ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து - Sikwangwa

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

உலக தோற்றமுதல் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் வேதாகம போதனைகள் கால வரிசையின்படி 120 படங்களுடன் இயேசுவின் தனித்தன்மையையும் அவருடைய போதனைகளையும் புரிந்துக்கொள்ள பயன்படுகிறது

நிரலின் எண்: 65312
மொழியின் பெயர்: Sikwangwa

நிரலின் கால அளவு: 2:29:44

Kulimukisa [முகவுரை]

0:55

1. Kulimukisa [முகவுரை]

Jesu Kilesite yo matatekelo [படங்கள் 1. Christ in the Beginning]

0:46

2. Jesu Kilesite yo matatekelo [படங்கள் 1. Christ in the Beginning]

Nyambe noumba enu yonje [படங்கள் 2. God Created all Things]

0:49

3. Nyambe noumba enu yonje [படங்கள் 2. God Created all Things]

Satani obeteka Andama ni Eba [படங்கள் 3. Satan Tempts Adam and Eve]

1:08

4. Satani obeteka Andama ni Eba [படங்கள் 3. Satan Tempts Adam and Eve]

Andama ni Eba ashotolwa [படங்கள் 4. Adam and Eve Cast Out]

0:55

5. Andama ni Eba ashotolwa [படங்கள் 4. Adam and Eve Cast Out]

Etisepiso ta Nyambe kwa Abulahama [படங்கள் 5. God's Promise to Abraham]

1:30

6. Etisepiso ta Nyambe kwa Abulahama [படங்கள் 5. God's Promise to Abraham]

Zakaliya ni Lingeloi [படங்கள் 6. சகரியா and the Angel]

1:33

7. Zakaliya ni Lingeloi [படங்கள் 6. சகரியா and the Angel]

Elingeloi Nalyamba kwa Maliya [படங்கள் 7. The Angel Speaks to Mary]

0:43

8. Elingeloi Nalyamba kwa Maliya [படங்கள் 7. The Angel Speaks to Mary]

Elingeloi ni Josefa [படங்கள் 8. The Angel and Joseph]

1:01

9. Elingeloi ni Josefa [படங்கள் 8. The Angel and Joseph]

Okwelekwa kwa Jesu [படங்கள் 9. The Birth of Jesus]

0:44

10. Okwelekwa kwa Jesu [படங்கள் 9. The Birth of Jesus]

Alisani ni Lingeloi [படங்கள் 10. The Shepherds and the Angels]

0:47

11. Alisani ni Lingeloi [படங்கள் 10. The Shepherds and the Angels]

Alisani amona Jesu [படங்கள் 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

0:37

12. Alisani amona Jesu [படங்கள் 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

Simoni yo Polofita eya Jesu [படங்கள் 12. Simeon Prophesies about Jesus]

1:22

13. Simoni yo Polofita eya Jesu [படங்கள் 12. Simeon Prophesies about Jesus]

Okwiya no alume ashangama [படங்கள் 13. The Visit of the Wise Men]

1:23

14. Okwiya no alume ashangama [படங்கள் 13. The Visit of the Wise Men]

Ondumbana Jesu mu Tempele [படங்கள் 14. The Boy Jesus at the Temple]

0:47

15. Ondumbana Jesu mu Tempele [படங்கள் 14. The Boy Jesus at the Temple]

Amaywi a Mukolobezi Joani [படங்கள் 15. The செய்தி of யோவான் the Baptist]

1:07

16. Amaywi a Mukolobezi Joani [படங்கள் 15. The செய்தி of யோவான் the Baptist]

Ekolobezo ya Jesu [படங்கள் 16. The Baptism of Jesus]

1:00

17. Ekolobezo ya Jesu [படங்கள் 16. The Baptism of Jesus]

Jesu yo etekwa kwa Satani [படங்கள் 17. Jesus Tested by Satan]

1:04

18. Jesu yo etekwa kwa Satani [படங்கள் 17. Jesus Tested by Satan]

Omukiti no makwala kwa Kana [படங்கள் 18. The Marriage Feast at Cana]

1:19

19. Omukiti no makwala kwa Kana [படங்கள் 18. The Marriage Feast at Cana]

Jesu yo iyeta Nikondemasi [படங்கள் 19. Jesus Teaches Nicodemus]

1:41

20. Jesu yo iyeta Nikondemasi [படங்கள் 19. Jesus Teaches Nicodemus]

Jesu ni Mukati no mu Samaliya [படங்கள் 20. Jesus and the Samaritan Woman]

1:26

21. Jesu ni Mukati no mu Samaliya [படங்கள் 20. Jesus and the Samaritan Woman]

Jesu na endisi [படங்கள் 21. Jesus and the Official]

0:58

22. Jesu na endisi [படங்கள் 21. Jesus and the Official]

Jesu yo isana aiyetwi no weli [படங்கள் 22. Jesus Calls the First Disciples]

0:57

23. Jesu yo isana aiyetwi no weli [படங்கள் 22. Jesus Calls the First Disciples]

Okuwana no tindi no kupula [படங்கள் 23. The Great Catch of Fish]

1:07

24. Okuwana no tindi no kupula [படங்கள் 23. The Great Catch of Fish]

Jesu yo shotola emyoyo no kwiiba [படங்கள் 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

0:55

25. Jesu yo shotola emyoyo no kwiiba [படங்கள் 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

Jesu yobalisa anjemunwaye Pitolosi [படங்கள் 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

0:46

26. Jesu yobalisa anjemunwaye Pitolosi [படங்கள் 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

Jesu yolema omulume osi mbumba [படங்கள் 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

0:51

27. Jesu yolema omulume osi mbumba [படங்கள் 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

Jesu yobalisa omulume nokukukutela [படங்கள் 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

1:23

28. Jesu yobalisa omulume nokukukutela [படங்கள் 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

Jesu yoisana Mateu nji amukoñelele [படங்கள் 28. Jesus calls மத்தேயு to Follow Him]

0:51

29. Jesu yoisana Mateu nji amukoñelele [படங்கள் 28. Jesus calls மத்தேயு to Follow Him]

Jesu yoli ku Mukiti wa Mateu [படங்கள் 29. Jesus at மத்தேயு's Feast]

0:48

30. Jesu yoli ku Mukiti wa Mateu [படங்கள் 29. Jesus at மத்தேயு's Feast]

Jesu yobalisa omulume ku meyi [படங்கள் 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

1:01

31. Jesu yobalisa omulume ku meyi [படங்கள் 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

Aiyetwi Atolatola Obeke ba Liywaa no Pumulo [படங்கள் 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

1:03

32. Aiyetwi Atolatola Obeke ba Liywaa no Pumulo [படங்கள் 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

Jesu Yobalisa woyo no Kukutela Elikaa [படங்கள் 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ கருவியாக]

2:09

33. Jesu Yobalisa woyo no Kukutela Elikaa [படங்கள் 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ கருவியாக]

முகவுரை

0:56

34. முகவுரை

Jesu Yoiyeta Aanu [படங்கள் 33. Jesus Teaches the People]

0:54

35. Jesu Yoiyeta Aanu [படங்கள் 33. Jesus Teaches the People]

Jesu yoiyeta eyi no lumonyi mu milema [படங்கள் 34. Teaching about Light in the Darkness]

1:10

36. Jesu yoiyeta eyi no lumonyi mu milema [படங்கள் 34. Teaching about Light in the Darkness]

Kwiyeta eyi no Kuseta [படங்கள் 35. Teaching about Revenge]

1:15

37. Kwiyeta eyi no Kuseta [படங்கள் 35. Teaching about Revenge]

Okwiyeta eyi no Tapelo [படங்கள் 36. Teaching about பிரார்த்தனை]

0:54

38. Okwiyeta eyi no Tapelo [படங்கள் 36. Teaching about பிரார்த்தனை]

Etindila Timbili no Kuyoya [படங்கள் 37. The Two Ways of Life]

1:03

39. Etindila Timbili no Kuyoya [படங்கள் 37. The Two Ways of Life]

Endoo naba Liwe [படங்கள் 38. The House on the Rock]

1:09

40. Endoo naba Liwe [படங்கள் 38. The House on the Rock]

Jesu aba Naingula Omwana no Ndumbana no Mbelwa [படங்கள் 39. Jesus Raises a Widow's Son]

1:04

41. Jesu aba Naingula Omwana no Ndumbana no Mbelwa [படங்கள் 39. Jesus Raises a Widow's Son]

Joani Mukolobezi Yoli mu Tolongo [படங்கள் 40. யோவான் the Baptist in Prison]

1:32

42. Joani Mukolobezi Yoli mu Tolongo [படங்கள் 40. யோவான் the Baptist in Prison]

Omukati Yoyowisa amakondo a Jesu [படங்கள் 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

1:00

43. Omukati Yoyowisa amakondo a Jesu [படங்கள் 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

Enguli no Mukuni [படங்கள் 42. The Parable of the Sower]

1:00

44. Enguli no Mukuni [படங்கள் 42. The Parable of the Sower]

Enguli no Mbuto [படங்கள் 43. The Parable of the Seed]

1:15

45. Enguli no Mbuto [படங்கள் 43. The Parable of the Seed]

Enguli no Mufuka [படங்கள் 44. The Parable of the Weeds]

1:16

46. Enguli no Mufuka [படங்கள் 44. The Parable of the Weeds]

Enguli no Muteuli no Mali Nashwekiwa [படங்கள் 45. The Parable of the Hidden Treasure]

0:55

47. Enguli no Muteuli no Mali Nashwekiwa [படங்கள் 45. The Parable of the Hidden Treasure]

Jesu Yo Ondokisa Eliñungwa [படங்கள் 46. Jesus Calms the Storm]

1:08

48. Jesu Yo Ondokisa Eliñungwa [படங்கள் 46. Jesus Calms the Storm]

Jesu aba Nabalisa Omulume no Yiimbanu no Kupula [படங்கள் 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

1:16

49. Jesu aba Nabalisa Omulume no Yiimbanu no Kupula [படங்கள் 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

Okubalisiwa no Mukati Mukachi no Likwanamunu [படங்கள் 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

1:08

50. Okubalisiwa no Mukati Mukachi no Likwanamunu [படங்கள் 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

Omukatana Nofa Noingulwa Okuyoya [படங்கள் 49. A Dead Girl is Raised to Life]

1:12

51. Omukatana Nofa Noingulwa Okuyoya [படங்கள் 49. A Dead Girl is Raised to Life]

Jesu Yotuma Aiyetwi Likumi na Yili [படங்கள் 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

1:07

52. Jesu Yotuma Aiyetwi Likumi na Yili [படங்கள் 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

Jesu Yoikutisa Aanu 5,000 [படங்கள் 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

1:15

53. Jesu Yoikutisa Aanu 5,000 [படங்கள் 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

Jesu Yoenda ba Meyi [படங்கள் 52. Jesus Walks on the Water]

1:07

54. Jesu Yoenda ba Meyi [படங்கள் 52. Jesus Walks on the Water]

Eliñende no Moyo [படங்கள் 53. The Bread of Life]

1:27

55. Eliñende no Moyo [படங்கள் 53. The Bread of Life]

Etumelo no Mukati no Lyendandila [படங்கள் 54. The Faith of a Foreign Woman]

1:25

56. Etumelo no Mukati no Lyendandila [படங்கள் 54. The Faith of a Foreign Woman]

Okubaliswa no Mulume no Mulu na Kwaamba [படங்கள் 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

1:17

57. Okubaliswa no Mulume no Mulu na Kwaamba [படங்கள் 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

Jesu Yobalisa Esibofu no Mulume [படங்கள் 56. Jesus Heals a Blind Man]

1:02

58. Jesu Yobalisa Esibofu no Mulume [படங்கள் 56. Jesus Heals a Blind Man]

Pitolosi Yopumena Eya Kilesite [படங்கள் 57. Peter's Confession of the Christ]

1:14

59. Pitolosi Yopumena Eya Kilesite [படங்கள் 57. Peter's Confession of the Christ]

Jesu Kilesite Yofutuka [படங்கள் 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

1:20

60. Jesu Kilesite Yofutuka [படங்கள் 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

Jesu Yobalisa Ondumbana Noikalanga ni Yiimbanu [படங்கள் 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

1:11

61. Jesu Yobalisa Ondumbana Noikalanga ni Yiimbanu [படங்கள் 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

Pitolosi Yolifela Etempele Omutelo [படங்கள் 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ கருவியாக]

2:02

62. Pitolosi Yolifela Etempele Omutelo [படங்கள் 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ கருவியாக]

முகவுரை

0:55

63. முகவுரை

Anyine Yo Munene Onene mu Mubuso wa Nyambe? [படங்கள் 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

1:00

64. Anyine Yo Munene Onene mu Mubuso wa Nyambe? [படங்கள் 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

Enguli no Mukoko Notauka [படங்கள் 62. Parable of the Lost Sheep]

1:05

65. Enguli no Mukoko Notauka [படங்கள் 62. Parable of the Lost Sheep]

Enguli no Mubika na Kwalemena [படங்கள் 63. Parable of the Unforgiving Servant]

1:33

66. Enguli no Mubika na Kwalemena [படங்கள் 63. Parable of the Unforgiving Servant]

Omukati nolemiwa Yohula [படங்கள் 64. The Woman Caught in Adultery]

1:18

67. Omukati nolemiwa Yohula [படங்கள் 64. The Woman Caught in Adultery]

Jesu Yo Balisa Omulume no Elekiwa Yokamono [படங்கள் 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

1:14

68. Jesu Yo Balisa Omulume no Elekiwa Yokamono [படங்கள் 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

Enguli no Mulisani Nongana [படங்கள் 66. Parable of the Good Shepherd]

1:19

69. Enguli no Mulisani Nongana [படங்கள் 66. Parable of the Good Shepherd]

Enguli no MuSamaliya Nongana [படங்கள் 67. Parable of the Good Samaritan]

1:21

70. Enguli no MuSamaliya Nongana [படங்கள் 67. Parable of the Good Samaritan]

Jesu Yoli ba Mundi wa Maliya ni Maleta [படங்கள் 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

1:08

71. Jesu Yoli ba Mundi wa Maliya ni Maleta [படங்கள் 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

Enguli no Mulikani bakachi no Osiku [படங்கள் 69. Parable of the Friend at Midnight]

1:28

72. Enguli no Mulikani bakachi no Osiku [படங்கள் 69. Parable of the Friend at Midnight]

Enguli no Mufumi no Sanga [படங்கள் 70. Parable of the Rich Fool]

1:14

73. Enguli no Mufumi no Sanga [படங்கள் 70. Parable of the Rich Fool]

Omubika no Kutukisanga Okuka no Mulena [படங்கள் 71. Servants Ready for their Master's Return]

0:59

74. Omubika no Kutukisanga Okuka no Mulena [படங்கள் 71. Servants Ready for their Master's Return]

Jesu Yobalisa Omukati no Lyondondo [படங்கள் 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

1:08

75. Jesu Yobalisa Omukati no Lyondondo [படங்கள் 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

Enguli no Mukiti Omunene [படங்கள் 73. Parable of the Great Feast]

1:10

76. Enguli no Mukiti Omunene [படங்கள் 73. Parable of the Great Feast]

Enguli no Pene Netauka [படங்கள் 74. Parable of the Lost Coin]

1:09

77. Enguli no Pene Netauka [படங்கள் 74. Parable of the Lost Coin]

Enguli no Mwana Notauka [படங்கள் 75. Parable of இழந்துபோன மகன்]

0:51

78. Enguli no Mwana Notauka [படங்கள் 75. Parable of இழந்துபோன மகன்]

Omwana Notauka Yoli mukachi no Ekulube [படங்கள் 76. இழந்துபோன மகன் Among the Pigs]

1:07

79. Omwana Notauka Yoli mukachi no Ekulube [படங்கள் 76. இழந்துபோன மகன் Among the Pigs]

Omwana Notauka Aba Nakauka ku Mundi [படங்கள் 77. இழந்துபோன மகன் Returns Home]

1:01

80. Omwana Notauka Aba Nakauka ku Mundi [படங்கள் 77. இழந்துபோன மகன் Returns Home]

Omunu no Kufuma ni Ñumbe [படங்கள் 78. The Rich Man and the Beggar]

1:33

81. Omunu no Kufuma ni Ñumbe [படங்கள் 78. The Rich Man and the Beggar]

Jesu aba Naingula Lazalo kwa Afu [படங்கள் 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

1:50

82. Jesu aba Naingula Lazalo kwa Afu [படங்கள் 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

Jesu aba Nabalisa Aanu likumi no Mbumba [படங்கள் 80. Jesus Heals Ten Lepers]

1:21

83. Jesu aba Nabalisa Aanu likumi no Mbumba [படங்கள் 80. Jesus Heals Ten Lepers]

Enguli no Mbelwa no Situndami [படங்கள் 81. Parable of the Persistent Widow]

1:40

84. Enguli no Mbelwa no Situndami [படங்கள் 81. Parable of the Persistent Widow]

Omufalisi ni Mutelisi [படங்கள் 82. The Pharisee and the Tax Collector]

1:29

85. Omufalisi ni Mutelisi [படங்கள் 82. The Pharisee and the Tax Collector]

Jesu aba Nafuyola Anuke [படங்கள் 83. Jesus Blesses the Children]

1:12

86. Jesu aba Nafuyola Anuke [படங்கள் 83. Jesus Blesses the Children]

Jesu ni Ndumbana no Kufuma [படங்கள் 84. Jesus and the Rich Young Man]

1:16

87. Jesu ni Ndumbana no Kufuma [படங்கள் 84. Jesus and the Rich Young Man]

Enguli no Abeleki namu Litema no Beine [படங்கள் 85. Parable of Workers in the Vineyard]

1:39

88. Enguli no Abeleki namu Litema no Beine [படங்கள் 85. Parable of Workers in the Vineyard]

Omukumbeli no sibofu yobaliswa kwa Jeliko [படங்கள் 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

1:02

89. Omukumbeli no sibofu yobaliswa kwa Jeliko [படங்கள் 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

Jesu ni Zakiyasi [படங்கள் 87. Jesus and Zacchaeus]

1:44

90. Jesu ni Zakiyasi [படங்கள் 87. Jesus and Zacchaeus]

Jesu aba Naingena mwa Jelusalema [படங்கள் 88. Jesus Enters Jerusalem]

0:59

91. Jesu aba Naingena mwa Jelusalema [படங்கள் 88. Jesus Enters Jerusalem]

Jesu aba Nakenisa Etempele [படங்கள் 89. Jesus Clears the Temple]

1:07

92. Jesu aba Nakenisa Etempele [படங்கள் 89. Jesus Clears the Temple]

Enguli no Alimi no Kwiiba [படங்கள் 90. Parable of the Wicked Tenants]

1:46

93. Enguli no Alimi no Kwiiba [படங்கள் 90. Parable of the Wicked Tenants]

Okuteneka Omutelo kwa Sesale [படங்கள் 91. Paying Taxes to Caesar]

0:57

94. Okuteneka Omutelo kwa Sesale [படங்கள் 91. Paying Taxes to Caesar]

Enubu no Mbelwa no Kusheba [படங்கள் 92. The Poor Widow's Offering]

1:03

95. Enubu no Mbelwa no Kusheba [படங்கள் 92. The Poor Widow's Offering]

Jesu seli Wiyeta eyi no Nako naku Mamaneneno [படங்கள் 93. Jesus Teaches about the End Times]

1:00

96. Jesu seli Wiyeta eyi no Nako naku Mamaneneno [படங்கள் 93. Jesus Teaches about the End Times]

Enguli no Tumwalye Likumi [படங்கள் 94. Parable of the Ten Virgins]

1:42

97. Enguli no Tumwalye Likumi [படங்கள் 94. Parable of the Ten Virgins]

Enguli no Timpo [படங்கள் 95. Parable of the Talents]

1:22

98. Enguli no Timpo [படங்கள் 95. Parable of the Talents]

Enguli no Mikoko ni Tupuli [படங்கள் 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ கருவியாக]

1:58

99. Enguli no Mikoko ni Tupuli [படங்கள் 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ கருவியாக]

முகவுரை

0:55

100. முகவுரை

Jesu aba nawaisiwa mwa Betana [படங்கள் 97. Jesus Anointed at Bethany]

1:14

101. Jesu aba nawaisiwa mwa Betana [படங்கள் 97. Jesus Anointed at Bethany]

Jundasi Isikalioti aba Nabeteka Jesu [படங்கள் 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

0:46

102. Jundasi Isikalioti aba Nabeteka Jesu [படங்கள் 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

Jesu abana yowisa amakondo no aiyetwi aye [படங்கள் 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

1:15

103. Jesu abana yowisa amakondo no aiyetwi aye [படங்கள் 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

Okwiyeta ba mulalelo no mamaneneno [படங்கள் 100. Teaching at the Last Supper]

1:22

104. Okwiyeta ba mulalelo no mamaneneno [படங்கள் 100. Teaching at the Last Supper]

Bakwiyeta Eniti no Beine [படங்கள் 101. Teaching about the True Vine]

1:16

105. Bakwiyeta Eniti no Beine [படங்கள் 101. Teaching about the True Vine]

Jesu Yolapela mwa Ngesemani [படங்கள் 102. Jesus Prays in Gethsemane]

1:07

106. Jesu Yolapela mwa Ngesemani [படங்கள் 102. Jesus Prays in Gethsemane]

Jesu Yolemwa [படங்கள் 103. Jesus Arrested]

0:54

107. Jesu Yolemwa [படங்கள் 103. Jesus Arrested]

Jesu Yozekiswa ku Mukulu no Mapulisita [படங்கள் 104. Jesus Tried Before the High Priest]

0:52

108. Jesu Yozekiswa ku Mukulu no Mapulisita [படங்கள் 104. Jesus Tried Before the High Priest]

Pitolosi Yoamula Jesu [படங்கள் 105. Peter Denies Jesus]

1:11

109. Pitolosi Yoamula Jesu [படங்கள் 105. Peter Denies Jesus]

Jesu aba Nazekiswa kwa Pilato [படங்கள் 106. Jesus Tried Before Pilate]

1:28

110. Jesu aba Nazekiswa kwa Pilato [படங்கள் 106. Jesus Tried Before Pilate]

Jesu Yotangetetwe Okamungongotela [படங்கள் 107. Jesus Led Out to be Crucified]

0:45

111. Jesu Yotangetetwe Okamungongotela [படங்கள் 107. Jesus Led Out to be Crucified]

Jesu Yongongotelwa [படங்கள் 108. The Crucifixion]

0:54

112. Jesu Yongongotelwa [படங்கள் 108. The Crucifixion]

Okupumbekwa kwa Jesu [படங்கள் 109. The Burial of Jesus]

1:02

113. Okupumbekwa kwa Jesu [படங்கள் 109. The Burial of Jesus]

Akati ali Kuliyumbelo [படங்கள் 110. The Women at the Tomb]

1:01

114. Akati ali Kuliyumbelo [படங்கள் 110. The Women at the Tomb]

Pitolosi ni Joani Ali ku Liyumbelo [படங்கள் 111. Peter and யோவான் at the Empty Tomb]

0:58

115. Pitolosi ni Joani Ali ku Liyumbelo [படங்கள் 111. Peter and யோவான் at the Empty Tomb]

Jesu aba Nakumonaalisa kwa Maliya Mangandalena [படங்கள் 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

1:13

116. Jesu aba Nakumonaalisa kwa Maliya Mangandalena [படங்கள் 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

Jesu Yokatile kwa Emausi [படங்கள் 113. Jesus on the Road to Emmaus]

1:01

117. Jesu Yokatile kwa Emausi [படங்கள் 113. Jesus on the Road to Emmaus]

Jesu aba Nakumonaalisa kwa Iyetwi Aye [படங்கள் 114. Jesus Appears to His Disciples]

1:03

118. Jesu aba Nakumonaalisa kwa Iyetwi Aye [படங்கள் 114. Jesus Appears to His Disciples]

Jesu Yokumonaalisa kwa Tomasi [படங்கள் 115. Jesus Appears to Thomas]

1:07

119. Jesu Yokumonaalisa kwa Tomasi [படங்கள் 115. Jesus Appears to Thomas]

Jesu Yokumonaalisa mwa Ngalileya [படங்கள் 116. Jesus Appears in Galilee]

1:12

120. Jesu Yokumonaalisa mwa Ngalileya [படங்கள் 116. Jesus Appears in Galilee]

Jesu aba Naba Aiyetwi Aye Omubeleko [படங்கள் 117. Jesus Commissions His Disciples]

1:05

121. Jesu aba Naba Aiyetwi Aye Omubeleko [படங்கள் 117. Jesus Commissions His Disciples]

Jesu aba Nashimbeliwa Kuwilu [படங்கள் 118. Jesus Ascends into Heaven]

1:29

122. Jesu aba Nashimbeliwa Kuwilu [படங்கள் 118. Jesus Ascends into Heaven]

Jesu Yoli Kulikaa lya Nyambe naku Silyo ku Wilu [படங்கள் 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

1:55

123. Jesu Yoli Kulikaa lya Nyambe naku Silyo ku Wilu [படங்கள் 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

Jesu Mbakauku [படங்கள் 120. Jesus Will Return]

1:05

124. Jesu Mbakauku [படங்கள் 120. Jesus Will Return]

Mamaneneno [முடிவுரை ▪ கருவியாக]

2:53

125. Mamaneneno [முடிவுரை ▪ கருவியாக]

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

பதிவுகளை உருவாக்குவது செலவு அதிகம். இந்த அமைச்சகத்தைத் தொடர GRNக்கு நன்கொடை வழங்குவதை கருத்தில் கொள்ளவும்.

இப்பதிவுகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவது பற்றியும், அதன் சாதகப்பலன்களைப் பற்றியும் உங்கள் கருத்துக்களை நங்கள் அறிய விரும்புகின்றோம். கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"ஜீவிக்கும் கிறிஸ்து" ஆடியோ- காட்சி - இந்த விரிவான திறனுள்ள ஆடியோ காட்சி 120 படங்களின் மூலம் இயேசுவின் வாழ்க்கைப் பற்றியும் அவரது ஊழியங்களை பற்றியும் இன்னும் அதிகமான ஆழமான காட்சியை கொடுக்கிறது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?