ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து - Simakoma

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது

நிரலின் எண்: 65320
நிரலின் கால அளவு: 3:04:31
மொழியின் பெயர்: Simakoma
உரையை வாசிக்க
பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

Kulimukisa [முகவுரை]

1:00

1. Kulimukisa [முகவுரை]

Ku matatekelo a Kilesite [படங்கள் 1. Christ in the Beginning]

0:50

2. Ku matatekelo a Kilesite [படங்கள் 1. Christ in the Beginning]

Mulimu mona umba eyinu yoshe [படங்கள் 2. God Created all Things]

0:54

3. Mulimu mona umba eyinu yoshe [படங்கள் 2. God Created all Things]

Satani yo ezeka Andama na Eva [படங்கள் 3. Satan Tempts Adam and Eve]

1:14

4. Satani yo ezeka Andama na Eva [படங்கள் 3. Satan Tempts Adam and Eve]

Andama na Eva a ciziwa [படங்கள் 4. Adam and Eve Cast Out]

1:04

5. Andama na Eva a ciziwa [படங்கள் 4. Adam and Eve Cast Out]

Osepiso za Apulahama kwa Mulimu [படங்கள் 5. God's Promise to Abraham]

1:46

6. Osepiso za Apulahama kwa Mulimu [படங்கள் 5. God's Promise to Abraham]

Zakaliya na Liñeloi [படங்கள் 6. சகரியா and the Angel]

1:41

7. Zakaliya na Liñeloi [படங்கள் 6. சகரியா and the Angel]

Oliñeloi lyo lyamba kwa Maliya [படங்கள் 7. The Angel Speaks to Mary]

0:55

8. Oliñeloi lyo lyamba kwa Maliya [படங்கள் 7. The Angel Speaks to Mary]

Oliñeloi na Josefa [படங்கள் 8. The Angel and Joseph]

1:16

9. Oliñeloi na Josefa [படங்கள் 8. The Angel and Joseph]

Okwelekiwa kwa Jesu [படங்கள் 9. The Birth of Jesus]

0:52

10. Okwelekiwa kwa Jesu [படங்கள் 9. The Birth of Jesus]

Alisani Na Mañeloi [படங்கள் 10. The Shepherds and the Angels]

0:52

11. Alisani Na Mañeloi [படங்கள் 10. The Shepherds and the Angels]

Alisani Apotela Jesu o Mbututu [படங்கள் 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

0:53

12. Alisani Apotela Jesu o Mbututu [படங்கள் 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

Simoni Yo Polofita Ya Jesu [படங்கள் 12. Simeon Prophesies about Jesus]

1:51

13. Simoni Yo Polofita Ya Jesu [படங்கள் 12. Simeon Prophesies about Jesus]

Okupota Ko Alume No Ku Zangama [படங்கள் 13. The Visit of the Wise Men]

1:40

14. Okupota Ko Alume No Ku Zangama [படங்கள் 13. The Visit of the Wise Men]

Omwanikana Jesu yoli mu tembele [படங்கள் 14. The Boy Jesus at the Temple]

0:59

15. Omwanikana Jesu yoli mu tembele [படங்கள் 14. The Boy Jesus at the Temple]

Okutazo za Njowani mukolobezi [படங்கள் 15. The செய்தி of யோவான் the Baptist]

1:29

16. Okutazo za Njowani mukolobezi [படங்கள் 15. The செய்தி of யோவான் the Baptist]

Kolobezo za Jesu [படங்கள் 16. The Baptism of Jesus]

1:29

17. Kolobezo za Jesu [படங்கள் 16. The Baptism of Jesus]

Jesu yo Ezekiwa kwa Satani [படங்கள் 17. Jesus Tested by Satan]

1:22

18. Jesu yo Ezekiwa kwa Satani [படங்கள் 17. Jesus Tested by Satan]

Mukiti wa liwesa ku Kanana [படங்கள் 18. The Marriage Feast at Cana]

1:28

19. Mukiti wa liwesa ku Kanana [படங்கள் 18. The Marriage Feast at Cana]

Jesu Yo Luta Nekundema [படங்கள் 19. Jesus Teaches Nicodemus]

1:49

20. Jesu Yo Luta Nekundema [படங்கள் 19. Jesus Teaches Nicodemus]

Jesu na mukazi wa musamaliya [படங்கள் 20. Jesus and the Samaritan Woman]

1:30

21. Jesu na mukazi wa musamaliya [படங்கள் 20. Jesus and the Samaritan Woman]

Jesu na ma ofisa [படங்கள் 21. Jesus and the Official]

1:23

22. Jesu na ma ofisa [படங்கள் 21. Jesus and the Official]

Jesu yo isana Alutiwa nomatangeza [படங்கள் 22. Jesus Calls the First Disciples]

1:16

23. Jesu yo isana Alutiwa nomatangeza [படங்கள் 22. Jesus Calls the First Disciples]

Akwati akulu no Sii [படங்கள் 23. The Great Catch of Fish]

1:27

24. Akwati akulu no Sii [படங்கள் 23. The Great Catch of Fish]

Jesu yo ciza omepo zinyangunyu [படங்கள் 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

1:19

25. Jesu yo ciza omepo zinyangunyu [படங்கள் 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

Jesu yoyoyisa nyamunya Pitolosi [படங்கள் 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

1:08

26. Jesu yoyoyisa nyamunya Pitolosi [படங்கள் 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

Jesu yo kwata omulume nokola mulilo wa [படங்கள் 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

1:22

27. Jesu yo kwata omulume nokola mulilo wa [படங்கள் 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

Jesu yoyoyisa omulume nokukukutela olutu [படங்கள் 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

2:02

28. Jesu yoyoyisa omulume nokukukutela olutu [படங்கள் 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

Jesu yo Isana Mateu Kumukoñela [படங்கள் 28. Jesus calls மத்தேயு to Follow Him]

1:22

29. Jesu yo Isana Mateu Kumukoñela [படங்கள் 28. Jesus calls மத்தேயு to Follow Him]

Jesu kumukiti wa Mateu [படங்கள் 29. Jesus at மத்தேயு's Feast]

1:27

30. Jesu kumukiti wa Mateu [படங்கள் 29. Jesus at மத்தேயு's Feast]

Jesu yoyoyisa omulume noikala kukaziya [படங்கள் 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

1:23

31. Jesu yoyoyisa omulume noikala kukaziya [படங்கள் 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

Alutiwa kucola nona oliwa lyo Sabata [படங்கள் 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

1:13

32. Alutiwa kucola nona oliwa lyo Sabata [படங்கள் 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

Jesu yoyoyisa olikaa lyo kukukutela [படங்கள் 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ கருவியாக]

2:20

33. Jesu yoyoyisa olikaa lyo kukukutela [படங்கள் 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ கருவியாக]

Kulimukisa [முகவுரை]

1:00

34. Kulimukisa [முகவுரை]

Jesu yoluta Aanu [படங்கள் 33. Jesus Teaches the People]

1:00

35. Jesu yoluta Aanu [படங்கள் 33. Jesus Teaches the People]

Kuluta yalitwa musimbwi [படங்கள் 34. Teaching about Light in the Darkness]

1:09

36. Kuluta yalitwa musimbwi [படங்கள் 34. Teaching about Light in the Darkness]

Kuluta ya kuusela [படங்கள் 35. Teaching about Revenge]

1:20

37. Kuluta ya kuusela [படங்கள் 35. Teaching about Revenge]

Kuluta Tapelo [படங்கள் 36. Teaching about பிரார்த்தனை]

0:55

38. Kuluta Tapelo [படங்கள் 36. Teaching about பிரார்த்தனை]

Manzila meeli amoyo [படங்கள் 37. The Two Ways of Life]

0:57

39. Manzila meeli amoyo [படங்கள் 37. The Two Ways of Life]

Onzuo zilipaliwe [படங்கள் 38. The House on the Rock]

1:19

40. Onzuo zilipaliwe [படங்கள் 38. The House on the Rock]

Jesu yoyoyisa omwana mukazafela [படங்கள் 39. Jesus Raises a Widow's Son]

1:06

41. Jesu yoyoyisa omwana mukazafela [படங்கள் 39. Jesus Raises a Widow's Son]

Njowani Mukolobezi Mutolongo [படங்கள் 40. யோவான் the Baptist in Prison]

1:37

42. Njowani Mukolobezi Mutolongo [படங்கள் 40. யோவான் the Baptist in Prison]

Omukazi nokusha omakondo a Jesu [படங்கள் 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

1:16

43. Omukazi nokusha omakondo a Jesu [படங்கள் 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

Nguli za Mukuni [படங்கள் 42. The Parable of the Sower]

1:29

44. Nguli za Mukuni [படங்கள் 42. The Parable of the Sower]

Nguli za mbuto [படங்கள் 43. The Parable of the Seed]

1:36

45. Nguli za mbuto [படங்கள் 43. The Parable of the Seed]

Nguli za mufuka [படங்கள் 44. The Parable of the Weeds]

1:39

46. Nguli za mufuka [படங்கள் 44. The Parable of the Weeds]

Nguli za ufumu wakuolekiwa [படங்கள் 45. The Parable of the Hidden Treasure]

1:09

47. Nguli za ufumu wakuolekiwa [படங்கள் 45. The Parable of the Hidden Treasure]

Jesu yomwenisa likuya [படங்கள் 46. Jesus Calms the Storm]

1:32

48. Jesu yomwenisa likuya [படங்கள் 46. Jesus Calms the Storm]

Jesu yoyoyisa omulume nomandimona mangi [படங்கள் 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

1:44

49. Jesu yoyoyisa omulume nomandimona mangi [படங்கள் 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

Kuyoyisa komukazi mukaci kwa aanu angi angi [படங்கள் 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

1:36

50. Kuyoyisa komukazi mukaci kwa aanu angi angi [படங்கள் 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

Kuyoyisa mwanikana wamukazi kwaafu [படங்கள் 49. A Dead Girl is Raised to Life]

1:42

51. Kuyoyisa mwanikana wamukazi kwaafu [படங்கள் 49. A Dead Girl is Raised to Life]

Jesu yotuma alutiwa aye likumi naili [படங்கள் 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

1:40

52. Jesu yotuma alutiwa aye likumi naili [படங்கள் 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

Jesu yotenda ilya ya aanu angi angi [படங்கள் 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

1:52

53. Jesu yotenda ilya ya aanu angi angi [படங்கள் 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

Jesu Yoenda Pameyu [படங்கள் 52. Jesus Walks on the Water]

1:36

54. Jesu Yoenda Pameyu [படங்கள் 52. Jesus Walks on the Water]

Esingwa no upilo [படங்கள் 53. The Bread of Life]

1:42

55. Esingwa no upilo [படங்கள் 53. The Bread of Life]

Tumelo zamukazi nopana kumatunga ao [படங்கள் 54. The Faith of a Foreign Woman]

1:41

56. Tumelo zamukazi nopana kumatunga ao [படங்கள் 54. The Faith of a Foreign Woman]

Kuyoyisa wakuzikamatwi naushiamba [படங்கள் 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

1:27

57. Kuyoyisa wakuzikamatwi naushiamba [படங்கள் 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

Jesu yoyoyisa omulume nokufa meo [படங்கள் 56. Jesus Heals a Blind Man]

1:15

58. Jesu yoyoyisa omulume nokufa meo [படங்கள் 56. Jesus Heals a Blind Man]

Pitolosi yo toya Jesu ngao Kelesite [படங்கள் 57. Peter's Confession of the Christ]

1:49

59. Pitolosi yo toya Jesu ngao Kelesite [படங்கள் 57. Peter's Confession of the Christ]

Jesu yomonaala kwesa [படங்கள் 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

1:42

60. Jesu yomonaala kwesa [படங்கள் 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

Jesu yoyoyisa mwanikana no mulume oyu [படங்கள் 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

1:35

61. Jesu yoyoyisa mwanikana no mulume oyu [படங்கள் 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

Pitolosi yoika o mutelo wa tembele [படங்கள் 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ கருவியாக]

2:12

62. Pitolosi yoika o mutelo wa tembele [படங்கள் 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ கருவியாக]

Kulimukisa [முகவுரை]

0:38

63. Kulimukisa [முகவுரை]

Oyu munene ani mumubuso wa Mulimu? [படங்கள் 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

1:16

64. Oyu munene ani mumubuso wa Mulimu? [படங்கள் 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

Nguli zanguu noyonga [படங்கள் 62. Parable of the Lost Sheep]

1:12

65. Nguli zanguu noyonga [படங்கள் 62. Parable of the Lost Sheep]

Nguli za mubelebeki wakukana kuswalela [படங்கள் 63. Parable of the Unforgiving Servant]

1:45

66. Nguli za mubelebeki wakukana kuswalela [படங்கள் 63. Parable of the Unforgiving Servant]

Omukazi nokwatiwa mubunde [படங்கள் 64. The Woman Caught in Adultery]

1:22

67. Omukazi nokwatiwa mubunde [படங்கள் 64. The Woman Caught in Adultery]

Jesu yoyoyisa omulume nokufa meo kutunda kukwelekiwa [படங்கள் 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

1:24

68. Jesu yoyoyisa omulume nokufa meo kutunda kukwelekiwa [படங்கள் 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

Nguli za mulisani muwaa [படங்கள் 66. Parable of the Good Shepherd]

1:31

69. Nguli za mulisani muwaa [படங்கள் 66. Parable of the Good Shepherd]

Nguli za musamaliya muwaa [படங்கள் 67. Parable of the Good Samaritan]

1:27

70. Nguli za musamaliya muwaa [படங்கள் 67. Parable of the Good Samaritan]

Jesu kunzuo zamaliya na maleta [படங்கள் 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

1:15

71. Jesu kunzuo zamaliya na maleta [படங்கள் 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

Nguli za mwonyi Pakaci nousiku [படங்கள் 69. Parable of the Friend at Midnight]

1:36

72. Nguli za mwonyi Pakaci nousiku [படங்கள் 69. Parable of the Friend at Midnight]

Sa nguli za fumu wasanganu [படங்கள் 70. Parable of the Rich Fool]

1:22

73. Sa nguli za fumu wasanganu [படங்கள் 70. Parable of the Rich Fool]

Abeleki nakutukiseza okukauka kwa mwolyoo [படங்கள் 71. Servants Ready for their Master's Return]

1:10

74. Abeleki nakutukiseza okukauka kwa mwolyoo [படங்கள் 71. Servants Ready for their Master's Return]

Jesu yoyoyisa osilema so mukazi [படங்கள் 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

1:25

75. Jesu yoyoyisa osilema so mukazi [படங்கள் 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

Nguli zamukiti unene [படங்கள் 73. Parable of the Great Feast]

1:27

76. Nguli zamukiti unene [படங்கள் 73. Parable of the Great Feast]

Nguli za mali a muwaya-waya nayonga [படங்கள் 74. Parable of the Lost Coin]

1:30

77. Nguli za mali a muwaya-waya nayonga [படங்கள் 74. Parable of the Lost Coin]

Nguli zomwana noyonga [படங்கள் 75. Parable of இழந்துபோன மகன்]

0:59

78. Nguli zomwana noyonga [படங்கள் 75. Parable of இழந்துபோன மகன்]

Omwana noyonga mukaci koaanguulu [படங்கள் 76. இழந்துபோன மகன் Among the Pigs]

1:21

79. Omwana noyonga mukaci koaanguulu [படங்கள் 76. இழந்துபோன மகன் Among the Pigs]

Omwana Noyonga Ouka Kumunzi [படங்கள் 77. இழந்துபோன மகன் Returns Home]

1:17

80. Omwana Noyonga Ouka Kumunzi [படங்கள் 77. இழந்துபோன மகன் Returns Home]

Omufumi na mulombi [படங்கள் 78. The Rich Man and the Beggar]

1:54

81. Omufumi na mulombi [படங்கள் 78. The Rich Man and the Beggar]

Jesu yoyoyisa Lazalo Kwaafu [படங்கள் 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

2:11

82. Jesu yoyoyisa Lazalo Kwaafu [படங்கள் 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

Jesu Yoyoyisa Aanu Likumi aMulilo Wanyambi [படங்கள் 80. Jesus Heals Ten Lepers]

1:41

83. Jesu Yoyoyisa Aanu Likumi aMulilo Wanyambi [படங்கள் 80. Jesus Heals Ten Lepers]

Nguli Zomukazafela Nokwateela [படங்கள் 81. Parable of the Persistent Widow]

1:40

84. Nguli Zomukazafela Nokwateela [படங்கள் 81. Parable of the Persistent Widow]

Amafalisi na aTelisi [படங்கள் 82. The Pharisee and the Tax Collector]

1:32

85. Amafalisi na aTelisi [படங்கள் 82. The Pharisee and the Tax Collector]

Jesu Yofuyaweza Anikana [படங்கள் 83. Jesus Blesses the Children]

1:27

86. Jesu Yofuyaweza Anikana [படங்கள் 83. Jesus Blesses the Children]

Jesu na Ndumbana Wakufuma [படங்கள் 84. Jesus and the Rich Young Man]

1:32

87. Jesu na Ndumbana Wakufuma [படங்கள் 84. Jesus and the Rich Young Man]

Nguli za abeleki musilwa so Beine [படங்கள் 85. Parable of Workers in the Vineyard]

1:31

88. Nguli za abeleki musilwa so Beine [படங்கள் 85. Parable of Workers in the Vineyard]

Mulombi Wakufameo Noyoyisiwa pa Jeriko Nyambi [படங்கள் 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

1:17

89. Mulombi Wakufameo Noyoyisiwa pa Jeriko Nyambi [படங்கள் 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

Jesu na Zakiya [படங்கள் 87. Jesus and Zacchaeus]

1:41

90. Jesu na Zakiya [படங்கள் 87. Jesus and Zacchaeus]

Jesu Yoingena MuJerusalema [படங்கள் 88. Jesus Enters Jerusalem]

1:21

91. Jesu Yoingena MuJerusalema [படங்கள் 88. Jesus Enters Jerusalem]

Jesu Yokenisa Mutembele [படங்கள் 89. Jesus Clears the Temple]

1:20

92. Jesu Yokenisa Mutembele [படங்கள் 89. Jesus Clears the Temple]

Nguli za Amameli Ayi [படங்கள் 90. Parable of the Wicked Tenants]

2:09

93. Nguli za Amameli Ayi [படங்கள் 90. Parable of the Wicked Tenants]

Kwika Mitelo kwa Sezale [படங்கள் 91. Paying Taxes to Caesar]

1:24

94. Kwika Mitelo kwa Sezale [படங்கள் 91. Paying Taxes to Caesar]

Neo Zamukazafela Muutwi [படங்கள் 92. The Poor Widow's Offering]

1:26

95. Neo Zamukazafela Muutwi [படங்கள் 92. The Poor Widow's Offering]

Jesu Yoluta Onako Zomamaneno [படங்கள் 93. Jesus Teaches about the End Times]

1:30

96. Jesu Yoluta Onako Zomamaneno [படங்கள் 93. Jesus Teaches about the End Times]

Nguli za Maungu Likumi [படங்கள் 94. Parable of the Ten Virgins]

2:09

97. Nguli za Maungu Likumi [படங்கள் 94. Parable of the Ten Virgins]

Nguli za talenta [படங்கள் 95. Parable of the Talents]

1:36

98. Nguli za talenta [படங்கள் 95. Parable of the Talents]

Nguli za Anguu na Amembe [படங்கள் 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ கருவியாக]

2:17

99. Nguli za Anguu na Amembe [படங்கள் 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ கருவியாக]

Kulimukisa [முகவுரை]

0:39

100. Kulimukisa [முகவுரை]

Jesu yo kawesiwa maazi ku Beteniya [படங்கள் 97. Jesus Anointed at Bethany]

1:43

101. Jesu yo kawesiwa maazi ku Beteniya [படங்கள் 97. Jesus Anointed at Bethany]

Judasi Isikaliyota Yo sheleka Jesu [படங்கள் 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

1:12

102. Judasi Isikaliyota Yo sheleka Jesu [படங்கள் 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

Jesu yo kusha makondo [படங்கள் 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

1:54

103. Jesu yo kusha makondo [படங்கள் 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

Kuluta pa mulalelo no mamaneno [படங்கள் 100. Teaching at the Last Supper]

2:03

104. Kuluta pa mulalelo no mamaneno [படங்கள் 100. Teaching at the Last Supper]

Kuluta ya sitondo sasikuma [படங்கள் 101. Teaching about the True Vine]

1:43

105. Kuluta ya sitondo sasikuma [படங்கள் 101. Teaching about the True Vine]

Jesu yo lapela muGesemani [படங்கள் 102. Jesus Prays in Gethsemane]

1:46

106. Jesu yo lapela muGesemani [படங்கள் 102. Jesus Prays in Gethsemane]

Jesu yo kwatiwa [படங்கள் 103. Jesus Arrested]

1:30

107. Jesu yo kwatiwa [படங்கள் 103. Jesus Arrested]

Jesu yo nemana poso no mupulisita mukulu [படங்கள் 104. Jesus Tried Before the High Priest]

1:32

108. Jesu yo nemana poso no mupulisita mukulu [படங்கள் 104. Jesus Tried Before the High Priest]

Pitolosi yoyaya Jesu [படங்கள் 105. Peter Denies Jesus]

1:45

109. Pitolosi yoyaya Jesu [படங்கள் 105. Peter Denies Jesus]

Jesu atuliwa poso za Pilato [படங்கள் 106. Jesus Tried Before Pilate]

2:06

110. Jesu atuliwa poso za Pilato [படங்கள் 106. Jesus Tried Before Pilate]

Jesu amutwala kuka mukokotela [படங்கள் 107. Jesus Led Out to be Crucified]

1:12

111. Jesu amutwala kuka mukokotela [படங்கள் 107. Jesus Led Out to be Crucified]

Jesu amukokotela [படங்கள் 108. The Crucifixion]

1:36

112. Jesu amukokotela [படங்கள் 108. The Crucifixion]

Kubumbekiwa kwa Jesu [படங்கள் 109. The Burial of Jesus]

1:38

113. Kubumbekiwa kwa Jesu [படங்கள் 109. The Burial of Jesus]

Akazi akali ku mbumbo [படங்கள் 110. The Women at the Tomb]

1:23

114. Akazi akali ku mbumbo [படங்கள் 110. The Women at the Tomb]

Pitolosi na Njowani ali kulikwina lyo [படங்கள் 111. Peter and யோவான் at the Empty Tomb]

1:14

115. Pitolosi na Njowani ali kulikwina lyo [படங்கள் 111. Peter and யோவான் at the Empty Tomb]

Jesu yokumonaalisa kwa Maliya Mangandalena [படங்கள் 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

1:18

116. Jesu yokumonaalisa kwa Maliya Mangandalena [படங்கள் 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

Jesu munzila za kuEmausi [படங்கள் 113. Jesus on the Road to Emmaus]

1:24

117. Jesu munzila za kuEmausi [படங்கள் 113. Jesus on the Road to Emmaus]

Jesu yo monaala kwa alutiwa aye [படங்கள் 114. Jesus Appears to His Disciples]

1:23

118. Jesu yo monaala kwa alutiwa aye [படங்கள் 114. Jesus Appears to His Disciples]

Jesu yo kumonaalisa kwa Tomasi [படங்கள் 115. Jesus Appears to Thomas]

1:16

119. Jesu yo kumonaalisa kwa Tomasi [படங்கள் 115. Jesus Appears to Thomas]

Jesu Yomonaala Mugalileya [படங்கள் 116. Jesus Appears in Galilee]

1:15

120. Jesu Yomonaala Mugalileya [படங்கள் 116. Jesus Appears in Galilee]

Jesu Yotuma Alutiwa Aye [படங்கள் 117. Jesus Commissions His Disciples]

1:11

121. Jesu Yotuma Alutiwa Aye [படங்கள் 117. Jesus Commissions His Disciples]

Jesu Yoshimbeliwela Kuwilu [படங்கள் 118. Jesus Ascends into Heaven]

1:35

122. Jesu Yoshimbeliwela Kuwilu [படங்கள் 118. Jesus Ascends into Heaven]

Jesu ku Likaa lyo Silyo lya Mulimu ku Wilu [படங்கள் 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

2:03

123. Jesu ku Likaa lyo Silyo lya Mulimu ku Wilu [படங்கள் 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

Jesu Mbokauka [படங்கள் 120. Jesus Will Return]

1:17

124. Jesu Mbokauka [படங்கள் 120. Jesus Will Return]

Kumanena [முடிவுரை]

3:07

125. Kumanena [முடிவுரை]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

பதிவுகளை உருவாக்குவது செலவு அதிகம். இந்த அமைச்சகத்தைத் தொடர GRNக்கு நன்கொடை வழங்குவதை கருத்தில் கொள்ளவும்.

இப்பதிவுகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவது பற்றியும், அதன் சாதகப்பலன்களைப் பற்றியும் உங்கள் கருத்துக்களை நங்கள் அறிய விரும்புகின்றோம். கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து" ஆடியோ- காட்சி - இந்த விரிவான திறனுள்ள ஆடியோ காட்சி 120 படங்களின் மூலம் இயேசுவின் வாழ்க்கைப் பற்றியும் அவரது ஊழியங்களை பற்றியும் இன்னும் அதிகமான ஆழமான காட்சியை கொடுக்கிறது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?