Death and Resurrection

Death and Resurrection

சுருக்கமான வருணனை: The major part of the script deals with the details of the crucifixion, burial, empty tomb and angel's declaration. It includes briefly the appearance of Jesus to His followers; His command to go into all the world; His going back to heaven to prepare a place for believers; unbelievers will go to the place of suffering.

உரையின் எண்: 021

மொழி: English

கருப்பொருள்: Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Death of Christ)

சபையினர்: General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Evangelism

வேதாகம மேற்கோள்: Paraphrase

நிலை: Approved

இந்த விரிவுரைக்குறிப்பு பிறமொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பிற்கும் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கும் அடிப்படை வழிகாட்டி ஆகும். பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் பொருத்தமானதாக ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏற்ற விதத்தில் இது பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.சில விதிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் ஒரு விரிவான விளக்கம் தேவைப்படலாம் அல்லது வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களில் இவை தவிர்க்கப்படலாம்.

உரையின் எழுத்து வடிவம்

My people, listen while I tell you how it was when they crucified the Son of God. When Jesus Christ was here on earth, He did good to the people. He went from town to town teaching them the Word of God. He healed all who came to Him diseased.

He also rebuked the people for their sins. He rebuked the common people and the authorities, too. For this reason many people became angry with Him.

However, many people liked what Jesus did and said. They followed Him everywhere. When the authorities saw how the people paid attention to Jesus, they became jealous.

One day the authorities, because they were angry and jealous, sent men to capture Jesus. The men caught Him and brought Him to be questioned. The main authority asked Him, "Are you the Son of God?" When Jesus said, "Yes", the authorities became all the more angry with Him. They did not receive Him as the Son of God. They all agreed to kill Him. That same evening they began to mistreat Him.

The next morning they nailed Him to the cross. He was still alive then. At noon it became dark all over the earth. At mid-afternoon Jesus died. Then it became light again. At the same time there was a great earthquake. The soldier standing guard said, "Surely this is the Son of God."

That evening a follower of Jesus came and took down the body of Jesus. He wrapped it in sheets, as is their custom, and carried it to a tomb which was carved into the rocky hillside. Then they closed the mouth of the cave with a huge stone.

On the third day some women went to the cave to finish preparing the body. When they arrived, they saw that the big stone had been moved to one side. They went in the cave. Inside they saw a young man dressed in shining clothes. They were frightened.

But the young man was sent from God and he told them, "Don't be afraid, you are looking for Jesus but He is not here. He is alive. He has gone ahead of you into Galilee. There you will see Him as He told you before." When he finished speaking the women left.

Later Jesus arrived where His followers were meeting. Jesus told them, "Go into all the world and tell everyone what I have taught you. People who believe will be saved. People who do not believe will not be saved." After speaking like that, Jesus went up to heaven. He is there to help all who believe in Him. He is also preparing places for us to live in. Some day He will return to take us to heaven. If we believe and obey Him, we will be ready. Those who do not follow Jesus will be cast into the place of fire (suffering).

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?