Chính sách tài chính

Thông tin liên quant

QUyên góp cho GRN - Mạng lưới thu âm toàn cầu là một tổ chức phụng sự không lợi nhuận hoạt động chủ yếu dựa trên đóng góp hảo tâm của các con Chiên của Chúa

GRN được tài trợ như thế nào? - Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả những gì chúng ta cần, và Ngài sử dụng nhiều kênh khác nhau để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, đặc biệt là những món quà hào phóng của dân Ngài.

GRN Australia Financial Information -

GRN USA Financial FAQ - How GRN USA finances its operations and handles gifts from donors.