இந்த உரையின் பதிவுகள்: Founded on the Rock

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Baluba Lubangule [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Bishnupriya [Assam] - Words of Life
Burji [Ethiopia] - Words of Life
Chin, Hakha [Myanmar] - Words of Life
Gurage [Ethiopia] - Words of Life
Gusii [Kenya] - Words of Life 1
Hadya [Ethiopia] - Words of Life 1
Kambatta [Ethiopia] - Words of Life 1
Konkani [Karnataka] - Words of Life
Kwangei [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life
Laizo-Chin [Myanmar] - Words of Life
Maasai [Kenya] - Words of Life 2
Nandi [Kenya] - Words of Life 1
Ndali [Tanzania] - Words of Life
Niue [Niue] - Words of Life
Nobonob [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Nyakyusa [Tanzania, Mbeya] - Words of Life 1
Orau [Bihar] - Words of Life
Samoan [Samoa] - Words of Life
Shan [Myanmar] - Words of Life 1
Wapi & Wapi: West [Papua New Guinea] - Words of Life