Prayer is Talking to God

Prayer is Talking to God

சுருக்கமான வருணனை: For untaught Christians about prayer. Thanking God; asking for help; needs; problems; wisdom; forgiveness of sin.

உரையின் எண்: 248

மொழி: English

கருப்பொருள்: Living as a Christian (Prayer, petition); Problems (Problems, troubles, worries)

சபையினர்: New Christian

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Teaching

வேதாகம மேற்கோள்: None

நிலை: Approved

இந்த விரிவுரைக்குறிப்பு பிறமொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பிற்கும் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கும் அடிப்படை வழிகாட்டி ஆகும். பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் பொருத்தமானதாக ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏற்ற விதத்தில் இது பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.சில விதிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் ஒரு விரிவான விளக்கம் தேவைப்படலாம் அல்லது வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களில் இவை தவிர்க்கப்படலாம்.

உரையின் எழுத்து வடிவம்

When we believe in Jesus we become the children of God. As God's children we can talk to Him about everything in this life.

It is important for members of a family to converse. In order for each to do his duty and fulfill his responsibility, there must be communication.

We need to tell God that we appreciate the good things He allows us to enjoy. Fish, fowl, game, fruit, were created by Him for us to enjoy. He keeps them growing for our use. He protects us from dangers and illness. He is good to us. We must thank Him.

Of course there are some occasions when we are in need. Then we can ask our Heavenly Father for these things that we have need of.

Our children ask us for food, and we give it to them. We do not give them anything that will be bad for them. If we ask God for bad things, neither will He give them to us.

Do you have problems? Do you have fears? Tell God about them. God knows how to solve every problem. He will give you courage and free you from fear. Something else, we should ask God to help others, too.

Do you need wisdom? Ask God for it. He said He would give it to all who ask for it.

Have you done wrong? Are you sorry? Tell God. Ask Him to forgive you. He will cleanse your heart. We cannot have fellowship with God unless we have been forgiven and have left our sin.

Every day we must talk to God. Upon awaking, while working or walking, at home, at any other place, we can talk to God.

He can hear everyone who talks with Him. He understands every language. He loves all peoples. He is waiting for more of us _______ people to talk to Him. But first we must believe in Jesus. If we believe and ask Him to receive us He will accept us into God's family. He will forgive our sins. He will listen when we talk to Him. He will care for us and help us when we ask Him to.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?