati mwa Fala yace kuti: Bverani Mulungu, mukhonde Sathani, iye anakuthawani." (Tiago 4:7) Mulungu ndi Baba wathu wa kudzulu. Iye asadziwa pyonsene pina funa ife, pontho apikira kuti anatipasa " pinthu pyonsene pina phemba ife." Tingakhulupira Mulungu mbatibvera Mwana wace Yezu, tinakhala na mphambvu za Mulungu pa midzidzi ya nyatwa. (cizindikiro)

Cipangizo 33: IFE TINGADAWA

Cipangizo 33: IFE TINGADAWA

Luka 15:11-32

Ntsiku ibodzi Yezu alonga n'sanje uxu: Mphale m'bodzi abuluka pa nyumba mbaenda kacita pinthu pyakuipa. Iye abvunga kobiri yonsene ikhadampasa baba wace, mbaenda nathabuka. Pakumala kwa kobiri, mwaoneka njala ikulu mu dziko eneyi, mphale onowu mbadzakacherengeratu pontho mbakhathabuka pikulu kakamwe na njala. Iye akhasumbikika na pire pidacita iye, abwerera kuna baba wace mbaphemba kulekererwa. Baba wace antambira pontho mwana wace pa nyumba, thangwi akhanfuna pikulu kakamwe.

Nsanje uyu usatipangiza kuti tingadawa, tinakwanisa kudambula kudawa kwathu. Ngakhala tamala kuchunyukadi Mulungu anatilekerera. (cidzindikiro)

Cipangizo 34: NTHENDA

Cipangizo 34: NTHENDA

Tiago 5:13-16; Filipenses 4:6-7

Pa raturatu iyi mamuna na nkazi asadzudzumika. Wawo m'bodzi ali kuduwala. Mbumba ya Mulungu isafuna icitenji ingaphatwa na utenda? Iwo asafunika aphembere kuna Mbuya mbakhulupira kuti anacita pyadidi pinafuna iye. Nthenda ipi na ipi, Mulungu asakwanisa kuikondza, pontho asakwanisa kukupangiza mitombwe yadidi kuti uwangiswe nayo. Mulungu asafuna ana ace, na thangwi eneyo, asaaonerera pa pyonsene pinaacitikira.
Iye asatigugumirambo kwa Sathani. Na thangwi eneyo, nkhabe funika kuti tigope Sathani, mbwenye tisafunika tikhulupire Yezu toera atitsogolere mbatikoya. Yezu ali na ife, Iye asatipasa ntendere pa midzidzi ya kunentsa. (cidzindikiro)

Cipangizo 35: KUFA

Cipangizo 35: KUFA

1 Tessalonicenses 4:13-18; Hebreus 2:14-15

Ife tonsene tisadziwa kuti ntsiku yace, tinafa. Mbwenye kutsogolo pinadza kacitikanji? Nyakutawira Yezu m'bodzi angafa, nzimu wace uli kwenda kuna Yezu Kirixtu. Bhibhilya, ndiyo Fala ya Mulungu, isatipfunzisa penepi. Axamwali a munthu adafa, mbaleke kutsukwala. Anykutawira Yezu mbaleke gopa kufa, thangwi tisadziwa kuti Mulungu asatifuna, pontho kuti atipulumusa nkudawa. Kuna ale adakhonda kutawira Yezu, nkhabe cikhulupiro ca kukhala pabodzi na Mulungu pakumala kufa. Iwo anaenda ku mbuto ya nyatwa inacemerwa djenje ya moto.
Iwe ungafa unaenda kupi? (cidzindikiro)

Cipangizo 36: MANUNGO A KIRIXTU

Cipangizo 36: MANUNGO A KIRIXTU

1 Coríntios 12:12-31; Efésios 4:11-16

Ife apa tisaona mapindi mazinji a manungo a munthu. Phindi ibodzi na ibodzi inabasa yace. Maso ndi toera tione nawo, makutu toera kubva, mulomo toera kudya na kulonga. Mapindi onsene a manungo asaphata basa pabodzi pene. Ngakhala phindi ibodzi iri kupha peno yaphekeka, manungo onsene asabva kupha. Fala ya Mulungu isatipfunzisa kuti anyakutawira Yezu asafunika aphate basa pabodzi pene, sawa-sawa ninga mapindi a manungo anthu, (anacemerwa gereja). Yezu ndi nsolo wa manungo. M'bodzi na m'bodzi wathu, Mulungu anaye basa ninga ixi: ya kuphembera, kumwaza fala yace, kupfundzisa fala yace, ya kuimba na kusimba Mulungu, ya kucheka, ya kuphika. Munthu m'bodzi na m'bodzi asaphata pinakwanisa iye kuna Mbuya Yezu Kirixtu, toera kuphedza manungo a Kirixtu akhale na mphambvu. Anyakutawira Yezi onsene asafunika afunane m'bodzi na m'bodzi mbaphata basa pabodzi pene, thangwi pezi pyene manungo a Kirixtu anathabuka. (cidzindikiro)

Cipangizo 37: KKUPHATANA KWA ANYAKUTAWIRA YEZU

Cipangizo 37: KKUPHATANA KWA ANYAKUTAWIRA YEZU

Hebrus 10:24-25; 1 Coríntios 11:23-34

Anyakutawira Yezu asafunika agumanyikane kazinji kene. toera alambire Mulungu pabodzi pene. Asafunika apfundze mu Bhibhilya, kusimba Mulungu pontho na kuphembera, thangwi Bhibhilya ndi fala ya Mulungu.
Pontho tisafunikambo tipereke miyoni yathu, pa basa ya Mulungu. Mbuya asatipanga pontho kuti tikumbuke kufa kudacita Yezu Kirixtu, fera ife. Pa raturatu iyi tisaona Akirixtu (mbumba ya Mulungu) mbakhamenyerana nkate pabodzi pene na vinyu. Nakte usatikumbusa Manungo a Yezu, adakhomerwa pa ntanda (adamenyiwa) na thangwi yathu. Vinyu isatikumbusa ciropa cace, cidacololeka toera kutitsuka kudawa, mbatibvera pontho na Mulungu. Tisatongwa tikumbuke kufa kudatifera Yezu, toera tinfune na ntima wathu wonsene. (cidzindikiro)

Cipangizo 38: YEZU ANABWERA PONTHO

Cipangizo 38: YEZU ANABWERA PONTHO

Juwau 14:1-3; 1 Tessalonicenses 4:13 - 5:4

Pa ndzidzi udalonga Mulungu, Yezu anabwera pontho na mwansanga, buluka kudzulu kudza pantsi ninga mudapikirira Iye.

Iye anabwera kudza kakwata anyakutawira Yezu onsene akulungama, dzindza ya Mulungu. Mbuya Yezu anaalamusa mu nthumbi mbaenda nawo kudzulu mbumba yonsene ya Mulungu ikhadafa, nthumbi mbizisala za pezi.

Phindi inango ya mbumba ibodzi-bodzi inafuna gumanika mbiri m'maso pano pa dziko, inadza kakwatwambo kwenda kudzulu, kunafuna kudza kakhala iwo pabodzi na Kirixtu kwenda na kwenda. (nkhabe kufabve). Ale anakhonda kutawira mbakhonda kutowera Yezu anasala pantsi pano, pontho anati apite nkutongwa kukulu kwakugopsa kwa Mulungu. Ife nkhabe kupidziwa kuti Yezu anabwera lini, na tenepo tisafunika tikhale akusasanyira na kun'dikhira.
Yezu angabwera lero, imwe mwamala sasanyira? (cidzindikiro)

Cipangizo 39: KUBALA MISAPU

Cipangizo 39: KUBALA MISAPU

Mateu 7:15-20; Gálatas 5:22-23

Sawa-sawa ninga muti wa misapu na cipangizo ici usabala misapu, nyakutawira Yezu asabala misapu ya Nzimu wa Mulungu. Yezu alonga tenepa: "Ine ndine muti wa mauva (muti), imwe ndimwe nthawi. Mungakhala muna Ine, Ine mbindikhala muna imwe, munabala misapu mizinji. Thangwi mwekhene nkhabe cinakwanisa imwe kucita. Mwenye munthu angakhonda khala muna Iye, anataiwa kunja ninga nthawi mbauma, pontho analokotwa mbaponyiwa pa moto mbapya." (Juwau 15:5) Nzimu wa Mulungu usakhala mbuphata basa m´mitima mwathu toera kubala misapu ninga kufunana, kutsandzaya, kukomerwa, ntendere, kupirira, udidi, ntsisi, kubvera, kupicepesa na kupiphata ntima. Nthawi za muti zingaleka kubala misapu, zinagwandiwa mbazifa mbazipiswa. Anyakotowera Yezu asafunika abale misapu mizinji ninga eneyi inalonga ife, ninga kufunana na pinango, mbasimba nayo na kulemedza Baba wathu wakufunika Mulungu wa kudzulu. (cidzindikiro)

Cipangizo 40: KULONGA UMBONI WA MPHANGAWA ZADIDI KUNA ANANGO

Cipangizo 40: KULONGA UMBONI WA MPHANGAWA ZADIDI KUNA ANANGO

Mateu 28:18-20; Mabasa a Apostori 1:8

Yezu alonga kuti ale onsene anantawira asafunika akwate Mphangwa Zadidi za upulumuki aende nazo kuna anthu onsene, toera anthu azinji akwanise kupulumuka n?udawa na mu mbuto ya moto.

Raturatu iyi isatipangiza nyakutawira m?odzi adabvera Yezu, mbakhalonga kuna anango na thangwi ya Yezu. Akhalonga kuti Yezu afa pa ntanda, mbwenye alamuka pa kufa, toera tipulumuswe n?udawa na pa kufa. Nzimu wa Mulungu usatiphedza (usatipasa mphambvu ) kucita umboni wa Yezu Kirixtu. Cincino, imwe munakwanisa kupangambo axamwali anu pidapfundza imwe na bukhu iyi ya maraturatu.

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

"Mabuting Balita" audio-visual - Ang buong audio visual ay may 40 larawan na naghahayag at naglalarawan na hango sa Bibliya mulas sa Paglikha hanggang kay Kristo. Binubuo nito ang mesahe ng kaligtasan at panimulang aralin sa Krisyanong pamumuhay. Ito ay nakasalin sa mahigit sa 1300 wika.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim - Ang artikulong ito ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag kung paano natututo ang mga tao mula sa mga kwento, at bakit ang mga kwento ay walang masyadong komentaryo.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach