இந்த உரையின் பதிவுகள்: Don't Be Afraid

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
AreAre [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Bainapi [Papua New Guinea, Western] - Good News & Words of Life
Bhumij [Assam] - Words of Life
Bitara [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life
Chinese, Mandarin: Wenshan [China, Yunnan, Wenshan Zhuang Miao] - Words of Life
Guugu-Yimidhirr [Australia] - Words of Life
Ifugao: Banaue [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Ifugao] - Words of Life 1
Kaluli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life
Kobon [Papua New Guinea] - Good News
Kuri Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Kwomtari [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life
Mahanto [Odisha] - Words of Life
Mamhoaf [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life
Mogiala [Papua New Guinea, Western] - Words of Life & songs
Naxi: Deqin [China] - Words of Life (Eval.)
Tibetan: Deqin [China, Yunnan, Deqing] - Words of Life
Umbundu [Angola] - Words of Life