நேரான பாதை - Hui

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

வேதாகம கதைகள் கேட்பொலி அல்லது காணொளி பட விளக்கங்களுடன் சுருக்கமாக அல்லது விளக்கமாக அமைதுள்ளது

நிரலின் எண்: 38079
மொழியின் பெயர்: Hui

நிரலின் கால அளவு: 21:27:03

முகவுரை to நேரான பாதை 03

0:35

1. முகவுரை to நேரான பாதை 03

Explanation, Part One; பாடல் in Arabic, Radio Annc

7:08

2. Explanation, Part One; பாடல் in Arabic, Radio Annc

Drama, Adam and Eve's Sin; கருவியாக

5:18

3. Drama, Adam and Eve's Sin; கருவியாக

Greetings; பாடல் in Arabic ▪ Discussion, Part Two; Radio Annc, Chorus

10:32

4. Greetings; பாடல் in Arabic ▪ Discussion, Part Two; Radio Annc, Chorus

முடிவுரை to 03

0:28

5. முடிவுரை to 03

முகவுரை to நேரான பாதை 04 ▪ கருவியாக Music

0:34

6. முகவுரை to நேரான பாதை 04 ▪ கருவியாக Music

Explanation, Part One; பாடல் in Arabic

3:48

7. Explanation, Part One; பாடல் in Arabic

முகவுரை to Radio Program; கருவியாக

1:11

8. முகவுரை to Radio Program; கருவியாக

Drama: Cain, Abel, and Seth; கருவியாக

5:45

9. Drama: Cain, Abel, and Seth; கருவியாக

Explanation, Part Two; பாடல்

3:27

10. Explanation, Part Two; பாடல்

ExRadio Annc, Explanation, Part Three; பாடல் in Arabic

8:40

11. ExRadio Annc, Explanation, Part Three; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 04

0:25

12. முடிவுரை to 04

முகவுரை to நேரான பாதை 05

0:33

13. முகவுரை to நேரான பாதை 05

Explanation 1; பாடல் in Arabic

5:58

14. Explanation 1; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு; கருவியாக

1:16

15. Radio அறிவிப்பு; கருவியாக

Drama: Noah and the Flood

8:20

16. Drama: Noah and the Flood

Explanation 2; பாடல்

1:51

17. Explanation 2; பாடல்

Explanation 3; பாடல் in Arabic

6:55

18. Explanation 3; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 05

0:48

19. முடிவுரை to 05

முகவுரை to நேரான பாதை 06; பாடல்

5:33

20. முகவுரை to நேரான பாதை 06; பாடல்

Radio அறிவிப்பு; கருவியாக

1:12

21. Radio அறிவிப்பு; கருவியாக

Drama: The Tower of Babel

5:21

22. Drama: The Tower of Babel

Explanation 1; பாடல்

1:52

23. Explanation 1; பாடல்

Explanation 2; பாடல் in Arabic

8:31

24. Explanation 2; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 06

0:48

25. முடிவுரை to 06

முகவுரை to நேரான பாதை 07

0:33

26. முகவுரை to நேரான பாதை 07

Explanation 1; பாடல் in Arabic

4:11

27. Explanation 1; பாடல் in Arabic

அறிவிப்பு

0:32

28. அறிவிப்பு

Radio அறிவிப்பு, கருவியாக Music

1:07

29. Radio அறிவிப்பு, கருவியாக Music

Drama: God Calls Abram; Lot; the Covenant

8:13

30. Drama: God Calls Abram; Lot; the Covenant

Explanation 2; பாடல்

1:02

31. Explanation 2; பாடல்

Explanation 3, கருவியாக music

0:53

32. Explanation 3, கருவியாக music

Explanations 3, 4; பாடல்; பாடல் in Arabic

6:11

33. Explanations 3, 4; பாடல்; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 07

0:31

34. முடிவுரை to 07

முகவுரை to நேரான பாதை 08

0:34

35. முகவுரை to நேரான பாதை 08

Explanation 1; பாடல் in Arabic

5:26

36. Explanation 1; பாடல் in Arabic "In His Time"

Radio அறிவிப்பு, கருவியாக Music

1:06

37. Radio அறிவிப்பு, கருவியாக Music

Drama: God Affirms His Covenant with Abram; Three Visitors

10:25

38. Drama: God Affirms His Covenant with Abram; Three Visitors

Explanations 2, 3; பாடல்

2:00

39. Explanations 2, 3; பாடல்

Explantion 4; பாடல் in Arabic

5:17

40. Explantion 4; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 08

0:29

41. முடிவுரை to 08

முகவுரை to நேரான பாதை 09

0:34

42. முகவுரை to நேரான பாதை 09

Explanation 1; பாடல் in Arabic

4:22

43. Explanation 1; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு, கருவியாக music

0:46

44. Radio அறிவிப்பு, கருவியாக music

அறிவிப்பு

0:49

45. அறிவிப்பு

Drama: Sodom and Gomorrah

10:18

46. Drama: Sodom and Gomorrah

Explanation 2; பாடல்

1:57

47. Explanation 2; பாடல்

Explanation 3; கருவியாக music

0:33

48. Explanation 3; கருவியாக music

Explanation 4; பாடல் in Arabic

5:53

49. Explanation 4; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 09

0:23

50. முடிவுரை to 09

முகவுரை to நேரான பாதை 10

0:34

51. முகவுரை to நேரான பாதை 10

Explanation 1; பாடல் in Arabic

7:23

52. Explanation 1; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு; கருவியாக music

1:05

53. Radio அறிவிப்பு; கருவியாக music

Drama: Ishmael and Isaac

7:37

54. Drama: Ishmael and Isaac

Drama: God Tests Abraham

1:54

55. Drama: God Tests Abraham

Explanation 2, 3; கருவியாக music

1:44

56. Explanation 2, 3; கருவியாக music

Explanation 4; பாடல், Arabic

6:36

57. Explanation 4; பாடல், Arabic "When I Look into Your Holiness"

முடிவுரை to 10

0:19

58. முடிவுரை to 10

முகவுரை to நேரான பாதை 11

0:33

59. முகவுரை to நேரான பாதை 11

அறிவிப்பு and பாடல் in Arabic

4:19

60. அறிவிப்பு and பாடல் in Arabic

Radio Announcements and கருவியாக Music

1:02

61. Radio Announcements and கருவியாக Music

Drama Life of Jacob (Israel)

16:22

62. Drama Life of Jacob (Israel)

Explanations 1, 2; பாடல் in Arabic

5:12

63. Explanations 1, 2; பாடல் in Arabic

முடிவுரை for 11; Chorus in Arabic

0:38

64. முடிவுரை for 11; Chorus in Arabic

முகவுரை to நேரான பாதை 12

0:34

65. முகவுரை to நேரான பாதை 12

முகவுரை to Joseph; பாடல் in Arabic

4:23

66. முகவுரை to Joseph; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு and கருவியாக Music

1:05

67. Radio அறிவிப்பு and கருவியாக Music

Drama: Life of Joseph

15:37

68. Drama: Life of Joseph

Explanation 1

1:49

69. Explanation 1

Explanation 2

3:42

70. Explanation 2

முடிவுரை to 12

0:19

71. முடிவுரை to 12

முகவுரை to நேரான பாதை 13

0:33

72. முகவுரை to நேரான பாதை 13

முகவுரை to Moses; பாடல் in Arabic

6:09

73. முகவுரை to Moses; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு; கருவியாக Music

1:14

74. Radio அறிவிப்பு; கருவியாக Music

Drama: The Birth of Moses

6:05

75. Drama: The Birth of Moses

Explanations 1, 2, Chorus

6:19

76. Explanations 1, 2, Chorus

அறிவிப்பு

0:27

77. அறிவிப்பு

Discussion; பாடல் in Arabic

5:33

78. Discussion; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 13

0:49

79. முடிவுரை to 13

முகவுரை to நேரான பாதை 14

0:34

80. முகவுரை to நேரான பாதை 14

முகவுரை to God Calling Moses; பாடல் in Arabic

3:46

81. முகவுரை to God Calling Moses; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு; கருவியாக Music

1:08

82. Radio அறிவிப்பு; கருவியாக Music

Drama: God Calls Moses

9:02

83. Drama: God Calls Moses

Explanation 1

1:35

84. Explanation 1

Explanation 2, Chorus; பாடல் in Arabic

7:32

85. Explanation 2, Chorus; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 14

0:31

86. முடிவுரை to 14

முகவுரை to நேரான பாதை 15

0:33

87. முகவுரை to நேரான பாதை 15

முகவுரை to Moses before Pharoah; பாடல் in Arabic

7:32

88. முகவுரை to Moses before Pharoah; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு; கருவியாக Music

1:04

89. Radio அறிவிப்பு; கருவியாக Music

Drama: The Plagues and Passover

11:04

90. Drama: The Plagues and Passover

Explanation 1, Chorus

1:33

91. Explanation 1, Chorus

Explanations 2, 3; பாடல் in Arabic

5:03

92. Explanations 2, 3; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 15

0:56

93. முடிவுரை to 15

முகவுரை to நேரான பாதை 16

0:34

94. முகவுரை to நேரான பாதை 16

முகவுரை to the Exodus from Egypt; பாடல் in Arabic

6:12

95. முகவுரை to the Exodus from Egypt; பாடல் in Arabic

Radio Announcements; கருவியாக Music

1:02

96. Radio Announcements; கருவியாக Music

Drama: Crossing the Red Sea, and God Provides

10:35

97. Drama: Crossing the Red Sea, and God Provides

Explanation 1, Chorus

1:06

98. Explanation 1, Chorus

அறிவிப்பு, கருவியாக Music

0:40

99. அறிவிப்பு, கருவியாக Music

Explanation 2

2:15

100. Explanation 2

அறிவிப்பு; பாடல் in Arabic

3:57

101. அறிவிப்பு; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 16

0:20

102. முடிவுரை to 16

முகவுரை to நேரான பாதை 17

0:33

103. முகவுரை to நேரான பாதை 17

முகவுரை to the Ten Commandments, பாடல் in Arabic

4:14

104. முகவுரை to the Ten Commandments, பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு, Chorus

0:33

105. Radio அறிவிப்பு, Chorus

Greetings, கருவியாக music

0:59

106. Greetings, கருவியாக music

Drama: The Ten Commandments

8:31

107. Drama: The Ten Commandments

Explanation 1; Radio Annc, Chorus

1:32

108. Explanation 1; Radio Annc, Chorus

Explanations 2, 3

4:04

109. Explanations 2, 3

பாடல் in Arabic

2:30

110. பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 17

0:51

111. முடிவுரை to 17

முகவுரை to நேரான பாதை 18

0:34

112. முகவுரை to நேரான பாதை 18

முகவுரை to The Golden Calf; பாடல் in Arabic

6:27

113. முகவுரை to The Golden Calf; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு, Chorus

1:01

114. Radio அறிவிப்பு, Chorus

Greetings

0:46

115. Greetings

Drama: The Golden Calf

7:26

116. Drama: The Golden Calf

Explanation 1, Chorus

1:32

117. Explanation 1, Chorus

அறிவிப்பு

0:33

118. அறிவிப்பு

Explanation 2, Thanks to Friends

2:44

119. Explanation 2, Thanks to Friends

பாடல் in Arabic

3:16

120. பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 18

0:46

121. முடிவுரை to 18

முகவுரை to நேரான பாதை 19

0:33

122. முகவுரை to நேரான பாதை 19

முகவுரை to Tabernacle, Aaron's Sons; பாடல் in Arabic

5:19

123. முகவுரை to Tabernacle, Aaron's Sons; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு; Chorus

0:50

124. Radio அறிவிப்பு; Chorus

Greetings; கருவியாக Music

1:06

125. Greetings; கருவியாக Music

Drama: The Tabernacle, Aaron's Sons Die

7:48

126. Drama: The Tabernacle, Aaron's Sons Die

Explanations 1, 2

2:46

127. Explanations 1, 2

Explanation 3, 4

2:36

128. Explanation 3, 4

Chorus, பாடல் in Arabic

3:07

129. Chorus, பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 19

0:35

130. முடிவுரை to 19

முகவுரை to நேரான பாதை 20

0:33

131. முகவுரை to நேரான பாதை 20

முகவுரை to Israel and Canaan, and the Bronze Snake ▪ பாடல் in Arabic

5:11

132. முகவுரை to Israel and Canaan, and the Bronze Snake ▪ பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு; Greetings; கருவியாக Music

1:07

133. Radio அறிவிப்பு; Greetings; கருவியாக Music

Drama: Israel Refuses to Enter Canaan, and the Bronze Snake

8:33

134. Drama: Israel Refuses to Enter Canaan, and the Bronze Snake

Explanation 1, Chorus

1:19

135. Explanation 1, Chorus

Explanation 2, கருவியாக Music

0:38

136. Explanation 2, கருவியாக Music

Explanation 3

2:30

137. Explanation 3

செய்தி; பாடல் in Arabic

5:46

138. செய்தி; பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 20

0:19

139. முடிவுரை to 20

முகவுரை to நேரான பாதை 21

0:34

140. முகவுரை to நேரான பாதை 21

முகவுரை to Moses Leading the People; பாடல் in Arabic

4:55

141. முகவுரை to Moses Leading the People; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு

0:59

142. Radio அறிவிப்பு

Drama: Going into Caanan

10:02

143. Drama: Going into Caanan

Explanation 1, Chorus

1:21

144. Explanation 1, Chorus

Explanation 2

0:41

145. Explanation 2

Explanation 3

3:24

146. Explanation 3

பாடல் in Arabic; முடிவுரை to 21

4:04

147. பாடல் in Arabic; முடிவுரை to 21

முகவுரை to நேரான பாதை 22

0:34

148. முகவுரை to நேரான பாதை 22

முகவுரை to Achan, Disobedience; பாடல் in Arabic

5:24

149. முகவுரை to Achan, Disobedience; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு, Chorus

0:35

150. Radio அறிவிப்பு, Chorus

Welcome to the Drama

0:59

151. Welcome to the Drama

Drama: Achan's Sin (When God's People Disobey)

5:21

152. Drama: Achan's Sin (When God's People Disobey)

Explanation 1

2:22

153. Explanation 1

Explanation 2; பாடல் in Arabic

11:37

154. Explanation 2; பாடல் in Arabic

முடிவுரை for 22

0:19

155. முடிவுரை for 22

முகவுரை to நேரான பாதை 23

0:33

156. முகவுரை to நேரான பாதை 23

முகவுரை to Israel Wanting a King; பாடல் in Arabic

3:30

157. முகவுரை to Israel Wanting a King; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு; Chorus

1:09

158. Radio அறிவிப்பு; Chorus

Welcome to Drama

0:47

159. Welcome to Drama

Drama: King Saul and King David

9:53

160. Drama: King Saul and King David

Explanation 1; Chorus

1:13

161. Explanation 1; Chorus

Explanation 2

2:19

162. Explanation 2

பாடல் in Arabic

3:59

163. பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 23

0:51

164. முடிவுரை to 23

முகவுரை to நேரான பாதை 24

0:34

165. முகவுரை to நேரான பாதை 24

முகவுரை to David and Bathsheba; பாடல் in Arabic

6:32

166. முகவுரை to David and Bathsheba; பாடல் in Arabic

Radio அறிவிப்பு; Welcome

1:08

167. Radio அறிவிப்பு; Welcome

Drama: David and Bathsheba

8:21

168. Drama: David and Bathsheba

Explanation 1; Chorus

1:39

169. Explanation 1; Chorus

Explanation 2

3:02

170. Explanation 2

பாடல் in Arabic

4:38

171. பாடல் in Arabic

முடிவுரை to 24

0:25

172. முடிவுரை to 24

The Straight Path 25 & 26 - Track 173

0:33

173. The Straight Path 25 & 26 - Track 173

The Straight Path 25 & 26 - Track 174

3:57

174. The Straight Path 25 & 26 - Track 174

The Straight Path 25 & 26 - Track 175

0:31

175. The Straight Path 25 & 26 - Track 175

The Straight Path 25 & 26 - Track 176

1:03

176. The Straight Path 25 & 26 - Track 176

The Straight Path 25 & 26 - Track 177

6:36

177. The Straight Path 25 & 26 - Track 177

The Straight Path 25 & 26 - Track 178

1:27

178. The Straight Path 25 & 26 - Track 178

The Straight Path 25 & 26 - Track 179

6:20

179. The Straight Path 25 & 26 - Track 179

The Straight Path 25 & 26 - Track 180

4:29

180. The Straight Path 25 & 26 - Track 180

The Straight Path 25 & 26 - Track 181

0:31

181. The Straight Path 25 & 26 - Track 181

The Straight Path 25 & 26 - Track 182

0:34

182. The Straight Path 25 & 26 - Track 182

The Straight Path 25 & 26 - Track 183

4:37

183. The Straight Path 25 & 26 - Track 183

The Straight Path 25 & 26 - Track 184

1:07

184. The Straight Path 25 & 26 - Track 184

The Straight Path 25 & 26 - Track 185

7:58

185. The Straight Path 25 & 26 - Track 185

The Straight Path 25 & 26 - Track 186

0:43

186. The Straight Path 25 & 26 - Track 186

The Straight Path 25 & 26 - Track 187

1:13

187. The Straight Path 25 & 26 - Track 187

The Straight Path 25 & 26 - Track 188

2:53

188. The Straight Path 25 & 26 - Track 188

The Straight Path 25 & 26 - Track 189

0:32

189. The Straight Path 25 & 26 - Track 189

The Straight Path 25 & 26 - Track 190

3:24

190. The Straight Path 25 & 26 - Track 190

The Straight Path 25 & 26 - Track 191

0:29

191. The Straight Path 25 & 26 - Track 191

The Straight Path 27 & 28 - Track 192

0:33

192. The Straight Path 27 & 28 - Track 192

The Straight Path 27 & 28 - Track 193

7:00

193. The Straight Path 27 & 28 - Track 193

The Straight Path 27 & 28 - Track 194

1:32

194. The Straight Path 27 & 28 - Track 194

The Straight Path 27 & 28 - Track 195

7:00

195. The Straight Path 27 & 28 - Track 195

The Straight Path 27 & 28 - Track 196

2:13

196. The Straight Path 27 & 28 - Track 196

The Straight Path 27 & 28 - Track 197

0:40

197. The Straight Path 27 & 28 - Track 197

The Straight Path 27 & 28 - Track 198

1:59

198. The Straight Path 27 & 28 - Track 198

The Straight Path 27 & 28 - Track 199

0:30

199. The Straight Path 27 & 28 - Track 199

The Straight Path 27 & 28 - Track 200

4:47

200. The Straight Path 27 & 28 - Track 200

The Straight Path 27 & 28 - Track 201

0:50

201. The Straight Path 27 & 28 - Track 201

The Straight Path 27 & 28 - Track 202

0:34

202. The Straight Path 27 & 28 - Track 202

The Straight Path 27 & 28 - Track 203

5:34

203. The Straight Path 27 & 28 - Track 203

The Straight Path 27 & 28 - Track 204

0:50

204. The Straight Path 27 & 28 - Track 204

The Straight Path 27 & 28 - Track 205

7:08

205. The Straight Path 27 & 28 - Track 205

The Straight Path 27 & 28 - Track 206

1:55

206. The Straight Path 27 & 28 - Track 206

The Straight Path 27 & 28 - Track 207

2:37

207. The Straight Path 27 & 28 - Track 207

The Straight Path 27 & 28 - Track 208

0:40

208. The Straight Path 27 & 28 - Track 208

The Straight Path 27 & 28 - Track 209

4:29

209. The Straight Path 27 & 28 - Track 209

The Straight Path 27 & 28 - Track 210

0:45

210. The Straight Path 27 & 28 - Track 210

The Straight Path 29 & 30 - Track 211

0:33

211. The Straight Path 29 & 30 - Track 211

The Straight Path 29 & 30 - Track 212

5:11

212. The Straight Path 29 & 30 - Track 212

The Straight Path 29 & 30 - Track 213

0:52

213. The Straight Path 29 & 30 - Track 213

The Straight Path 29 & 30 - Track 214

1:01

214. The Straight Path 29 & 30 - Track 214

The Straight Path 29 & 30 - Track 215

8:08

215. The Straight Path 29 & 30 - Track 215

The Straight Path 29 & 30 - Track 216

1:31

216. The Straight Path 29 & 30 - Track 216

The Straight Path 29 & 30 - Track 217

0:30

217. The Straight Path 29 & 30 - Track 217

The Straight Path 29 & 30 - Track 218

1:53

218. The Straight Path 29 & 30 - Track 218

The Straight Path 29 & 30 - Track 219

0:33

219. The Straight Path 29 & 30 - Track 219

The Straight Path 29 & 30 - Track 220

0:51

220. The Straight Path 29 & 30 - Track 220

The Straight Path 29 & 30 - Track 221

3:31

221. The Straight Path 29 & 30 - Track 221

The Straight Path 29 & 30 - Track 222

0:35

222. The Straight Path 29 & 30 - Track 222

The Straight Path 29 & 30 - Track 223

0:34

223. The Straight Path 29 & 30 - Track 223

The Straight Path 29 & 30 - Track 224

6:24

224. The Straight Path 29 & 30 - Track 224

The Straight Path 29 & 30 - Track 225

1:05

225. The Straight Path 29 & 30 - Track 225

The Straight Path 29 & 30 - Track 226

4:38

226. The Straight Path 29 & 30 - Track 226

The Straight Path 29 & 30 - Track 227

5:05

227. The Straight Path 29 & 30 - Track 227

The Straight Path 29 & 30 - Track 228

0:33

228. The Straight Path 29 & 30 - Track 228

The Straight Path 29 & 30 - Track 229

1:33

229. The Straight Path 29 & 30 - Track 229

The Straight Path 29 & 30 - Track 230

4:26

230. The Straight Path 29 & 30 - Track 230

The Straight Path 29 & 30 - Track 231

0:19

231. The Straight Path 29 & 30 - Track 231

The Straight Path 31 & 32 - Track 232

0:33

232. The Straight Path 31 & 32 - Track 232

The Straight Path 31 & 32 - Track 233

4:44

233. The Straight Path 31 & 32 - Track 233

The Straight Path 31 & 32 - Track 234

1:02

234. The Straight Path 31 & 32 - Track 234

The Straight Path 31 & 32 - Track 235

6:58

235. The Straight Path 31 & 32 - Track 235

The Straight Path 31 & 32 - Track 236

5:00

236. The Straight Path 31 & 32 - Track 236

The Straight Path 31 & 32 - Track 237

3:23

237. The Straight Path 31 & 32 - Track 237

The Straight Path 31 & 32 - Track 238

3:07

238. The Straight Path 31 & 32 - Track 238

The Straight Path 31 & 32 - Track 239

0:23

239. The Straight Path 31 & 32 - Track 239

The Straight Path 31 & 32 - Track 240

0:34

240. The Straight Path 31 & 32 - Track 240

The Straight Path 31 & 32 - Track 241

5:03

241. The Straight Path 31 & 32 - Track 241

The Straight Path 31 & 32 - Track 242

0:38

242. The Straight Path 31 & 32 - Track 242

The Straight Path 31 & 32 - Track 243

0:57

243. The Straight Path 31 & 32 - Track 243

The Straight Path 31 & 32 - Track 244

5:25

244. The Straight Path 31 & 32 - Track 244

The Straight Path 31 & 32 - Track 245

4:59

245. The Straight Path 31 & 32 - Track 245

The Straight Path 31 & 32 - Track 246

0:31

246. The Straight Path 31 & 32 - Track 246

The Straight Path 31 & 32 - Track 247

2:14

247. The Straight Path 31 & 32 - Track 247

The Straight Path 31 & 32 - Track 248

4:44

248. The Straight Path 31 & 32 - Track 248

The Straight Path 31 & 32 - Track 249

0:20

249. The Straight Path 31 & 32 - Track 249

The Straight Path 33 & 34 - Track 250

0:33

250. The Straight Path 33 & 34 - Track 250

The Straight Path 33 & 34 - Track 251

7:00

251. The Straight Path 33 & 34 - Track 251

The Straight Path 33 & 34 - Track 252

1:09

252. The Straight Path 33 & 34 - Track 252

The Straight Path 33 & 34 - Track 253

0:48

253. The Straight Path 33 & 34 - Track 253

The Straight Path 33 & 34 - Track 254

3:54

254. The Straight Path 33 & 34 - Track 254

The Straight Path 33 & 34 - Track 255

1:32

255. The Straight Path 33 & 34 - Track 255

The Straight Path 33 & 34 - Track 256

3:33

256. The Straight Path 33 & 34 - Track 256

The Straight Path 33 & 34 - Track 257

0:29

257. The Straight Path 33 & 34 - Track 257

The Straight Path 33 & 34 - Track 258

2:34

258. The Straight Path 33 & 34 - Track 258

The Straight Path 33 & 34 - Track 259

3:51

259. The Straight Path 33 & 34 - Track 259

The Straight Path 33 & 34 - Track 260

0:51

260. The Straight Path 33 & 34 - Track 260

The Straight Path 33 & 34 - Track 261

0:34

261. The Straight Path 33 & 34 - Track 261

The Straight Path 33 & 34 - Track 262

5:45

262. The Straight Path 33 & 34 - Track 262

The Straight Path 33 & 34 - Track 263

1:06

263. The Straight Path 33 & 34 - Track 263

The Straight Path 33 & 34 - Track 264

5:01

264. The Straight Path 33 & 34 - Track 264

The Straight Path 33 & 34 - Track 265

3:51

265. The Straight Path 33 & 34 - Track 265

The Straight Path 33 & 34 - Track 266

0:35

266. The Straight Path 33 & 34 - Track 266

The Straight Path 33 & 34 - Track 267

3:00

267. The Straight Path 33 & 34 - Track 267

The Straight Path 33 & 34 - Track 268

4:24

268. The Straight Path 33 & 34 - Track 268

The Straight Path 33 & 34 - Track 269

0:25

269. The Straight Path 33 & 34 - Track 269

The Straight Path 35 & 36 - Track 270

0:33

270. The Straight Path 35 & 36 - Track 270

The Straight Path 35 & 36 - Track 271

5:56

271. The Straight Path 35 & 36 - Track 271

The Straight Path 35 & 36 - Track 272

0:32

272. The Straight Path 35 & 36 - Track 272

The Straight Path 35 & 36 - Track 273

1:04

273. The Straight Path 35 & 36 - Track 273

The Straight Path 35 & 36 - Track 274

4:02

274. The Straight Path 35 & 36 - Track 274

The Straight Path 35 & 36 - Track 275

1:03

275. The Straight Path 35 & 36 - Track 275

The Straight Path 35 & 36 - Track 276

3:21

276. The Straight Path 35 & 36 - Track 276

The Straight Path 35 & 36 - Track 277

0:36

277. The Straight Path 35 & 36 - Track 277

The Straight Path 35 & 36 - Track 278

3:00

278. The Straight Path 35 & 36 - Track 278

The Straight Path 35 & 36 - Track 279

2:38

279. The Straight Path 35 & 36 - Track 279

The Straight Path 35 & 36 - Track 280

3:51

280. The Straight Path 35 & 36 - Track 280

The Straight Path 35 & 36 - Track 281

0:22

281. The Straight Path 35 & 36 - Track 281

The Straight Path 35 & 36 - Track 282

0:34

282. The Straight Path 35 & 36 - Track 282

The Straight Path 35 & 36 - Track 283

6:45

283. The Straight Path 35 & 36 - Track 283

The Straight Path 35 & 36 - Track 284

1:06

284. The Straight Path 35 & 36 - Track 284

The Straight Path 35 & 36 - Track 285

4:12

285. The Straight Path 35 & 36 - Track 285

The Straight Path 35 & 36 - Track 286

4:18

286. The Straight Path 35 & 36 - Track 286

The Straight Path 35 & 36 - Track 287

0:40

287. The Straight Path 35 & 36 - Track 287

The Straight Path 35 & 36 - Track 288

2:17

288. The Straight Path 35 & 36 - Track 288

The Straight Path 35 & 36 - Track 289

0:32

289. The Straight Path 35 & 36 - Track 289

The Straight Path 35 & 36 - Track 290

6:31

290. The Straight Path 35 & 36 - Track 290

The Straight Path 37 & 38 - Track 291

0:33

291. The Straight Path 37 & 38 - Track 291

The Straight Path 37 & 38 - Track 292

5:52

292. The Straight Path 37 & 38 - Track 292

The Straight Path 37 & 38 - Track 293

0:35

293. The Straight Path 37 & 38 - Track 293

The Straight Path 37 & 38 - Track 294

0:59

294. The Straight Path 37 & 38 - Track 294

The Straight Path 37 & 38 - Track 295

3:53

295. The Straight Path 37 & 38 - Track 295

The Straight Path 37 & 38 - Track 296

3:31

296. The Straight Path 37 & 38 - Track 296

The Straight Path 37 & 38 - Track 297

0:30

297. The Straight Path 37 & 38 - Track 297

The Straight Path 37 & 38 - Track 298

3:07

298. The Straight Path 37 & 38 - Track 298

The Straight Path 37 & 38 - Track 299

5:20

299. The Straight Path 37 & 38 - Track 299

The Straight Path 37 & 38 - Track 300

0:32

300. The Straight Path 37 & 38 - Track 300

The Straight Path 37 & 38 - Track 301

0:34

301. The Straight Path 37 & 38 - Track 301

The Straight Path 37 & 38 - Track 302

4:11

302. The Straight Path 37 & 38 - Track 302

The Straight Path 37 & 38 - Track 303

7:26

303. The Straight Path 37 & 38 - Track 303

The Straight Path 37 & 38 - Track 304

7:33

304. The Straight Path 37 & 38 - Track 304

The Straight Path 37 & 38 - Track 305

6:56

305. The Straight Path 37 & 38 - Track 305

The Straight Path 39 & 40 - Track 306

0:33

306. The Straight Path 39 & 40 - Track 306

The Straight Path 39 & 40 - Track 307

6:50

307. The Straight Path 39 & 40 - Track 307

The Straight Path 39 & 40 - Track 308

1:00

308. The Straight Path 39 & 40 - Track 308

The Straight Path 39 & 40 - Track 309

4:30

309. The Straight Path 39 & 40 - Track 309

The Straight Path 39 & 40 - Track 310

3:09

310. The Straight Path 39 & 40 - Track 310

The Straight Path 39 & 40 - Track 311

0:30

311. The Straight Path 39 & 40 - Track 311

The Straight Path 39 & 40 - Track 312

2:51

312. The Straight Path 39 & 40 - Track 312

The Straight Path 39 & 40 - Track 313

0:22

313. The Straight Path 39 & 40 - Track 313

The Straight Path 39 & 40 - Track 314

4:49

314. The Straight Path 39 & 40 - Track 314

The Straight Path 39 & 40 - Track 315

0:34

315. The Straight Path 39 & 40 - Track 315

The Straight Path 39 & 40 - Track 316

6:50

316. The Straight Path 39 & 40 - Track 316

The Straight Path 39 & 40 - Track 317

1:07

317. The Straight Path 39 & 40 - Track 317

The Straight Path 39 & 40 - Track 318

4:10

318. The Straight Path 39 & 40 - Track 318

The Straight Path 39 & 40 - Track 319

3:23

319. The Straight Path 39 & 40 - Track 319

The Straight Path 39 & 40 - Track 320

0:29

320. The Straight Path 39 & 40 - Track 320

The Straight Path 39 & 40 - Track 321

4:18

321. The Straight Path 39 & 40 - Track 321

The Straight Path 39 & 40 - Track 322

2:57

322. The Straight Path 39 & 40 - Track 322

The Straight Path 39 & 40 - Track 323

0:28

323. The Straight Path 39 & 40 - Track 323

The Straight Path 41 & 42 - Track 324

0:33

324. The Straight Path 41 & 42 - Track 324

The Straight Path 41 & 42 - Track 325

8:01

325. The Straight Path 41 & 42 - Track 325

The Straight Path 41 & 42 - Track 326

1:03

326. The Straight Path 41 & 42 - Track 326

The Straight Path 41 & 42 - Track 327

4:27

327. The Straight Path 41 & 42 - Track 327

The Straight Path 41 & 42 - Track 328

3:04

328. The Straight Path 41 & 42 - Track 328

The Straight Path 41 & 42 - Track 329

3:06

329. The Straight Path 41 & 42 - Track 329

The Straight Path 41 & 42 - Track 330

2:50

330. The Straight Path 41 & 42 - Track 330

The Straight Path 41 & 42 - Track 331

3:56

331. The Straight Path 41 & 42 - Track 331

The Straight Path 41 & 42 - Track 332

0:34

332. The Straight Path 41 & 42 - Track 332

The Straight Path 41 & 42 - Track 333

4:24

333. The Straight Path 41 & 42 - Track 333

The Straight Path 41 & 42 - Track 334

1:04

334. The Straight Path 41 & 42 - Track 334

The Straight Path 41 & 42 - Track 335

3:50

335. The Straight Path 41 & 42 - Track 335

The Straight Path 41 & 42 - Track 336

6:26

336. The Straight Path 41 & 42 - Track 336

The Straight Path 41 & 42 - Track 337

0:29

337. The Straight Path 41 & 42 - Track 337

The Straight Path 41 & 42 - Track 338

3:40

338. The Straight Path 41 & 42 - Track 338

The Straight Path 41 & 42 - Track 339

1:24

339. The Straight Path 41 & 42 - Track 339

The Straight Path 41 & 42 - Track 340

3:10

340. The Straight Path 41 & 42 - Track 340

The Straight Path 41 & 42 - Track 341

2:06

341. The Straight Path 41 & 42 - Track 341

The Straight Path 43 & 44 - Track 342

0:33

342. The Straight Path 43 & 44 - Track 342

The Straight Path 43 & 44 - Track 343

2:57

343. The Straight Path 43 & 44 - Track 343

The Straight Path 43 & 44 - Track 344

0:45

344. The Straight Path 43 & 44 - Track 344

The Straight Path 43 & 44 - Track 345

7:13

345. The Straight Path 43 & 44 - Track 345

The Straight Path 43 & 44 - Track 346

4:43

346. The Straight Path 43 & 44 - Track 346

The Straight Path 43 & 44 - Track 347

11:05

347. The Straight Path 43 & 44 - Track 347

The Straight Path 43 & 44 - Track 348

0:34

348. The Straight Path 43 & 44 - Track 348

The Straight Path 43 & 44 - Track 349

3:12

349. The Straight Path 43 & 44 - Track 349

The Straight Path 43 & 44 - Track 350

5:12

350. The Straight Path 43 & 44 - Track 350

The Straight Path 43 & 44 - Track 351

5:42

351. The Straight Path 43 & 44 - Track 351

The Straight Path 43 & 44 - Track 352

0:36

352. The Straight Path 43 & 44 - Track 352

The Straight Path 43 & 44 - Track 353

3:29

353. The Straight Path 43 & 44 - Track 353

The Straight Path 43 & 44 - Track 354

7:30

354. The Straight Path 43 & 44 - Track 354

The Straight Path 45 & 46 - Track 355

0:33

355. The Straight Path 45 & 46 - Track 355

The Straight Path 45 & 46 - Track 356

4:44

356. The Straight Path 45 & 46 - Track 356

The Straight Path 45 & 46 - Track 357

4:45

357. The Straight Path 45 & 46 - Track 357

The Straight Path 45 & 46 - Track 358

3:34

358. The Straight Path 45 & 46 - Track 358

The Straight Path 45 & 46 - Track 359

3:21

359. The Straight Path 45 & 46 - Track 359

The Straight Path 45 & 46 - Track 360

6:13

360. The Straight Path 45 & 46 - Track 360

The Straight Path 45 & 46 - Track 361

3:51

361. The Straight Path 45 & 46 - Track 361

The Straight Path 45 & 46 - Track 362

0:33

362. The Straight Path 45 & 46 - Track 362

The Straight Path 45 & 46 - Track 363

2:54

363. The Straight Path 45 & 46 - Track 363

The Straight Path 45 & 46 - Track 364

1:05

364. The Straight Path 45 & 46 - Track 364

The Straight Path 45 & 46 - Track 365

7:12

365. The Straight Path 45 & 46 - Track 365

The Straight Path 45 & 46 - Track 366

4:42

366. The Straight Path 45 & 46 - Track 366

The Straight Path 45 & 46 - Track 367

2:35

367. The Straight Path 45 & 46 - Track 367

The Straight Path 45 & 46 - Track 368

0:49

368. The Straight Path 45 & 46 - Track 368

The Straight Path 45 & 46 - Track 369

3:40

369. The Straight Path 45 & 46 - Track 369

The Straight Path 47 & 48 - Track 370

0:33

370. The Straight Path 47 & 48 - Track 370

The Straight Path 47 & 48 - Track 371

3:31

371. The Straight Path 47 & 48 - Track 371

The Straight Path 47 & 48 - Track 372

0:56

372. The Straight Path 47 & 48 - Track 372

The Straight Path 47 & 48 - Track 373

8:15

373. The Straight Path 47 & 48 - Track 373

The Straight Path 47 & 48 - Track 374

3:37

374. The Straight Path 47 & 48 - Track 374

The Straight Path 47 & 48 - Track 375

2:47

375. The Straight Path 47 & 48 - Track 375

The Straight Path 47 & 48 - Track 376

5:23

376. The Straight Path 47 & 48 - Track 376

The Straight Path 47 & 48 - Track 377

2:08

377. The Straight Path 47 & 48 - Track 377

The Straight Path 47 & 48 - Track 378

0:34

378. The Straight Path 47 & 48 - Track 378

The Straight Path 47 & 48 - Track 379

4:37

379. The Straight Path 47 & 48 - Track 379

The Straight Path 47 & 48 - Track 380

0:47

380. The Straight Path 47 & 48 - Track 380

The Straight Path 47 & 48 - Track 381

4:01

381. The Straight Path 47 & 48 - Track 381

The Straight Path 47 & 48 - Track 382

4:18

382. The Straight Path 47 & 48 - Track 382

The Straight Path 47 & 48 - Track 383

3:05

383. The Straight Path 47 & 48 - Track 383

The Straight Path 47 & 48 - Track 384

3:33

384. The Straight Path 47 & 48 - Track 384

The Straight Path 47 & 48 - Track 385

3:32

385. The Straight Path 47 & 48 - Track 385

The Straight Path 49 & 50 - Track 386

0:33

386. The Straight Path 49 & 50 - Track 386

The Straight Path 49 & 50 - Track 387

3:38

387. The Straight Path 49 & 50 - Track 387

The Straight Path 49 & 50 - Track 388

1:02

388. The Straight Path 49 & 50 - Track 388

The Straight Path 49 & 50 - Track 389

4:18

389. The Straight Path 49 & 50 - Track 389

The Straight Path 49 & 50 - Track 390

5:44

390. The Straight Path 49 & 50 - Track 390

The Straight Path 49 & 50 - Track 391

0:36

391. The Straight Path 49 & 50 - Track 391

The Straight Path 49 & 50 - Track 392

2:34

392. The Straight Path 49 & 50 - Track 392

The Straight Path 49 & 50 - Track 393

5:33

393. The Straight Path 49 & 50 - Track 393

The Straight Path 49 & 50 - Track 394

3:13

394. The Straight Path 49 & 50 - Track 394

The Straight Path 49 & 50 - Track 395

0:34

395. The Straight Path 49 & 50 - Track 395

The Straight Path 49 & 50 - Track 396

4:23

396. The Straight Path 49 & 50 - Track 396

The Straight Path 49 & 50 - Track 397

5:10

397. The Straight Path 49 & 50 - Track 397

The Straight Path 49 & 50 - Track 398

4:34

398. The Straight Path 49 & 50 - Track 398

The Straight Path 49 & 50 - Track 399

0:25

399. The Straight Path 49 & 50 - Track 399

The Straight Path 49 & 50 - Track 400

2:11

400. The Straight Path 49 & 50 - Track 400

The Straight Path 49 & 50 - Track 401

4:08

401. The Straight Path 49 & 50 - Track 401

The Straight Path 49 & 50 - Track 402

5:29

402. The Straight Path 49 & 50 - Track 402

The Straight Path 51 & 52 - Track 403

0:33

403. The Straight Path 51 & 52 - Track 403

The Straight Path 51 & 52 - Track 404

4:01

404. The Straight Path 51 & 52 - Track 404

The Straight Path 51 & 52 - Track 405

4:48

405. The Straight Path 51 & 52 - Track 405

The Straight Path 51 & 52 - Track 406

4:27

406. The Straight Path 51 & 52 - Track 406

The Straight Path 51 & 52 - Track 407

0:35

407. The Straight Path 51 & 52 - Track 407

The Straight Path 51 & 52 - Track 408

6:13

408. The Straight Path 51 & 52 - Track 408

The Straight Path 51 & 52 - Track 409

5:15

409. The Straight Path 51 & 52 - Track 409

The Straight Path 51 & 52 - Track 410

0:34

410. The Straight Path 51 & 52 - Track 410

The Straight Path 51 & 52 - Track 411

3:42

411. The Straight Path 51 & 52 - Track 411

The Straight Path 51 & 52 - Track 412

1:04

412. The Straight Path 51 & 52 - Track 412

The Straight Path 51 & 52 - Track 413

5:35

413. The Straight Path 51 & 52 - Track 413

The Straight Path 51 & 52 - Track 414

3:40

414. The Straight Path 51 & 52 - Track 414

The Straight Path 51 & 52 - Track 415

2:37

415. The Straight Path 51 & 52 - Track 415

The Straight Path 51 & 52 - Track 416

1:37

416. The Straight Path 51 & 52 - Track 416

The Straight Path 51 & 52 - Track 417

1:23

417. The Straight Path 51 & 52 - Track 417

The Straight Path 51 & 52 - Track 418

4:59

418. The Straight Path 51 & 52 - Track 418

இந்த செயல் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 2006 Trans World Radio Asia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

பதிவுகளை CD அல்லது பிற ஊடகங்களில் பதிவு செய்ய ஆர்டர் செய்வதற்கு அல்லது இவைகளை திறம்பட பயன்படுத்துவது பற்றியும் மேலும் எங்கள் உள்ளூர் ஊழிய பணிகளை பற்றியும் பற்றி அறிந்து கொள்ள உங்கள் அருகாமையில் உள்ள GRN பணித்தளத்தை அணுகவும் . எங்கள் பணித்தளத்தில் அணைத்து பதிவுகளும் அதன் வடிவங்களும் கிடைக்காது என்பதை நினைவில் கொள்க.

பதிவுகளை உருவாக்குவது சற்று அதிகவிலையானது. தயவுசெய்து எங்கள் பணி தொடர்வதற்கு நன்கொடை அளியுங்கள்.

இப்பதிவுகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவது பற்றியும், அதன் சாதகப்பலன்களைப் பற்றியும் உங்கள் கருத்துக்களை நங்கள் அறிய விரும்புகின்றோம். கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

எங்கள் கேட்பொலி பதிவுகளைப் பற்றி

GRN கேட்பொலி வேதாகம பாடங்கள்,வேதாகம ஆய்வு கருவிகள்,சுவிசேஷ பாடல்கள்,mp3 கிறிஸ்தவ இசை, மற்றும் சுவிசேஷ செய்திகள் 6000 க்கும்மேற்பட்ட மொழிகளிலும் கிளை மொழிகளிலும் பெரும்பாலும் கணினியின் நேரடி தொடர்பில் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.கிறிஸ்தவ அமைப்பு நிறுவனங்கள்,மற்றும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கும்,பிரபலமான இலவச mp3 களுடன் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கான விரிவுரைகள் சுவிசேஷ நோக்கத்திற்கும், தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும், அத்துடன் கிறிஸ்தவ தேவாலய சூழ்நிலைகளுக்கும் பயன்படும்.இதய மொழியின் மூலமாக பேசப்பட்ட பேச்சுரைகள் பாடிய பாடல்கள்,வேதாகம கதைகள்,இசை,பாடல்கள் இவைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் நோக்கோடு பொருத்தமான கலாச்சார வழிகளிலும் குறிப்பாக வாய்மொழி சமூகத்தினருக்கும் சேரும்படியாக செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய தகவல்கள்