From Creation to Christ

From Creation to Christ

சுருக்கமான வருணனை: Explanation of creation; wickedness of man; Abraham, the family who obeyed God; God's laws given; God's laws broken by all; Christ's death and resurrection; His preparing a place for His followers.

உரையின் எண்: 033

மொழி: English

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Sin, disobedience, Punishment for guilt); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Death of Christ); Eternal life (Heaven); Bible timeline (Creation, Law of God, People of God)

சபையினர்: General

பாணி: Dialog

பகுப்பு: Messages and Fiction

செயல்நோக்கம்: Evangelism

வேதாகம மேற்கோள்: Paraphrase

நிலை: Approved

இந்த விரிவுரைக்குறிப்பு பிறமொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பிற்கும் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கும் அடிப்படை வழிகாட்டி ஆகும். பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் பொருத்தமானதாக ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏற்ற விதத்தில் இது பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.சில விதிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் ஒரு விரிவான விளக்கம் தேவைப்படலாம் அல்லது வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களில் இவை தவிர்க்கப்படலாம்.

உரையின் எழுத்து வடிவம்

1. Greetings

2. Greetings (returned)

1. I see you are reading!

2. Yes, These words tell why God sent His Son, Jesus Christ, to this earth to die for our sins. Did you know that Jesus Christ was nailed to a cross?

1. No, why? Were people angry with Him?

2. Yes, but listen. Jesus Christ was willing to die. He died for you and me.

1. For me! Why?

2. A long time ago God made the sky and the earth and all things. Afterward He made one man, and then He made a wife and gave her to him. (His name was Adam and her name was Eve. They were good and they were happy. After a time they disobeyed God and were separated from Him. Everyone born on this earth since Adam and Eve have been separated from God because of sin.) They then (Adam and Eve) had a child (of their own). The children that followed were many, but they left God and did evil. (After that God sent a great flood and destroyed all the people. He saved only one man, Noah, and his wife, three sons, and three daughters-in-law. From these eight people there came many, even more than before. They all spoke one language. But again the people set themselves against God. And at that time God caused them to speak different languages so that they were scattered abroad.) Then God saw one man, named Abraham, who trusted Him. (Abraham understood that God's way is good. God saw that Abraham and his family wanted to obey Him. So God chose Abraham's family to belong to Him in a special way.) (The family of Abraham became the people who listened to God.) God gave them a law. The law was good. It was written on two flat stones. God made the law so that the people would know how to live right. God said, "If you disobey this law, you will suffer punishment. This is God's law. God said,--

(1) I am the one true God. You must not worship another God.

(2) You must not shape wood or stone or anything, to bow down to it.

(3) You must not say God's Name in a bad way.

(4) Do not forget to rest on God's day. This day is holy and is for worship.

(5) Think good of your father and mother, and honor them.

(6) You must not murder.

(7) You must not take another person's wife.

(8) You must not steal.

(9) You must not tell lies against another.

(10) You must not wish to take that which belongs to another.


1. This law is good. Did the people obey it?

2. No, these people disobeyed God's law. All people (since that time) have disobeyed God. You and I have broken God's law. But listen! There was only One who perfectly obeyed God's law. His name was Jesus Christ. (He is the Son of God.)

1. Ah, so that is why Jesus (Christ) died for us.

2. Yes, because Jesus (Christ) was without sin, He was the only one who could take the punishment which we (was) deserved. Therefore Jesus willingly died in place of you and me. If we are truly sorry for our sin and we want to obey God, we can now ask God to forgive us and to wash away the sin from our heart (take away our badness).

1. How can we obey God's laws?

2. We cannot obey God's laws by ourselves (by our own strength). We need Jesus to help us. When we confess our sin, God will forgive our sin. (If we accept Jesus and confess to Him that we have disobeyed His laws, then God will forgive us.) The death (blood) of Jesus Christ cleanses us from all sin (uncleanness) (takes away all our sin. Jesus then helps us keep God's laws). Because Jesus came alive again from the dead He lives to (has power to) keep us from sinning. When we are tempted to disobey God, we can ask Jesus Christ to help us. He will always help us when we ask Him. We can be truly happy when we obey God and trust the Lord Jesus to keep us following in the way that is pleasing to Him.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?