Good News

Good News

Balangkas: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Bilang ng Talata: 395

Wika: Nyungwe

Tema: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

Tagapakinig: General

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: Extensive

Katayuan: Publishable

Salita ng Talata

Mafala Ya Bwino - Nyungwe

Mafala Ya Bwino - Nyungwe

Ndinati kumusana axamwali. Bwerani kabva mafala ya bwino ayia. Nyakanisani cithunzithunzi ndipo mubvesese bwino. Nthawe zense unkabva nyimbo iyi. ndokoni pa cithunzithunzi ciri padzogolo.

Cithunzithunzi 1: (ca kutoma) Pakutoma kwa cirengero

Cithunzithunzi 1: (ca kutoma) Pakutoma kwa cirengero

Pakutoma kukhana Mulungu basi. Mulungu alenga dziko pomwe atonga kuti kukhale na ceza, thangwe pakutoma kukhana cidima basi. Mulungu agawanisa masikati na usiku, ninga tiri kuona pa cithunzithunzi cakutoma. Iye agawanisambo madzi iya mikulo na madzi iya mgombe pomwe na madzi iya mmitambo. Mulungu alenga dzuwa kuti litonge masikati pomwe na mwezi kuti utonge usiku. tenepayu Mulungu alenga bzinthu bzensene dipo aikha mphanvu yace padzulu pa bzindubzo.

Cithunzithunzi 2: (ca ciwiri) Mulungu alewalewa

Cithunzithunzi 2: (ca ciwiri) Mulungu alewalewa

Cakuwerenga pa cithunzithunzi ici cimbacemeridwa, na cizungu, Bíblia. Lomweri ndifala iya Mulungu imbatipfunzisa bzense bza njira iya Mulungu. Fala iya Mulungu ca caiyo ( caibzo), ndipo ndi caiyo cimweci ndico unibva mu Biblia lensene.

Cithunzithunzi 3: (ca citatu) Cirengero ca bzinthu bzense

Cithunzithunzi 3: (ca citatu) Cirengero ca bzinthu bzense

Mulungu, na fala iyace, alenga bzinthu bzensene. Mulungu alenga dziko ya pansi, maphiri, magombe pomwe na mikulo. Khale-khale, alenga bzirombo na bzindu bzensene bzomwe bzinamoiyo, n'tsomba, mbalame, na bzirombo bzinango bzensene.

Cithunzithunzi 4: (ca cinai) Adamu na Eva

Cithunzithunzi 4: (ca cinai) Adamu na Eva

Khale-khale Mulungu alenga munthu wakutoma, dzina lace likhali Adamu. Khale-khale, Mulungu alengambo nkazi wakutoma, akhacemeridwa Eva. Mulungu apasa munthu, mphanvu za kutonga bzense bzomwe akhada lenga Iye, pa dziko. Iyo akhali axamwali wa Mulungu ndipo akhalewalewa na Mulungu mu munda mwa Edeni, mu kakhala iyo. Mulungu akhadawabvumiza kunti adyie bzisapo bza miti iyense iya mu munda wa Edeni, sale cisapo ca muti ukhali pakati pa mundayo. Pa cithunzithunzi ciri ku dzere, tirikuona pomwe iyiwo adasaya kutawira na kutumikira Mulungu, m'badya cisapo cikaletsidwa iyo. Pa cithunzithunzi ca dzanja ladidi, tirikuona Mulungu adalanga tani Adamu na Eva, m'ba aikha kunja kwa munda wa Edeni. Kucokera nsiku limwerire, bzisapo bzense bza mu Edeni bzaletsedwa kudiywa, terepa iywo akhafunika aphate basa kwene-kwene, kuti akwanise kuona cakudya. Pomwe, kucokera nsiku imweiyo, iwo ayamba (kutoma) kubva kuwawa, matenda na kufa.

Cithunzithunzi 5: (ca cixanu) Kaimi na Aberi

Cithunzithunzi 5: (ca cixanu) Kaimi na Aberi

Adamu na Eva adakhala na wana awiri, akhacemeridwa Kaimi na Aberi. Nyaa Kaimi akhana njiru na Aberi, nsiku ibodzi apha mbale wace. Mulungu apasa nyathwa Kaimi na kuphonya kwace, terepa ninga akhadalangambo Adamu na Eva. Ife tensene ndife wana wa Adamu na Eva, ndipo tinayombo matazo. Matazo yambati gawanisa na Mulungu. Tenepa, ife tin'funika kutambira nyathwa na thangwe la kuphonya kwathu.

Cithunzithunzi 6: (ca citanthatu) Mwadiya ukulu wa Nowa

Cithunzithunzi 6: (ca citanthatu) Mwadiya ukulu wa Nowa

Iyapita magole mazinji, mbumba iya wana wa Adamu idakulu. Wanthu amwewo wakhadadzakhalambo na mathangwe ya matazo nyaa asaya kutumikira Mulungu. Wanthu wensene wakhada dzongeka na kuphonya kwao, mpaka kuti Mulungu atonga ku apfudza na madzi makulu. Kukhana munthu mbodzi basi akhafuna pomwe akhatumikira Mulungu, dzina lace likhali Nowa. Nowa apaliza tangwe iya cirungamo ca Mulungu m'magole akhakonza mwadya ukulu. Tsono wanthu alibe kufuna kubvera cidziwiso ca Mulungu tenepo kuti asiye njira zao zakuipa pomwe apulumusidwe mu madzi makulu.

Cithunzithunzi 7: (ca cinomwe) Madzi makulu

Cithunzithunzi 7: (ca cinomwe) Madzi makulu

Pomwe mwadiya m'kulu wamala kukonziwa, Nowa apindza m'kati mwayo, mbalame na bzirombo bza mitundu iyensene, ninga Mulungu akhadamuuza. Khale-khale, Nowa na mkazi wace, na wana wace atatu, na akazi wao apitambo m'mwadiya, ndipo Mulungu afunga msuwo. Khale-khale, Mulungu atumiza cibvumbi, aiyai, nvula ikulu na madzi mazinji iya micera ndipo madzi iya dzala pa dziko iyense. Tsapano bzikhali bzakunesa kuti munthu ali-wense apulumuke. Nowa na banja lace adapulumuka, m'kati mwa mwadiya m'kulu, koma wanthu wense kunja kwa mwadiya m'kulu ayenderatu na madzi (amiziwa m'madzi). Nowa na banja lace apulumuka, thangwe Nowa atawira Mulungu pomwe adam'bvera.

Cithunzithunzi 8: (ca cisere) Abramu, Sara na Isaki

Cithunzithunzi 8: (ca cisere) Abramu, Sara na Isaki

Iyapita magole mazinji, ndipo wana wa Nowa wakhada khala madzindza mazinji. Abraamu akhali mamuna m'bodzi akhafuna pomwe akhabvera Mulungu. Mulungu amuuzu kuti wana wace wandzakhala madzindza mazinji. Abramu na nkazi wace akhalibe wana, ndipo Abramu atawira Mulungu. Cithunzithunzi ici cirikulatiza kuti iywo wadadzakhala na mwana mbodzi, ndipo iywo wakhadadzakalamba kwene-kwene, am'cemera dzina lace Isaki.

Cithunzithunzi 9: (ca cipfemba) Mozesi na cakutonga ca Mulungu

Cithunzithunzi 9: (ca cipfemba) Mozesi na cakutonga ca Mulungu

Tenepa ninga Mulungu akhada uuza Abraamu, Izaki akhala na wana azinji. Wana wa Abraamu wadadzakhala dzindza ikulu, imbadziwika na dzina iya Israeli. Mozesi akhalimbo mwana wa dzindza iya Abramu, pomwe atawira na kubvera Mulungu. Nsiku ibodzi, Mulungu adacemera Mozesi pa phiri, komwekule adamupasa cakutonga kuti apfunzise wanthu. Cithunzithunzi ici cirikulatiza Mozesi alikubuluka pa phiri, na cakutonga ca Mulungu cidanembedwa pa minyala miwiri. Mulungu anifuna kuti wanthu wense atawire pomwe abvere cakutonga cace.

Cithunzithunzi 10: (ca ci khumi) Bzakutonga khumi

Cithunzithunzi 10: (ca ci khumi) Bzakutonga khumi

Apa tirikuona bzakutonga bzinango bzomwe Mulungu adapasa Mozesi. bzomwebzo bzimbatipfunzisa kufuna na kubvera Mulungu wa caiye. Kuyambira padzulu, kudzere kwa cithunzithunzi, tirikuona kuti tinifunikalini kugodamira, kunamata ayai ku pemba cifanikizo, bzifanikizo bza bzirombo na bzinthu bzinango. Tinifunika kuti tipembe na ku godamira Mulungu wa caiye iyeka. Pa cithunzithunzi ciri patsogolo, baba, mama na wana alikunamata Mulungu. Wana anfunika kubvera na kulemekeza baba wao. Pa cithunzithunzi ciri pansi, Mulungu alikulewa mu cakutonga cace, kuti tinifunikalini kupha, tinifunikalini kucita lufoyi na mkazi wa m'thengo ayai wa winango, penu na mamuna wa m'thengo aiyai wa winango, tinifunikalini kuba penu kusirira bzinthu bza winango. Mulungu alikutikakamiza kuti titeweze bzakutonga bzace.

Cithunzithunzi 11: (Khumi na cibodzi) Nsembe iya kucosa matazo (kudawa)

Cithunzithunzi 11: (Khumi na cibodzi) Nsembe iya kucosa matazo (kudawa)

Mulungu asapasa nyathwua kuna wale amba saya kum'kumbvera. Pa nthawe ya Mozesi munthu ankha cita matazo, akhafunika kuti apase nsembe ya ncere ya bira, kuna Mulungu. Ncere ya bira ikhafa pa mbuto ya munthu wa matazo. Ncere ya bira ikhalatiza ayai kuzindikirisa Mwana wa Mulungu, Mbuiya Jesu Cristu. Jesu abwera kuti afe ninga nsembe kuna Mulungu, tangwe ya wanthu wensene wa dziko lino. Mulungu akhadatonga kale, pakutoma, kutumiza Jesu pano padziko, kuti apulumuse wanthu kwa mphanvu na nyathwa ya matazo na kufa. Tini pfunza pomwe bzinango pa cithunzithunzi ciri kutsogolo.

Cithunzithunzi 12: (khumi na ciwiri) Anju, Mariya na Zuze

Cithunzithunzi 12: (khumi na ciwiri) Anju, Mariya na Zuze

Tsapano, pomwe yakhadapita magole mazinji m'mbuyo, kucokera pa nthawe iya Mozesi, Jesu adzabadwa. Mulungu akhadacita kale-kale cipiciro, kutumiza mpulumusi. Pa cithunzithunzi ca madzere tirikuona anju ibodzi idabwera kucokera kudzulu, kudzalewalewa na nsikana mbodzi akhali dende akhacemeridwa Maria. Ndipo anju iyamuuza Mariya: "Neye bzinifunika lini kuti ukhale na mantha...un'dzabala mwana, adzacemeridwa Jesu. Iye andzakhala n'kulu pomwe andzacemeridwa Mwana wa Mulungu wakudzuludi. N'zimu wa kucena undzabwera padzulu pako, ndipo mphanvu iya Mulungu indzakufunikira (indzakupsinkha)".
Anju iyawonekambo kuna Zuze, pa nthawe ikhalota iye. Anju alewa: "Zuze, neye bzinifunika lini kuti ukhale na mantha kutenga Maria ninga n'kazi wako... Iye an'dzakhala na mwana ndipo un'dzampasa dzina la Jesu, thangwe iye alikubwera kudzapulumusa wanthu ku matazo". Dzina la kuti Jesu, ibalewa 'Mpulumusi'.

Cithunzithunzi 13: (Khumi na citatu) Kubadwa kwa Jesu

Cithunzithunzi 13: (Khumi na citatu) Kubadwa kwa Jesu

Zuze na Mariya adanyamuka ulendo, mpaka m'zinda m'bodzi ukhacemeridwa Berem. Ipo iwo akhali mu n'zinda omweyo, Mariya abala mwana wa mamuna, ndipo amuikha mu cidyero ca bzifuo, thangwe komwekule kukhalibe mbuto kuti iwo akhale. Usiku bomwebule, anju ibodzi yaonekera kuna anyakabusa winango, wa mabira, akhali pafupi na pomwepale. Anju iyafotokoza kuna anyakabusa thangwe iya kubadwa kwa Jesu ku Berem. Aanju zizinji zaoneka kudzulu, zikhaimba pomwe zikhapasa cisimbo (zikhasimba na kutenda) Mulungu. Pomwepo, anyakabusa wale aenda m'zinda kuti akaone Jesu, m'pulumusi.

Cithunzithunzi 14: (Khumi na cinai) Jesu ninga Misiri

Cithunzithunzi 14: (Khumi na cinai) Jesu ninga Misiri

Jesu akhakula pomwe n'khombo iya Mulungu ikhali padzulu pace. Pa cithunzithunzi ca madzere, tirikuona Jesu ndipo adafitsa (kukwana) magole khumi na mawiri iya msinkhu. Iye akhalewalewa Fala iya Mulungu, na atongi wa anyakunamata wa ku Isiraeli, iye akhabva ndipo akhabvunzisa. Iwo akhadabwa na kudziwa kukulu kwa Jesu pa bzinthu bza Mulungu. Pa cithunzithunzi ca ciwiri, Jesu afitsa m'sinkhu wa mamuna n'kulu, m'bapfunzisa mbumba, fala iya Mulungu. Wanthu winango atawira mapfunziso iyace pomwe am'bvera koma winango alibe kun'tawira, ndipo akhawenga Jesu.

Cithunzithunzi 15: (Khumi na cixanu) Bzinthu bza kudabwisa bzakucitiwa na Jesu

Cithunzithunzi 15: (Khumi na cixanu) Bzinthu bza kudabwisa bzakucitiwa na Jesu

Cithunzithunzi ici cirikuonesa m'phabvu ikulu iya Mulungu Baba, adapasa Jesu kuti acite bzinthu bza kudabwisa. Pa cithunzithunzi ca ku madzere, Jesu akhuya mamuna m'bodzi akhali zimola cibadwiromo. Tenepayu, mamuna uyu alapidwa! Pa cithunzithunzi ca pakati, Jesu alikulamusa mwana mbodzi akhadafa, ipo ababace akhali pamwepo. Pa cithunzithunzi ca ku madidi, Jesu alikufamba padzulu pa madzi, akhaenda komwe kukhali apfunzisi wace, omwe akhali m'mwadiya. Mbuya Jesu acita pomwe bzinthu bza kudabwisa bzizinji ninga ibzi, kulatiza kuti iye akhali mwana wa Mulungu caiye.

Cithunzithunzi 16: (Khumi na citanthatu) Jesu m'mabvuto

Cithunzithunzi 16: (Khumi na citanthatu) Jesu m'mabvuto

Thimu ikulu ikhatewera Jesu. Iye akhakondza atenda pomwe akhapfundzisa njira ya Mulungu. Jesu abwera kudzapulumusa anyakutaza na wense omwe akhadataika. Pamwepa, wanthu wazinji wakhawenga Jesu, makamaka pomwe iye akhalewalewa thangwe iya matazo iomwe akhacita iywo. Akulu-akulu wa utongi na wa anyakunamata akhatawiralini kuti iye akhali Mwana wa Mulungu. Tenepo, am'manga, alewa bza kunama thangwe lace pomwe am'menya. A cikunda am'bvazika nsinga-msolo iya minga mu nsolo mwace, ipo akham'menya. Napo tenepo, Jesu alibe kubzikhotcera; iye akhadziwa kuti bzinthu ibzo bzensebzo, dzikhafunika kuti bzicitike. Jesu abvumiza wanthu wakuipa am'pase mabvuto pomwe amuphe. Jesu akhadziwa kuti akhadabwera kuti afe, ninga nsembe kuna Mulungu. Tenepoyo, Jesu atambira nyathwua thangwe ya matazo ya wanthu wensene.

Cithunzithunzi 17: (Khumi na cinomwe) Infa ya Jesu pa ntanda

Cithunzithunzi 17: (Khumi na cinomwe) Infa ya Jesu pa ntanda

Mbuya Yesu akhomeridwa pa ntanda m'bodzi, wa muti wa kuuma. Yambe na yambe, iywo adaikha n'tanda pakhadakumba iywo, m'ba m'khomera pamwepo, adamanikidwa pamwepo mpaka kufa. Pa mbuto imweyo, akhomeriwambo magananga mawiri, mbodzi kucipande ca dzere, unango ku cipande ca didi ca Jesu. Ukhali msambo, nyengo imweire, kupha naukali tenepa, magananga. Napo tenepo, Jesu akhalibe kucita bzinthu bzakuipa aiyai kuphonya. Iye abwera kuti akhale nsembe ya kulipa mtengo wa matazo ya wanthu wensene. Ife tensene ndife wanthu wa matazo pomwe tikhafunika kufa thangwe ya matazo iyathu. Indedi Jesu atambira nyathwa zathu.
Napo tenepo, tika bweka (kulongosola) kuti n'dife wanthu wa matazo, pomwe tika cimina caibzo bzakuphonya bzathu, Mulungu an'tirekerera pomwe an'tilombola pa matazo iyensene. Tawirani Mbuya Jesu Christu, mudzapulumusidwa.

Cithunzithunzi 18: (Khumi na cisere) Kulamuka ku infa

Cithunzithunzi 18: (Khumi na cisere) Kulamuka ku infa

Anyamadulanthaka (awengi) wa Jesu akhakumbuka kuti nakum'manika pantanda, anikwanisa kum'pfudzadi, napo bziribe kucitika tenepoyo. Pomwe Jesu adafa pa ntanda, axamwali wace aikha thupi lace m'thenje (mphako pa mwala ukulu), adaziwa mphako imweyo, na cimwala cikulu. Akulu-akulu wa utongi akakamiza a cikunda kuti aonere thenje lire. Zapita nsiku ziwiri, pa nsiku iya citatu, Jesu alamuka ku infa. Pomwe akazi anango aenda ku thenje, agumana cimwala cire cikhada fundusidwa pa mphako, Jesu akhali lini mwemo. Apo, ma anju mawiri aonekera pomwe auza akazi kuti Jesu akhali na moyo. " Iye ali lini pano", alewa ma anju - "Iye walamuka ku infa". Ndipo adalamuka mu infa, tere Jesu alatiza patheca kuti akhali pomwe ndiye mwana wa Mulungu. Jesu na lero lino ali na moyo, pomwe ana mphabvu ikulu kuposa Sathana na infa.

Cithunzithunzi 19: (Khumi na cipfemba) Tome atawira

Cithunzithunzi 19: (Khumi na cipfemba) Tome atawira

Pomwe Jesu adalamuka mu infa, aoneka na axamwali wace azinji, amwewo adalewalewa pomwe adadya na iye. nyakupfunza m'bodzi wa Jesu, Tome akhakwanisa lini kutawira kuti Jesu akhadalamukadi mu infa, na kuti akhali pomwe na moyo. Iye alewa: "Ndika saya kuona, mule mudapita bzikhomerero (bzakukhomerera), na kukhuia bzironda bzace, ine nintawiralini". Tirikuona pa cithunzithunzi, kuti Jesu adaenda kalatiza Tome bzironda bzace. Tenepa, Tome alibe kuenderera na kusaya kutawira. Abzigwesa paminyendo iya Jesu pomwe amuuza: "Mbuya wangu na Mulungu wangu". Tenepoyo Jesu amuuza: "Tome, iwe wanditawira tamgwe wandiona. M'bakondwe wale alibe kundiona pomwe anditawira".

Cithunzithunzi 20: (Makhumawiri) Kudzusiwa kwa Jesu

Cithunzithunzi 20: (Makhumawiri) Kudzusiwa kwa Jesu

Jesu aoneka kuna wanthu azinji, mu makhumanai ya nsiku, patsogolo pa kulamuka mu infa. Wanthu azinji adamuona kuti akhali wa moyo. Tsapano, Jesu akumbuka kubwerera kwa Baba wace ku dzulu, nakuti akhadamaliza basa akhadabwera kacita. Ndipo Jesu auuza anyakupfunza kuti agawe (kudziwisa) mafala ya bwino kuna anthu wensene. Anyakupfunza akhanyakanisa mitambo, pomwe Jesu adaguduka kucokera padziko lapansi lino, kuenda kudzulu. Anju ziwiri zikhana bzakubvala bzakucena zaonekera, pomwepo zalewa kuti nsiku ibodzi Jesu andzabwerera pomwe pa dziko la pansi, na ciyezezo cibodzi-bodzi ninga adamuona pa ku guduka kwace. Mpaka kupfintsa nsiku imweyo, Jesu anifunika kuti akhale kudzulu. Iye ali kukonza mbuto ibodzi iyomwe indzakhala wensene omwe aba'ntawira na kumbvera. Mulikukumbukanyi imwepo? Muban'tawira na kumbvera Jesu? Mudakonzeka kuti mugumane naye angabwerera?

Tsapano sanduliza cina bzakulewalewabzi, ku mbali ya ciwiri

Mbali ya ciwiri.

Cithunzithunzi 21: (Makhumawiri na cibodzi) Ntanda

Cithunzithunzi 21: (Makhumawiri na cibodzi) Ntanda

Mbationeni tsapano lino, thangwe lanyi Jesu akhafunika kuti afe pa ntanda. Jesu afa kuti apulumuse anya matazo mu nyatwa. Imwepo munkumbuka: "mulopa wa Jesu Christu, Mwana wa Mulungu, umbaticosera kaindi yensene ya matazo. Jesu akanati, cipo, kutaza. Bwenye iye afa kuti apfudze matazo iyambatigawa (yambacita malire) ife na Mulungu. Ntanda umbatikumbukisa, kuti Jesu ndi ncere ya bira ya kucena ya Mulungu, adaikhiwa nsembe tangwe iyathu. Ife tingantawira Jesu, pomwe tingacimina na kubweka matazo iyathu, Mulungu Baba ambatipasa cirekero. Jesu ambaticita wana wa Mulungu. Iye abwera kudzakonza papsa kubvana kwathu na Mulungu. Bzithunzithunzi bziri kutsogolo, bzintithandiza kubvesa bwino, kuti bzimbalewanyi ntawiri wa Kristu.

Cithunzithunzi 22: (Makhumawiri na ciwiri) Njira ziwiri

Cithunzithunzi 22: (Makhumawiri na ciwiri) Njira ziwiri

Jesu atipfunzisa kuti moyo (kucira) ndendende na cira ziwiri. Ife tensene, ndipo tidabaliwa, takhala mu njira ibodzi ikulu ayai, ina khwankhwa likulu, diyo ncira ya matazo imbaenda ku mphako ya moto. Ife tensene ndife anyakutaza, tangwe ndife wana wa Adamu. Bwenye tinkwanisa kutonga kuleka kutewera ncira imwei, na kupita mu njira inango, napo ndi ncira ya kupsindiza, imbatiendesa kuna Mulungu, ku dzulu. Munthu mbodzi penu ankhatawira Jesu na kuntewera, antabira moyo wa kukhaliratu (muyaya). Kuna wale anisankhula ncira ya kupsindiza, cipo, andza tongiwa lini tangwe ya matazo.

Iwe ndiwe unsankhula - penu watonga kutewera Jesu, lewalewa na Mulungu pa kupemba, tenepa:
"Baba Mulungu, ine ndiri kubweka kuti ndine munthu wa matazo. Ndikutawira kuti Jesu afa pa ntanda mwa kulipa mtengo wa matazo iangu. Ndipaseni cirekero, cenesani ntima wangu, ndiciteni mbodzi wa banja (mbumba) Iyanu. Ine ndirikufuna kutewera ncira ya Jesu, ndipo m'mbuyo mwa kufa kwangu, ndinifuna kukhala namwe ku dzulu. Tatenda Baba Mulungu".

Penu iwe watawiradi na kupemba kuna Mulungu, ninga tenepa, unipita mu ncira ya kupsindiza, ndiyo ncira ya mbverano na Mulungu.

Cithunzithunzi 23: (Makhumawiri na citatu) Wana wa Mulungu

Cithunzithunzi 23: (Makhumawiri na citatu) Wana wa Mulungu

Jesu amba tambira munthu aliwense, dzinza liri lense, na wanthu wa kalewedwe kalikense. Wensene wale an'tawira Jesu, ambacemeriwa wana wa Mulungu. Iwo ali mu ncira ya kupsindiza imbaenda kuna Baba Mulungu, ndipo ambakhala ninga ubale wa banja libodzi, wensene ambakhala ubodzi, mwa kubverana na Jesu Kristu.

Cithunzithunzi 24: (Makhumawiri na cinai) Kubaliwa papswa

Cithunzithunzi 24: (Makhumawiri na cinai) Kubaliwa papswa

Pomwe Jesu akhali pano padziko, adapfunzisa mamuna umbodzi nya kupemba akhacemeriwa Nikodemu, pomwe iye adabwera kuna Jesu na usiku, kuti apfunzisiwe bzinango thangwe ya Fala ya Mulungu. Jesu amuuza Nikodemu kuti wale anifuna kupita mu dzinza (banja) ya Mulungu bzinfunika kuti akhale na moyo wa tsapano, ninga kubaliwa papswa. Ife tekha tinkwanisa lini kubzi sandusa (kubzisanduliza). Ndipo Nzimu wa kucena wa Mulungu, umbatipasa moyo wa tsapano, pomwe iwe unga kumbuka ku tawira na kubvera Jesu. Ndipo, tinsanduliziwa kukhala munthu wa tsopano, mwana wa Mulungu.

Cithunzithunzi 25: (Makhumawiri na cixanu) kubwera kwa Nzimu wa Kucena

Cithunzithunzi 25: (Makhumawiri na cixanu) kubwera kwa Nzimu wa Kucena

Wanthu awa diyo anyakupfunza wa Jesu. Ipo Jesu akhanati kubwerera ku dzulu, Iye apasa cipiciro, nakulewa kuti anitumiza Nzimu wace Wakucena, kuna wensene wale animutawira. Patsogolo pa nziku khumi, kucokera pa nziku ida bwerera Jesu ku dzulu, apfunzisi awa akhali pa mkonkhano ku mbuto ibodzi. M'cibvulumukira, Nzimu wa Kucena wa Mulungu wabwera, iwo adzala na mphabvu, ninga Jesu akhada apasa cipiciro. Wanthu awa atambira luso aiay nzeru na kudziwa kuti alewe-lewe kalewedwe katsopano, na ku kulewenga kuna anango thangwe ya bzinthu bza kudabwisa bzikhada acitira Mulungu. Nzimu Wakucena wa Mulungu ambakhala mwa wensene wale ambatawira na kutewera Jesu. Nzimu wa Kucena ambatipfunzisa, makhalidwe ya kufuna Jesu na kumbvera.

Cithunzithunzi 26: (Makhumawiri na citanthatu) Kufamba mu ceza

Cithunzithunzi 26: (Makhumawiri na citanthatu) Kufamba mu ceza

Munthu akanati kutawira Jesu, ambakhala ninga munthu uyu wa pa cithunzithunzi ca madzere. Ambafamba mu mdima. Munthu umwei amba suntha bzinthu kazinji, pomwe ambagwa mu matazo, thangwe alibe ceza ca kumulondoza (kutsogolera). Napo netepo, tingakhulupira Mbuya Jesu, ndife ninga munthu ambafamba mu ncira ya kupsindiza, na masikati (nsiku ya dzuwa). Jesu alewa: "Ine ndine ceza ca padziko ya pansi. Ule aninditewera amfamba lini mu mdima". Mulungu ambapassa Nzimu Wace wa Kucena, kuti athandize na kupfundzisa wensene ambatawira ncira yace ya moyo.

Cithunzithunzi 27: (Makhumawiri na cinomwe) Kubvera fala ya Mulungu

Cithunzithunzi 27: (Makhumawiri na cinomwe) Kubvera fala ya Mulungu

Ule ambatawira Jesu Kristu, ndi munthu wa kulengedwa papswa ndipo ambabvera fala ya Mulungu. Iye ndi munthu wa kutenda, tangwe Mulungu adamulekerera matazo yace. Ule ambatawira Jesu ambamenyanalini ayai ciphiringu, ambabalini, ambapembambo lini cifanikizo, mirungu inango penu mizimu. Nzimu wa Kucena umbapasa mphapfu kuna mtawiri wa Kristu, kuti apambuke mu kuponya na kucita bzinthu bza bwino.

Cithunzithunzi 28: (Makhumawiri na cisere) Banja ya atawiri wa Kristu

Cithunzithunzi 28: (Makhumawiri na cisere) Banja ya atawiri wa Kristu

Nyan'ganisani banja iyi arikufamba mu ncira ya Mulungu: Mamuna uyu analufoyi na mkazace wa pa banja, mkazimbo ambalemekeza bayace, ninga imbakakamiza Fala ya Mulungu. Iwo ambalimbisana mtima, ndipo ambapfunzisa wana wao kufuna Mulungu pomwe na kunpfunza Fala yace, kuti amubvere. Banja ya atawiri wa Kristu imbafunika kupemba Mulungu, na kuphatira basa Mulungu pabodzi.

Cithunzithunzi 29: (Makhumawiri na cipfemba)Funani anyamadulanthaka wanu (wale a

Cithunzithunzi 29: (Makhumawiri na cipfemba)Funani anyamadulanthaka wanu (wale a

Jesu apfunzisa anyakupfunza wace kuti afune wanthu wensene, pomwe na walembo amba awenga. Tinfunika kuthandiza munthu aliense wakusauka, ayai anyakufunadi cithandizo, pomwe na walembo wa madzindza yanango. Jesu afokotoza cidapi cibodzi ca munthu mbodzi ada kunkhunthiwa ayai adamenya pomwe adaberiwa bzinthu bzace na ma gananga. Mamuna mbodzi wa dzindza linango agumana munthu wakupwetekiwa ule, akhali gunkhununu pansi. Wadzalindwa na nsisi, ndipo amukhongobza thangwe akhafunadi cithandizo, ndipo alibe kukumbira mtengo uliwense kuti alipidwe thangwe ya cithandizo. Jesu alewa kuti ife tinfunika kucitambo bzinthu bzabwino ninga ici.

Cithunzithunzi 30: (Makhumatatu) Jesu ana mphanvu ikulu

Cithunzithunzi 30: (Makhumatatu) Jesu ana mphanvu ikulu

Amuna awa alikupfudza na moto bzifanikiso na bzithumwa. Pomwe akhanati kutawira Jesu, iwo akhatawira bzinthu bzimwebzo. Napo anyakutawira Kristu asafunika kuti apfudze bzinthu bzense bza Sathani na mizimu yace. Mbuya Jesu ana mphanvu ikulu kuposa Sathani na mizimu yace iakuipa, bzifanikiso na ufiti. Ife ndife anyakutawira wa Kristu ndipo timfunika lini, nenene kukhala na matha na Sathani. Bzomwe tinifuna kucita, inde kukumbira Mulungu kuti atithandize, atikoye na kuti khotcerera.

Cithunzithunzi 31: (Makhumatatu na cibodzi) Kuthamangisa mizimu yakuipa

Cithunzithunzi 31: (Makhumatatu na cibodzi) Kuthamangisa mizimu yakuipa

Pa cithunzithunzi ici munikwanisa kuona mamuna mbodzi akhana mizimu yakuypa. Palibe bzingwe ayai unyolo ukhakwanisa kum'manga, thangwe bzimizimu bzakuipabzo mkati mwace bzikhali bza kulimba kwene-kwene. Napo tenepo Jesu atonga kuti bzimizimu bzakuipabzo bzicoke mwa munthu ule, ndipo bzomwebzo bzidacoka. Bzidabvera Jesu, thangwe Jesu anamphanvu ikulu kuposa Sathana na madimonyo yace. Mamuna uyu alombolidwa kwa bzimizimu bzakuipa bzire, ndipo pa nthawe imweyo aenda kafokotoza kuna axamwali ace bzire bzikhada mutcitira Jesu. Jesu anamphanvu ikulu kwene-kwene kuposa Sathana na bzimizimu bzakuipa bzace, ndipo bzensenebzo bzimbamubvera. Iwe ndiwe unsankhula: mungakhala muli kukanganisidwa na mizimu ya kuipa, unfunika kuti ukumbire atawiri wa Kristu kuti anamate thangwe yako, kuna Mulungu mu dzina ya Mbuya Jesu Kristu, kuti athamangise mizimu imweyo ndipo isaye kubwerera pomwe. Mungatawira, mizimuyo idzacokadi. Jesu anamphabvu ya ku lombola munthu aliwense omwe alikubvutika ayai kutsautsika na Sathani.

Cithunzithunzi 32: (Makhumatatu na ciwiri) Kutewera Jesu

Cithunzithunzi 32: (Makhumatatu na ciwiri) Kutewera Jesu

Cithunzithunzi ici cirikulatiza anyakutawira wa Kristu ali kuonana nkhope na nkhope na cinyengo kuti asiye kutewera Jesu. Sathana anifuna kuti ife tyebwe Mulungu kuti tikumbuke kobiri, bzakubvala, kumwa fodya, na bzakumwa bza kuledzeresa na bzinthu bzinango ninga bzimwebzi. Sathana ambatiuuza kuti bzinthu bzimwebzi bzintipasa ufulu na kukondwa, napo tenepo Sathana ndi wakunama ndipo ambacita bwense kuti atipfudza. Mulungu ambalewa pa Fala yace: "Bvumani kutongiwa na Mulungu, mupingize Sathani, iye andzakuthawani".
Mulungu ndi Baba wathu wa kudzulu. Iye ambadziwa nthamu na kusaya kwathu, ndipo Iye atipasa cipiciro ca " kutipasa bzense bzomwe tinimukumbira". Tinga khulupira Mulungu na kubvera Mwana wace Jesu, apo tindzakhala na mphanvu ya Mulungu pa nthawe za kunesa.

Cithunzithunzi 33: (Makhumatatu na citatu) Tingagwa m'matazo

Cithunzithunzi 33: (Makhumatatu na citatu) Tingagwa m'matazo

Nsiku ibodzi Jesu afokotoza cidapi ici: Mulumbwana mbodzi adacoka ku mui kwao, adaguduka kuenda kacita bzinthu bza kuphonyeka. Iye adadzonga kubiri yense ikhadapasiwa iye na babawace na bzinthu bza kuphonya. Pomwe idamala kubiriyense, dziko imweire iadzakhala na njala ikulu, mulumbwana uyu wadzasauka kwene-kwene ndipo akhakhala na njala. Iye adzacimina thangwe ya bzinthu bzikhadacita iye, adzabwerera ku mui kwa baba wace ndipo akumbira cirekero. Thangwe babace akhamufuna kwenekwene, atambira pomwe mwana wace ku mui kwace. Cidapi ici cirikutilatiza kuti tingagwa mu matazo, tinkwanisa kubweka ayai kulongosola matazo yathu. Tinga kunguladi ayai kucimina, Mulungu adzati lekera.

Cithunzithunzi 34: (Makhumatatu na cinai) matenda

Cithunzithunzi 34: (Makhumatatu na cinai) matenda

Mamuna na mkazi pa cithunzithunzi ici agumana na mphitca. Mbodzi wa ubale wawo wambwandiridwa na matenda makulu. Kodi, mbumba ya Mulungu inifunika kucita ciani ingakhala na matenda? Iwo anifunika kuti unamate kuna Mbuya na kutawira kuti Iye anicita bzabwino kuna iwo.
Mulungu anikwanisa kulapa matenda yaliense, pomwe anikwanisa kuthandiza mtenda kugumana mankhwala yomwe yankwanisa kupoza. Mulungu ambafuna wana wace, na tenepa ambaona bzense bzomwe bzimbacitika. Tenepo, ambatikhalirira pa bzire bzimbacita Sathana. Na thangwe imweyo, tinifunika lini kukhala na mantha ya Sathana, koma tinifunika kukhulupira Jesu kuti atilondoze na kutisunga. Jesu ambakhala nafe, iye antipasa mderekho pa nthawe ya kunesa.

Cithunzithunzi 35: (Makhumimatatu na cixanu) Ifa

Cithunzithunzi 35: (Makhumimatatu na cixanu) Ifa

Ife tensene timbadziwa kuti dziku ibodzi tindzafa. Koma ndi ciani cindzacitika kutsogolo kwa infa? Uko nyakutawira wa Kristu angafa, nzimu wace umbaenda kuna Jesu Kristu. Fala ya Mulungu imbatipfunzisa bzimwebzi. A xamwali wa munthu ule adafa anfunika lini kusunama ninga munthu nya nyatsoka. Anya kutawira Kristu anfunikalini kukhala na mantha ya infa, thangwe tindziwa kuti Mulungu ambatifuna, ndipo kuti ada tipulumusa ku matazo. Nangwesa wale ambatawira lini Jesu, kulibe cikhulupiro ca kukhala na Mulungu, m'mbuyo mwa infa. Nyaa ywo anienda ku mbuto ya nyathwa, imbacemeriwa dindi ya moto.
Kodi iwe udzaenda kuponi ungadzafa?

Cithunzithunzi 36: (Makhumimatatu na citanthatu) Thupi ya Kristu

Cithunzithunzi 36: (Makhumimatatu na citanthatu) Thupi ya Kristu

Pano tirikuona bziwalo bza kusiana bza m'thupi la munthu. Ciwalo cibodzi na cibodzi cina basa yace. Maso yambaona, makutu yambabva ndipo mulomo umbadya na kulewalewa. Bziwalo bzense bza m'mthupi bzimbaphata basa pabodzi. Ciwalo cibodzi cinga duwala ayai kubvutika, thupi yensene imbabonera. Fala ya Mulungu imbatipfunzisa kuti anyakutawira wa Kristu anfunika kuphata basa pabodzi, ninga bziwalo bza m'thupi mwathu. Jesu ndi msolo wa thupi. Mulungu ana basa kuna m'bodzi na m'bodzi wa ife, ninga kunamata, kufokotoza bza Jesu, kupfunzisa Fala ya Mulungu, kuimba na cisimbo, kubzala, kuphika. Munthu aliwense ambacita basa yace kuna Mbuya Jesu, kuti athandize kulimbisa thupi ya Kristu. Anyakutawira Kristu anfunika kufunana na kuphata basa pabodzi, ayai tingasaya kucita bzimwebzo, nangwesa thupi ya Kristu imbonera.

Cithunzithunzi 37: (Makhumatatu na cinomwe) M'bverano wa anya kutawira Kristu

Cithunzithunzi 37: (Makhumatatu na cinomwe) M'bverano wa anya kutawira Kristu

Anyakutawira Kristu anfunika kukhala pabodzi makonkhano kazinji-kense, kuti anamate Mulungu pabodzi. Anfunika kupfunza Fala ya Mulungu, kuimba bzimbo bza cisimbo na kupemba Mulungu. Anfunikambo kupasa moni, kuna basa ya Mulungu. Mbuya ambatiyeruzambo, kuti tikumbuke kufa kwa Jesu, na thangwe lathu. Pa cithunzithunzi ici, tirikuwona anyakutawira wa Kristu ali kugawirana pabodzi mkate na cakumwa ca cisapo ca vinyu. Mkate ubati kumbukirisa thupi ya Jesu, idagwatiwa pa ntanda thagwe lathu.
Cakumwa ca vinyu, cimbati kumbukirisa mulopa wace, udataika kuti uti sambike matazo na kutipasa mbverano na Mulungu. Tinfunika kukumbukira infa ya Jesu thangwe lathu, kuti timufune na mtima wathu wense.

Cithunzithunzi 38: (Makhumatatu na cisere) Jesu anibwerera papsa

Cithunzithunzi 38: (Makhumatatu na cisere) Jesu anibwerera papsa

Pa thawe yakundendemera idaikhidwa na Mulungu, Jesu anibwerera papsa, m'cibvulumukira, kucokera kudzulu mpaka pansi pano, ninga cipiciro cace. Yie adzabwera katenga wensene wale omwe adatawiradi Kristu, bumba ya Mulungu. Mbuya Jesu adzaciza bumba yensene ya Mulungu, ikhadafa kale. Mbali ya bumba imweyo ya Mulungu idzagumanika na moyo pansi pano, idzatengiwambo mpaka kudzulu, komwe adzakhaliratu na Jesu, muyaya. Wale wensene omwe abatawiralini pomwe ambabveralini Jesu, andzasala pansi pano pomwe adzapasidwa nyathwa ikulu, pa kutongidwa na Mulungu. Tindziwa lini nsiku ya kubwerera kwa Jesu, ndipopa tinfunika kukhala wakukonzeka thawe zensene pomwe ticin'dikhira. Mudakonzeka kuti mugumane na Jesu, penu iye angabwerera lero?

Cithunzithunzi 39: (Makhumatatu na cipfemba) Kubala cisapo

Cithunzithunzi 39: (Makhumatatu na cipfemba) Kubala cisapo

Tenepoyo ninga muti wa bzisapo pa cithunzithunzi ici ulikubala bzisapo, nyakutawira Kristu ambabala cisapo ca Nzimu wa Kucena. Jesu adalewa: "Ine ndine muti wa bzisapo bza vinyu, imwepo ndimwe mithambi. Mungakhala muna Ine na inembo ndikakhala muna imwe, mundzabala bzisapo bzizinji. Mungasaya kukhala na Ine munikwanisalini kucita cinthu. Pomwepo, munthu aliwense ansaya kukhala muna ine, adzataydwa kunja ninga mthambi pomwe adzauma, ndipo andzalokotidwa na kuikhidwa pa moto ndipo andzapsa". Nzimu wa Kucena umbakhala pomwe, umbaphatabasa mkati mwa mitima kuti ubale bzisapo ninga lufoyi, kukondwa, kukomedwa, mderekho, kulimbika, kukoma mtima, kucita bzabwino, kukhulupirika, kudzicecepswa, kubziphata. Mithambi ya muti ingasaya kubala bzisapo, indza gwatidwa, indzafa pomwe indzaikhidwa pa moto. Anyakutawira Kristu anfunika kubala bzisapo bzizinji, bza mitundu imwey tiri kulewaleway, ninga lufoyi na inango, thangwe ra ibzo, tini pasa mbiri na ciremekezo Baba wathu wa kufunika wa kudzulu.

Cithunzithunzi 40: (Makhumanai) Kufokotoza Mafala ya Bwino kuna anango

Cithunzithunzi 40: (Makhumanai) Kufokotoza Mafala ya Bwino kuna anango

Jesu alikukakamiza kuti anyakutawira Kristu anfunika kutenga Mafala ya Bwino ya cipulumuso kuna wanthu wensene, tenepoyo kuti wanthu azinji akwanise kupulumuka mu matazo na ku moto. Cithunzithunzi ici cirikulatiza nyakutawira mbodzi wa Kristu alikubvera Jesu, na kufokotoza kuna anango thangwe la Jesu. Jesu afa pa ntanda, tsono adacira papsa kucokera ku infa, kuti tipulumusidwe ku matazo pomwe na ku infa. Nzimu wa Kucena wa Mulungu ubatithandiza kuti tifokotoze thangwe la Jesu Kristu. Tsapano, imwe munkwanisa kuzimbula kuna axamwali wanu bzire bzomwe mwapfunza imwe mu bzithunzithunzi bziri mu matsamba aya.

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

"Mabuting Balita" audio-visual - Ang buong audio visual ay may 40 larawan na naghahayag at naglalarawan na hango sa Bibliya mulas sa Paglikha hanggang kay Kristo. Binubuo nito ang mesahe ng kaligtasan at panimulang aralin sa Krisyanong pamumuhay. Ito ay nakasalin sa mahigit sa 1300 wika.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim - Ang artikulong ito ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag kung paano natututo ang mga tao mula sa mga kwento, at bakit ang mga kwento ay walang masyadong komentaryo.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach