Why Have You Forsaken Me?

Why Have You Forsaken Me?

சுருக்கமான வருணனை: Intro talks about walking in the light -- Christ's statement. Christ's purpose in dying for man. Whoever repents and trusts in Jesus is saved.

உரையின் எண்: 179

மொழி: English

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Light/Darkness); Christ (Saviour of Sinful Men, Death of Christ); Character of God (Power of God / Jesus); Living as a Christian (Leaving old way, begin new way, Faith, trust, believe in Jesus)

சபையினர்: General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Evangelism

வேதாகம மேற்கோள்: Extensive

நிலை: Approved

இந்த விரிவுரைக்குறிப்பு பிறமொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பிற்கும் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கும் அடிப்படை வழிகாட்டி ஆகும். பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் பொருத்தமானதாக ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏற்ற விதத்தில் இது பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.சில விதிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் ஒரு விரிவான விளக்கம் தேவைப்படலாம் அல்லது வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களில் இவை தவிர்க்கப்படலாம்.

உரையின் எழுத்து வடிவம்

What did Jesus Christ mean when He said, "He that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life"? If we were able to follow the course of the sun in its path, we would always walk in the light of the sun, and we would never see darkness. We know that this is impossible. However, in spiritual things we can always walk in the light which has no ending, if we believe and follow Jesus Christ.

"Follow the light" means repent from sin and leave all wickedness and follow the will of God. Darkness cannot stay along with light. So the man who follows God cannot walk in sin any more.

During the time Jesus Christ lived in this world, never did He sin, or do anything to damage His fellowship with God. He came not only to teach God's truth to man, but to suffer agony for His sake. His purpose was to die to become a true sacrifice for sinful man. In the Gospel we are told that when Jesus Christ hung on the cross, the sun was veiled by God and darkness covered the whole land. While it was dark, Jesus Christ cried out in anguish, "My God, My God, why have you forsaken Me?" This word makes clear the agony of His soul, but what is the meaning of it? Why was Jesus forsaken by God, His Father, at the time of His distress? The answer is clearly given in the book of the Prophet Isaiah in this way: "All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the Lord has laid on Him the iniquity of us all." This means that on the cross, Jesus Christ carried all our sin. Because of our sin being laid on Jesus, God had to depart from Jesus, because God is holy and cannot be in the presence of sin.

The darkness of the cross has passed, and Jesus Christ Who died for us has been raised from among the dead, so that the power of death can be broken for everyone who trusts in Him. Whoever repents from their sin and trusts in Him can be saved. Praise to God! Have you trusted in Him? Have you experienced His power in your life? Oh, trust in Him now. He is the Lord and Saviour of mankind.

REFERENCES: John 8:12; Matt. 27:46b; Isa 53:6

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons