இந்த உரையின் பதிவுகள்: Speaking to God

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Poqomchi': Occidental [Guatemala] - Words of Life
Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - Words of Life 2
Quechua: Oruro [Bolivia] - Words of Life
Quechua, Puno [Peru] - Words of Life
Zapotec, Coatecas Altas [Oaxaca, Ejutla, Coatecas Altas] - Words of Life 2