LLL 4 - Vangamba Ja Kalunga [Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa] - Luvale

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66248
Các tin tức cập nhật: 44:40
Ngôn ngữ: Luvale
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Kulumbununa [Lời giới thiệu]

1:03

1. Kulumbununa [Lời giới thiệu]

Muvwimbimbi watete (1) Tanga nayichina zala yakalombolombo [Tranh 1 (Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa)]

1:52

2. Muvwimbimbi watete (1) Tanga nayichina zala yakalombolombo [Tranh 1 (Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa)]

Muvwimbimbi wamuchivali (2) Nowemi na Lute nava hiluka ku Isalele [Tranh 2 (Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa)]

1:40

3. Muvwimbimbi wamuchivali (2) Nowemi na Lute nava hiluka ku Isalele [Tranh 2 (Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa)]

Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Lute mwahela muwande [Tranh 3 (Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq)]

1:49

4. Muvwimbimbi wamuchitatu (3) Lute mwahela muwande [Tranh 3 (Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq)]

Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Lute na Mbowaze kuchi zungwilo [Tranh 4 (Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai)]

1:38

5. Muvwimbimbi wamuchiwana (4) Lute na Mbowaze kuchi zungwilo [Tranh 4 (Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai)]

Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Mbowaze navakulwane vamu mbetelema [Tranh 5 (Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem)]

1:30

6. Muvwimbimbi wamuchitanu (5) Mbowaze navakulwane vamu mbetelema [Tranh 5 (Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem)]

Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Maliya na kangelo kaKalunga [Tranh 6 (Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq)]

2:02

7. Muvwimbimbi wamuchitanu naumwe (6) Maliya na kangelo kaKalunga [Tranh 6 (Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayivali (7) Hana mwalomba kuli Kalunga [Tranh 7 (Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

2:06

8. Muvwimbimbi wamuchitanu nayivali (7) Hana mwalomba kuli Kalunga [Tranh 7 (Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Kanyike Samwele mutembele ya Kalunga [Tranh 8 (Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq)]

2:15

9. Muvwimbimbi wamuchitanu nayitatu (8) Kanyike Samwele mutembele ya Kalunga [Tranh 8 (Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamuchitanu nayiwana (9) Samwele mwalombela va Isalele [Tranh 9 (Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa)]

1:24

10. Muvwimbimbi wamuchitanu nayiwana (9) Samwele mwalombela va Isalele [Tranh 9 (Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa)]

Muvwimbimbi wamulikumi (10) Samwele mwawawisa Saulu namaji [Tranh 10 (Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ)]

1:29

11. Muvwimbimbi wamulikumi (10) Samwele mwawawisa Saulu namaji [Tranh 10 (Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ)]

Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Kalunga mwamukana Saulu [Tranh 11 (Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el)]

2:06

12. Muvwimbimbi wamulikumi naumwe (11) Kalunga mwamukana Saulu [Tranh 11 (Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Yesu muzuvo yaKalunga [Tranh 12 (Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq)]

1:46

13. Muvwimbimbi wamulikumi nayivali (12) Yesu muzuvo yaKalunga [Tranh 12 (Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Ndavichi kafunga wakuhamuka [Tranh 13 (Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin)]

1:25

14. Muvwimbimbi wamulikumi nayitatu (13) Ndavichi kafunga wakuhamuka [Tranh 13 (Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayiwana (14) Ndavichi na chindundulume chalunga [Tranh 14 (Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp)]

1:58

15. Muvwimbimbi wamulikumi nayiwana (14) Ndavichi na chindundulume chalunga [Tranh 14 (Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu (15) Saulu mwasaka kumujiha Ndavichi [Tranh 15 (Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit)]

1:26

16. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu (15) Saulu mwasaka kumujiha Ndavichi [Tranh 15 (Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu naumwe (16) Ndavichi mwamutetela Saulu [Tranh 16 (Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ)]

2:00

17. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu naumwe (16) Ndavichi mwamutetela Saulu [Tranh 16 (Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayivali (17) Ndavichi mwapwa mwangana [Tranh 17 (Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao)]

1:27

18. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayivali (17) Ndavichi mwapwa mwangana [Tranh 17 (Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Ndavichi na Mbetesheva [Tranh 18 (Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba)]

2:09

19. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayitatu (18) Ndavichi na Mbetesheva [Tranh 18 (Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba)]

Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) Tembele ya Kalunga [Tranh 19 (Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq)]

1:39

20. Muvwimbimbi wamulikumi nayitanu nayiwana (19) Tembele ya Kalunga [Tranh 19 (Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi makumi avali (20) Yesu mweza mu Yelusalema [Tranh 20 (Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem)]

1:33

21. Muvwimbimbi makumi avali (20) Yesu mweza mu Yelusalema [Tranh 20 (Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem)]

Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Makololo navamulisa Elija [Tranh 21 (Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li)]

1:53

22. Muvwimbimbi makumi avali naumwe (21) Makololo navamulisa Elija [Tranh 21 (Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li)]

Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Elija nakakahya kaKalunga [Tranh 22 (Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq)]

2:43

23. Muvwimbimbi makumi avali nayivali (22) Elija nakakahya kaKalunga [Tranh 22 (Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq)]

Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Elija mwaya mwilu [Tranh 23 (Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq)]

1:35

24. Muvwimbimbi makumi avali nayitatu (23) Elija mwaya mwilu [Tranh 23 (Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq)]

Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Elija na Mose hamwe na Yesu [Tranh 24 (Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se)]

1:59

25. Muvwimbimbi makumi avali nayiwana (24) Elija na Mose hamwe na Yesu [Tranh 24 (Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Talenu, Ivwililenu na Kuyoya

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?