இந்த உரையின் பதிவுகள்: God's Village

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Adi: Padam-Miri [Arunachal Pradesh] - Words of Life
Agwagwune: Abini [Cross River] - Words of Life
Bunun [Taiwan] - Words of Life
Chang Naga [Assam] - Words of Life
Cubeo [Colombia, Vaupés] - Words of Life 1
Dilling [Sudan] - Words of Life
Drukai [Taiwan] - Words of Life
Gyam [Bauchi] - Words of Life
Gyazi [Bauchi] - Words of Life
Idi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life
Ik [Uganda] - Words of Life 3
Kadiweu [Mato Grosso do Sul] - Words of Life 1
Katang, Southern [Laos, Salavan] - Words of Life
Katu: Ban Aling [Vietnam] - Words of Life
Khamu [Laos] - Creation to Christ
Kiwai, Northeast: Kope [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Korku: Bauriya [Madhya Pradesh] - Words of Life
Kotkhai [Himachal Pradesh] - Words of Life
Loven: Paksong [Laos] - Words of Life
Maleng: Kha Pakatan [Laos] - Words of Life
Miship [Plateau] - Words of Life 2
Nnam [Cross River] - Words of Life
Nsele [Cross River] - Words of Life
Oi: Inn Tea [Laos] - Words of Life
Pira-Tapuya [Amazonas] - Words of Life
Puyuma [Taiwan] - Words of Life
Rongao [Vietnam] - Words of Life
Rongmei Naga [Manipur] - Words of Life 1
Rumu [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Sadri [Jharkhand] - Words of Life
Saiset [Taiwan] - Words of Life
Sapuan [Laos] - Words of Life
Ta-oi: Kadap [Laos] - Words of Life
Tonga: We [Zambia] - Words of Life
Tsou [Taiwan] - Words of Life
Tutchone, Northern [Canada] - Words of Life
தமிழ் [Tamil Nadu] - Words of Life 1