Jesus Calms the Storm

Jesus Calms the Storm

சுருக்கமான வருணனை: Story of Christ asleep in the boat, etc. from Matt.8. Application for the unsaved. Prayer of repentance.

உரையின் எண்: 065

மொழி: English

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Sin, disobedience); Christ (Saviour of Sinful Men); Character of God (Power of God / Jesus); Living as a Christian (Faith, trust, believe in Jesus); Eternal life (Rest for our souls, Heaven); Problems (Fear, Problems, troubles, worries)

சபையினர்: General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Evangelism

வேதாகம மேற்கோள்: Extensive

நிலை: Approved

இந்த விரிவுரைக்குறிப்பு பிறமொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பிற்கும் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கும் அடிப்படை வழிகாட்டி ஆகும். பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் பொருத்தமானதாக ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏற்ற விதத்தில் இது பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.சில விதிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் ஒரு விரிவான விளக்கம் தேவைப்படலாம் அல்லது வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களில் இவை தவிர்க்கப்படலாம்.

உரையின் எழுத்து வடிவம்

One time when Jesus was on earth, He was walking by the seashore. Great crowds of people tried to get near Him because He healed the sick and the lame and the blind. He talked to them and taught them many things, always telling them that God loved them.

In the evening He and His disciples started for the other side of the sea in a small boat. Jesus was tired after this long day among the crowds. He went to the stern of the boat, lay down, and soon was fast asleep.

Suddenly the wind began to blow hard. (Pause 3 seconds) A great storm came up. Huge waves rose high and crashed against the small boat and it began to fill with water. The disciples were afraid, for the storm became worse every moment. (Pause 3 sec.) But Jesus was still sound asleep. Finally the disciples could not bear it any longer. They went and awakened Him. "Master, Master!" they cried. "We perish. Save us!" Jesus saw the storm and the great waves, but He said to them, "Why are you afraid?" And He arose and rebuked the winds and the sea, saying, "Peace, be still" (Pause 3 sec.) Immediately all was still. No wind, no waves, no storm. All was peaceful and quiet. They were saved. Then Jesus said to His disciples: "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they were surprised that even the sea and the wind obeyed the command of Jesus. But Jesus could do everything, because He is God.

We have much sin and badness. Often we are afraid like we were in a bad storm. God's Word says, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved."

Jesus came to this earth to help us. He will save us from our sins. Sin will destroy us. But Jesus can save us. He will put peace in our hearts. Would you like Him to save you from your sins? Tell Him, "Dear God, please save me from my sins and make me your child." He will answer your prayer right away. Then you will have peace in your heart. You need not be afraid again, because He will be with you always. He will protect you and care for you. He will help you in all the troubles of life. Then when this life is over He will take you safely to heaven. Jesus said, "Come to Me...all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." "Lo, I am with you always." Don't be troubled, ...believe!"

Sound effects: water and wind, storm; silence.

Mark 4:40; Acts. 16:3l; Matt. 11:28.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?