Tuyên ngôn về Tầm nhìn và Sứ mệnh của GRN

Tuyên ngôn về Tầm nhìn và Sứ mệnh của GRN

Tầm nhìn của chúng tôi

Mọi người sẽ được nghe và hiểu biết về lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ của mình, đặc biệt là những người mù chữ và những người không có Kinh Thánh ở dạng mà họ có thể tiếp cận được.

Sứ mệnh của chúng tôi

Kết hợp với Hội thánh để rao truyền Tin Lành của Chúa Jesus Christ một cách hiệu quả bằng các tài liệu nghe-nhìn trực quan phù hợp với văn hoá, với mọi thứ tiếng.

  • While there is a people group with no effective, culturally appropriate form of Gospel communication, GRN will seek to provide an appropriate audio or audio-visual resource, no matter how small the language group.

  • Điều chúng tôi tin - Tuyên ngôn trung thành của GRN

  • GRN nhằm đến việc truyền thông phúc âm của Chúa Giê-xu một cách hiệu quả qua những bài ghi âm cho mọi người bằng ngôn ngữ riêng của họ .

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm