"看聽行"第一冊:簡略版

சுருக்கமான வருணனை: Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

உரையின் எண்: 418

மொழி: Chinese Simplified

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Creation, Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

சபையினர்: General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Teaching

வேதாகம மேற்கோள்: Extensive

நிலை: Publishable

உரையின் எழுத்து வடிவம்

A面: 創世之初

A面: 創世之初

親愛的朋友,您好!您可知道人類的祖先是誰嗎?以下您將聽到的故事,都出自聖經。這些故事將介紹您認識上帝,世上的獨一真神。請看著書上的圖畫,留心聽我的解說。當您聽到這個聲音。。。就請翻到下一頁。

圖1: 亞當和各樣的動物

圖1: 亞當和各樣的動物

创 1:1 - 2:14

太初的時候,地上一無所有。那時只有上帝存在,上帝是世上的獨一真神。 上帝是靈,肉眼是看不見的。上帝是全能的,他無所不知,無所不在。空中和地上的一切都是他創造的。他用塵土造了第一個人,將生氣吹在他鼻孔裏,他就成了有靈的活人,讓他能因此認識上帝,思想和意念與上帝相通。上帝叫他亞當。亞當給所有上帝創造的動物都取了名字。 上帝創造的一切都是美好的。

圖2: 亞當和妻子

圖2: 亞當和妻子

創 2:15-25

上帝把亞當安置在一個美麗的樂園裏,並且讓亞當看管樂園。園中各樣動物都有公有母,但亞當卻找不著適合他的伴侶。一天,上帝讓亞當沈睡,然後在他的身上取了一根肋骨,上帝用亞當的肋骨造了一個女人,然後把這個女人給亞當,作爲伴侶。亞當和妻子雖然赤身露體,但並不感到羞恥。他們像朋友一樣和上帝交談,樂園裏沒有痛苦,死亡和邪惡。

圖3: 樂園中的蛇

圖3: 樂園中的蛇

创 3:1-8

上帝吩咐亞當說:"園中各樣樹上的果子,你都可以隨意吃;只是分辨善惡樹上的果子,你不可吃,因爲你吃的日子必定死。"撒但本是天堂裏的天使,因爲背叛上帝,就成了上帝的敵人。撒但變成一條蛇,來到女人身邊,引她吃善惡樹上的果子; 還騙她說吃了並不會死。女人把果子也給丈夫亞當吃。這樣,他們就違背了上帝的命令,並且正如上帝所說,靈魂就死亡了。他們開始爲赤身露體而感到羞恥,並且躲避上帝。

圖4: 亞當和夏娃被趕出樂園

圖4: 亞當和夏娃被趕出樂園

创 3:9-24

上帝將亞當與女人趕出了樂園。上帝對亞當說:"因爲你吃了我所吩咐你不可吃的那樹上的果子,地必因你受詛咒。你必終身勞苦,才能從地裏得吃的。"上帝對女人說:"我必多多加增你懷胎和生産的苦楚。"上帝對蛇說:"你既作了這事,就必受詛咒。你必要用你的肚子行走。"蛇就成爲人類的敵人。亞當叫女人爲夏娃,夏娃的意思是衆生之母。亞當和夏娃就是所有人類的祖先。人從那時開始,與上帝相隔,也像亞當一樣,全都違背了上帝。但上帝應允有朝一日,他要差遣主耶穌基督來打敗撒但,帶人類帶回到上帝身邊。

圖5: 挪亞與方舟

圖5: 挪亞與方舟

创 6:1-22

亞當的後代都犯罪,跟隨了撒但。唯有一人尋求上帝,他的名字叫挪亞。上帝對挪亞說:"我已決定滅除整個人類,因爲地上滿是人的邪惡。我要降大暴雨在地上,使洪水泛濫,毀滅全地。你要爲自己造一艘方舟,洪水來臨的時候,你和妻子、兒子與兒媳婦,都要上船。同時也帶上各種牲畜與鳥類,都是公母一對一對的,以使它們能夠生存繁衍下去。"挪亞照上帝的吩咐一一而行。

圖6: 大洪水

圖6: 大洪水

创 7:1-24

挪亞告戒人們,上帝將施毀滅了。但他們仍不肯改邪歸正,遠離惡行。挪亞一家和所預備好的各樣動物都上了船,上帝就把他們關在船裏。接著,天就下起了暴雨。暴雨下了四十晝夜,大淵的泉源都裂開了,全地就遭大洪水所淹沒。除了方舟上的挪亞一家,和各樣牲畜鳥類,其餘的人和畜全都被毀滅了。

圖7: 彩虹與上帝的立約

圖7: 彩虹與上帝的立約

创 8:13-22

雨終於停了,泛濫了一年的洪水也退去了。挪亞一家帶著各樣牲畜,走出方舟。挪亞向上帝獻祭,上帝很喜悅,便造了彩虹,說:"我不會再用洪水來毀滅世上的所有生靈。我與你們這樣立約是有記號的,這記號就是彩虹。每當彩虹出現,我將記念所立的約。

親愛的朋友,當你下次看到彩虹的時候,也要記住神的立約。上帝會再來審判這個世界,下一次他將用火來施毀滅。但那些信靠服從上帝的人不必害怕,因爲上帝已經向人展示了一條生路,這條路就是主耶穌基督。

圖8: 巴別塔

圖8: 巴別塔

创 11:1-9

挪亞的後代繁衍衆多,他們決定建造一座城和一座塔,塔頂通天,爲要傳揚他們的名。上帝見人的叛逆和狂傲,知道他們成爲一樣的民,都是一樣的言語,於是變亂了他們的口音,使他們的語言彼此不通。這樣,人們相互之間聽不懂,就停工不造那城了。這是因爲人的叛逆和驕傲,而導致世界上有衆多的語言。驕傲和叛逆使人彼此分離,也使人與上帝相離。

圖9: 約伯敬拜上帝

圖9: 約伯敬拜上帝

伯 1:1-12

有一個人名叫約伯,他完全正直,敬畏上帝,遠離惡事。上帝問撒但,是否用心察看上帝的僕人約伯,因爲世上再沒有人像他完全正直的。撒但誣衊說:"約伯僅僅是爲了財富才敬拜上帝的。"這是因爲約伯蒙上帝賜福,非常富有,有很多孩子,僕人和大批的牲畜。 撒但說,"你將約伯的財産通通拿走,他必立刻詛咒你。"上帝知道撒但誣衊約伯,因爲上帝知道即使約伯貧窮了,仍會敬拜上帝。因此上帝允許撒但拿走約伯的一切財産,以證明約伯忠心正直,並不因錢財而喪失信心。

圖10: 約伯哀痛

圖10: 約伯哀痛

伯 1:13-22

一天 ,約伯的僕人報來惡訊,有敵人來偷了他的牛和驢,殺了其餘的僕人,只留他一人來報信。天又降火燒滅他的羊群和僕人。土匪又搶走了他所有的駱駝。接著,又有一個僕人帶來噩耗,說約伯的孩子們正吃飯的時候,狂風吹倒了房屋,把孩子們都壓死了。 約伯聽了就剃了頭,伏在地上下拜,說:"我赤身出於母胎,也必赤身歸回。賞賜的是上帝,收取的也是上帝,上帝的名是應當稱頌的。"這一切的災禍都沒有使約伯犯罪,也不妄評上帝。

圖11: 約伯受難

圖11: 約伯受難

伯 2:1 - 41:34

撒但對上帝說:"財産乃身外之物。你若傷害約伯的身體,他必詛咒你!"因此,上帝允許撒但再一次試煉約伯。撒但使約伯生了嚴重的皮膚病,約伯的妻子就說:"你還持守純正嗎?你詛咒上帝,死了吧。"約伯責備妻子說:"難道我們從上帝手裏得福,不也受禍嗎?"

約伯的三個朋友來到他的身邊,勸了他好幾天。他們說,上帝必定是因爲約伯犯罪,所以懲罰他。但後來上帝開口,證明約伯是清白的。上帝也指出,人所知有限,並不是樣樣都明曉,只有上帝是全知和萬能的。無論悲喜禍福,只有上帝能爲人定下當走的路,因爲只有上帝知道什麽對人是最好的。(

圖12: 上帝再次賜福約伯

圖12: 上帝再次賜福約伯

伯 42:1-17

當約伯親眼看到上帝的偉大,他感到非常羞愧。因爲他說了自己不明白的話。上帝行事奇妙,是他所不知道的。約伯也爲他的朋友們禱告,因爲他們都自作聰明,曲解了上帝的心意。上帝再次賜福約伯,使他重拾健康,得到比以前加倍的産業。朋友們都來到他的家看望,並帶來了許多禮物。上帝賜給約伯七個兒子和三個漂亮的女兒。上帝使約伯得享高夀,得見他的兒孫,直到四代。

親愛的朋友,也許你正經歷一些生活中的痛苦,唯有上帝知道苦難的緣由。請記住,上帝愛人,只會將最好的道路賜給人。讓我們學習不問緣由,單單信靠上帝的安排;並且學習靠著主耶穌基督而勝過撒但。

B面:創世之初

B面:創世之初

親愛的朋友,您好!以下請聽有關亞伯拉罕的事迹。亞伯拉罕全心信靠順服上帝,是以色列人的先祖。 通過亞伯拉罕,人都得享上帝的賜福。請看著書上的圖畫,留心聽我的解說。當您聽到這個聲音。。。就請翻到下一頁。

圖13: 亞伯拉罕離開家鄉

圖13: 亞伯拉罕離開家鄉

创 12:1 - 13:4

一天,上帝對亞伯拉罕說:"離開你的國家和你溫馨的家,到我指示給你的土地上去。我將給你帶來一個很大的民族,地上所有的人們將通過你得到祝福。"亞伯拉罕相信上帝的許諾,並且按照他所說的去做。他帶著妻子、僕人以及所有的産業。他走了許多天,直走到了一個叫迦南的地方。上帝對他說:"這裏就是我將賜給你的後代的地方。"

圖14: 亞伯拉罕和羅得

圖14: 亞伯拉罕和羅得

创 13:5-18

亞伯拉罕有個侄兒叫羅得,他和亞伯拉罕一起來到迦南地。亞伯拉罕和羅得都有大批的牲畜。由於牧草不足,亞伯拉罕的牧人就和羅得的牧人相爭。因此,亞伯拉罕對羅得說:"你我不可相爭,你的牧人和我的牧人也不可相爭,因爲我們是骨肉。讓我們分開吧,你可隨意挑選你喜歡的地方。" 羅得想爲自己和牧群挑了滋潤肥美的平原。 羅得住的城邑漸漸擴張,直到所多瑪。上帝對亞伯拉罕說:"凡你所看見的一切地,我都要賜給你和你的後裔,直到永遠。"

圖15: 亞伯拉罕遇見和平之王

圖15: 亞伯拉罕遇見和平之王

創 14:1-24

所多瑪城的人非常邪惡,他們被敵人打敗後,羅得和家人也被俘虜了。但是亞伯拉罕帶人打敗了敵人,把他們解救出來。當他們從戰場上轉回的時候,遇見撒冷的王麥基洗德。"撒冷"是"和平"的意思。麥基洗德拿出餅和酒給亞伯拉罕,賜福給他說:"願至高的神上帝賜福給你,把敵人交在你手裏。"亞伯拉罕送禮物給平之王。所多瑪的王叫亞伯拉罕把奪回的人交給他,財物可當戰利品留下。但亞伯拉罕沒有留下任何財物,拒不受饋贈。羅得又回所多瑪居住了。

圖16: 亞伯拉罕數算衆星

圖16: 亞伯拉罕數算衆星

创 15:1-21

亞伯拉罕因爲沒有孩子而傷心,上帝就把亞伯拉罕叫到外面,對他說:"你向天觀看,數算衆星,能數得過來嗎?你的後裔必如繁星一般衆多。"亞伯拉罕信上帝的許諾,上帝也喜悅他。上帝又告訴亞伯拉罕,將來他的後代會擁有迦南地。

圖17: 以實瑪利出生

圖17: 以實瑪利出生

创 16:1-16

許多年過去了,亞伯拉罕的妻子撒拉仍不能生育。一天,撒拉對亞伯拉罕說:"我把我的使女給你,或者我可以因她得孩子。"這樣,撒拉的使女夏甲就爲亞伯拉罕懷上了孩子。夏甲有孕後,就小看主母撒拉,結果遭到苦待。夏甲不堪受苦,就逃走了。上帝派天使去安慰夏甲,告訴她將有兒子,可以起名叫以實瑪利。以實瑪利就是神聽見的意思,因爲神實在聽見了夏甲的苦情。以實瑪利的後裔極其繁多,發展成很大的民族,就是阿拉伯人。 上帝又對亞伯拉罕說:"你的妻子撒拉將會爲你生一個孩子,我必與你立約,使你作多國的父。"

圖18: 撒拉笑了

圖18: 撒拉笑了

创 18:1-15

當亞伯拉罕99歲,撒拉90歲的時候。上帝差遣三個天使來到他們面前。亞伯拉罕將撒拉準備好的食物拿到帳篷外面去招待他們。其中一位天使重訴上帝的話:"到明年這個時候,我必要回到你這裏,你的妻子撒拉必生一個兒子。"撒拉在帳篷內聽到了這句話,並不相信,不禁心裏暗笑了起來。上帝對亞伯拉罕說:"撒拉爲什麽暗笑呢?上帝豈有難成的事嗎?" 撒拉雖然已經年邁,但後來正如上帝所說的,日子滿足,就生了一個兒子。亞伯拉罕給兒子起名叫以撒,就是"大笑"的意思。

圖19: 亞伯拉罕爲所多瑪祈禱

圖19: 亞伯拉罕爲所多瑪祈禱

创 18:16 - 19:29

由於所多瑪城的人非常邪惡,上帝決定毀掉這城。上帝把這事告訴了亞伯拉罕。亞伯拉罕祈求上帝說:"無論善惡,你都要消滅嗎?"亞伯拉罕求上帝爲義人的緣故,不要毀滅。上帝答應他說:"假若只有十個義人,也必不毀掉這城。"上帝派天使來到所多瑪,可是城中只有羅得一個人是義人。天使們警告羅得,要他帶著家人逃出這城。上帝降下硫磺與火,所多瑪城就完全毀滅了。全城的人,只有羅得和他的兩個女兒得救。

圖20: 亞伯拉罕獻祭

圖20: 亞伯拉罕獻祭

創 21:1 - 22:19

亞伯拉罕的兒子以撒,漸漸成長。上帝要試驗亞伯拉罕的信心,就對他說:"帶上你獨生子以撒,把他獻爲燔祭。"亞伯拉罕全心相信順服上帝,就帶著以撒來到山上,預備獻祭。 正拿刀要動手的時候,上帝對他說:"亞伯拉罕,不可傷這孩子,一點都不可害他。現在我知道你是敬畏上帝的了,因爲你沒有將你的獨生子留下不給我。"接著,亞伯拉罕舉目觀看,就看見一隻公羊,兩角扣在稠密的小樹中。 他就取了那只公羊,獻爲燔祭,代替他的兒子。

圖21: 年邁的亞伯拉罕和僕人

圖21: 年邁的亞伯拉罕和僕人

创 24:1 - 25:26

亞伯拉罕年紀老邁的時候,就找來管理他全業最老的僕人,說:"你回到我本地本族去,爲我的兒子以撒娶一個妻子。"亞伯拉罕不願以撒離開迦南地,又不願從迦南地的壞女人中爲他找妻子。老僕人聽從了亞伯拉罕的話,上帝也引導僕人一直走到亞伯拉罕的親戚那裏。 老僕人在那裏爲以撒找到了一位容貌俊美的妻子,名叫利百加。以撒和利百加生了雙胞胎兒子,大兒子叫以掃,小兒子叫雅各,後來上帝改稱他以色列。 雅各就是以色列民族的祖先,以色列人仍生活在迦南地。後來,主耶穌也出於以色列,他要把上帝的福氣帶給全世界。

圖22: 耶穌誕生

圖22: 耶穌誕生

加 4:4-5; 太 1:18-25

上帝的話是真理,在他毫無虛假。早在亞當的時候,上帝就應允說,將差遣一個人打敗撒但。 後來上帝又警告挪亞,要除滅邪惡的人類。上帝還通過約伯的事迹證實,他願將最好的給人類。籍著亞伯拉罕,人們明白上帝信守諾言。在最適當的時候,上帝就差派耶穌來到世上。耶穌誕生在以色列的土地上,肉身的母親是童貞女馬利亞。耶穌要把上帝的福氣帶給全世界。他來是爲了擊敗撒但,並把人類帶回到上帝身邊,遵行上帝的話語。

圖23: 耶穌受難

圖23: 耶穌受難

加 3:13-14

耶穌長大成人後,就教導人要跟從上帝。主耶穌行了許多神迹,證明他是上帝所差遣的。 但是邪惡的人不相信他,甚至把他釘死在十字架上。一個兵丁用矛刺他的肋旁,刺穿了他的身體。他確實死了,但照他的預言,第三天復活了。

親愛的朋友,上帝曾告誡亞當,不可吃分辨善惡樹上的果子。 他吃的日子就必死。但亞當違背了上帝的命令,以後人都從亞當遺傳了罪性,本當接受永遠的死亡。但耶穌代替人的罪,接受懲罰,死在了十字架上。亞伯拉罕以羊代替以撒,上帝卻用他獨生子的生命代替了人類。當耶穌爲我們死而復活,就是打敗了撒但。唯有信靠他的復活大能,人才能免于永遠的死亡。

圖24: 耶穌仍然活著

圖24: 耶穌仍然活著

約 20:19-29

耶穌的屍體被放進一個墳墓裏,但三天之後他又復活了,出現在門徒面前。門徒中有一個叫多馬的人,當時不在場。其他門徒對他說:"我們看到主了!"但他不相信。耶穌又一次出現在他們的面前,就叫多馬摸他手上的釘痕,和肋旁被刺過的傷疤。耶穌對多馬說:"不要疑惑,總要信。你因看見了我才信,那沒有看見就信的,有福了!"

親愛的朋友,但願您不會像多馬那樣懷疑上帝,而像亞伯拉罕那樣全心相信上帝的應許。因著信靠主耶穌,人能認識上帝,並與上帝永遠同在。

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"பார்க்க,கேட்க,வாழ" ஆடியோ காட்சி - நற்செய்தியும் கிறிஸ்தவ போதனைகளை பற்றிய 24 படங்கள் கொண்ட 8 நிகழ்ச்சி நிரல்கள் ஒரு தொகுப்பாக உள்ளது. இதில் வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டின் முக்கிய நபர்கள், இயேசுவின் வாழ்க்கை, மற்றும் ஆரம்பகால சபைகளைப் பற்றி அடங்கியுள்ளது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?