இந்த உரையின் பதிவுகள்: Stewardship

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Aekyom [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 3
Angal Heneng: Waola [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 2
Awa & Kakoli Group [Papua New Guinea, Western Highlands] - Words of Life
Awani [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Baka [Cameroon] - Words of Life
Bedamuni [Papua New Guinea, Western] - Good News
Duna Group [Papua New Guinea] - Words of Life 1w/ YUNA songs
Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 2
Leco [Bolivia] - Good News
Leco [Bolivia] - LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
Pa [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 2
Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - Words of Life
Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - LLL 7 JESUS - Lord & Saviour
Taeme [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 2