Script Library - Portuguese: Brazil

Script Library - Portuguese: Brazil

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6600 language varieties. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Scripts in Portuguese: Brazil

As Boas Novas

(Good News) - Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 1: Começando com Deus

(Look, Listen & Live 1: Beginning with GOD) - Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 2: Grandes Homens de Deus

(Look, Listen & Live 2: Mighty Men of GOD) - Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 3: Vitória com Deus

(Look, Listen & Live 3: Victory through GOD) - Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 4: Servos de Deus

(Look, Listen & Live 4: Servants of GOD) - Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 4: Servos de Deus

(Look, Listen & Live 4: Servants of GOD) - Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 5: Com Deus nas Provações

(Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD) - Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 6: Jesus, o Grande Mestre

(Look, Listen & Live 6: JESUS - Teacher & Healer) - From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 7: Jesus O Salvador do Mundo

(Look, Listen & Live 7: JESUS - Lord & Saviour) - From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 8: Atos do Espírito Santo e da Igreja

(Look, Listen & Live 8: Acts of the HOLY SPIRIT) - The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

unfoldingWord 01 - A Criação

(unfoldingWord 01 - The Creation) - Genesis 1-2

unfoldingWord 02 - O Pecado Entra no Mundo

(unfoldingWord 02 - Sin Enters the World) - Genesis 3

unfoldingWord 03 - O Dilúvio

(unfoldingWord 03 - The Flood) - Genesis 6-8

unfoldingWord 04 - O Pacto de Deus com Abraão

(unfoldingWord 04 - God's Covenant with Abraham) - Genesis 11-15

unfoldingWord 05 - O Filho da Promessa

(unfoldingWord 05 - The Son of Promise) - Genesis 16-22

unfoldingWord 06 - A Providência de Deus para Isaque

(unfoldingWord 06 - God Provides for Isaac) - Genesis 24:1-25:26

unfoldingWord 07 - Deus Abençoa Jacó

(unfoldingWord 07 - God Blesses Jacob) - Genesis 25:27-35:29

unfoldingWord 08 - Deus salva José e sua Família

(unfoldingWord 08 - God Saves Joseph and his Family) - Genesis 37-50

unfoldingWord 09 - Deus chama Moisés

(unfoldingWord 09 - God Calls Moses) - Exodus 1-4

unfoldingWord 10 - As Dez Pragas

(unfoldingWord 10 - The Ten Plagues) - Exodus 5-10

unfoldingWord 11 - A Páscoa

(unfoldingWord 11 - The Passover) - Exodus 11:1-12:32

unfoldingWord 12 - O Êxodo

(unfoldingWord 12 - The Exodus) - Exodus 12:33-15:21

unfoldingWord 13 - O Pacto de Deus com Israel

(unfoldingWord 13 - God's Covenant with Israel) - Exodus 19-34

unfoldingWord 14 - Peregrinando no Deserto

(unfoldingWord 14 - Wandering in the Wilderness) - Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

unfoldingWord 15 - A Terra Prometida

(unfoldingWord 15 - The Promised Land) - Joshua 1-24

unfoldingWord 16 - Os Libertadores

(unfoldingWord 16 - The Deliverers) - Judges 1-3; 6-8; 1 Samuel 1-10

unfoldingWord 17 - O Pacto de Deus com David

(unfoldingWord 17 - God's Covenant with David) - 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

unfoldingWord 18 - O Reino Dividido

(unfoldingWord 18 - The Divided Kingdom) - 1 Kings 1-6; 11-12

unfoldingWord 19 - Os Profetas

(unfoldingWord 19 - The Prophets) - 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

unfoldingWord 20 - O Exílio e o Retorno

(unfoldingWord 20 - The Exile and Return) - 2 Kings 17; 24-25; 2 Chronicles 36; Ezra 1-10; Nehemiah 1-13

unfoldingWord 21 - Deus Promete o Messias

(unfoldingWord 21 - God Promises the Messiah) -

unfoldingWord 22 - O Nascimento de João

(unfoldingWord 22 - The Birth of John) - Luke 1

unfoldingWord 23 - O Nascimento de Jesus

(unfoldingWord 23 - The Birth of Jesus) - Matthew 1-2; Luke 2

unfoldingWord 24 - João Batiza Jesus

(unfoldingWord 24 - John Baptizes Jesus) - Matthew 3; Mark 1; Luke 3; John 1:15-37

unfoldingWord 25 - Satanás Tenta Jesus

(unfoldingWord 25 - Satan Tempts Jesus) - Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

unfoldingWord 26 - Jesus Inicia o Seu Ministério

(unfoldingWord 26 - Jesus Starts his Ministry) - Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

unfoldingWord 27 - A História do Bom Samaritano

(unfoldingWord 27 - The Story of the Good Samaritan) - Luke 10:25-37

unfoldingWord 28 - O Jovem Rico

(unfoldingWord 28 - The Rich Young Ruler) - Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

unfoldingWord 29 - A História do Servo sem Compaixão

(unfoldingWord 29 - The Story of the Unmerciful Servant) - Matthew 18:21-35

unfoldingWord 30 - Jesus Alimenta Cinco Mil Pessoas

(unfoldingWord 30 - Jesus Feeds Thousands of People) - Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

unfoldingWord 31 - Jesus Anda Sobre as Águas

(unfoldingWord 31 - Jesus Walks on Water) - Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

unfoldingWord 32 - Jesus Cura Um Endemoninhado e Uma Mulher Enferma

(unfoldingWord 32 - Jesus Heals a Demon-Possessed Man and a Sick Woman) - Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

unfoldingWord 33 - A História do Semeador

(unfoldingWord 33 - The Story of the Farmer) - Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; Luke 8:4-15  

unfoldingWord 34 - Jesus Ensina Outras Histórias

(unfoldingWord 34 - Jesus Teaches other Stories) - Matthew 13:31-46; Mark 4:26-34; Luke 13:18-21;18:9-14

unfoldingWord 35 - A História do Pai Compassivo

(unfoldingWord 35 - The Story of the Compassionate Father) - Luke 15

unfoldingWord 36 - A Transfiguração

(unfoldingWord 36 - The Transfiguration) - Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

unfoldingWord 37 - Jesus Ressuscita Lázaro

(unfoldingWord 37 - Jesus Raises Lazarus from the Dead) - John 11:1-46

unfoldingWord 38 - Jesus é Traído

(unfoldingWord 38 - Jesus is Betrayed) - Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

unfoldingWord 39 - Jesus é Julgado

(unfoldingWord 39 - Jesus is Put on Trial) - Matthew 26:57-27:26; Mark 14:53-15:15; Luke 22:54-23:25; John 18:12-19:16

unfoldingWord 40 - Jesus é Crucificado

(unfoldingWord 40 - Jesus is Crucified) - Matthew 27:27-61; Mark 15:16-47; Luke 23:26-56; John 19:17-42

unfoldingWord 41 - Jesus Ressuscita dos Mortos

(unfoldingWord 41 - God Raises Jesus from the Dead) - Matthew 27:62-28:15; Mark 16:1-11; Luke 24:1-12; John 20:1-18

unfoldingWord 42 - Jesus Retorna ao Céu

(unfoldingWord 42 - Jesus Returns to Heaven) - Matthew 28:16-20; Mark 16:12-20; Luke 24:13-53; John 20:19-23; Acts 1:1-11

unfoldingWord 43 - O Início da Igreja

(unfoldingWord 43 - The Church Begins) - Acts 1:12-14; 2

unfoldingWord 44 - A Cura de Um Mendigo

(unfoldingWord 44 - Peter and John Heal a Beggar) - Acts 3-4:22

unfoldingWord 45 - Felipe e o Oficial Etíope

(unfoldingWord 45 - Stephen and Philip) - Acts 6-8

unfoldingWord 46 - A Conversão de Paulo

(unfoldingWord 46 - Saul Becomes a Follower of Jesus) - Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

unfoldingWord 47 - Paulo e Silas em Filipos

(unfoldingWord 47 - Paul and Silas in Philippi) - Acts 16:11-40

unfoldingWord 48 - Jesus é o Messias Prometido

(unfoldingWord 48 - Jesus is the Promised Messiah) - Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

unfoldingWord 49 - O Novo Pacto com Deus

(unfoldingWord 49 - God's New Covenant) - Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

unfoldingWord 50 - A Volta de Jesus

(unfoldingWord 50 - Jesus Returns) - Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.

Nasulat na mga Mapagkukunan - Libreng pag-download ng mga nakasulat na kuwento naka base sa kagamitan para sa ESL, Pang-linggong aralin at mga pangunahing katuruan ng Bibliya.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons