Lebelela, Theetša O Phele Puku 6

Lebelela, Theetša O Phele Puku 6

เค้าโครง: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

รหัสบทความ: 423

ภาษา: Northern Sotho

หัวข้อ: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

ผู้ฟัง: General

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Extensive

สถานะ: Publishable

เนื้อหาบทความ

Matseno

Matseno

Ditumedišo. Dumelang, bagwera. Etla gape o gahlane le morutiši wa go feta barutiši bohle. Leina la gagwe ke Jesu Kriste. Tšea puku ye tala leratadi gomme ge o kwa modumo wo (teimoši) fetela go seswantšho se se latelago.

Seswantšho 1: Jesu o ruta batho

Seswantšho 1: Jesu o ruta batho

Matheu 5

Seswantshong se, Jesu Kriste o ruta batho ka ga Modimo. Jesu o tšwa go Modimo gape ka gobane e le Yena ngwana wa Modimo a nnoši, o tseba tšohle ka ga Modimo. Ka gobane batho ba nagana dikgapolo tše kgopo gape ba dira mediro ye mobe, Ba arogile go Modimo. Modimo o rata batho. Jesu o tšwa go Modimo go ruta batho goree ba ka tseba Modimo bjang. Theetša! Gape ke tlo go botša gore Jesu o rutile batho eng. Se se tlo go thuša go tseba ka ga nnete, le kaga Modimo yo a phelago.

Seswantšho 2: Dintlo tše pedi

Seswantšho 2: Dintlo tše pedi

Matheu 7:24-27

Jesu o anega nonwane ka ga banna ba babedi mo seswantšhong se, monna o mongwe o aga ntlo ya gagwe lethlapeng. Letlapa ke motheo wa go tia. Ge ledimo le etla, ntlo ye ga ya wa. Monna yo mongwe o aga ntlo ya gagwe mohlabeng. Ge ledimo le etla, ntlo ya gagwe ya phušuga.

Jesu a re monna yo a agilego ntlo ya gagwe letlapeng ke na yo bohlale. Re swanetše go aga maphelo a rena motheong wo o tiilego. Jesu ka sebere ke motheo wa rena wo o tiileng gape re swanetše go theetša thuto ya gagwe. Ge re mo theetša, o tlo re thuša go fenya Satane, le dikgopolo tše mpe le ditiro tša gwe maphelong a rena. Gape Jesu o tlo fa ba maatla a rena, le go re šupetša tsela (hlahla) gerele mathateng a bophelo.

Seswantšho 3: Lesedi le swanetše go bonagala

Seswantšho 3: Lesedi le swanetše go bonagala

Matheu 5:14-16

Lebelela, banna mo seswantšhong, ba na le mabone (makgantlele). O dira eng ka lebone leswiswing?

Monna o tee mo seswantšhong o emišeditše lebone godimo, gore le bonegele yo mongwe le yo mongwe ka ngwakong (ka ntlong). Monna yo mongwe ke lešilo (setlaela) o utile (fihlile) lebone la gagwe ka fase ga sebjana (seroto).

Jesu ke lesedi la lefase, le o le re laetša go tsela ya go ya go Modimo. Ge re na le tsepo go yena, re latela mantšu a gagwe, re phela ka mokgwa wa ona, ba bangwe ba ka bona lesedi la Jesu ka rena. Jesu o rile, Lesedi la lena a le kganye pele ga batho, gore ba tle ba bone ditiro tše botse, ba roriša tataweno (Modimo) ya Magodimong.

Seswantšho 4: Baroma ba itia mojuda

Seswantšho 4: Baroma ba itia mojuda

Matheu 5:38-42; Baroma 12:19

Ge Jesu a dula nageng ya baJuda, bafaladi ba roma ba be ba buša moo Madira a aroma a be a fela a tlaisa (baJuda) gampe (le ka bošoro) bjulo ka ge bona mo seswantšhong. Madira a abela ba amogile batho diaparo. Motho a ka dira eng?

Jesu a botša batho gore, Le se ke la ipušeletša go yo mongwe yo a le dirago bobe. Ge yo mongwe a go betha ka lerame la go ja, mo fe ka lerama le molema. Ge yo mongwe a go tšeela gempe, mo fe le baki gape.

Re se ke ra ipušeletša go bao ba re dirago bobe, ka gore Modimo o boletše a re, ke tlo le bušeleletša, ke tlo le lefeleletša. Modimo o tlo otla bohle bao ba tšwelago pele go dira bobe. Kotlo ye e ka ba bophelong bjo, goba morago ga lehu.

E fela o re botša go re bušetetše bobe, ka go dira tše botse (go manaba a rena). Modimo o tlo thabela seo.

Seswantšho 5: Rapelang go Modimo

Seswantšho 5: Rapelang go Modimo

Matheu 6:5-15

Mo seswantšhong se banna ba ba bedi ba rapela (ba bolela le Modimo). Monna o tee o eme ka ntle mokgotheng a bušeletša thapelo ye telele. O nyaka yo mongwe le yo mongwe gore a mmone le go mo fa thorišo. Modimo ga a arabe thapelo ya mohuta woo.

Eupša re swanetše go swana le monna yo mongwe mo seswantšhong yo a rapelago (a bolela) le Modimo ka gare ga ntlo (ngwako) wa gagwe mo go se nago yo a mmonago ge e se Modimo fela. O a ikokobetša la kgonthe ge a bolela le Modimo. Modimo a kwa le go araba thapelo ya mohuta woo.

Jesu a re, Ge o rapela, tsena ka phaphošing ya gago, o tswalele le mati, o rapele tataweno wa Magodimong (Modimo) gona tatago yo a bonago se se sephiring, o tlo go putsa (pa tla la tša). Jesu gape o rile Modimo o tseba tše re di hlokago, le pele re mo kgopela. Ga re a swanela go mmotša selo se tee gantši goba go bolela gape le gape, bjalo ka ge ba bangwe ba dira bao ba sa tsebego Modimo.

Jesu o rile, Le swanetše go rapela ka tsela ye: Tate wešo wa Magodimong Leina la gago le rorišwe. Mmušo wa gago a otle; gore mang le mang lefaseng a go theetše, bjalo ka ge e dirwa legodimong. Re fe bogobe bja rena bja lehono. Re lebalele melato ya rena bjale ka ge re lebalela ba bangwe. O se re iše molekong o re lwele go yo mobe. (Bibele ya lehono ya lapa Tastamente ye mpša.) (Tate wešo wa Magodimong, leina la gago a le kgethwe. Mmušo wa gago a otle, Thato ya gago a e dirwe mono lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong. Re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla. Re lebalele melato ya reno bjalo ka ge re rebalela ba ba nago le melato go rena. O se re iše molekong, gomme o re phološe bobeng. (Gobane mmušo ke wa gago, le maatla le kganya, ka go sa felego. Amene.))

Seswantšho 6: Yo mobe o bjala sekoro

Seswantšho 6: Yo mobe o bjala sekoro

Matheu 13:24-30, 36-43

Ba babe ba bjalo dikoro ka tšhemong ye mphša. Batho bao ke manaba a mong wa tshemo. Sekoro se swana le dimela tše botse kudu. Mong wa tšhemo ga a kgone go tloša sekoro ka gore a ka senya tše botse gape. O letile go fihla nako ya kotulo (ya go buna). A kgoboketša sekoro gore se fišwe gomme ka morago, a kgoboketša puna (kotula) ya dibjalo tše botse.

Bagwera, Modimo a swana le mong wa tšhemo gomme Satane ke yo mobe. Mo lefaseng Satane o bjetše (gašitše) batho ba ba be, bothong ba Modimo. Ge nako e fihlile, Jesu o tlo boa gape. O tlo aroganya ba ba be go bao ba tshepago le go theetša Modimo. Jesu o tlo tšea batho ba gagwe go yo ba le yena ka go sa felego. Eupša ba ba be, go tee le Satane, ba tlo lahlelwa diheleng, tsa go hlokofatšwa ka go sa felego le go arogantšhwa le Modimo.

Seswantšho 7: Jesu le bana

Seswantšho 7: Jesu le bana

Matheu 18:1-6, 19:13-15

Lebelela! Ka tšatši le lengwe batho ba bangwe ba tliša bana go Jesu. Ba nyaka gore Jesu a ba sego fatše le go ba rapelela go Modimo.

Barutiwa ba Jesu ba leka go thibela bana. Eupša Jesu ga se a thabišwa ke seo se dirwago ke barutiwa ba gagwe le gona a re, Lesang bana ba tle go nna le se ke la ba thibela, ka gore mmušo wa Modimo ke wa ba ba bjalo ka ba.

Jesu a re gape go barutiwa ba gagwe (balatedi), ntle le gore le ka fetoga la swana le bana ba ba nnyane, le ka se ke la tsena mmušong wa Magodimo (Modimo). Batho ba bagolo mmušong wa Modimo ke ba ba swanago le bana ba banyane.

Bagwera, bao ba ikgokgomošago le go gopola gore ke ba bagolo go feta ba bangwe, ga se barutiwa ba therešo ba Jesu.

Seswantšho 8: Modiši le dinku

Seswantšho 8: Modiši le dinku

Matheu 18:12-14

Ka tšatši le lengwe Jesu a ruta barutiwa ba gagwe a re. Ge motho a na le dinku tše le lekgolo gomme ye nngwe ya timela. Na a ka se tlogele tše masome senyane-senyane go ya thabeng go yo nyaka yeo e lahlegilego? Gomme ge a e hweditše, o tlo thabela nku yeo e lahlegilego go fetiša tšela tše masome senyane-senyane tše di sa lahlegago.

Ka tsela yeo, tateweno wa magodimong (Modimo) ga a rate ge batho ba timela go yena (mo timelela). Modimo o dirile batho bohle mo lefaseng. Ke ba gagwe. Ge yo mongwe a latela Satane, yoo o swana le nku yeo e lahlilegilego. Jesu o bitšwa modiši wa go loka ka gobane o tlile go nyaka le go phološa bao ba lahlegilego (timetšego) go ba iša go Modimo. Jesu o sa nyaka le go phološa batimedi.

Seswantšho 9: Mohlanka wa go se lebalele

Seswantšho 9: Mohlanka wa go se lebalele

Matheu 18:21-35

Mohlanka o kolota kgoši tšhelete tše ntši fela ga a kgone go mmušetša. Ka fao kgoši ya laela gore Mohlanka le lapa la gagwe ba rekišwe go ba mathopša. Mohlanka a kgopela kgoši gore e mo fe nako ya go mo lefai (mmušetša) tšhelete ya gagwe. Kgoši ya kwela mohlanka bohloko (Kgoši ya šokelwa mohlanka). A phumula dikoloto ka moka a mo lokolla.

Mohlanka a hwetsa molatedi wa mohlanka yo a mo kolotago tšhelete ye nnyane ye a sa kgonego go e lefa. A thoma go kgama monna yola, le go nyaka go bušetšwa tshelete ya gagwe. Eupša ka gobane molatedi wa mohlanka a sa kgone go mmušetša ka bonako, a tsenya monna kgolegong go fihlela a lefa sekoloto.

Bahlanka ba bangwe ba botša kgoši se se diregilego. Kgoši ya befelwa ya re go mohlanka yo kgopo, Le wena o swanetše go ba le kgaugelo go balatedi ba gago, bjalo ka ge ke bile le kgaugelo go we na. Kgoši ya tsenya mohlanka yo kgolegong, go fihlela a lefatše sekoloto sa gagwe. Bagwera, re Swanetše go lebalela mang le mang yo a re phošetša. Gona Modimo o tlo re lebalela diphošo tšohle tše re dirilego ge re mo kgopela le ge re itshola ka nnete.

Seswantšho 10: Bašomedi ba amogela meputšo (tefo) ya bona

Seswantšho 10: Bašomedi ba amogela meputšo (tefo) ya bona

Matheu 20:1-16

Mong wa tšhemo o tšwela ka ntle go thwala bašomedi (badiredi) ka tšemong ya gagwe ya merara. A dumela go balefa ka tšhelete go modiro wa letšatši. Bofelong bja letšatši, bašomedi ba tla go amogela moputso wabona.

Monna wa pele wago tlo lefša, o thwetšwe mosegare. O šomile mošomo wo moyane. Eupša mong wa tšhemo o be a le botho. A fa monna tšhelete. E be ele moputso wo o tletšego wa letšatši .

Monna wa bobedi o šomile seripa sa letšatši, monna yo mongwe. O šomile letšatši ka moka. Eupša bašomedi bohle ba amogela moputso wo o swanago, wa tšhelete.

Monna yo a šomilego mosegare kamoka, a belaela. O be a nyaka tšhelete ye ntši go feta ba bangwe.

Eupša mong wa tšhemo are, Mogwere ga se ka kgetholla (go se botege) go wena. O dumetše go šomela phaphušana e tee. Ke na le tokelo ya go dira seo ke se ratago ka tšhelete ya ka. O befetšwe ka gobane ke le bopelokgolo pelohlomogi.

Bagwera, Modimo o swana le mong wa tšhemo. Modimo ka nako tšohle o lokile. Eupša o botho le pelohlomogi. O fa dimpho tše swanago tša bophelo bjo bo sa felego, kamoka bao ba theetšago Jesu. Ke mpho ya mahala le go se lefišwe go mediro ye mebotse yeo batho ba e dirago lefaseng.

Seswantšho 11: Basadi ba bahlano kantle ga lemati

Seswantšho 11: Basadi ba bahlano kantle ga lemati

Matheu 25:1-13

Jesu o bolela nonwane ka ga dikgarebe tše lesome. Di be di letetše monyadi gore a tle le gona monyanya o thome. Dikgarebe tše hlano di be di hlalefile, tše hlano tše o di bonago mo e be e le ditlaela.

Ge monyadi a fihla ka bjako bošego gare, dikgarebe tše hlano tše bohlale di be di loketše go mo gahlanetša. Ba be ba lokišitše di oli tsa mabone a bona, ba ya ba tsena moketeng le yena. Eupša tše hlano tša dikgarebe tša ditlaela di be di se na di oli tša mabone a tšona, bjale tša ya go reka. Ge di sa ile, lemati la tswalelwa.

Ge di boa tša goeletša tša re: Re buleleng re tsene! Eupša monyadi a fetola a re, ke le botša therešo, gake le tsebe.

Bagwera, Jesu o legodimong bjale le gona ke yena monyadi wa legodimong. Empa tšatši le lengwe o tlo boa ka pela lefaseng le. Ga re tsebe gore e ka ba neng. Re swanetše go dula re lokile ka mehla, go kopana le yena. Ka gore Jesu o tlo tšea bao ba mo ratago ba mo theetša gore ba be le yena legodimong. Empa ba bantši, bjale ka dikgarebe tše hlano tša ditlaela, ba tlo šala ka ntle.

Seswantšho 12: Mong le bahlanka ba gagwe

Seswantšho 12: Mong le bahlanka ba gagwe

Matheu 25:14-30

O ka letela go boa ga Jesu bjang? Theetša.

Monna yo bohlokwa wa mohumi o ka mmona seswantšhong se o sa tšo boa gae go tšwa leetong le letelele. Pele a tloga, a abela maruo a gagwe a mangwe go bahlanka ba gagwe. Go yo mongwe wa bahlanka a mo fa dipepetlana tše hlano tša tšhelete . Mohlanka yo a e bapatša, gomme a hweletša mong wa gagwe dipepetlana tše dingwe tše hlano.

Mohlanka yo mongwe o filwe dipepetlana tše pedi. A hweletša mong wa gagwe tše dingwe tše pedi. Ge mong wa bona a boa, a ba putsa ka bobedi ka go lekane le go swana. Empa mohlanka wa boraro, yo a amogetšego pepetlana e tee ya tšhelete, a e fihla. Ga a dira selo go hwetša poelo (tswalo). Mong o be a befetšwe ka gore mohlanka yo o be a tšwafa. A no amoga (tšea) tšhelete yela, a mo rake ka ntlong (ngwakong) ya gagwe.

Bagwera, Jesu ke mong wa badumedi (bakriste). O ile legodimong eupša o tlo boa lefaseng. O abetše bahlanka ba gagwe go mo phelela le go botša ba bangwe ka ga gagwe. O ba file gape moya mokgethwa, go ba thuša go dira tše. Go botse go diriša se sengwele se sengwe seo se ka mo rorišago le gona o tshepišitše go putsa bao ba mo dire lago ka botshepegi.

Matseno

Matseno

Jesu o ruta batho ka ga Modimo, empa gape o ba laetša gore o na le maatla a magolo a o tšwa go Modimo. Lebelela diswantšhong o phetle go, le, le latelago ge o e kwa temoši.

Seswantšho 13: Jesu o a kolobetšwa

Seswantšho 13: Jesu o a kolobetšwa

Mareka 1:4-11

Mo seswantšhong se re bona Jesu' pele a thoma go ruta. Monna yo a nago le yena ka nokeng ke Johana mokolobetši. Johana o tsebile gore tšatši le lengwe Jesu o tlo boa go tšwa go Modimo. Johana o be a lemoša bajuda gore ba fetoge ditseleng tša bona tše mpel kgopo, mme ba latele Jesu.

Bao ba ilego ba dumela molaetša wa Modimo ka Johana, ba ile ba kolobetšwa ka meetse nokeng ya Jordane. Kolobetšo ya Johana e be e le temošo ya gore ba rata go fe toga/sokologa ditseleng tša bona le go phela ka lethabo go Modimo. Johana a re, ka morago ga ka, go tla yo a nago le maatla, nna ke le kolobetša ka meetse, empa yena o tlo le kolobetša ka moya o mokgothwa wa Modimo.

Bjale Jesu a tla go Johana. Jesu ga se a ka a dira sebe, fela o dumela go kolobetšwa. Ge Jesu a tšwa ka meetseng, mohlolo wa diragala. Magodimo a bulega mme moya mokgethwa wa Modimo wa dula go yena ka sebopego sa ieeba. Lentšu la Modimo la bolela go tšwa legodimong la re, O morwa wa ka yo ke moratago, ka wena ke thaba kudu.

Seswantšho 14: Jesu a bitša mangeló

Seswantšho 14: Jesu a bitša mangeló

Mareka 1:12-20

Ka morago ga kolobetšo ya Jesu, Modimo a dumelela Satane go leka Jesu. Satane a šomiša mantšu a sa lebanago a Modimo go Moleka. Fela Jesu a fenya Satane ka go mmotša ka mantšu a ngwadiwog, go a Modimo ka maatla a moya mokgethwa.

Ka morago a fenya Satane, Jesu a tšwa a yo dira seo Modimo a mo rometšego go se dira. Modimo o rometše (morwage) Jesu Kriste mo lefaseng go rera ka ditaba tša Modimo go ruta batho, go fodisa balwetši le go fediša mediro ya Satane.

Tšatši le lengwe ge Jesu a sepela le watleng la Galelia, a bona bana ba motho (bo morwarre ba ba bedi, e le go Simone le Andriase) ba lahlela letloa la go Swara dihlapi. Ka meetseng, ka gobane e le barei ta dihlapi. Jesu a re go bona, etlang, ntateleng ke tlo le dira bathei (barei) ba batho, e sego dihlapi. Ka pelako ba tlogela matloa a bona, mme ba ya le Jesu.

Jesu a bona bana ba motho ba ba bedi (bo morwarre), Johana le James. Ba be ba beakanya matloa a bona. Le bona ba latela Jesu thwii ge a ba bitša.

Jesu a kgetha banna ba bangwe ba seswai. Banna ba ba lesome pedi, ya ba barutiwa ba gagwe, gore ba be le yena le go ithuta go yena.

Barutiwa ba lesome pedi ka morago ba bitšwa bapostola ba Jesu, ke gore bao a ba romago. Ba rera ditaba tše botse tša Kriste gape ba fodiša balwetši ka leina la Jesu.

Ka morago Jesu a ba fa maatla ka moya mokgethwa, go fediša meya e mebe, le go e leleka. Pele Jesu a boela legodimong, a fa bapostola ba gagwe ba 11 ditaelo tše, Eyang le dire baruti ba ditšhaba tšohe le ba rute go theetša (latela) tšohle tše ke le laetšego. Ke gore yo mongwe le yo mongwe yo a ratago go ba moruti lehono, monna yo mongwe le yo mongwe, goba mosadi, lesogana le kgarebe yo a dumago go latela ditaelo tša Morena Jesu le go botša ba bangwe molaetsa wo mobotse wa Jesu le go dira tše ka maatla a moya wo mokgethwa. Gona morena Jesu yo a tsogilego o tlo sepela le bona gape Modimo o tlo šoma ka go bona.

Seswantšho 15: Monna wa lephera

Seswantšho 15: Monna wa lephera

Mareka 1:40-45

Tšatši le lengwe monna wa lephera a tla go Jesu. A khunama pele ga Jesu, a mo kgopela are, Ge o rata o ka mphodiša. Batho ba bangwe ba be ba boifa go batame la monna yo, ka baka la bolwetši bja gagwe. Jesu a mo kwolabohloleo. A mo kgwatha (ama) a re, Ke a rata, fo la. Ka pela monna yo a fola lephera la gagwe. O be a thabile mo a ilego a botša yo mongwe le yo mongwe.

Bagwera, Sebe se swana le lephera. Se re aroganya le Modimo le o batho. Fela ge re tla go Jesu, o tlo re fodiša (hlwekiša) dibeng tšohle.

Seswantšho 16: Monna o tsena ka marulelo

Seswantšho 16: Monna o tsena ka marulelo

Mareka 2:1-12

Tšatši le lengwe Jesu o be a le ka ngwakong, a ruta batho ka ga Modimo. Ka nako yeo banna ba bane ba be ba rata go tliša monna yo a rephilego ditho (a sa kgone go sepela) go Jesu, fela ka baka la go tlala ga batho ba se kgone go tsena ka gare. Ka fao ba phula lešoba mo hlakeng, ba theošetša monna fase ka lesoba reo. Jesu a bona kholofelo ya bona go yena. A re go monna yo a lwalago, morwa, dibe tša gago di lebaletšwe.

Ba bangwe ba mangwalo ba ile ba befelwe ge ba ekwa tše. Ba re, Ke mang yo a ka lebalelago dibe, ge e se Modimo fela? Ga se ba dumela gore Jesu o tšwa go Modimo. Bjale Jesu a re go monna wa go rephaditho, ema, tšea malao a gago o ye gae. Monna yo o be a fodile, ka tsela ye, Jesu a ba laetša gore o tšwa go Modimo. O na le maatla a go lebalela dibe, bjale ka ge a na le maatla a Modimo a go fodiša malwetši.

Ba bohle re nyaka go fola ge re lwala, fela go bohlokwa gore re. Kgopele Jesu go re lebalela dibe tša rena, gore re amogele mpho ya bophelo bjo bo sa felego bja go tšwa go yena.

Seswantšho 17: Jesu o fodiša seatla sa monna

Seswantšho 17: Jesu o fodiša seatla sa monna

Mareka 3:1-5

Mo re bona Jesu ka ngwakong wa Modimo, wo o bitšwago tempele.

Ba eta pele ba badumedi le bona ba fao. Ebe e le letšatši le le kgethegilego la beke ge bajuda ba rapela Modimo. Molao wa bona o re, ga go motho yo a swanetšego go šoma ka tšatši leo. Go be go le monna yo a bego a na la seatla se se rephile go ditho. Bajuda ba lebelela ge Jesu a ka fodiša monna yo. Jesu o be a hlokomela batho le bjale o sa ba hlokomela.

Baetapele bao ba ba dumedi ga se ba hlokomela. Ba be ba rata gore Jesu a tlole (tshele) molao wa bona gore ba kgone go mmolaya.

Jesu a botšiša baetapele, Molao wa rena o re dumelela go dira eng ka letšatši le, go dira botse goba go dira bobe, go phološa bopheto goba go bolaya? Bajuda ba se re selo ka gore dipelo tša bona di be di le thata. Bjale Jesu a re go monna, otlolla seatla sa gago. A se otlolla, gomme bohle ba bona gore seatla sa gagwe se lokile gape se tiile.

Bagwera, re swanetše go rapela le go theetsa (latela) Modimo, gape re swanetše go hlokomela ba bangwe. Go sego bjalo thapelo ya rena go Modimo e tlo ba lefela le go hloka mohola.

Seswantšho 18: Jesu o homotša ledimo

Seswantšho 18: Jesu o homotša ledimo

Mareka 4:35-41

Mo seswantšhong se re bona Jesu le barutiwa ba gagwe ka resela watleng (sekepeng). Ba be ba sepet sa go bapa le letsha le legolo.

Ka bonako gwa tsoga sesasedi se segolo, sa ledimo sa foka. Meetsa a tsena ka le selawatleng, a thoma go nwelela. Jesu o be a robetše ka morago ga leselawatle. Barutiwa ba gagwe ba mo tsoša ba re, moruti, ga o re selo ge re kgangwa ke meetse? Jesu a tsoga a re go moya le maphoto, homolang, le re tuu. Ka bonako ledimo la khula.

Jesu a re go barutiwa ba gagwe. Ke ka lebaka la eng le boifa? Le bjale ga se le be le tumelo? Barutiwa ba be ba maketše (tlabegile) gomme ba re, ke mang yo? Ešita le moya le maphoto di mo theetše.

Bagwera, re a tseba gore Jesu ke Modimo le gona o na le maatla go batho bohle, le meya le tšohle tše a di dirago. Ka fao, re ka tshepa Jesu go re šireletsa le go re fa khutšo le mathateng a re na.

Seswantšho 19: Mosadi gare ga lešaba

Seswantšho 19: Mosadi gare ga lešaba

Mareka 5:25-34

A o bona mosadi mo lešabeng le? O be a na le ngope tekanyo ya mengwaga ye lesomepedi gomme bo golelago pele. A kwa gore Jesu a ka fodiša batho. A re ka boyena, Ge nka kgoma (kgwathwa) diaparo tša gagwe, ke tlo fola. Bjale mosadi a tla a tsena mo lešabeng, ka morago ga Jesu, a swara morumo wa kobo ya gagwe. Ka bonako ngope ya ema (go tšwa madi gwa fela) gomme a ikwa mmeleng wa gagwe gore o fodile.

Jesu a tseba gore maatla a gagwe a tšwile go yena. A ema a re, ke mang yo a kgwathilego diaparo tša ka? Gobe go le batho ba bantši go dikologa Jesu, eupša mosadi yo a tseba gore go diregile eng go yena. A tla ka letšhogo, a khunama ka matolo a gagwe, a mmotša therešo yo hle (ka moka) gore o fodile bjang. Jesu a re, Morewediaka, tumelo ya gago e go fodišitše. Eya ka khutšo, gape o lokologe ditlaišegong tša gago tša bolwetši.

Go na le batho ba bantši mo lefaseng le, fela Jesu o tseba yo mongwe le yo mongwe wa bona gape, o a ba hlokomela. Gape le wena o a go hlokomela. Bjale le gona onyaka gore o tle go yena gape o be le tshepo go yena. Mantšu a Modimo a re ruta gore Jesu sa kgona go fodiša bao ba bea tshepo ya bona go yena.

Seswantšho 20: Jesu le ngwana yo a hwilego (hlokofetšego)

Seswantšho 20: Jesu le ngwana yo a hwilego (hlokofetšego)

Mareka 5:22-25, 35-43

Jesu o be a le tseleng ya go ya ntlong ya monna yo a bitšwago Jairo. Jairo e be ele monna wa bohlokwa ka kerekeng ya majuda. Morwedi wa gagwe o be a lwala kudu (a babja kudu). A bitša Jesu go tla go mo fodiša, empa (fela) pele Jesu a fihla (gorog ngwana a hlokofala Chwa) Jesu a re go Jairo, o se boife(tšhoge) dumela fela (tshepa fela).

Ka ntlong ya Jairo batho ba be ba tla (bokolela) ka manyami fela Jesu a ba ntšhetša ka ntle. Jesu a tšea Jairo le mogatšagwe le barutiwa ba Jesu ba bararo ba tsena ka ntlong, mo go robetsego ngwana yo a hlokofetšego. Jesu a swara ngwana ka letsogo a re, kgarebjana, ke re go wena tsoga. Ka bjako (ka pela) a tsoga a ema gape a sepela sepela gomme ba mo fa (nea) se sengwe gore a je.

Ee, Jesu o sa na le maatla go bahu. Bao ba mo dumelago le go molatela ga se ba swanela go boifa (tšhoga) lehu.

Seswantšho 21: Jesu le mosadi o šele (mosadi wa mogerika)

Seswantšho 21: Jesu le mosadi o šele (mosadi wa mogerika)

Mareka 7:24-30

Tšatši le lengwe mosadi o šele a tla go Jesu (mosadi wa mooprika). Ngwanenyana wa gagwe o be a na le moya wo mobe. A phegelele go kgopela Jesu go leleka moya wo mobe. Jesu a mmotša gore o tlile go thusa bajuda pele. Go ka swana le ge o fepa dimpša pele o fepa bana, ge a ka thuša bašele (bagerika) pele ga bajuda. Jesu a fetola a re, Lesa go thome go khore bana, ga go botse go tšea bogobe bja bana a bo lahlela dimpša tša gagwe. Mosadi a fetola a re, Go bjalo Morena, fela lege go le bjalo dimpša tše di lego ka fase ga tafola dija marathana a dijo tša bana. Jesu a re go mosadi, ka karabo (phetolo) ye, o ka sepela moya wo mobe o tšwile go ngwanenyana wa gago.

Mosadi a ya gae a hwetša gore moya wola wo mobe o tšwile go ngwana wa gagwe. Jesu o lerato gape o thuša batho go tswa ditshabeng tšohle le mafaseng ohle. Bjale ka seo se dirilwego ke mosadi, Jesu o rata gore re bee tshepo ya rena go yena. Jesu o maatla go re phološa dibeng le maatleng a Satane.

Seswantšho 22: Jesu le sefoa le monna wa Semumu

Seswantšho 22: Jesu le sefoa le monna wa Semumu

Mareka 7:31-37

Batho ba bangwe ba tliša monna go Jesu.

E bile sefoa go tlogela ge a belegwa gape a be a sa kgone go bolela gabotse. Ba kgopela Jesu gore a mmee diatla. A tšwa le monna yoo mo lešabeng. Jesu a bea menwana ya gagwe mo ditsebeng tša monna. A tshwa mare gomme a kgwatha le leme la monna yoo, Jesu a lebelela godimo go Modimo magodimong a re bolela. Ka bjako monna a kgona go kwa le go bolela gabotse.

Batho ba be ba maketše gomme ba re, Jesu o lokišitše tšohle ga botse. Gape o dira gore difoa dikwe le dimumu di bolele ga botse.

Bagwera, kamoka re swanela go kwišiša thuto ye go tšwa lentšung la Modimo ka gore Modimo o bolela le rena ka lentšu la gagwe.

Bjale ka ge Jesu a fodišitše ditsebe tša monna yo go kwa lentšu le leleme la gagwe le bolela go batho le gona Jesu o rata ge re ka theetsa lentšu la Modimo, gore re tsebe thato ya Modimo maphelong a rena. O dira tše kamoka, ka mediro ya moya mokgethwa ka go rena. Bjale ka monna wa sefoa, re ka kgona go botša ba bangwe ka ga Modimo.

Seswantšho 23: Jesu o fodiša sefofu gore se bone

Seswantšho 23: Jesu o fodiša sefofu gore se bone

Mareka 8:22-26

Ka tšatši le lengwe batho ba bangwe ba tliša monna wa sefofu go Jesu go rea mo fodiša. Jesu a swara monna wa sefofu ka seatle, gomme a tšwa nae motseng. A mo tshwela mare ka mahlong, a mmea diatla, a mmotšiša a re, O a bona se sengwe? Monna a fetola a re, ke bona batho. Eke ke dihlare ba dikologo.

Jesu a buša a mmea diatla mahlong. Bjale mahlo a gagwe a bulega, a folela sa ruri, a bona tšohle gabotse.

Bagwera, Satane ga a nyake gore re tlo tsebe Jesu goba go kwišiša mantšu a gagwe. Ge re tshepela go Jesu, o tlo re dira gore re bone le go kwišiša therešo ya gagwe gabotse, ka medirong ya moya mokgethwa wa gagwe. Re swanetše go rapela matšatši o hle le go mo kgopela go dira tšeo.

Seswantšho 24: Jesu o fodiša mošemane wa moya wo mobe

Seswantšho 24: Jesu o fodiša mošemane wa moya wo mobe

Mareka 9:14-29

Ka tšatši le lengwe monna a tliša morwagwe go barutiwa ba Jesu. A ba kgopela go leleka moya wo mobe go morwagwe, fela ba palelwa. Ka morago a tliša morwawe go Jesu. Ge moya wo mobe o bona Jesu, moya wa utlautla mošimane yo šoro, a omelela. Mošemane a wela fase a phšikologo mo fase, a ntšha lehulo ka molomong. Tatago mošemane a be a na le tshepo ye nnyane ya gore Jesu a ka ba thuša, a re go. Jesu, Ge o kgona, re šokelwe o re hlakodiše. Jesu a fetola a re, Ge o ka kgona, dilo tšohle di a kgonego go yo a dumelago go Modimo. Tatago mošemane a fetola (goeletša), ke a dumela, ntlhakodiše (nthuše) go se dumeleng.

(Ge lešaba le tla le kitima go tlo bona) Jesu a bolela le moya wo mobe, wena moya wa semumu, ke a go laela, tšwaa go motho yo, o seke wa hlwa o mmoela gape. Moya wo mobe wa goeletša gomme wa tšwa go mošemane. Mošemane a totobala thwii, batho ba bantši ba re, o hlokofetše (hwile). Fela Jesu a mo swara ke seatla gomme a mo tsoša a ema ka dinao.

Ka morago barutiwa ba botsiša Jesu ka thopeng (sephiring), ke ka baka lang ge rena re, paletšwe go leleka moya woo? Jesu a fetola a re, Mohuta woo o ka se tšwe ge e se ka thapelo ka morago ga sebakanyana morago ga tše di diregilego, Morutiwa e mogolo wa bajuda a bolaya Jesu. Fela ke mo Jesu a dirilego mohlolo wo mogolo go feta yohle. A tsoga bahung. A fenya Satane le lehu ka gosafelego. Jesu ke yo mogolo go feta meya yohle le badimo mo lefaseng gape o na le maatla go fetiša dilo tšohle. Ka gobane Jesu ke yena nnete ya Modimo.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach