Look, Listen & Live 6

Look, Listen & Live 6

เค้าโครง: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

รหัสบทความ: 423

ภาษา: Zulu

หัวข้อ: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

ผู้ฟัง: General

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Extensive

สถานะ: Publishable

เนื้อหาบทความ

Isingeniso

Isingeniso

Sanibonani bangani. Wozani nizolalela uthisha omkhulu kunabonke. Igama llakhe nguJesu Krestu. Thatha incwadi eluhlaza uma uzwa lomsindo uphenye isithombe esilandelayo.

Isithombe 1: Ujesu Ufundisa Abantu

Isithombe 1: Ujesu Ufundisa Abantu

Matewu 5

Kulesisthome uJesu ufundisa abantu, ngoNkulunkulu. UJesu uvela kuNkulunkulu futhi uyindodana yakhe eyodwa, wazi konke ngoNkulunkulu. Ngoba abantu bacanga benze izinto ezimbi, bahlukene noNkulunkulu. UNkulunkulu uyabathanda abantu. UJesu wavela kuNkulunkulu ukuzofundisa abantu ukuthi bangamazi kanjani uNkulunkulu. Lalelani! Ngizontshela ukuthi wabafundisa abantu, lokhu kuzosisiza ukwazi ngoNkulunkulu weqiniso ophilayo.

Isithombe 2: Izindlu Ezimbili

Isithombe 2: Izindlu Ezimbili

Matewu 7:24-27

UJesu uxoxa indaba ngalamadoda amabili owabona encwadini. Enye indoda yakha indlu yayo ekwaleni. Idwala liyisisekelo esiqinile, lapho kufika isphepho ayiwi. Lenye indoda yayakha esihlabathini, uma kufika isiphepho ayiwi. Lenye indoda yayakha esihlabathini, uma kufika isiphepho yawa indlu. UJesu wathi indoda eyakha indlu yayo edwalweni ihlakaniphile. Kumele sakhe izimpilo zethu edwaleni eliqinile. UJesu uqoba lwakhe uyisisekelo esiqinile kumele silale izimfundiso zakhe. Uma simlalela uzosisiza ekunqobeni uSathane, nemidlinzo, nezenzo ezimbi ezimpilweni zethu. UJesu usinika amandla futhi uyasihola, noma kufika izinkinga.

Isithombe 3: Ukukhanya Kumele Kubonwe

Isithombe 3: Ukukhanya Kumele Kubonwe

Matewu 5:14-16

Bheka amadoda kulesisthombe aphethe amakhandela. Yini oyenzayo ngekhandlela ebumnyameni. Enye indoda iphakamise ikhandlela ukuze bonke babe nokukhanya endlini. Enye indoda iyisiwula ibeke ikhanlela layo phansi kwesitha. UJesu ungukukhanya kwezwe, usikhombisa indlela eya kuNkulunkulu. Uma sikholwa kuye, silalela iZwi lakhe siphila njengoba lisiyala, abanye bayobona ukukhanya kuka Jesu kithi. UJesu wathi: "Makukhanye ukukhanaya kwenu phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi yenu emihle, ukuze badmumise uYihlo osezulwini.

Isithombe 4: Umroma Ushaya Umjuda

Isithombe 4: Umroma Ushaya Umjuda

Matewu 5:38-42, AbaseRoma 12:19

Ngesikhathi uJesu ehlala ezweni lamaJuda, babebuswa iziihambi zase Roma. Ngesinye isikhathi amaRoma ayebaphatha kabi njengob ubona esithombeni. Isosha selithathe ngisho ijazi lalelndoda. Kumele yenzeni lendoda? UJesu wathi ebantwini: "Ungabuyiseli kumuntu okwenze okubi. Uma umuntu ekushaya isihlathi sonkunene, mnike nesinye. Nothatha ingubo yakho mnike nejazi." Akumelesibuyisele ngoba uNkulunkulu wathi: "Ngizokubuyisela, Ngizokukhokhisela. UNkulunkulu uyakubajezisa bonke abenza okubi. Bangajeziswa besaphila noma sebefile. Kodwa uthi asenze okuhle ezitheni sethu. Unkulunkulu uyakujabula ngaloko.

Isithombe 5: Ukuthandaza Kunkulunkulu

Isithombe 5: Ukuthandaza Kunkulunkulu

Matewu 6:5-15

Kulesisithombe amadoda amabili ayakhuleka. Enye indoda ime phandle emgaqweni, esho umhuleko omude. Ufuna bonke bambone, bamdumise. UNkulunkulu akawuphenduli umkhuleko waloluhlobo. Kodwa kumele sifane nalendoda ethandaza endlini, lapho ibonwa nguNkulunkulu kuphela. Uzithobile unesineke njengoba ekhuluma noNkulunkulu. UNkulunkulu uyezwa aphendule lolohlobo lomkhuleko. UJesu wathi uma uthandaza iya ekamelweni lakho uvale umnyango uthandaze kuyihlo osezulwini. Ngokuba ubaba okubona wenza ekusitheleni uyakuklomelisa. UJesu wathi uNkulunkulu uyazi ukuthi sidingani ngaphambi kokuthi simcele. Akumele siloku siphindaphinda into eyodwa njengoba kwenza abangamazi uNkulunkulu. UJesu wathi asothandaza sithi "Baba wethu osezulwi, maliphathwe ngobungcwele igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe izulwini njengoba yenziwa emhlabeni. Siphe isinkwa sakho semihla ngemihla, usithethelele izono zethu, njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usisindise kokubi ngoba umbuso ungawakho, namandla nobukhosi, kuze kube phakade.Ameni.

Isithombe 6: Umoni Utshala Ukuhula

Isithombe 6: Umoni Utshala Ukuhula

Matewu 13:24-30,36-43

Amadoda amabili atshala ukhule ensimini esanda kulinywa. Lawo madoda ayizitha zomninindawo. Wayengakwazi ukususa ukhula ngoba wayezobulalala izithshalo zakhe. Ngesikhathi sokuvuna wabopha ndawonye ukhula nesithalo zakhe ukuba kushiswe. Bangani, uNkulunkulu unjengomnini ndawo, uSathane ungomubi. Emhlabeni utshale abantu ababi phakakthii kwabantu bakaNkulunkulu. Uma isikhathi sivuma uJesu uyobua futhi. Uyohlukanisa abangalungile kulabo abakhonza nabalalela uNkulunkulu. UJesu uyothatha abantu bake abe nabo ingunaphakade. Kodwa ababi bayohamba bayongena esihogweni noSathane, endaweni yokuhlupheka okungunaphakdade nokuhlukana noNkulunkulu.

Isithombe 7: Ujesu Nezingane

Isithombe 7: Ujesu Nezingane

Matewu 18:1-6, 19:13-15

Bheka ngelinye ilanga abantu baletha izingane kuJesu akuba azithandazela azibusise futhi. Abalandeli bakaJesu bazama ukuzixosha kodwa uJesu akakuthanda loko wathi: "Vumelani abantwana beze kimi ngoba umbos wezulu ungowabanjalo. Waphinda wathi ngaphandle nishintshe nifane nezingane ngeke niwubone umbuso weZulu. Abantu abakhulu embuswenii bazithobe njengezingane. Bangani, labo abziqhayisayo nabacabanga ukuthi bancono kunabanye ababona abalandeli baka Jesu beqiniso.

Isithombe 8: Umalusi Nezimvu

Isithombe 8: Umalusi Nezimvu

Matewu 18:12-14

Ngelinye ilanga uJesu wafundisa abafundi bakhe wathi: "Uma indoda inezimvu eziyikhulu bese kulahleka eyodwa angeke yini iyeke lezi ezingamakhulu ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ihambe iyofuna le eyodwa na? Lapho eyithola uyoyijabulela ngaphezu kwalezi ebezingalahlekile. Ngendlela efanayo uBaba osezulwini akathandi abantu baduke. UNkulunkulu wenza bonke abantu kulomhlaba. Bangabakhe. Uma kukhona olandela uSathane ufana naleyomvu elahelkile. UJesu ufana nomalusi olungile ngoba wayezela ukuzofuna asindise abalahlekile kuNkulunkulu. Namanje uJesu usabafuna futhi abasindise abalahlekile.

Isthhombe 9: Inceku Engaxoleli

Isthhombe 9: Inceku Engaxoleli

Matewu 18:21-35

Inceku yayikweleta inkosi imali eningi kodwa ingakwazi ukuyikhokhela. Inkosi yase ithenga inceku nomndeni wayo njengezigqila. Inceku yancenga inkosi ukuba iyinike isikhathi. Inkosi yayizwela inceku. Yasigcina isikwetu wayixolela. Ngaphandle inceku yahlangana nenye eyayiyikweletha ingakwazi ukuyikhokhela. Yathi ifuna imali yayo. Wayifaka etilongeweni ize iqede isikweleti sayo. Ezinye izinceku zatshela inkosi ngokwenzekile. Inkosi yathukuthela yathi nawe kumela ube nesihawu. Inkosi yayifaka etilongweni nayo izi iqede ukukhokha. Bangani, kumele sixolele bonke abantu abasenza okubi. Ngoba uNkulunkulu uyasixolela nathi kokubi esikwenzile uma sicela uxolo ngeqiniso.

Isithombe 10: Izisebenzi Zithola Umvuzo

Isithombe 10: Izisebenzi Zithola Umvuzo

Matewu 20:1-16

Umninindawo waqasha izisebenzi ukuba zisebenze esivandeni sakhe. Bavumelana ngendibilishi ngosuku. Ekupheleni kosuku izisebenzi zaziza zizohola. Eyahola kuqala ileyo eyaqashwa phakathi nosuku. Yasebenza kancane. Kodwa umqashi wayinika indibilishi. Okwabe kungumholo wosuku. Indoda yesibili yasebenza isigamu sosuku, enye yasebenza usuku lonke kodwa bahola ngokufana. Indoda eyayisebenze ilanga lonke yakhononda. Yayifuna imali eningi Kodwa umqashi wayo wathi: "Bangani, akukona ukuthi angithembekile kinina. Sivumelane ngendibilishi eyodwa. Nginelungelo lokwenza noma yini ngemali yami. Uyadinwa ngoba nginomusa? Bangani, uNkulinkulu unjeno mninindawo. Unkulunkulu uhlala eneqiniso, futhi uneqiniso nomusa. Unikela ngempilo engunaphakade futhi abukhokhelwa ubuhle bomsebenzi owenziwa abantu emhlabeni.

Isithombe 11: Amakhosikazi Amahlanu Ngaphandle Komnyango

Isithombe 11: Amakhosikazi Amahlanu Ngaphandle Komnyango

Matewu 25:1-13

UJesu waxoxa indaba yezintombi eziyishumi. Ezazilinde umkhwenyana. Ezinhlanu zazihlakaniphile, kodwa lezi ozibona la esithombe zaziyiziwula. Ngesikha umkhwenyana efika phakathi kobusuku amahlanu ahlakaniphile ayemlindile, elungise nezibani ahamba naye aya edilini. Lawa amanye amahlanu ayenezibani ezingenamafutha kwadingeka ukuthi ahambe ayothenga amafutha. Esahambile kwasalwa kwavalwa umnyango. Abuya akhala ethi: "Singeniseni (sivuleleni umnyango) kodwa umkhwenyana waphendula wathi: Ngiqinisile ngithi anginazi." Bangani, uJesu usezulwini njengamanje, ungumkhwenyana wasezulwini. Kodwa ngelinye ilanga uzobuya eze kulomhlaba. Asazi ukuthi kuyinini. Asihlale silindile. UJesu uyathatha bonke abamthandayo ukuba aye nabo eZulwini kodwa abaningi abafana nalaba besifazane abahlanu abayizithutha bayosala ngaphandle.

Isithombe 12: Umninimuzi Nezinceku Zakhe

Isithombe 12: Umninimuzi Nezinceku Zakhe

Matewu 25:14-30

Ungakulindela kanjani ukkuza kukaJesu? Lalela Lesisicebi sendoda osibona la esithombeni sibuya ekhaya emva kohambo olude. Ngaphambi kokuba ahambe yashiya izimpahla zakwe ezisebenzini. Washiya izinhlamu ezinhlanu zemali kwesinye isisebenzi, sasbenza sathola ezinye ezinhlanu. Esinye wasinika ezimbili sasebenza sathola ezinye ezimbili ngaphezulu. Esebuyile waziklomelisa ngokufanayo. Inceku yesithathu nayo eyathola ucezu lwemali yalufihla endaweni eyasziwa isona. Ayisebenzanga ukuthola olunye. Umninimuzi kwamdina loko ngoba yakhombisa ubuvila. Wathatha imali esisebenzini wasixosha. Bangani, uJesu ungumholi wamkholwa. Uye ezulwini kodwa uzobuya eze emhlabeni. Uyakholwa ukuthiizinceku zakhe zizomphilela zitshele nabanye ngaye. Unikele ngoMoya Ongcwele ukuba ubasize kuloko. Kuhle ukusebenzisa konke esinako ukumkhonza futhi wathembisa ukuklomelisa labo abamsebenzela ngokwethembeka.

Ujesu Umsindisi Isingeniso

Ujesu Umsindisi Isingeniso

UJesu wabafindisa abantu ngoNkulunkulu, kodwa wabuye wabakhombisa ukuthi unamandla avela kuNkulunkulu. Buka izithombe bese uphenya ekhasini elilandelayo uma uzwa lomsindo.

Isithombe 13: Ujesu Uyabhabhadiswa

Isithombe 13: Ujesu Uyabhabhadiswa

Makhu 1:4-11

Kulesisthombe sibona uJesu ngaphambi kokuthi aqale ukufundisa. Lendoda anayo emfulweni uJohn umbhabhadisi. UJohn wayazi ukuthi ngelinye ilang uJesu uyoza emhlabeni. Wayexwayisa amaJuda ukuthi ayeke izindlela zobubi alandela uJesu. Labo abakholwa umyalezo ababhabhadiswa ngamanzi emfuleni iJolidani. Ukubhabhadiswa kwabo uJohn kwakuwuphawu lokuthi bafuna ukushintsha baphilele uJesu. UJohn wathi: "Emva kwami kuyofika omunye onamandla kunami... Ngikubhabhadisa ngamanzi kodwa yena uyokubhabhadisa ngo Moya Oyingcwele. UJesu wayengakaze abe nesono kodwa wabhabhadiswa. Ngesikhathi ephuma emanzini kwenzeka isimanga. Kwavuleka izulu kwehla uMoya Ongcwele ngomfanekiso wejuba. Izwi lika Nkulnkulu elivela ezulwini lathi: "Uyindodana yami engiyithandayo nengijabule ngayo.

Isithombe 14: Ujesu Ubiza Abafundi

Isithombe 14: Ujesu Ubiza Abafundi

Makhu 1:12-20

UJesu esebhabhadisiwe uNkulunkulu wavumela uSathane ukuba amlinge. USathane washintsha iZwi likaNkulunkulu ukwenza izilingo zakhe. Kodwa uJesu wamnqoba uSathane ngokusebenzisa izwi likaNkulunkulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Esehlule uSathane uJesu waqhubeka nokwenza ayekuthunywe uNkulunkulu. Unkulunkulu wayemthume ukuba azoshumayela izindaba ezimnandi, ukufundisa abantu ukusindisa abagulayo nokushabalalisa imisebenzi kaSathane. Ngelinye ilanga uJesu ehamba ngasemfuleni iGalile, wabona (uSimon no Andrew) befaka inethi emanzini, ngoba babengabadobi. UJesu wathi:"Wozani ngilandeleni ngizonenza abadobi babantu. Bamlandela. Waphinda wabona (uJohane no James). Bamlandela ngokushesah lapho ebabiza. UJesu wakhetha amanye amadoda angu 8. Amadoda angu 12 aba abafindi bakaJesu.
Emva kwesikhathi amadoda abapostoli okusho ukuthi abathunyiwe, Bashumayela baphilisa abagulayo ngegama lika Jesu. Wabanika amandla ngoMoya Ongcwele ukukhipha omoya ababi. Ngaphambi kokuba uJesu abuyele ezulwini wanika abapostoli bakhe lomyalelo: "Hambani nenze abafundi kuzozonke izizwe nibafindise ukulalela konke enginiyale ngakho. Okusho ukuthi noma ubani ofuna ukuba umlandeli kaJesu kumele alalele imiyalo kaJesu, atshele nabanye ngevangeli lika Jesu akwenze loku ngoMoya Oyingcwele. Bese uJesu ahambe nabo uNkulunkulu asebenze ngabo.

Isithombe 15: Indoda Enochoko

Isithombe 15: Indoda Enochoko

Makhu 1:40-45

Indoda enochoko yeza kuJesu yaguqa phambi kwakhe yamncenga: "Uma uthanda ungangihlambulula." Abanye babesaba ukusondela eduze kwayo. Kodwa uJesu wayidabukela. Wayithinta wathi: "Ngiyakuthanda hlambuluka" Ngokushesha indoda yalapheka uchoko. Ngenxa yokujabula yatshela wonke umuntu. Bangani isono sinjegochoko. Sisehlukanisa noNkulunkulu kanye nabantu. Kodwa uma siza ku Jesu uyasihlambulula ezonweni zeethu.

Isithombe 16: Indoda Ingena Ngophahla

Isithombe 16: Indoda Ingena Ngophahla

Makhu 2:1-12

Ngelinye ilanga uJesu wayesemzini efundisa abantu. Ngalesisikhathi amadoda amane ayephethe umuntu ofe uhlangothi emlethe kuJesu. Abantu babebaningi abakwazanga ukungena endlini. Benza imbobo ophahleni bayifika ngalo. UJesu wabona ukukholwa kwabo wathi endodeni egulayo: "Ndoda izono zakho zithethelelwe". Abaholi abakholwayo ababelapho bathukuthela. Bathi: "Ubani ongathethelela izono, uNkulunkulu kuphela" Babengakholwa ukuthi uJesu uvela kuNkulunkulu. UJesu wathi endodeni: "Sukuma thatha uhlaka lwakho uhambe." Indoda yaphila. Ngalendlela uJesu ukhombisa ukuthi uvela kuNKulunkulu. Unamandla okuxolela izono, njengoba enamandla okuphilis abagulayo. Sonke sifuna ukuphiliswa uma sigula, kodwa kubalulekile ukuba simcele uJesu asixolele izono zethu, futhi sithole isipho sempilo engunaphakade kuye.

Isithombe 17: Ujesu Uphilisa Isandla Sendoda

Isithombe 17: Ujesu Uphilisa Isandla Sendoda

Makhu 3:1-5

Lapha sibona uJeus endlini kaNkulunkulu ebizwa ngeThempeli. Abaholi abakholwayo nabo bakhona. Kwakuwusuku olubalulekile lwesonto, amaJuda ekhonza uNkulunkulu. Umthetho wawuthi akusetshenzwa. Khona lapho kwakunendoda eshwabene isandla. AbaJuda bambuka uJesu ukuthi uzoyipilisa yini lendoda. UJesu wayebanakekela abantu, namanje usanakekela. Abaholi babengabkhathalele abantu. Babefuna uJesu aphule umthetho bese beyambulala.

UJesu wathi: "Umthetho wethu usivumela ukuba senzeni ngalolusuku? Okubi noma okuhle? Ukusindisa noma ukubulala? Abaphendulanga ngoba izinhliziyo zabo zaziqinile. Wathi kulendoda "Yelula isandla sakho" Yaselula yasibona sesiphilile sinamandla. Bangani, kumele simkhonze simlalele uNkulunkulu, kodwa kumele sibanakekele abanye, ngaphandle kwaloko ukukhonza kwethu uNkulunkulu kuyize leze.

Isithombe 18: Ujesu Uthulisa Isvungvungu

Isithombe 18: Ujesu Uthulisa Isvungvungu

Makhu 4:35-41

Kulesisithombe sibona uJesu nabafundi bakhe emkhunjini. Babemusa ngaphesheya komfula. Ngokushesha kwaba nesiphepho esikhulu. Isikebhe sagcwala amanzi saqala sacwila. UJesu wayelele ngemuva. Abafundi bakhe bamvusa bathi: "Mfundisi awunandaba noma singaminza? UJesu wavuka wathi emanzini nasemagagasini: "Makube nokuthula" Ngokushesa isivunguvungu saphela. UJesu wathi kubafundi bakhe: "Yini nisabe" Anikakholwa namanje? Abafundi babethukile bathi: "Ungubani lo olalelwa uMoya namagagasi!"
Bangani, Siyazi ukuthi uJesu unguNkulunkulu futhi unamandla phezu kwabobonke abantu nakokonke akwenzile. Ngaloka kufanele simthembe UJesu ukuthi uzosivikela asiphe uxolo nasezinkingeni zethu.

Isithombe 19: Inkosikazi Esixukwini

Isithombe 19: Inkosikazi Esixukwini

Makhu 5:25-34

Uyayibona inkosikazi kulesisixuku. Selokhu yopha iminyaka engu 12 futhi kwaqhubekela phambili. Yezwa ukuthi uJesu angasindisa abantu. Yazitshela ukuthi "Uma ngingase ngithinte ingubo yakhe, ngizophila." Yeza phambi kwesixuku ngemuva kukaJesu yathinta ingubo yakhe. Ngalesosikhathi ukopha kwanqamuka, yezwa emzimbeni ukuthi isiphilile. UJesu wezwa ukuthi amandla aphumile kuye. Wama wathi: "Ubani othinte ingubo yami?" Kwakunabantu abaningi abazungeze uJesu, kodwa lo owesifazane wayazi ukuthi kwenzekeni kuye. Wathuka waguqa ezinyweni zakhe wamtshela lonke iqiniso lokuphiliswa kwakhe. UJesu wathi: "Ndodakazi, ukholo lwakho lukusindisile. Hamba ngoxolo futhi usindiswe ekuguleni kwakho. Kunabantu abaningi kulomhlaba, kodwa uJesu ubazi ngabanakekela. Futhi nawe uyakunakekela. Ufana nae uze kuye uthembele sa labo ababeke ithembe labo kuye.

Isithombe 20: Ujeesu Nengane Efile

Isithombe 20: Ujeesu Nengane Efile

Makhu 5:22-24, 35-43

Ujesu wayesendleleni eya emzini kaJairus. Wayeyindoda ebalulekile esontweni lamaJuda. Idodakazi yakhe yayigula kakhulu. Wabiza uJesu ukuba azoyiphilisa, kodwa ngaphambi kokuba uJesu afike yashona.

UJesu wathi kuye: "Ungesabi kholwa kuphela. " Abantu babezokhalisa uJairus kodwa uJesu wathi abahambe. UJesu wathatha uJairus nomkakhe kanye nabafundi bakhe abathathu lapho kukele khona ingane efile. UJesu wabamba ingane ngesandla wathi: "Ntombazanyana, ngithi kuwe vuka!" Ngokushesha yavuka yazulazula endlini bayinika ukudla. Yebo, uJesu unamandla ngisho naphezu kokufa. Labo abakholwa belandela yena akumela bakusabe ukufa.

Isithombe 21: Ujesu Nenkosikazi Eyisihambi

Isithombe 21: Ujesu Nenkosikazi Eyisihambi

Makhu 7:24-30

Ngelinye ilanga kweza inkosikazi eyisihambi kuJesu. Indodakazi yayo yayinomoya ababi. Yacela uJesu ukuba akhiphe omoya ababi. Kodwa uJesu wathi uzosiza abantu bamaJuda kuqala. Kungaba ukondla izinja ngaphambi kwezingane, uma ayengasiza izihambi ngaphambi kwamaJuda. UJesu wathi: "Okokuqala nikeza izingane zidle konke ezikufunayo,ngoba akulungile ukuthatha isinkwa sezingane usinikeze izinja." Yaphendula yathi: "Yebo Nkosi, kodwa nezinja ngaphansi kwetafula ziyazidla izimvuthuluka zesinkwa." UJesu wathi kuyo: "Ngalempendulo ungahamba, amadimoni aasephumile endodakazini yakho. Inkosikazi yaya ekhaya yafica amadimoni esephumile entombazaneni. UJesu uthanda futhi asize zonke izinhlanga kuzozonke izizwe. Njengoba kwenza owesifazane, uJesu ufana nathi sibeke ithemba lethu kuye. UJesu unamandla okusikhulula ezonweni nasemandleni kaSathane.

Isithombe 22: Ujesu Nesithuli

Isithombe 22: Ujesu Nesithuli

Makhu 7:31-37

Abantu baletha indoda kuJesu. Yazalwa ingezwa futhi ingakhulumi kahle. Bamncenga ukuba abeke izandla zakhe kuyo. Wayisusa indoda esixukwini. Wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zayo. Wathifela wathinta ulimi lwayo. UJesu wabheka kuNkulunkulu ezulwini wathi: "Vuleka." Ngokushesha indoda yeswa yakhuluma kahle. Abantu bamangala bathi: " Ujesu wenza zonke izinto kahle. Wenza ngisho izithuli zizwe nesimungulu zikhulume." Bangani, sonke siyadinga ukuqonda izimfundiso zezwi lika Nkulunkulu ngoba ukuluma nathi ezwini lakhe. Nanjengoba uJesu enze lendoda yakhuluma yeswa, nathi angasenza ukuba sithande ukulalela izwi lika Nkulunkulu. Ukuze sazi akufunayo ngezimpilo zethu. Ukwenza loku ngoMoya Oyingcwele. Njengesithuli, siyokwazi ukutshela abanye ngoNkulunkulu.

Isithombe 23: Ujesu Uvula Amehlo Empumputhe

Isithombe 23: Ujesu Uvula Amehlo Empumputhe

Maku 8:22-26

Abantu baletha indoda eyayingaboni kuYesu ukuze ayiphilise. UYesu wayihola ngesandla lendoda wayikhiphela ngaphandle kwesigodi. Wathifela amehlo ayo wabeka izindla zakhe kuyo wabuza: "Kukhona okubonayo?" Indoda yathi: "Ngibona abantu. Babukeka njengezihlahla, bayazulazulu." Waphinda uJesu wabeka izandla emehlweni ayo. Ase amehlo ayo ebona, yayisibona yonke into kahle. Bangani, uSatane akafuni simbone uJesu noma siqonde izwi lakhe.

Uma sithemba kuJesu, uyakusenza ukuba sibone siqonde kahle neqiniso lakhe ngokusebenza koMoya Oyingcwele. Kumele sikhuleke zonke izinsuku simcele asenzele lokhu.

Isithombe 24: Ujesu Uphilisa Umfana Onamadimoni

Isithombe 24: Ujesu Uphilisa Umfana Onamadimoni

Maku 9:14-29

Indoda yaletha indodana yayo kubafundi bakaJesu. Yabacela ukuba bakhiphe amadimoni endodaneni yayo, kodwa bakwazanga. Wase eyiyisa kuJesu. Lapho imimoya emibi ibona uJesu yenza umfana waba nesifo sokuwa esibi. Wawa phansi ezigingqagingqa egcwele amagwebu emlonyeni. UYise wayethemba elincane ukuthi uJesu angamphilisa, wayeasethi kuJesu: "Kodwa uma ungenza yonke into, sizwele, usisize." UJesu wathi: "Uma ungakholwa yonke into iyenzeka kokholwa kuNkulunkulu." Uyise womfana wababaza: "Ngiyakholwa, ngisize ngihlule ukungakholwa kwami." Bomoya abayizithuli, ngiyaniyala, phumani kuye, futhi ningaphinde ningene. Imimoya yamemeza yaphuma kumfana. Umfana walala wathula abantu abaningi bathi: " ufile." Kodwa uJesu wambamba ngengalo wamsukumis wazimela ngezinyawo zakhe. Emva kwesikhati bambuza ngasese: "Kungani thina sehlulekile?" UJesu waphendula: "Loluhlobo lwamadimoni lungaphuma kuphela ngomthandazo. Emva kwesikhashana loku kwenzekile, abaholi bambulala uJesu. Kodwa kulapho uJesu enza isimangaliso esikulu kunazozonke. Wavuka kwabafileyo. Wanqoba uSathane nokufa okungunaphakade. UJesu mkhulu ngaphezu kwayoyonke imimoya nezithixo kulomhlaba futhi unamandla ngaphezu kwazozonke izinto. Ngokuba uJesu nguye kuphela uNKulunkulu weqiniso.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach