Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim

Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim

Pagiging mas malalim

Panimula

Kabilang sa mga presentasyong audio- visual ng GRN ay : "Mabuting Balita", "Magmasid, Makinig & Mabuhay", at "Ang Buhay na Kristo". Ang lahat ng mga iskrip sa mga presentasyong ito ay nanggaling sa mga kwento sa Bibliya. Hindi sila ganap na salin ng Bibliya , ngunit ang layunin ay maiparating ng tama at simple ang mensahe ng Bibliya. Ang mga orihinal na iskrip ay walang kaakibat na mas malalim na pagpapaliwanag at komentaryo.

Bakit? Ito ay dahil nais namin na ang salita ng Diyos ang mangusap sa puso ng mga nakapakinig. Nais namin na ang Diyos mismo ang magparating ng kanyang mensahe sa sinumang nakikinig. Hindi namin nilalayong magpahayag ng isang partikular na interpretasyon na mula lamang sa aming opinyon na eksaktong mensahe na gustong ibigay ng Diyos sa Bibliya sa lahat ng oras. Ang interpretasyon ng Bibliya ay maaaring maapektuhan ng maraming bagay katulad ng kung ano ang kanilang kasalukuyang pagkaunawa tungkol sa Diyos, pananaw sa mundo, kultura at kasalukuyang sirkumstansya. Ngunit hindi naman ibig sabihin nito na ang Bibliya ay walang sinasabi tungkol sa tiyak na katotohanan o kaya ay lahat ng interpretasyon ay tama. Gayunpaman, maaaring ang Diyos ay magbigay ng ibat ibang aspeto ng kanyang mensahe sa ibat ibang tao sa ibat ibang pagkakataon, mula sa iisang kwento!

Pangunahing Layunin

Sa paggamit ng ' tulong na dokumento' na ito, mahalagang maunawaan na ang aming layunin ay matulungan ang mga tao na marinig ang mensahe ng Diyos at hindi upang ipanukala kung ano ang mensahe o anong konklusyon ang pwede nilang makuha mula rito. Layunin naming tulungan ang mga tao na mabuksan ang mga kwento, maging bahagi nito at makinig sa Diyos.

Sa kabilang banda, ang mga nakikipag ugnayan sa pamamagitan ng salita ay kalimitang mas mahusay sa paghugot ng mga mahahalagang aral mula sa isang kwento kumpara sa mga sanay sa makakanlurang uri ng literasiya.

Iba´s ibang Istilo ng Pag-aaral at Pakikipag-uganayan

Kahit sa nanggaling sa iisang kultura, ang mga tao ay magkakaiba pa rin sa paraan ng pagkatuto. Ang iba ay madaling matuto gamit ang libro ang iba naman ay mas madaling matuto sa visual. Ang iba ay madaling makatanda ng kanilang naririnig at ang iba naman ay madaling makalimot kung hindi ito isusulat. Ang mga paraan ng pag-aaral, pagkatuto at pakikipag uganayan ay nagkaka iba din depende sa kultura. Sa isang tradisyonal na lipunan, hindi masyadong tanggap ang isang ´batang´guro. Ito ay kakaiba sa lipunan sa kanluran. Sa ilang kultura, ang mga nakatatandang kababaihan ang tagapagdala ng tradisyon. Sa iba naman ay yung mga opisyal na mananalaysay ng kwento ng lipunan.

Maraming maaaring maging katanungan: "Maaari bang magturo ang mga kalalakihan sa mga kababaihan o ang kababaihan sa kalalakihan?", "Maaari bang magbigay ng opinyon ang isang indibidwal?", "Sino ang mga may lakas at kapangyarihan?", "Anong istilo ng pakikipaguganayan ang angkop sa iba´t ibang sitwasyon - awit, pagsasadula o pag guhit?", "Maaari bang gumamit ng mga tanong o hindi ba ito naaangkop?" "Iniaatas ba ng kultura ikaw ay laging magpahayag ng pagsang ayon kahit na ikaw ay hindi sang ayon?t?",ang ilan sa mga maaaring maging katanungan.

Upang maging mahusay ang pagtuturo, mahalagang maunawaan ang mga istilo ng pag-aaral at pakikipag-ugnayan ng target na grupo ng tao. Walang iisang paraan ng pagtuturo ngunit maraming ibat ibang prinsipyo na maaaring gamitin sa iba´t ibang sitwasyon.

Mga patnubay sa paggamit

Kung ang pangunahing layunin ay maiparinig, maipaunawa at mapatugon ang mga tao sa mensahe ng Diyos, ano ang ating maaaring gawin upang madaling maisakatuparan ito?

1. Manalangin!

Ito ay gawaing ispiritwal at gawa ng Banal na Espirito ay kinakailangan kung ang mga tao ay maliligtas at lumago sa pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Walang maikli o ibang paraan. Ang panalangin ay kinakailangan.

2. Magsimula sa panimula at gamiting dahan dahan

Hanggat maari ay magsimula sa kwento ng paglikha, sikaping iugnay sa anumang paksang pamilyar sa target na grupo. Iwasan ang pagmamadali sa pagtalakay ng mga materyales. Kung gagamit ang GN o ng LLL na mga presentasyon, magpauna ng paghahanda upang alamin kung saan saan ang mga bahaging maaring huminto upang makipagtalakayan. Sa isang banda, maaaring maging maganda rin kung ang buong kwento ay maririnig ng tuloy tuloy o pwede ring putol putol kaya´t mahalaga na ikonsidera kung ano ang mas nais ng mga nakikinig. Maaari silang tanungin, " Gusto nyo bang ituloy ang kwento ngayon o bukas?"

3. Tulungan ang mga tao na lubos na maisaloob ang kwento.

Ulitin ang kwento, patunugin ulit ang player, lagyan ng aksyon, o kaya ay hilingin sa mga nakikinig na ulitin nila ang kwento at kung maaari ay ipaliwanag. Maaari ding hilingin na isadula nila ang narinig na ikwento.

4. Palawigin ang antas ng kaalaman

Gumamit ng mga kwento mula sa Lumang Tipan na nagpapakita ng mga katangian ng Diyos at ng kaniyang mga plano. Iwasang gumamit ng masyadong maraming materyales ng sabay sabay.

5. Gumamit ng wastong pagtatanong

Kung ang pagtatanong ay nababagay ay maaaring subukan ang mga ganitong katanungan. Ang mga tanong na ito ay pangkalahatan at maaaring gamitin sa iba´t ibang kwento kaya´t hindi kinakailangang magtanda ng iba ibang tanong sa bawat isang kwento.

  1. Ano ang inyong nagustuhan sa kwento?
  2. Ano sa inyong palagay ang maaaring hindi magustuhan ng ibang tao ukol sa kwento?
  3. Kaninong karakter (kung mayroon) maaari mong ihalintulad ang iyong sarili?
  4. Ano ang itinuturo ng kwento tungkos sa Diyos?
  5. Ano ang itinuturo ng kwentong ito tungkol sa mga tao?
  6. Ano ang uri ng katugunan ang gusto nyong isagawa ukol sa kwento?
  7. Mayroon ba kayong katanungan tungkol sa kwento?

Maaaring magbigay ng karagdagang katanungan upang tulungan silang masagot ang mga katanungan sa itaas. Halimbawa upang matulungan silang sagutin ang ika 5 tanong (kung walang masyadong tumugon) Ano ang reaksyon ng mga tao kay Hesus nang pagalingin nya ang isang lalaking tuyo ang isang kamay? Bakit sa tingin nyo ay ganoon ang kanilang reaksyon?

Maaaring angkop itanong kung mayroon silang kahalintulad na kwento sa kanilang kultura. Hikayatin sila na ikwento ito. Itanong sa kanila kung ano ang pagkakaiba nito sa kwentong iyong ipinarinig?

Marami pang ibang katanungan na maaaring gamitin sa iba ibang sitwasyon, depende sa kwento o sa kasalukuyang kaganapan. Ang ilan sa mga halimbawa ay ang mga sumusunod:

  1. Paano mag iiba ang inyong nayon/pamilya/buhay kung ang mga tao ay susunod sa sa mga aral ng Panginoong Hesus?
  2. Ano sa tingin nyo ang dapat gawin ng karakter sa kwento?
  3. Bakit sa tingin nyo ay sinabi/ginawa ng Diyos/Jesus ito?

6. Maging malikhain at ibahagi ang iyong mga natutunan.

Ito ay panimulang patnubay lamang. Kung may matuklasan na isang pamamaraan na napatunayang kapaki pakinabang at epektibo, ay maaaring ibahagi mo ito sa amin. Gayundin kung may mga pagkakamali at sa tingin mo ay may matutunan ang iba mula rito ay ibahagi mo rin ito sa amin. Makipag ugnayan sa amin sa Feedback Line.

Katulad na kaalaman

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Mga Audio at Audio- Visual na Kagamitan - Pumili mula sa malawak na hanay ng mga kagamitan na angkop sa bawat kultura sa mahigit na 6000 wika, partikular na angkop para sa mga lupon na tanging pasalita ang gamit sa pakikipag-ugnayan.