The Rich Man and Lazarus

The Rich Man and Lazarus

சுருக்கமான வருணனை: Story dramatized. Emphasis is on no chance after death. Hell and heaven are real. Christ died, rose, and ascended that we might be free from judgment. Snare of materialism. Life is short---after death is long.

உரையின் எண்: 113

மொழி: English

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Hell, Judgement); Christ (Son of God); Eternal life (Heaven, Salvation); Life event (Death); Problems (Materialism, Money)

சபையினர்: Catholic; General; Western

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Evangelism; Teaching

வேதாகம மேற்கோள்: Extensive

நிலை: Approved

இந்த விரிவுரைக்குறிப்பு பிறமொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பிற்கும் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கும் அடிப்படை வழிகாட்டி ஆகும். பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் பொருத்தமானதாக ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏற்ற விதத்தில் இது பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.சில விதிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் ஒரு விரிவான விளக்கம் தேவைப்படலாம் அல்லது வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களில் இவை தவிர்க்கப்படலாம்.

உரையின் எழுத்து வடிவம்

When Jesus, the Son of God, lived on this earth, this is what He told us:

There was a very rich man who wore fine clothes and ate expensive food every day. There was also a very poor man named Lazarus, who was covered with sores. He lay at the rich man's door wanting to eat the broken bits of food left over from his table. The dogs came, and licked his sores. (Pause 5 sec.)

Then Lazarus died, and went to heaven. The rich man also died and was buried. (Pause 3 sec.) He went to hell, and was in great pain. He cried loudly, "Have mercy on me, and send Lazarus, so that he may put the end of his finger in water and cool my tongue. I am suffering in this terrible fire."

The answer came to him: "There is a great gulf between us and you, so that no one can pass from here to where you are, or from you to us. No one can pass from hell to heaven." The rich man replied, "Then I will request you to send Lazarus to my five brothers living on earth. Let him tell them about this bad place so they will not come to this place of pain. If someone who has died will tell them, they will believe."

"No", was the answer. "If they do not believe the Bible, which is God's Word, they will not believe if someone comes back from the dead."

Jesus also said, "I tell you the truth, if you do not turn from your sins and obey God, you also will die, and suffer punishment in hell." Jesus Christ Himself has come back from the dead. He suffered and died to take our punishment. In three days He came back to life again, and now He lives in heaven. Anyone who turns to Him, and obeys Him may be freed from this punishment. ("The wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.") (Rom. 6:23) He can make us new people with good hearts. Do not be like the wicked man who had to suffer in hell. He did not go to hell because he was rich. He went to hell because he did not believe and obey the Word of God. Lazarus did not go to heaven because he was poor. He went to heaven because he believed (followed) Jesus' words. Turn away from your sins in this life, because after death it is too late.

This life is very short, but the life after death is very long. Who is wise among you? The one who prepares for the long future. The Bible says, "What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul?"

Ref: Luke 16: 19-31, Rom 6:23, Mark 8:36

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?